Subsidieregeling outplacement oalt-leraren 2002-2004

[Regeling vervallen per 20-03-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2004.]
Geldend van 07-09-2002 t/m 31-12-2003

Subsidieregeling outplacement oalt-leraren 2002-2004

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 4, eerste lidaanhef en onder a, van de Wet overige OCenW subsidies

Besluit

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 20-03-2004]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 20-03-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen;

b. bevoegd gezag:

het bevoegd gezag van één of meer scholen of instellingen waarop de Wet op het primair onderwijs of de Wet op de expertisecentra van toepassing is of het bevoegd gezag van één of meer scholen voor voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging;

c. gemeente:

de gemeente die op basis van artikel 173, eerste lid van de Wet op het primair onderwijs, artikel 159, eerste lid van de Wet op de expertisecentra dan wel artikel 274, eerste lid van de Wet op het voortgezet onderwijs een specifieke uitkering ontvangt voor het onderwijs in allochtone levende talen;

d. oalt-leraar:

een leraar die in het bezit is van een bevoegdheid tot het geven van onderwijs in een allochtone levende taal als cultuureducatie (buiten schooltijd) en niet in het bezit is van één van de aangewezen diploma’s, waarmee wordt aangetoond dat hij de Nederlandse taal in voldoende mate beheerst;

e. outplacement:

een set van activiteiten ten behoeve van een oalt-leraar, gericht op het vinden van en het zich kwalificeren voor een betrekking, niet zijnde een betrekking als onderwijsgevende, binnen of buiten het onderwijs.

Artikel 2. Doel subsidieverstrekking en toedelingscriterium

[Vervallen per 20-03-2004]

 • 1 De minister verstrekt aan gemeenten een subsidie voor het bestrijden van de kosten die gemoeid zijn met outplacementtrajecten ten behoeve oalt-leraren. De activiteiten waaraan de subsidie wordt besteed dienen erop gericht te zijn oalt-leraren te behouden voor de (onderwijs)arbeidsmarkt.

 • 2 De subsidie wordt verleend aan gemeenten die na overleg met het betrokken bevoegd gezag of de betrokken bevoegde gezagsorganen en de desbetreffende oalt-leraren hebben vastgesteld dat voor een of meer oalt-leraren outplacement noodzakelijk is.

Artikel 3. Subsidieplafond

[Vervallen per 20-03-2004]

Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is in totaal voor de begrotingsjaren 2002, 2003 en 2004 gezamenlijk beschikbaar een bedrag van maximaal 320.000,00 euro.

Artikel 4. Begrotingsvoorbehoud

[Vervallen per 20-03-2004]

In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de op grond van deze regeling verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal subsidieaanvragers aan wie subsidie is verleend en van de hoogte van de verleende subsidiebedragen.

Hoofdstuk 2. Subsidieaanvraag en subsidieverlening

[Vervallen per 20-03-2004]

Artikel 5. Subsidieaanvraag en aanvraagprocedure

[Vervallen per 20-03-2004]

 • 1 Subsidie wordt op aanvraag verleend.

 • 2 De subsidieaanvraag moet worden ingediend bij: Cfi, t.a.v. Unit BGS/GGE, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

Artikel 6. Aanvraagvereisten

[Vervallen per 20-03-2004]

 • 1 Een gemeente komt in aanmerking voor subsidie indien zij in overleg met het betrokken bevoegd gezag of de betrokken bevoegde gezagsorganen en de desbe-

  treffende oalt-leraren hebben vastgesteld voor welke leraren een outplacementtraject zal worden ingezet.

 • 2 De aanvraag moet in ieder geval de volgende gege-vens bevatten:

  • de naam van de rechtspersoon waarbij de oalt-leraar in dienst is;

  • de naam van de aanvragende gemeente;

  • naam, vestigingsadres en brinnummer van de school, indien de rechtspersoon een school in stand houdt;

  • de naam of namen van de betrokken oalt-leraar of oalt-leraren ten behoeve van wie de subsidie wordt besteed;

  • de naam van de instelling of instellingen die het outplacementtraject gaan uitvoeren;

  • de periode waarover het outplacementtraject zich uitstrekt;

  • de kosten voor de uitvoering van het outplacementtraject;

  • het gevraagde subsidiebedrag.

Artikel 7. Termijn indiening aanvraag

[Vervallen per 20-03-2004]

 • 1 Aanvragen voor outplacementtrajecten die aanvangen in het jaar 2002 kunnen tot en met 31 oktober 2002 worden ingediend.

 • 2 Aanvragen voor outplacementtrajecten die aanvangen in het jaar 2003 respectievelijk 2004 kunnen tot en met 31 juli 2003 respectievelijk 31 juli 2004 worden ingediend.

 • 3 Aanvragen voor outplacementtrajecten die aanvangen in het jaar 2002, 2003 respectievelijk 2004 maar die na 31 oktober 2002 , 31 juli 2003 respectievelijk 31 juli 2004 worden ingediend, worden afgewezen.

Artikel 8. Subsidieverlening

[Vervallen per 20-03-2004]

 • 1 Subsidie kan worden aangevraagd voor outplacementtrajecten.

 • 2 Voor een outplacementtraject wordt een subsidie beschikbaar gesteld van maximaal 4000,00 euro per oalt-leraar.

 • 3 De minister verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de aanvraag dient aan te vullen, de dag waarop de aanvulling op de aanvraag is ontvangen als datum van ontvangst geldt.

 • 4 Aanvragers ontvangen binnen vier weken een beslissing op het verzoek tot subsidieverlening.

Hoofdstuk 3. (Overige) verplichtingen subsidieontvanger, subsidievaststelling en betaling

[Vervallen per 20-03-2004]

Artikel 9. Informatieplicht

[Vervallen per 20-03-2004]

De subsidieontvanger verschaft inlichtingen in verband met door of namens de minister ingesteld onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van beleid en de besteding van toegekende middelen.

Artikel 10. Subsidievaststelling en financieel verslag

[Vervallen per 20-03-2004]

 • 1 Uiterlijk twee maanden nadat de outplacementtrajecten waarvoor subsidie is aangevraagd zijn afgerond, dient de gemeente een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie bij de Centrale Financiën Instellingen (Cfi) t.a.v. de Productgroep BGS/GGE.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van een financieel verslag. Het financieel verslag bevat een overzicht van de met de activiteiten gemoeide uitgaven en inkomsten en tevens per outplacementtraject de vermelding van het resultaat ervan.

 • 3 Middelen die niet of niet in overeenstemming met de voorwaarden van de regeling zijn besteed kunnen worden teruggevorderd.

 • 4 Een aanvraag tot vaststelling van de subsidie kan nooit leiden tot een hoger subsidie-bedrag.

 • 5 Aanvragers ontvangen binnen acht weken een beslissing op het verzoek tot subsidievaststelling.

Artikel 11. Accountantsverklaring

[Vervallen per 20-03-2004]

Indien het subsidiebedrag hoger of gelijk is aan 45.500 Euro gaat het financieel verslag vergezeld van een verklaring over de rechtmatigheid en de naleving van de subsidievoorwaarden door de subsidieontvanger, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De minister kan nadere verplichtingen opleggen in verband met de inrichting van de accountantsverklaring.

Artikel 12. Betaling van de subsidie

[Vervallen per 20-03-2004]

De gemeente waarvan de aanvraag om subsidie is goedgekeurd, ontvangt uiterlijk 1 maand na deze goedkeuring het door mij vastgestelde subsidiebedrag.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 20-03-2004]

Artikel 13. Bekendmaking

[Vervallen per 20-03-2004]

Deze regeling zal met toelichting worden geplaatst in Uitleg OCenW-Regelingen. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 20-03-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 20-03-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling outplacement oalt-leraren 2002-2004.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

mw. M. J. A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina