Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk

Geraadpleegd op 30-09-2023.
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. LMIP:

het Landelijk Meld- en Informatiepunt van de Inspectie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

b. TNO DV:

het kerngebied Defensie en Veiligheid van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek;

c. defaultlijst:

lijst van reeds door TNO DL geclassificeerd vuurwerk;

d. vuurwerk:

consumenten- en professioneel vuurwerk vallende onder de UN-nummers 0333, 0334, 0335, 0336 en 0337.

Artikel 2

 • 1 Deze regeling is van toepassing op de autorisatie van de classificatiecode van vuurwerk, voorafgaand aan het vervoer daarvan over land, spoor en binnenwateren binnen Nederland.

 • 2 Deze regeling is niet van toepassing op vuurwerk dat reeds is geautoriseerd door een lidstaat, aangesloten bij de ADR, RID of ADNR.

Artikel 3

 • 1 De aanvraag voor een autorisatie van de classificatiecode van vuurwerk wordt ten minste 8 weken voor aanvang van het vervoer ingediend bij het LMIP, door middel van een daartoe door het LMIP kosteloos verstrekt aanvraagformulier.

 • 2 De vergoeding voor het in behandeling nemen van een verzoek tot autorisatie bedraagt € 261,–. Deze vergoeding wordt voldaan alvorens de aanvraag in behandeling wordt genomen.

 • 3 De kosten van het door TNO DV uit te voeren onderzoek komen ten laste van en worden in rekening gebracht bij de aanvrager.

 • 4 De in het tweede en derde lid bedoelde kosten zijn verschuldigd aan de minister.

Artikel 4

De aanvraag om autorisatie van de classificatiecode van vuurwerk gaat vergezeld van de volgende gegevens en bescheiden:

 • a. naam van het vuurwerk;

 • b. kaliber van het vuurwerk;

 • c. netto explosieve massa van het vuurwerk;

 • d. bruto gewicht per artikel en verpakking van het vuurwerk;

 • e. samenstelling explosieve en pyrotechnische stoffen van het vuurwerk;

 • f. constructietekening van het vuurwerk,

 • g. omschrijving gebruikte binnen- en buitenverpakking;

 • h. classificatie door de fabrikant van het vuurwerk.

Artikel 5

De minister verleent de autorisatie, bedoeld in artikel 2, nadat:

 • a. hem is gebleken dat de classificatie overeenkomt met de classificatie volgens de defaultlijst;

 • b. door TNO DV de juistheid van de classificatie is bevestigd; of

 • c. de aanvrager bij TNO DV een monster van het te testen vuurwerk heeft ingeleverd, waarop door TNO DV testprocedures zijn uitgevoerd en dit vuurwerk een classificatiecode is toebedeeld.

Artikel 6

Van de autorisatie geeft de minister een bewijs af, waarop wordt aangegeven de naam, het kaliber, de netto explosieve massa en de geautoriseerde classificatie van het vuurwerk.

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer

Naar boven