Vergoedingenregeling raad voor rechtsbijstand

Geldend van 10-06-2016 t/m heden

Besluit van 4 december 2002 tot vaststelling van de Vergoedingenregeling Raad voor Rechtsbijstand (Vergoedingenregeling Raad voor Rechtsbijstand)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Justitie, van 25 november 2002, nr. 5196780/802;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 1988, 205);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

De voorzitter van de raad van advies ontvangt voor zijn werkzaamheden en onkosten een vaste maandelijkse vergoeding welke is gebaseerd op een arbeidsduurfactor van 0,079, berekend over het maximum van schaal 18 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 3

De overige leden van de raad van advies ontvangen per vergadering van de raad van advies een vergoeding van 3% van het maximum van schaal 17 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. Met een vergadering van de raad van advies wordt gelijkgesteld een bijeenkomst waaraan een lid van de raad van advies uit hoofde van dit lidmaatschap deelneemt.

Artikel 4

Het bestuur kan op grond van artikel 8 van de Wet op de rechtsbijstand voor de voorbereiding of uitvoering van bepaalde werkzaamheden commissies instellen. De leden van deze onder het bestuur ressorterende commissies ontvangen per dagdeel dat wordt deelgenomen aan een vergadering een vergoeding van € 140.

Artikel 5

De voorzitter en de leden van de raad van advies en de onder het bestuur ressorterende commissies hebben overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland recht op vergoeding wegens reis- en verblijfkosten.

Artikel 6

De vacatiegeldenregeling Raden voor Rechtsbijstand van 27 januari 1994, kenmerk 423317/894, wordt ingetrokken.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking op de datum van plaatsing in het Staatsblad en werkt terug tot 1 januari 2002.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 december 2002

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de negende januari 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina