Wet op het onderwijstoezicht

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-01-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
AfkortingWOT
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0013800
RechtsgebiedOnderwijsrecht
OverheidsthemaOnderwijs en wetenschap

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsbesluit Inspectie van het onderwijs
 2. Benoemingsbesluit klachtadviescommissie Inspectie van het Onderwijs
 3. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
 4. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling Onderzoekskaders 2017
 5. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling van beleidsregels Onderzoekskaders NBO PO 2017 en NBO VO 2017
 6. Besluit vaststelling beleidsregel Onderzoekskader College voor toetsen en examens
 7. OCW-intrekkingsregeling 2008
 8. Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie van het Onderwijs 2020
 9. Regeling normering topinkomens OCW-sectoren
 10. Vacatiegeldenbesluit klachtadviescommissie Inspectie van het onderwijs

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 3.7
 2. Aanwijzingsregeling ambtenaren interbestuurlijk toezicht en deskundigen Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 1
 3. Bekostigingsbesluit WVO
  Artikelen: 2, 21
 4. Bekostigingsbesluit WVO BES
  Artikel: 20
 5. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
  Bijlage: Inspectie van het onderwijsonderzoekskader 2016 voor het toezicht op de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven
 6. Beleidsregels toezichtkader uitvoering Wet Kinderopvang
  Tekst: tekst
 7. Besluit bekostiging WEC
  Artikel: 43
 8. Besluit bekostiging WPO
  Artikel: 34a
 9. Besluit bekostiging WPO BES
  Artikelen: 1, 23
 10. Besluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. BES
  Artikel: 1
 11. Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo
  Artikel: 1
 12. Besluit experiment vraagfinanciering hoger onderwijs
  Artikel: 1
 13. Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs
  Artikel: 1
 14. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlagen: I, II, III, IV
 15. Besluit scholen v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. BES
  Artikel: l
 16. Besluit vaststelling beleidsregel Onderzoekskader College voor toetsen en examens
  Bijlage: I
 17. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
  Bijlage: bijlage
 18. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XXXV
 19. Leerplichtwet BES
  Artikel: 1
 20. Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie van het Onderwijs 2020
  Artikelen: 8, 10
  Bijlage: 1
 21. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Artikel: 7
 22. Regeling Inspectie van het onderwijs 2018
  Artikel: 1
 23. Regeling financiën hoger onderwijs
  Artikel: 1
 24. Regeling informatievoorziening WPO/WEC
  Artikel: 1
 25. Regeling register onderwijsdeelnemers
  Bijlage: 1
 26. Staatsexamenbesluit Nederlands als vreemde taal BES
  Artikel: 1
 27. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: XXIIIa
 28. Wet College voor toetsen en examens
 29. Wet accreditatie op maat
  Artikel: II
 30. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 1.1.1
 31. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikel: 1.1.1
 32. Wet invoering associate degree-opleiding
  Artikel: V
 33. Wet op de erkende onderwijsinstellingen
  Artikel: 1
 34. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 1, 161
 35. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: 1.1, 17a.6, 17a.9
 36. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 1, 175
 37. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 1, 103a3
 38. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen: 1, 135
 39. Wet register onderwijsdeelnemers
  Artikelen: 1, 34
 40. Wet sociale kanstrajecten jongeren BES
  Artikel: 1
 41. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 9.1
 42. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 9.1
 43. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikelen: 1, 178a
 44. Wijzigingswet Leerplichtwet 1969, enz. (registratie vrijstellingen en vervangende leerplicht)
  Artikel: II
 45. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (Wet versterken positie mbo-studenten)
  Artikel: IV
 46. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (overgang toezicht kwaliteit examinering beroepsopleidingen naar de Inspectie van het onderwijs)
 47. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (overgang wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven)
  Artikel: II
 48. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (regelen keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd)
  Artikel: II
 49. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie)
  Artikel: III
 50. Wijzigingswet Wet inburgering, enz. (toevoegen onderdeel participatieverklaring aan inburgeringsexamen en wettelijke vastlegging maatschappelijke begeleiding)
  Artikel: V
 51. Wijzigingswet Wet kinderopvang, enz. (wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)
  Artikel: II
 52. Wijzigingswet Wet op het onderwijstoezicht, enz. (instelling diplomaregister)
  Artikel: I
 53. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht)
 54. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (gebruik persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen)
  Artikel: V
 55. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (onderwijs in de Friese taal)
  Artikel: IV
 56. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XXXI
 57. Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs)
  Artikel: VI
 58. Wijzigingswet enkele wetten beleidsterrein Ministerie van OCW (herstellen van wetstechnische gebreken en leemten)
  Artikelen: VIII, XVI
Terug naar begin van de pagina