Verordening instelling van een fonds voor garnalenpromotie

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2007

Verordening instelling van een fonds voor garnalenpromotie

Het bestuur van het Productschap Vis heeft,

gelet op de artikelen 93, 95 en 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op de artikelen 5, 6 en 9 van de instellingsverordening van het Productschap Vis, op 26 september 2002, de navolgende verordening vastgesteld.

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

In deze verordening wordt verstaan onder:

Productschap

:

het Productschap Vis;

Voorzitter

:

de voorzitter van het Productschap;

Ondernemer

:

degene, die een onderneming voert, waarvoor het Productschap is ingesteld;

Fonds

:

het fonds genoemd in artikel 2;

Garnalen

:

garnalen van de soort Crangon-crangon in gepelde of ongepelde toestand.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

  • 1 Er is een Fonds voor promotiecampagnes voor garnalen.

  • 2 De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

De baten van het fonds bestaan uit:

  • a. de opbrengsten voortkomend uit de inning van (bestemmings-) heffingen verminderd met eventuele inningskosten;

  • b. rente van belegde gelden;

  • c. andere baten, met uitzondering van de opbrengst van heffingen wegens het invoeren uit staten die lid zijn van de Europese Unie of partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

De middelen van het fonds zijn bestemd voor uitgaven ten behoeve van de collectieve promotie van garnalen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

  • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening instelling van een fonds voor garnalenpromotie.

  • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Namens het bestuur van het Productschap,

P.J.H.M. Loonen

voorzitter

G.J. van Balsfoort

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 4 december 2003 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 18 december 2003, nr. TRCJZ/2003/1418.

Terug naar begin van de pagina