Aanwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977

Geldend van 28-06-2019 t/m heden

Aanwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 10, tweede lid, van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

Als belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de vijfde afdeling van de Sanctiewet 1977 bepaalde met betrekking tot het financieel verkeer worden aangewezen:

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina