Regeling inburgering oudkomers

[Regeling vervallen per 13-12-2008.]
Geraadpleegd op 03-06-2023.
Geldend van 01-10-2003 t/m 12-12-2003

Regeling inburgering oudkomers

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;

b. gemeentebestuur:

het college van burgemeesters en wethouders van een gemeente waaraan geen bijdrage krachtens de Bijdrageregeling sociale integratie en veiligheid G25, de Bijdrageregeling inburgering oudkomers of de Bijdrageregeling inburgering oudkomers 12 gemeenten is verstrekt;

c. samenwerkingsverband:

een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaraan gemeentebesturen de bevoegdheden en verplichtingen die hen op grond van deze regeling toekomen hebben overgedragen;

d. oudkomers:

leden van etnische minderheidsgroepen van 18 jaar of ouder, die buiten Nederland zijn geboren, al voor langere tijd legaal in Nederland verblijven anders dan voor een tijdelijk doel en niet verplicht zijn om op grond van de Wet inburgering nieuwkomers een inburgeringsprogramma te volgen;

e. duaal traject:

een inburgeringsprogramma dat in het teken staat van het doel dat de oudkomer wenst te bereiken en waarbij het onderdeel Nederlands als tweede taal wordt gekoppeld aan onderdelen voor het bereiken van werk, toegang tot beroepsonderwijs, opvoedingsondersteuning of sociale activering;

f. prognose:

het aantal oudkomers dat naar de verwachting van het gemeentebestuur een duaal traject zal worden aangeboden in de periode van de datum waarop de bijdrage wordt verleend tot en met juni 2005;

g. monitor:

het door de minister vastgestelde model-document aan de hand waarvan het gemeentebestuur de minister informatie verschaft over het gemeentelijk beleid ter verbetering van de inburgering van oudkomers en aan de hand waarvan de hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld als bedoeld in artikel 12.

Hoofdstuk 2. Doel en verlenen van de bijdrage

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Doel van de regeling is te bevorderen dat gemeenten duale trajecten aanbieden aan oudkomers die in een maatschappelijke achterstandssituatie verkeren en behoren tot de groep werklozen, opvoeders of geestelijke bedienaren.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De minister verleent het gemeentebestuur een bijdrage voor het tot en met juni 2005 aanbieden van duale trajecten aan oudkomers indien het gemeentebestuur bij de minister een aanvraag indient en de minister deze aanvraag goedkeurt.

 • 2 Indien het gemeentebestuur uiterlijk 25 oktober 2002 een aanvraag als bedoeld in het eerste lid indient, verleent de minister het gemeentebestuur uiterlijk 15 december 2002 een bijdrage als bedoeld in het eerste lid.

 • 3 Onverminderd het tweede lid, kan de minister bepalen dat hij het gemeentebestuur een bijdrage als bedoeld in het eerste lid zal verlenen indien het gemeentebestuur uiterlijk op een door de minister te bepalen datum een aanvraag als bedoeld in het eerste lid indient.

 • 4 Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid bevat in ieder geval de prognose.

 • 5 De bijdrage, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit een bijdrage voor de vaste kosten en een bijdrage voor de variabele kosten.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2003, 240, datum inwerkingtreding 13-12-2003, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-10-2003.

1 De minister verleent het gemeentebestuur een bijdrage voor het tot en met juni 2005 aanbieden van duale trajecten aan oudkomers indien het gemeentebestuur bij de minister een aanvraag indient en de minister deze aanvraag goedkeurt.

2 Indien het gemeentebestuur uiterlijk 25 oktober 2002 een aanvraag als bedoeld in het eerste lid indient, verleent de minister het gemeentebestuur uiterlijk 15 december 2002 een bijdrage als bedoeld in het eerste lid.

3 Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid bevat in ieder geval de prognose.

4 De bijdrage, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit een bijdrage voor de vaste kosten en een bijdrage voor de variabele kosten.

Artikel 3a

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Indien het gemeentebestuur dat niet op grond van artikel 3, tweede lid, een aanvraag heeft ingediend, uiterlijk 7 november 2003 een aanvraag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, indient, verleent de minister het gemeentebestuur uiterlijk 15 december 2003 een bijdrage als bedoeld in artikel 3, eerste lid.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2003, 240, datum inwerkingtreding 13-12-2003, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-10-2003.

Dit onderdeel is nieuw toegevoegd.

Artikel 3b

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Voor een gemeentebestuur dat een aanvraag op grond van artikel 3a heeft ingediend komt artikel 1, onderdeel f, te luiden:

  f. prognose: het aantal oudkomers dat naar de verwachting van het gemeentebestuur een duaal traject zal worden aangeboden in de periode van de datum waarop de bijdrage wordt verleend tot en met december 2005.

 • 2 Voor een gemeentebestuur dat een aanvraag op grond van artikel 3a heeft ingediend komt artikel 3, eerste lid, te luiden:

  1. De minister verleent het gemeentebestuur een bijdrage voor het tot en met december 2005 aanbieden van duale trajecten aan oudkomers indien het gemeentebestuur bij de minister een aanvraag indient en de minister deze aanvraag goedkeurt.

 • 3 Voor een gemeentebestuur dat een aanvraag op grond van artikel 3a heeft ingediend komt artikel 10, eerste lid, te luiden:

  1. Indien het gemeentebestuur een voorschot is verleend op grond van een aanvraag als bedoel in artikel 3, tweede lid, verstrekt het gemeentebestuur de minister de informatie en bescheiden over de gegevens die in de monitor worden gevraagd, uiterlijk 1 oktober 2004 over de periode januari 2004 tot en met juni 2004, uiterlijk 1 april 2005 over de periode juli 2004 tot en met december 2004, uiterlijk 1 oktober 2005 over de periode januari 2005 tot en met juni 2005 en uiterlijk 1 april 2006 over de periode juli 2005 tot en met december 2005.

 • 4 Voor een gemeentebestuur dat een aanvraag op grond van artikel 3a heeft ingediend komt artikel 11, eerste lid, te luiden:

  1. Onverminderd artikel 7, wijzigt de minister uiterlijk 1 mei 2004 de verlening van het voorschot indien het gemeentebestuur de minister uiterlijk 1 april 2004 schriftelijk meedeelt dat het de prognose wijzigt.

 • 5 Voor een gemeentebestuur dat een aanvraag op grond van artikel 3a heeft ingediend komt artikel 12, eerste lid, te luiden:

  1. De minister stelt voor 1 juli 2006 de bijdrage vast aan de hand van de op grond van artikel 10 verstrekte informatie en bescheiden.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2003, 240, datum inwerkingtreding 13-12-2003, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-10-2003.

Dit onderdeel is nieuw toegevoegd.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 De minister verleent het gemeentebestuur de bijdrage als bedoeld in het eerste lid bij wijze van een voorschot.

 • 2 De hoogte van het voorschot is afhankelijk van de prognose.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 De hoogte van het voorschot voor de bijdrage voor de vaste kosten bedraagt € 1.200 vermenigvuldigd met de prognose.

 • 2 De hoogte van het voorschot, bedoeld in het eerste lid, bedraagt ten hoogste € 48.000.

 • 3 De hoogte van het voorschot, bedoeld in het eerste lid, bedraagt ten minste € 12.000.

 • 4 De hoogte van het voorschot voor de bijdrage voor de variabele kosten bedraagt € 4.600 vermenigvuldigd met de prognose.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Bij het verlenen van het voorschot bepaalt de minister op welke wijze en op welk moment het voorschot wordt betaald.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 Het voorschot wordt verleend onder de voorwaarde dat het budget toereikend is.

 • 2 In het geval het budget niet toereikend is, baseert de minister het voorschot op het aandeel van de prognose in het totaal van de prognoses.

 • 3 Indien zich de situatie, bedoeld in het tweede lid, voordoet, wijzigt de minister de prognose bij het verlenen van het voorschot.

Hoofdstuk 3. Verplichtingen gemeentebestuur

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Het gemeentebestuur aan wie een voorschot als bedoeld in artikel 4 is verleend, sluit een overeenkomst met de oudkomer die start met een duaal traject. In deze overeenkomst zijn in ieder geval opgenomen:

 • a. de onderdelen van het duale traject;

 • b. het aantal contacturen van het duale traject;

 • c. de verplichtingen van het gemeentebestuur;

 • d. de verplichtingen van de oudkomer;

 • e. de informatieoverdracht tussen het gemeentebestuur, de instellingen betrokken bij het aanbieden van het duale traject en de oudkomer over de voortgang van die oudkomer in het duale traject;

 • f. de gevolgen van het niet nakomen van de overeenkomst door de oudkomer.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 Het gemeentebestuur aan wie een voorschot als bedoeld in artikel 4 is verleend, draagt zorg dat de oudkomer met wie een overeenkomst als bedoeld in artikel 8 is gesloten, een begintoets en een eindtoets wordt afgenomen op grond waarvan het niveau Nederlands als tweede taal van de oudkomer wordt vastgesteld.

 • 2 Voor de begintoets en de eindtoets, bedoeld in het eerste lid, wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de hierna volgende combinaties van toetsen:

  • a. de Intaketoets NT2 als begintoets met de NT2-Profieltoets, NT2-Cat of Itemdito als eindtoets; of

  • b. de Intaketoets Alfabetisering NT2 als begintoets met de NT2-Profieltoets Alfabetisering als eindtoets.

 • 3 De minister kan bepalen dat van andere toetsen dan de toetsen, genoemd in het tweede lid, uitsluitend gebruik wordt gemaakt.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 Indien het gemeentebestuur een voorschot is verleend op grond van een aanvraag als bedoel in artikel 3, tweede lid, verstrekt het gemeentebestuur de minister de informatie en bescheiden over de gegevens die in de monitor worden gevraagd, uiterlijk 1 oktober 2003 over de periode van de datum waarop het voorschot is verleend tot en met juni 2003, uiterlijk 1 april 2004 over de periode juli 2003 tot en met december 2003, uiterlijk 1 oktober 2004 over de periode januari 2004 tot en met juni 2004, uiterlijk 1 april 2005 over de periode juli 2004 tot en met december 2004 en uiterlijk 1 oktober 2005 over de periode januari 2005 tot en met juni 2005.

 • 2 Indien het gemeentebestuur een voorschot is verleend op grond van een aanvraag als bedoeld in artikel 3, derde lid, bepaalt de minister bij het verlenen van het voorschot wanneer en over welke periode het gemeentebestuur de minister de informatie en bescheiden verstrekt over de gegevens die in de monitor worden gevraagd.

 • 3 De op grond van het eerste en tweede lid verstrekte informatie en bescheiden zijn voorzien van een accountantsverklaring.

 • 4 In de monitor worden in ieder geval de volgende prestatiegegevens gevraagd:

  • a. het aantal oudkomers met wie een overeenkomst als bedoeld in artikel 8, is gesloten;

  • b. het aantal oudkomers dat een duaal traject heeft afgerond;

  • c. het aantal oudkomers dat een duaal traject voortijdig heeft beëindigd;

  • d. het niveau Nederlands als tweede taal van de oudkomers, bedoeld onder b, bij afronding van het duale traject ten opzichte van het niveau Nederlands als tweede taal bij de start van het duale traject.

 • 5 De op grond van het eerste en tweede lid verstrekte informatie en bescheiden hebben alleen betrekking op duale trajecten die geheel of gedeeltelijk zijn bekostigd door een bijdrage als bedoeld in artikel 3, eerste lid.

Hoofdstuk 4. Wijziging voorschot en vaststelling bijdrage

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 Onverminderd artikel 7, wijzigt de minister uiterlijk 1 mei 2003 of 1 mei 2004 de verlening van het voorschot indien het gemeentebestuur de minister uiterlijk 1 april voorafgaand aan genoemde data schriftelijk meedeelt dat het de prognose wijzigt.

 • 2 Onverminderd het eerste lid, kan de minister bepalen dat hij de verlening van het voorschot zal wijzigen indien het gemeentebestuur hem uiterlijk op een door de minister te bepalen datum schriftelijk meedeelt dat het de prognose wijzigt.

 • 3 Bij het wijzigen van de verlening van het voorschot als bedoeld in het eerste en tweede lid, bepaalt de minister op welke wijze en op welk moment het gewijzigde voorschot wordt betaald dan wel het betaalde voorschot geheel of gedeeltelijk wordt teruggevorderd.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 De minister stelt voor 1 januari 2006 de bijdrage vast aan de hand van de op grond van artikel 10 verstrekte informatie en bescheiden.

 • 2 De hoogte van de bijdrage voor de vaste kosten wordt vastgesteld overeenkomstig de hoogte van het voorschot voor de bijdrage voor de vaste kosten.

 • 3 De hoogte van de bijdrage voor de variabele kosten wordt als volgt vastgesteld:

  • a. € 5.500 voor iedere oudkomer die aan alle verplichtingen, genoemd in de overeenkomst, bedoeld in artikel 8, heeft voldaan en die een begintoets en een eindtoets als bedoeld in artikel 9 is afgenomen;

  • b. € 275 voor ieder niveau waarmee de lees-, schrijf-, spreek- of luistervaardigheid door een oudkomer, bedoeld onder a, is verbeterd;

  • c. € 1.375 voor iedere oudkomer met wie een overeenkomst als bedoeld in artikel 8 is gesloten maar die niet heeft voldaan aan alle verplichtingen, genoemd in die overeenkomst of die geen begintoets en eindtoets is afgenomen.

 • 4 Het aantal oudkomers dat de minister bij het vaststellen van de bijdrage voor de variabele kosten betrekt, kan de prognose niet overtreffen.

 • 5 In het geval het aantal oudkomers waarmee een overeenkomst als bedoeld in artikel 8 is gesloten, de prognose overtreft, betrekt de minister bij het vaststellen van de bijdrage, met inachtneming van het vierde lid, de oudkomers die het gemeentebestuur recht geven op een zo hoog mogelijke bijdrage.

Hoofdstuk 5. Samenwerkingsverband

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 Twee of meer gemeentebesturen kunnen in het kader van de gemeentelijke uitvoering van deze regeling samenwerken in een samenwerkingsverband.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling inburgering oudkomers.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 september 2002

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

H.P.A. Nawijn

Naar boven