Regeling kennisgeving en toepassing dwangbehandeling en middelen of maatregelen en registratie middelen of maatregelen Bopz

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 03-07-2022.
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2019

Regeling kennisgeving en toepassing dwangbehandeling en middelen of maatregelen en registratie middelen of maatregelen Bopz

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 39a en 57 van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De kennisgevingen aan de inspecteur, bedoeld in artikel 39, derde lid, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, worden gesteld op formulieren die overeenkomen met de modellen die in de bij deze regeling behorende bijlagen III en IV zijn opgenomen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • 2 Het register bevat de afschriften van de aan de inspecteur gezonden formulieren, bedoeld in artikel 2.

 • 3 Het register bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a. de duur en de frequentie van de toegepaste vrijheidsbeperkende interventie separatie, afzondering of fixatie, waarbij wordt aangegeven welke soort interventie het betreft en de duur van de interventie wordt geregistreerd in uren;

  • b. indien het fixatie betreft, of dit met mechanische hulpmiddelen of met fysiek vasthouden van de patiënt is geschied;

  • c. de duur en frequentie van het toedienen van parenterale medicatie, uitsluitend indien de toepassing gepaard ging met fysiek verzet;

  • d. de duur en frequentie van het toedienen van vocht of voeding per os of parenteraal, indien de toepassing gepaard ging met fysiek verzet;

  • e. de duur en frequentie van andere vormen van fysieke en ruimtelijke vrijheidsbeperkingen indien het initiatief is uitgegaan van de hulpverlener;

  • f. de tijdstippen van de start en het einde van iedere episode van een interventie als bedoeld in onderdeel a, gedurende welke die separatie, afzondering of fixatie onafgebroken plaatsvindt binnen de interventie, met dien verstande dat de tijdstippen van het begin en einde van een episode worden geregistreerd met een minimale nauwkeurigheid van tien minuten en een nieuwe interventie aanvangt indien het tijdsverloop tussen twee episodes meer dan 24 uur is;

  • g. of de onder a bedoelde interventies zijn toegepast op eigen verzoek van de patiënt;

  • h. of de interventie is toegepast met of zonder verzet van de patiënt, waarbij de vorm van eventueel verzet wordt gespecificeerd;

  • i. of de interventie is toegepast ten aanzien van een patiënt op wie hoofdstuk II van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen van toepassing is, of ten aanzien van een patiënt die vrijwillig is opgenomen; en

  • j. de redenen die hebben geleid tot de toepassing van de interventie.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdelen H en J, van de Wet van 22 juni 2000, houdende een aantal wijzigingen van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen op technische punten onder meer naar aanleiding van de evaluatie (Stb. 292), in werking treden.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kennisgeving toepassing dwangbehandeling en middelen of maatregelen en registratie middelen of maatregelen Bopz.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven