Besluit beschikbaarstelling politieambtenaren ten behoeve van vredesmissies

Geldend van 13-10-2010 t/m 31-12-2012

Besluit van 11 december 2002, houdende regels inzake beschikbaarstelling van politieambtenaren ten behoeve van de inzet in het kader van vredesmissies

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 oktober 2002, nr. EA2002/89745, directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie;

Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993;

De Raad van State gehoord (advies van 18 november 2002, nr. W04.02.0459/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 december 2002, nr. EA2002/99154, directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit en de daarop gebaseerde regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 1 De betrokkene kan op zijn verzoek door Onze Minister ter beschikking worden gesteld ten behoeve van uitzending naar een missiegebied.

  • 2 Uitzending naar een missiegebied vindt plaats ten behoeve van het uitvoeren van de politietaak, het geven van opleidingen, ondersteuning bij de opbouw van een civiele politie-organisatie, het leveren van specifieke technische expertise of het uitvoeren van waarnemersmissies.

  • 4 De duur van de uitzending bedraagt 6 maanden, te verlengen tot ten hoogste een jaar. In bijzondere omstandigheden kan van deze termijnen worden afgeweken.

Artikel 3

Onze Minister stelt voor de beschikbaarstelling en de voorwaarden waaronder deze plaatsvindt, nadere regels vast die in ieder geval bepalingen bevatten over:

  • a. medische keuring;

  • b. werkgeverslasten;

  • c. de bezoldiging en de toelagen;

  • d. de voorzieningen bij de beschikbaarstelling en bij de beëindiging daarvan;

  • e. de voorzieningen bij verblijf in het missiegebied;

  • f. voorzieningen bij ongevallen;

  • g. verlof.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beschikbaarstelling politieambtenaren ten behoeve van vredesmissies.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 december 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R. H. Hessing

Uitgegeven de negentiende december 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina