Uitvoering Euratom-richtlijn basisnormen

Geraadpleegd op 26-03-2023.
Geldend van 01-10-2002 t/m heden

Besluit van 8 juli 2002 tot wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (uitvoering Euratom-richtlijn basisnormen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 14 november 2001, nr. MJZ2001120 764, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst;

Gelet op richtlijn nr. 96/29/Euratom van de Raad van de Europese Unie van 13 mei 1996 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren (PbEG L 159) en de artikelen 1, eerste lid, onder b, 14, eerste lid, 15c, derde lid, 16, eerste lid, 21, eerste en tweede lid, 67, eerste lid, en 73 van de Kernenergiewet;

De Raad van State gehoord (advies van 31 januari 2002, nr. W08.01.0621/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 4 juli 2002, nr. MJZ2002057207, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

  • A Het in artikel 15, onder a, van de wet vervatte verbod geldt niet voor het voorhanden hebben of het zich ontdoen van splijtstoffen of ertsen, indien:

  • B

    • 1. Op de aanvraag om een vergunning krachtens artikel 15 van de wet, die is ingediend voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit, wordt beslist overeenkomstig het bij of krachtens het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen bepaalde, zoals dat luidde tot de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

    • 2. Voor de behandeling van bezwaar of beroep, ingesteld voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit tegen de beschikking op de aanvraag om een vergunning krachtens artikel 15 van de wet, blijft het bij of krachtens het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen bepaalde van toepassing, zoals dat luidde tot de datum van inwerkingtreding van dit besluit, met dien verstande dat in het geval na de datum van inwerkingtreding van dit besluit een bezwaar of beroep leidt tot vernietiging van het besluit tot verlening van een vergunning, een nieuw besluit wordt genomen met toepassing van het bij of krachtens het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen bepaalde, zoals dat na die inwerkingtreding luidt.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 juli 2002

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk

De Minister van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de eerste augustus 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven