Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003

Geldend van 01-01-2008 t/m 29-02-2008

Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003

Hoofdstuk 1. Organisatie van de Belastingdienst

Artikel 2

 • 1 Er is een rijksbelastingdienst onder de naam Belastingdienst. Deze dienst is belast met de heffing en invordering van rijksbelastingen en met andere bij of krachtens de wet opgedragen taken.

 • 2 De Belastingdienst staat onder het gezag van de Minister van Financiën.

Artikel 3

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De organisatie van de Belastingdienst bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a.

   - Belastingdienst/Noord;

   - Belastingdienst/Oost;

   - Belastingdienst/Randmeren;

   - Belastingdienst/Rivierenland;

   - Belastingdienst/Utrecht-Gooi;

   - Belastingdienst/Amsterdam;

   - Belastingdienst/Holland Noord;

   - Belastingdienst/Haaglanden;

   - Belastingdienst/Holland Midden;

   - Belastingdienst/Rijnmond;

   - Belastingdienst/Zuidwest;

   - Belastingdienst/Oost-Brabant;

   - Belastingdienst/Limburg;

  • b.

   - Belastingdienst/Douane Noord;

   - Belastingdienst/Douane West;

   - Belastingdienst/Douane Rotterdam;

   - Belastingdienst/Douane Zuid;

  • c1. Belastingdienst/Centrale administratie (B/CA);

  • c2. Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst- Economische controledienst (FIOD-ECD).

  • d.

   - Belastingdienst/Centrum voor informatie- en communicatietechnologie (B/CICT);

   - Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling (B/CPP);

   - Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening (B/CFD);

   - Belastingdienst/Centrum voor kennis en communicatie (B/CKC);

   - Belastingdienst/BelastingTelefoon;

  • e.

   - Belastingdienst/Central Liaison Office (B/CLO);

   - Centrale dienst voor in- en uitvoer (CDIU);

   - Douane informatiecentrum (DIC);

   - Laboratorium;

  • f.

   - Belastingdienst/Toeslagen.

 • 2 De in het eerste lid, onderdeel a, genoemde organisatieonderdelen zijn belast met de heffing en invordering van rijksbelastingen, andere dan bedoeld in het derde lid en andere dan de motorrijtuigenbelasting en de belasting zware motorrijtuigen, doch met dien verstande dat deze onderdelen wel mede zijn belast met de invordering van de motorrijtuigenbelasting en de belasting zware motorrijtuigen.

 • 4 De B/CA is belast met de heffing en invordering van de motorrijtuigenbelasting en de belasting zware motorrijtuigen en is mede belast met de heffing en invordering van overige rijksbelastingen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2009, 20549, datum inwerkingtreding 01-01-2010, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2008.

 • e. de kolenbelasting, voor zover deze wordt geheven ter zake van de invoer, bedoeld in de artikelen 32, eerste lid, onderdeel m, en 35 van de Wet belastingen op milieugrondslag;

Artikel 4

 • 1 De Belastingdienst staat onder leiding van de directeur-generaal Belastingdienst, bijgestaan door een managementteam (het managementteam Belastingdienst).

Hoofdstuk 2. Aanwijzing van functionarissen

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 8

De voorzitters van de managementteams van de in artikel 3, eerste lid, onderdelen a, b, c.1 en c.2, genoemde organisatieonderdelen oefenen het bestuur van 's Rijks belastingen uit. De voorzitters kunnen ambtenaren aanwijzen die namens hen de bevoegdheden van het bestuur van 's Rijks belastingen uitoefenen.

Artikel 9

Artikel 10

De verplichtingen die ingevolge de artikelen 47, 47a, 48, 49, 50, 53 en 55 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de artikelen 58, 59, 60 en 62 van de Invorderingswet 1990 en artikel 9 van de Douanewet bestaan jegens de inspecteur en de ontvanger, gelden mede jegens de voorzitter van het managementteam van de FIOD-ECD alsmede jegens de door deze voorzitter aangewezen ambtenaren van de Belastingdienst.

Hoofdstuk 3. Ressortering onder functionarissen

Artikel 11

 • 1 De woonplaats van een natuurlijk persoon dan wel de vestigingsplaats van een lichaam of een entiteit bepaalt, met inachtneming van de indeling opgenomen in de bijlage bij deze regeling en in samenhang met de taakverdeling, omschreven in artikel 3, tweede en derde lid, onder welke inspecteur of ontvanger de natuurlijk persoon, het lichaam of de entiteit ressorteert, tenzij in dit hoofdstuk dan wel op grond van het vierde lid anders is bepaald.

 • 2 Voor het verrichten van rechtshandelingen op grond van wettelijke bepalingen in de zin van artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van de Douanewet met betrekking tot goederen die zich onder douanetoezicht bevinden of onder douanetoezicht geplaatst moeten worden, bepaalt de plaats waar de goederen zich bevinden, met inachtneming van de indeling opgenomen in de bijlage bij deze regeling en in samenhang met de taakverdeling, omschreven in artikel 3, tweede en derde lid, onder welke inspecteur een belanghebbende ressorteert, tenzij in dit hoofdstuk of op grond van het vierde lid anders is bepaald dan wel door de inspecteur is toegestaan dat het eerste lid van toepassing is.

 • 3 De voorzitter van een managementteam van een in artikel 3, eerste lid, onderdelen a en b, genoemd organisatieonderdeel kan voor de toepassing van deze regeling namens de directeur, bedoeld in artikel 7, bepalen dat een natuurlijk persoon of een lichaam al dan niet tezamen met één of meer daarmee direct of indirect in bestuurlijk, financieel, administratief of maatschappelijk opzicht verbonden natuurlijke personen of lichamen als een entiteit wordt beschouwd.

 • 5 De woonplaats van een natuurlijk persoon en de vestigingsplaats van een lichaam of een entiteit worden naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 11a

Met betrekking tot de heffing en invordering van rijksbelastingen, andere dan bedoeld in artikel 3, derde en vierde lid, ten aanzien van Ministers en staatssecretarissen, ressorteren deze personen onder de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Haaglanden. Deze bepaling geldt vanaf het belastingjaar waarin deze bewindslieden zijn benoemd tot en met het belastingjaar waarin zij zijn ontslagen.

Artikel 12

 • 1 Met betrekking tot de heffing en invordering van rijksbelastingen, andere dan bedoeld in artikel 3, derde en vierde lid, ten aanzien van een niet tot een entiteit behorend natuurlijk persoon of lichaam die of dat buiten Nederland woont of is gevestigd, ressorteert de natuurlijk persoon of het lichaam onder de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Limburg.

 • 2 Met betrekking tot de teruggave van dividendbelasting, ingehouden op dividenden uitgekeerd aan een inwoner van Aruba of de Nederlandse Antillen of aan een inwoner van landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten, ressorteert de natuurlijk persoon of het lichaam onder de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Limburg.

Artikel 13

 • 1 Met betrekking tot de heffing en invordering van rijksbelastingen, andere dan bedoeld in artikel 3, derde en vierde lid, ressorteert de natuurlijk persoon, het lichaam of de entiteit die:

  • 1°. als hoofdactiviteit het bank- en effectenbedrijf of het bedrijf van verzekeringsmaatschappij uitoefent, onder de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Amsterdam;

  • 2°. als hoofdactiviteit het bedrijf van gas- en oliemaatschappij uitoefent, alsmede de natuurlijk persoon, het lichaam of de entiteit die gespecialiseerd is in het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van gas- en oliemaatschappijen, onder de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Rijnmond;

  • 3°. een bedrijf uitoefent aan boord van een binnenschip en geen vaste woon- of vestigingsplaats heeft, onder de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Rijnmond;

  • 4°. als hoofdactiviteit een bedrijf in de branche betaald voetbal uitoefent, alsmede de natuurlijk persoon, het lichaam of de entiteit die zijn inkomsten grotendeels (gemiddeld over de drie voorafgaande jaren) genereert uit ondernemingsactiviteiten in de branche betaald voetbal en de nationale overkoepelende organisaties in de branche betaalde sport, onder de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Utrecht-Gooi;

  • 5°. als hoofdactiviteit het bedrijf van energiebedrijf of afvalverbrandingsinrichting uitoefent, onder de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Rivierenland.

 • 2 Onder bank- en effectenbedrijven als bedoeld in het eerste lid, ten eerste, worden verstaan algemene banken, de Nederlandsche Bank N.V. en andere overheidsbanken en financiële instellingen, spaarbanken, hypotheekbanken, coöperatief georganiseerde banken, leasemaatschappijen met een omzet van meer dan € 18 000 000, wisselmakelaars, effectencommissionairs, marketmakers, leden van Euronext, effectenkredietinstellingen, participatiemaatschappijen en beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet toezicht beleggingsinstellingen.

 • 3 Onder verzekeringsmaatschappijen als bedoeld in het eerste lid, ten eerste, worden verstaan levens- en schadeverzekeraars die vallen onder de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, ziektekostenverzekeraars, waaronder begrepen zorgverzekeraars, herverzekeraars, naturaverzekeraars, waaronder begrepen op onderlinge grondslag werkende uitvaartverzekeraars met meer dan 3000 verzekerden, coöperatieve en andere verenigingen met als doel en feitelijke werkzaamheid het uitoefenen van een verzekeringsbedrijf op onderlinge grondslag.

Artikel 13a

Voor een verzoek om te worden aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001, en voor het niet meer aanmerken als een zodanige instelling ressorteert de instelling onder de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Oost Brabant.

Artikel 14

 • 1 Met betrekking tot de heffing en invordering van het recht van successie en het recht van schenking bepaalt de woonplaats of de vestigingsplaats van de erflater onderscheidenlijk de schenker, met inachtneming van de indeling opgenomen in de bijlage bij deze regeling en in samenhang met de taakverdeling, omschreven in artikel 3, tweede en derde lid, onder welke inspecteur of ontvanger de natuurlijk persoon of het lichaam ressorteert.

 • 2 Met betrekking tot de heffing en invordering van het recht van successie ressorteert de natuurlijk persoon of het lichaam, indien de erflater ten tijde van zijn overlijden geen woonplaats binnen Nederland had, onder de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Limburg.

 • 3 Met betrekking tot de heffing en invordering van het recht van schenking ressorteert de natuurlijk persoon of het lichaam, indien de schenker ten tijde van de schenking geen woon- of vestigingsplaats heeft binnen Nederland of, ingeval van een gezamenlijke schenking, geen van de schenkers ten tijde van de schenking een zodanige woon- of vestigingsplaats heeft, onder de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Limburg.

 • 4 Met betrekking tot de heffing en invordering van het recht van overgang ressorteert de natuurlijk persoon of het lichaam onder de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Limburg.

Artikel 15

 • 1 Met betrekking tot de heffing en invordering van de overdrachtsbelasting bepaalt de woonplaats of de vestigingsplaats van de verkrijger, met inachtneming van de indeling opgenomen in de bijlage bij deze regeling en in samenhang met de taakverdeling, omschreven in artikel 3, tweede en derde lid, onder welke inspecteur of ontvanger de natuurlijk persoon of het lichaam ressorteert.

 • 2 Indien een aangifte overdrachtsbelasting wordt gedaan door middel van een akte, bepaalt de woonplaats of vestigingsplaats van de notaris, in afwijking van het eerste lid en met inachtneming van de indeling opgenomen in de bijlage bij deze regeling en in samenhang met de taakverdeling, omschreven in artikel 3, tweede en derde lid, onder welke ontvanger de notaris ressorteert.

 • 3 Met betrekking tot de heffing en invordering van de kapitaalsbelasting ressorteert het lichaam, indien het lichaam geen vestigingsplaats heeft binnen Nederland, onder de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Limburg.

 • 4 Met betrekking tot de heffing en invordering van de assurantiebelasting ressorteert de natuurlijk persoon, het lichaam of de entiteit onder de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Amsterdam.

Artikel 16

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Met betrekking tot de heffing en invordering van de grondwaterbelasting, de belasting op leidingwater, de afvalstoffenbelasting, de kolenbelasting, de verpakkingenbelasting alsmede de energiebelasting, voor zover deze niet wordt geheven van producten die worden aangemerkt als minerale oliën in de zin van artikel 25 van de Wet op de accijns, ressorteert de natuurlijk persoon, het lichaam of de entiteit onder de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Rivierenland.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2008, 130, datum inwerkingtreding 11-07-2008, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2008.

1 Met betrekking tot de heffing en invordering van de grondwaterbelasting, de belasting op leidingwater, de afvalstoffenbelasting, de kolenbelasting, de verpakkingenbelasting, de vliegbelasting alsmede de energiebelasting, voor zover deze niet wordt geheven van producten die worden aangemerkt als minerale oliën in de zin van artikel 25 van de Wet op de accijns, ressorteert de natuurlijk persoon, het lichaam of de entiteit onder de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Rivierenland.

2 Met betrekking tot de behandeling van een verzoek of een geschil als bedoeld in artikel 36p, derde lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag, zoals dit luidde op 31 december 2002, ressorteert de natuurlijk persoon, het lichaam of de entiteit onder de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Noord.

3 Met betrekking tot de behandeling van een verzoek als bedoeld in artikel 20, 30, 45, 66, 67, 68, 69, 70 en 92 van de Wet belastingen op milieugrondslag ressorteert de natuurlijke persoon, het lichaam of de entiteit onder de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Noord.

Artikel 17

Met betrekking tot de heffing en invordering van de motorrijtuigenbelasting en de belasting zware motorrijtuigen alsmede de uitvoering van artikel 35a van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, zoals dit luidde op 31 december 2002, ressorteert de natuurlijk persoon, het lichaam of de entiteit onder de voorzitter van het managementteam van de B/CA dan wel wat betreft de invordering van de motorrijtuigenbelasting en de belasting zware motorrijtuigen onder een voorzitter van een managementteam van een van de in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, genoemde organisatieonderdelen met inachtneming van artikel 11, eerste lid.

Artikel 19

 • 1 De volgende instellingen ressorteren met betrekking tot de heffing en inning van rijksbelastingen, andere dan de rechten bij invoer en de rechten bij uitvoer, onder de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Limburg:

  • a. de NAVO, met uitzonderingvan het NATO C3 Agency te Den Haag;

  • b. het Instituut voor Nieuwe Technologieën van de Universiteit van de Verenigde Naties (UNU/INTECH) te Maastricht;

  • c. de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart (Eurocontrol) te Beek.

 • 2 Onder de in het eerste lid genoemde voorzitter ressorteren de personeelsleden van de daar genoemde organisaties en hun echtgenoten of partners, kinderen en andere inwonende gezinsleden van deze personeelsleden, indien zij niet in Nederland een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen, alsmede gewezen personeelsleden van deze organisaties, of hun nagelaten betrekkingen die van de desbetreffende organisatie een pensioen ontvangen en gewezen personeelsleden van deze organisaties die van de desbetreffende organisatie geen pensioen ontvangen, indien en zolang een tijdens de actieve periode ontstaan verlies als bedoeld in artikel 3.150 van de Wet inkomstenbelasting 2001 niet is verrekend.

Artikel 20

 • 1 De volgende instellingen ressorteren onder de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Haaglanden:

  • a. het Internationaal Strafhof te Den Haag;

  • b. het Internationaal Gerechtshof te Den Haag;

  • c. het Permanente Hof van Arbitrage te Den Haag;

  • d. de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht te Den Haag;

  • e. het Internationale VN-Tribunaal inzake het voormalige Joegoslavië (Joegoslavië;-Tribunaal, ICTY) te Den Haag;

  • f. de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) te Den Haag;

  • g. het NATO C3 Agency te Den Haag;

  • h. het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) te Petten;

  • i. het Europese Ruimte-Agentschap en het Europese Centrum voor Ruimtevaarttechniek (ESA/ESTEC) te Noordwijk;

  • j. het Europese Octrooibureau (EOB) te Rijswijk;

  • k. Europol te Den Haag;

  • l. Eurojust te Den Haag;

  • m. de United Nations Environment Programme (UNEP) te Den Haag;

  • n. het Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering Institute for Water Education (UNESCO-IHE) te Delft;

  • o. de High Commissioner on National Minorities of the Organization on Security and Cooperation in Europe (HCNM/OSCE) te Den Haag;

  • p. het Technisch Centrum voor Landbouwsamenwerking en Plattelandsontwikkeling te Ede/Wageningen;

  • q. de African Management Services Company B.V. (AMSCO) te Amsterdam;

  • r. het Iran - United States Claims Tribunal te Den Haag;

  • s. het Gemeenschappelijk Fonds voor Grondstoffen (Common Fund) te Amsterdam;

  • t. de Internationale Nikkel Studie Groep te Den Haag;

  • u. het Bureau Nederland van de Commissie van de Europese Gemeenschappen te Den Haag;

  • v. het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen te Den Haag;

  • w. het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba te Den Haag;

  • x. de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) te Den Haag;

  • y. diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen.

 • 2 De volgende instellingen ressorteren voor de heffing en invordering van omzetbelasting onder de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Haaglanden:

  • a. de Belgisch Nederlandse Taalunie te Den Haag;

  • b. het Benelux Merkenbureau te Den Haag;

  • c. de Joint Aviation Authorities te Hoofddorp;

  • d. de Volksbund Deutsche Kriegsgräber Fürsorge te IJsselstein;

  • e. de Amerikaanse Militaire Begraafplaats te Margraten.

 • 3 De volgende instellingen ressorteren voor de heffing en invordering van omzetbelasting en van de in artikel 3, derde lid, bedoelde rijksbelastingen onder de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Haaglanden:

  • a. internationale organisaties en NAVO-onderdelen gevestigd, dan wel gelegerd in andere lidstaten van de Europese Unie, alsmede de daaraan verbonden personeelsleden;

  • b. internationale organisaties gevestigd buiten het grondgebied van de Europese Unie.

 • 4 Onder de in het eerste lid en het derde lid genoemde voorzitter ressorteren de personeelsleden van de daar genoemde organisaties en hun echtgenoten of partners, kinderen en andere inwonende gezinsleden van deze personeelsleden, indien zij niet in Nederland een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen, alsmede gewezen personeelsleden van deze organisaties, of hun nagelaten betrekkingen die van de desbetreffende organisatie een pensioen ontvangen en personeelsleden van in Nederland gevestigde diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, met uitzondering van honoraire consuls, alsmede personeelsleden van de in het tweede lid genoemde instellingen voorzover zij in aanmerking komen voor diplomatieke vrijstellingen van belastingen.

Artikel 21

Met betrekking tot de uitvoering van de Landinrichtingswet, de Wet inrichting landelijk gebied, de Reconstructiewet Midden-Delfland en de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën ressorteert de natuurlijk persoon, het lichaam of de entiteit onder de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Randmeren.

Artikel 22

Met betrekking tot de heffing en invordering van rijksbelastingen, andere dan bedoeld in artikel 3, derde en vierde lid, ten aanzien van een natuurlijk persoon waarop artikel 27 van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen van toepassing is en een tot een entiteit behorende natuurlijk persoon voor de toepassing van genoemd artikel, ressorteert de natuurlijk persoon onder de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Zuidwest.

Artikel 23

 • 1 Een bindende tariefinlichting als bedoeld in artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van de Europese Unie dient te worden aangevraagd bij de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Douane Rotterdam.

 • 2 Een bindende oorsprongsinlichting als bedoeld in artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van de Europese Unie dient te worden aangevraagd bij de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Douane Noord.

 • 3 Een verzoek om teruggaaf van accijns van minerale oliën als bedoeld in artikel 71d van de Wet op de accijns dient te worden gedaan bij de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Douane Noord.

Artikel 24

Het op aangifte voldoen van de belasting van personenauto's en motorrijtuigen alsmede, in voorkomend geval, van de omzetbelasting als bedoeld in artikel 17h, tweede lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 kan geschieden bij iedere voorzitter van het managementteam van de in artikel 3, onderdeel b, genoemde organisatieonderdelen.

Artikel 25

Met betrekking tot een verzoek als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EG) nr.3295/94 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen te verbieden (Pb. EG L 341) ressorteert de verzoeker onder de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Douane Noord.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 27

 • 1 Een functionaris die op grond van deze regeling is aangewezen als directeur, inspecteur of ontvanger treedt in de plaats van de functionaris die als zodanig vóór 1 januari 2003 bevoegd was.

 • 2 Beslissingen die zijn of worden genomen door een directeur, inspecteur of ontvanger die als zodanig vóór 1 januari 2003 bevoegd was, worden geacht te zijn genomen door de directeur, inspecteur of ontvanger die als zodanig door deze regeling is aangewezen.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

,

De Staatssecretaris van Financiën,

S.R.A. van Eijck

Bijlage bij Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003

Gemeente

Belastingregio

Douaneregio

Aa en Hunze

Noord

Noord

Aalburg

Zuidwest

Zuid

Aalsmeer

Holland Midden

West

Aalten

Oost

Noord

Abcoude

Holland Midden

Noord

Achtkarspelen

Noord

Noord

Alblasserdam

Rijnmond

Zuid

Albrandswaard

Rijnmond

Rotterdam

Alkemade

Holland Midden

West

Alkmaar

Holland Noord

West

Almelo

Oost

Noord

Almere

Randmeren

Noord

Alphen aan den Rijn

Haaglanden

West

Ambt Montfoort

Limburg

Zuid

Alphen-Chaam

Zuidwest

Zuid

Ameland

Noord

Noord

Amersfoort

Utrecht-Gooi

Noord

Amstelveen

Holland Midden

West

Amsterdam

Amsterdam

West

Andijk

Holland Noord

West

Anna Paulowna

Holland Noord

West

Apeldoorn

Randmeren

Noord

Appingedam

Noord

Noord

Arcen en Velden

Limburg

Zuid

Arnhem

Rivierenland

Noord

Assen

Noord

Noord

Asten

Oost-Brabant

Zuid

     

Baarle-Nassau

Zuidwest

Zuid

Baarn

Utrecht-Gooi

Noord

Barendrecht

Rijnmond

Rotterdam

Barneveld

Randmeren

Noord

Bedum

Noord

Noord

Beek

Limburg

Zuid

Beemster

Holland Noord

West

Beesel

Limburg

Zuid

Bellingwedde

Noord

Noord

Bennebroek

Holland Midden

West

Bergambacht

Haaglanden

Noord

Bergeijk

Oost-Brabant

Zuid

Bergen (L)

Limburg

Zuid

Bergen (N-H)

Holland Noord

West

Bergen op Zoom

Zuidwest

Zuid

Bergschenhoek

Haaglanden

West

Berkel en Rodenrijs

Haaglanden

West

Berkelland

Oost

Noord

Bernheze

Oost-Brabant

Zuid

Bernisse

Rijnmond

Rotterdam

Best

Oost-Brabant

Zuid

Beuningen

Rivierenland

Noord

Beverwijk

Holland Noord

West

Binnenmaas

Rijnmond

Rotterdam

Bladel

Oost-Brabant

Zuid

Blaricum

Utrecht-Gooi

Noord

Bleiswijk

Haaglanden

West

Bloemendaal

Holland Midden

West

Boarnsterhim

Noord

Noord

Bodegraven

Haaglanden

Noord

Boekel

Oost-Brabant

Zuid

Bolsward

Noord

Noord

Borger-Odoorn

Noord

Noord

Borne

Oost

Noord

Borsele

Zuidwest

Zuid

Boskoop

Haaglanden

Noord

Boxmeer

Oost-Brabant

Zuid

Boxtel

Oost-Brabant

Zuid

Breda

Zuidwest

Zuid

Breukelen

Utrecht-Gooi

Noord

Brielle

Rijnmond

Rotterdam

Bronckhorst

Oost

Noord

Brummen

Rivierenland

Noord

Brunssum

Limburg

Zuid

Bunnik

Utrecht-Gooi

Noord

Bunschoten

Utrecht-Gooi

Noord

Buren

Rivierenland

Noord

Bussum

Utrecht-Gooi

Noord

     

Capelle aan de IJssel

Rijnmond

Rotterdam

Castricum

Holland Noord

West

Coevorden

Noord

Noord

Cranendonck

Oost-Brabant

Zuid

Cromstrijen

Rijnmond

Rotterdam

Cuijk

Oost-Brabant

Zuid

Culemborg

Rivierenland

Noord

     

Dalfsen

Randmeren

Noord

Dantumadeel

Noord

Noord

De Bilt

Utrecht-Gooi

Noord

De Marne

Noord

Noord

De Ronde Venen

Holland Midden

Noord

De Wolden

Noord

Noord

Delft

Haaglanden

West

Delfzijl

Noord

Noord

Den Haag

Haaglanden

West

Den Helder

Holland Noord

West

Deurne

Oost-Brabant

Zuid

Deventer

Oost

Noord

Diemen

Amsterdam

West

Dinkelland

Oost

Noord

Dirksland

Zuidwest

Zuid

Doesburg

Oost

Noord

Doetinchem

Oost

Noord

Dongen

Zuidwest

Zuid

Dongeradeel

Noord

Noord

Dordrecht

Rijnmond

Zuid

Drechterland

Holland Noord

West

Drimmelen

Zuidwest

Zuid

Dronten

Randmeren

Noord

Druten

Rivierenland

Noord

Duiven

Rivierenland

Noord

     

Echt-Susteren

Limburg

Zuid

Edam-Volendam

Holland Noord

West

Ede

Randmeren

Noord

Eemnes

Utrecht-Gooi

Noord

Eemsmond

Noord

Noord

Eersel

Oost-Brabant

Zuid

Eijsden

Limburg

Zuid

Eindhoven

Oost-Brabant

Zuid

Elburg

Randmeren

Noord

Emmen

Noord

Noord

Enkhuizen

Holland Noord

West

Enschede

Oost

Noord

Epe

Randmeren

Noord

Ermelo

Randmeren

Noord

Etten-Leur

Zuidwest

Zuid

     

Ferwerderadiel

Noord

Noord

Franekeradeel

Noord

Noord

     

Gaasterlân-Sleat

Noord

Noord

Geertruidenberg

Zuidwest

Zuid

Geldermalsen

Rivierenland

Noord

Geldrop-Mierlo

Oost-Brabant

Zuid

Gemert-Bakel

Oost-Brabant

Zuid

Gennep

Limburg

Zuid

Giessenlanden

Rivierenland

Zuid

Gilze en Rijen

Zuidwest

Zuid

Goedereede

Zuidwest

Zuid

Goes

Zuidwest

Zuid

Goirle

Oost-Brabant

Zuid

Gorinchem

Rivierenland

Noord

Gouda

Haaglanden

Noord

Graafstroom

Rijnmond

Zuid

Graft-de Rijp

Holland Noord

West

Grave

Oost-Brabant

Zuid

's-Gravendeel

Rijnmond

Rotterdam

Groenlo

Oost

Noord

Groesbeek

Rivierenland

Noord

Groningen

Noord

Noord

Grootegast

Noord

Noord

Gulpen-Wittem

Limburg

Zuid

     

Haaksbergen

Oost

Noord

Haaren

Oost-Brabant

Zuid

Haarlem

Holland Midden

West

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Holland Midden

West

Haarlemmermeer

Holland Midden

West

Haelen

Limburg

Zuid

Halderberge

Zuidwest

Zuid

Hardenberg

Oost

Noord

Harderwijk

Randmeren

Noord

Hardinxveld-Giessendam

Rijnmond

Zuid

Haren

Noord

Noord

Harenkarspel

Holland Noord

West

Harlingen

Noord

Noord

Hattem

Randmeren

Noord

Heel

Limburg

Zuid

Heemskerk

Holland Noord

West

Heemstede

Holland Midden

West

Heerde

Randmeren

Noord

Heerenveen

Noord

Noord

Heerhugowaard

Holland Noord

West

Heerlen

Limburg

Zuid

Heeze-Leende

Oost-Brabant

Zuid

Heiloo

Holland Noord

West

Helden

Limburg

Zuid

Hellendoorn

Oost

Noord

Hellevoetsluis

Rijnmond

Rotterdam

Helmond

Oost-Brabant

Zuid

Hendrik Ido Ambacht

Rijnmond

Rotterdam

Hengelo (O)

Oost

Noord

's-Hertogenbosch

Oost-Brabant

Zuid

Het Bildt

Noord

Noord

Heumen

Rivierenland

Noord

Heusden

Oost-Brabant

Zuid

Heythuysen

Limburg

Zuid

Hillegom

Holland Midden

West

Hilvarenbeek

Oost-Brabant

Zuid

Hilversum

Utrecht-Gooi

Noord

Hof van Twente

Oost

Noord

Hoogeveen

Noord

Noord

Hoogezand-Sappemeer

Noord

Noord

Hoorn

Holland Noord

West

Horst aan de Maas

Limburg

Zuid

Houten

Utrecht-Gooi

Noord

Huizen

Utrecht-Gooi

Noord

Hulst

Zuidwest

Zuid

Hunsel

Limburg

Zuid

     

IJsselstein

Utrecht-Gooi

Noord

     

Jacobswoude

Holland Midden

West

     

Kampen

Randmeren

Noord

Kapelle

Zuidwest

Zuid

Katwijk

Holland Midden

West

Kerkrade

Limburg

Zuid

Kessel

Limburg

Zuid

Kollumerland en Nieuwkruisland

Noord

Noord

Korendijk

Rijnmond

Rotterdam

Krimpen aan de IJssel

Rijnmond

Rotterdam

     

Laarbeek

Oost-Brabant

Zuid

Landerd

Oost-Brabant

Zuid

Landgraaf

Limburg

Zuid

Landsmeer

Holland Noord

West

Langedijk

Holland Noord

West

Laren

Utrecht-Gooi

Noord

Leek

Noord

Noord

Leerdam

Rivierenland

Noord

Leeuwarden

Noord

Noord

Leeuwarderadeel

Noord

Noord

Leiden

Holland Midden

West

Leiderdorp

Holland Midden

West

Leidschendam-Voorburg

Haaglanden

West

Lelystad

Randmeren

Noord

Lemsterland

Noord

Noord

Leusden

Utrecht-Gooi

Noord

Liesveld

Rijnmond

Zuid

Lingewaal

Rivierenland

Noord

Lingewaard

Rivierenland

Noord

Lisse

Holland Midden

West

Lith

Oost-Brabant

Zuid

Littenseradiel

Noord

Noord

Lochem

Oost

Noord

Loenen

Utrecht-Gooi

Noord

Loon op Zand

Oost-Brabant

Zuid

Lopik

Utrecht-Gooi

Noord

Loppersum

Noord

Noord

Losser

Oost

Noord

     

Maarssen

Utrecht-Gooi

Noord

Maasbracht

Limburg

Zuid

Maasbree

Limburg

Zuid

Maasdonk

Oost-Brabant

Zuid

Maasdriel

Rivierenland

Noord

Maassluis

Rijnmond

Rotterdam

Maastricht

Limburg

Zuid

Margraten

Limburg

Zuid

Marum

Noord

Noord

Medemblik

Holland Noord

West

Meerlo-Wanssum

Limburg

Zuid

Meerssen

Limburg

Zuid

Menaldumadeel

Noord

Noord

Menterwolde

Noord

Noord

Meppel

Noord

Noord

Meijel

Limburg

Zuid

Middelburg

Zuidwest

Zuid

Middelharnis

Zuidwest

Zuid

Midden-Delfland

Haaglanden

West

Midden-Drenthe

Noord

Noord

Mill en Sint Hubert

Oost-Brabant

Zuid

Millingen aan de Rijn

Rivierenland

Noord

Moerdijk

Zuidwest

Zuid

Montferland

Oost

Noord

Montfoort

Utrecht-Gooi

Noord

Mook en Middelaar

Limburg

Zuid

Moordrecht

Haaglanden

Noord

Muiden

Utrecht-Gooi

Noord

Naarden

Utrecht-Gooi

Noord

Neder-Betuwe

Rivierenland

Noord

Nederlek

Haaglanden

Rotterdam

Nederweert

Limburg

Zuid

Neerijnen

Rivierenland

Noord

Niedorp

Holland Noord

West

Nieuw-Lekkerland

Rijnmond

Zuid

Nieuwegein

Utrecht-Gooi

Noord

Nieuwerkerk aan den IJssel

Haaglanden

Rotterdam

Nieuwkoop

Holland Midden West

Holland Midden West

Nijefurd

Noord

Noord

Nijkerk

Randmeren

Noord

Nijmegen

Rivierenland

Noord

Noord-Beveland

Zuidwest

Zuid

Noordenveld

Noord

Noord

Noorder-Koggenland

Holland Noord

West

Noordoostpolder

Randmeren

Noord

Noordwijk

Holland Midden

West

Noordwijkerhout

Holland Midden

West

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Oost-Brabant

Zuid

Nunspeet

Randmeren

Noord

Nuth

Limburg

Zuid

Obdam

Holland Noord

West

Oegstgeest

Holland Midden

West

Oirschot

Oost-Brabant

Zuid

Oisterwijk

Oost-Brabant

Zuid

Oldebroek

Randmeren

Noord

Oldenzaal

Oost

Noord

Olst-Wijhe

Oost

Noord

Ommen

Randmeren

Noord

Onderbanken

Limburg

Zuid

Oosterhout

Zuidwest

Zuid

Oostflakkee

Zuidwest

Zuid

Ooststellingwerf

Noord

Noord

Oostzaan

Holland Noord

West

Opmeer

Holland Noord

West

Opsterland

Noord

Noord

Oss

Oost-Brabant

Zuid

Oud-Beijerland

Rijnmond

Rotterdam

Oude IJsselstreek

Oost

Noord

Ouder-Amstel

Holland Midden

West

Ouderkerk

Haaglanden

Rotterdam

Oudewater

Utrecht-Gooi

Noord

Overbetuwe

Rivierenland

Noord

Papendrecht

Rijnmond

Zuid

Pekela

Noord

Noord

Purmerend

Holland Noord

West

Putten

Randmeren

Noord

Pijnacker-Nootdorp

Haaglanden

West

     

Raalte

Randmeren

Noord

Reeuwijk

Haaglanden

Noord

Reiderland

Noord

Noord

Reimerswaal

Zuidwest

Zuid

Renkum

Rivierenland

Noord

Renswoude

Utrecht-Gooi

Noord

Reusel-de Mierden

Oost-Brabant

Zuid

Rheden

Rivierenland

Noord

Rhenen

Utrecht-Gooi

Noord

Ridderkerk

Rijnmond

Rotterdam

Rijnwaarden

Rivierenland

Noord

Rijnwoude

Haaglanden

West

Rijssen-Holten

Oost

Noord

Rijswijk

Haaglanden

West

Roerdalen

Limburg

Zuid

Roermond

Limburg

Zuid

Roggel en Neer

Limburg

Zuid

Roosendaal

Zuidwest

Zuid

Rotterdam (m.u.v. Rotterdam-airport)

Rijnmond

Rotterdam

Rotterdam (alleen Rotterdam-airport)

Rijnmond

West

Rozenburg

Rijnmond

Rotterdam

Rozendaal

Rivierenland

Noord

Rucphen

Zuidwest

Zuid

Schagen

Holland Noord

West

Scheemda

Noord

Noord

Schermer

Holland Noord

West

Scherpenzeel

Randmeren

Noord

Schiedam

Rijnmond

Rotterdam

Schiermonnikoog

Noord

Noord

Schijndel

Oost-Brabant

Zuid

Schinnen

Limburg

Zuid

Schoonhoven

Haaglanden

Noord

Schouwen-Duiveland

Zuidwest

Zuid

Sevenum

Limburg

Zuid

Simpelveld

Limburg

Zuid

Sint-Anthonis

Oost-Brabant

Zuid

Sint-Michielsgestel

Oost-Brabant

Zuid

Sint-Oedenrode

Oost-Brabant

Zuid

Sittard-Geleen

Limburg

Zuid

Skarsterlân

Noord

Noord

Sliedrecht

Rijnmond

Zuid

Slochteren

Noord

Noord

Sluis

Zuidwest

Zuid

Smallingerland

Noord

Noord

Sneek

Noord

Noord

Soest

Utrecht-Gooi

Noord

Someren

Oost-Brabant

Zuid

Son en Breugel

Oost-Brabant

Zuid

Spijkenisse

Rijnmond

Rotterdam

Stadskanaal

Noord

Noord

Staphorst

Randmeren

Noord

Stede Broec

Holland Noord

West

Steenbergen

Zuidwest

Zuid

Steenwijkerland

Randmeren

Noord

Stein

Limburg

Zuid

Strijen

Rijnmond

Rotterdam

Swalmen

Limburg

Zuid

     

Ten Boer

Noord

Noord

Terneuzen

Zuidwest

Zuid

Terschelling

Noord

Noord

Teylingen

Holland Midden

West

Texel

Holland Noord

West

Tholen

Zuidwest

Zuid

Thorn

Limburg

Zuid

Tiel

Rivierenland

Noord

Tilburg

Oost-Brabant

Zuid

Tubbergen

Oost

Noord

Twenterand

Oost

Noord

Tynaarlo

Noord

Noord

Tytsjerksteradiel

Noord

Noord

     

Ubbergen

Rivierenland

Noord

Uden

Oost-Brabant

Zuid

Uitgeest

Holland Noord

West

Uithoorn

Holland Midden

West

Urk

Randmeren

Noord

Utrecht

Utrecht-Gooi

Noord

Utrechtse Heuvelrug

Utrecht-Gooi

Noord

     

Vaals

Limburg

Zuid

Valkenburg aan de Geul

Limburg

Zuid

Valkenswaard

Oost-Brabant

Zuid

Veendam

Noord

Noord

Veenendaal

Utrecht-Gooi

Noord

Veere

Zuidwest

Zuid

Veghel

Oost-Brabant

Zuid

Veldhoven

Oost-Brabant

Zuid

Velsen

Holland Midden

West

Venlo

Limburg

Zuid

Venray

Limburg

Zuid

Vianen

Utrecht-Gooi

Noord

Vlaardingen

Rijnmond

Rotterdam

Vlagtwedde

Noord

Noord

Vlieland

Noord

Noord

Vlissingen

Zuidwest

Zuid

Vlist

Haaglanden

Noord

Voerendaal

Limburg

Zuid

Voorschoten

Holland Midden

West

Voorst

Randmeren

Noord

Vught

Oost-Brabant

Zuid

     

Waalre

Oost-Brabant

Zuid

Waalwijk

Oost-Brabant

Zuid

Waddinxveen

Haaglanden

Noord

Wageningen

Randmeren

Noord

Wassenaar

Haaglanden

West

Waterland

Holland Noord

West

Weert

Limburg

Zuid

Weesp

Utrecht-Gooi

Noord

Werkendam

Zuidwest

Zuid

Wervershoof

Holland Noord

West

West Maas en Waal

Rivierenland

Noord

Wester-Koggenland

Holland Noord

West

Westerveld

Noord

Noord

Westervoort

Rivierenland

Noord

Westland

Haaglanden

West

Weststellingwerf

Noord

Noord

Westvoorne

Rijnmond

Rotterdam

Wierden

Oost

Noord

Wieringen

Holland Noord

West

Wieringermeer

Holland Noord

West

Wijchen

Rivierenland

Noord

Wijdemeren

Utrecht-Gooi

Noord

Wijk bij Duurstede

Utrecht-Gooi

Noord

Winschoten

Noord

Noord

Winsum

Noord

Noord

Winterswijk

Oost

Noord

Woensdrecht

Zuidwest

Zuid

Woerden

Utrecht-Gooi

Noord

Wognum

Holland Noord

West

Wormerland

Holland Noord

West

Woudenberg

Utrecht-Gooi

Noord

Woudrichem

Zuidwest

Zuid

Wûnseradiel

Noord

Noord

Wymbritseradiel

Noord

Noord

     

Zaanstad

Holland Noord

West

Zaltbommel

Rivierenland

Noord

Zandvoort

Holland Midden

West

Zederik

Rivierenland

Noord

Zeevang

Holland Noord

West

Zeewolde

Randmeren

Noord

Zeist

Utrecht-Gooi

Noord

Zevenaar

Rivierenland

Noord

Zevenhuizen-Moerkapelle

Haaglanden

West

Zoetermeer

Haaglanden

West

Zoeterwoude

Holland Midden

West

Zuidhorn

Noord

Noord

Zundert

Zuidwest

Zuid

Zutphen

Oost

Noord

Zwartewaterland

Randmeren

Noord

Zwijndrecht

Rijnmond

Rotterdam

Zwolle

Randmeren

Noord

Zijpe

Holland Noord

West

Terug naar begin van de pagina