Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk

Geraadpleegd op 11-08-2022.
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. LMIP:

het Landelijk Meld- en Informatiepunt van de Inspectie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

b. TNO DV:

het kerngebied Defensie en Veiligheid van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek;

c. defaultlijst:

lijst van reeds door TNO DL geclassificeerd vuurwerk;

d. vuurwerk:

consumenten- en professioneel vuurwerk vallende onder de UN-nummers 0333, 0334, 0335, 0336 en 0337.

Artikel 2

 • 1 Deze regeling is van toepassing op de autorisatie van de classificatiecode van vuurwerk, voorafgaand aan het vervoer daarvan over land, spoor en binnenwateren binnen Nederland.

 • 2 Deze regeling is niet van toepassing op vuurwerk dat reeds is geautoriseerd door een lidstaat, aangesloten bij de ADR, RID of ADNR.

Artikel 3

 • 1 De aanvraag voor een autorisatie van de classificatiecode van vuurwerk wordt ten minste 8 weken voor aanvang van het vervoer ingediend bij het LMIP, door middel van een daartoe door het LMIP kosteloos verstrekt aanvraagformulier.

 • 2 De vergoeding voor het in behandeling nemen van een verzoek tot autorisatie bedraagt € 261,–. Deze vergoeding wordt voldaan alvorens de aanvraag in behandeling wordt genomen.

 • 3 De kosten van het door TNO DV uit te voeren onderzoek komen ten laste van en worden in rekening gebracht bij de aanvrager.

 • 4 De in het tweede en derde lid bedoelde kosten zijn verschuldigd aan de minister.

Artikel 4

De aanvraag om autorisatie van de classificatiecode van vuurwerk gaat vergezeld van de volgende gegevens en bescheiden:

 • a. naam van het vuurwerk;

 • b. kaliber van het vuurwerk;

 • c. netto explosieve massa van het vuurwerk;

 • d. bruto gewicht per artikel en verpakking van het vuurwerk;

 • e. samenstelling explosieve en pyrotechnische stoffen van het vuurwerk;

 • f. constructietekening van het vuurwerk,

 • g. omschrijving gebruikte binnen- en buitenverpakking;

 • h. classificatie door de fabrikant van het vuurwerk.

Artikel 5

De minister verleent de autorisatie, bedoeld in artikel 2, nadat:

 • a. hem is gebleken dat de classificatie overeenkomt met de classificatie volgens de defaultlijst;

 • b. door TNO DV de juistheid van de classificatie is bevestigd; of

 • c. de aanvrager bij TNO DV een monster van het te testen vuurwerk heeft ingeleverd, waarop door TNO DV testprocedures zijn uitgevoerd en dit vuurwerk een classificatiecode is toebedeeld.

Artikel 6

Van de autorisatie geeft de minister een bewijs af, waarop wordt aangegeven de naam, het kaliber, de netto explosieve massa en de geautoriseerde classificatie van het vuurwerk.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer

Naar boven