Wijzigingswet Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging)

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat uit evaluatie van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen is gebleken dat er behoefte bestaat aan een wettelijke mogelijkheid patiënten buiten de inrichting te behandelen ter afwending van gevaar dat zonder behandeling slechts in een inrichting kan worden afgewend;

Overwegende voorts, dat het wenselijk is een mogelijkheid te scheppen voor een observatiemachtiging;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel VI

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt in overeenstemming met Onze Minister van Justitie twee jaar na de inwerkingtreding van paragraaf 1b van hoofdstuk II van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze paragraaf in de praktijk.

Artikel VII

Tenzij bij algemene maatregel van bestuur anders wordt bepaald, vervallen van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen een jaar na het uitbrengen van het in artikel VI bedoelde verslag:

Artikel VIII

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 13 juli 2002

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de twintigste augustus 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina