Aanwijzingsregeling ambtenaren toezicht Mijnbouwwet

Geldend van 21-02-2014 t/m heden

Aanwijzingsregeling ambtenaren toezicht Mijnbouwwet

De Staatssecretaris van Economische Zaken

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 129 en 131 van de Mijnbouwwet,

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren belast met het toezicht houden op de naleving van het bij of krachtens de Mijnbouwwet bepaalde, met uitzondering van afdeling 5.1.1. en hoofdstuk 9, worden de ambtenaren van het Staatstoezicht op de mijnen aangewezen.

Artikel 2

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving met betrekking tot helikopterdekken als bedoeld in artikel 51, tweede lid, van het Mijnbouwbesluit worden de ambtenaren van de toezichteenheid Luchthavens en Luchtruim van de inspectie Verkeer en Waterstaat mede aangewezen.

Artikel 2a

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving worden mede aangewezen ambtenaren van de Kustwacht Nederland, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit instelling Kustwacht voor de uitvoering van taken die krachtens artikel 4 van het Besluit instelling Kustwacht aan de Kustwacht Nederland zijn opgedragen

Artikel 2b

Als de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 14 van het Mijnbouwbesluit, met betrekking tot het verlenen van toestemming voor het verrichten van verkenningsonderzoek bij zicht vanaf het verkenningsvaartuig als bedoeld in dat artikel, wordt aangewezen de directeur Kustwacht, bedoeld in artikel 3 van het Besluit instelling Kustwacht.

Artikel 3

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving met betrekking tot herkenningstekens, geluidsbakens, lichtbakens, elektronische bakens en radarreflectoren als bedoeld in artikel 52, eerste lild, van het Mijnbouwbesluit worden mede aangewezen de ambtenaren belast met het onderzoek en de certificering van belichtingssystemen en geluidapparatuur, van de hoofdafdeling Markeren en Vlootbeheer, afdeling markeertechniek van de Directie Noordzee van Rijkswaterstaat.

Artikel 4

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving met betrekking tot communicatieapparatuur zoals bedoeld in artikel 52, tweede lid, van het Mijnbouwbesluit worden mede aangewezen de toezichthouders van de afdeling Toezicht van het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 december 2002.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina