Subsidieregeling Vereniging Vervoermanagement Nederland

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 15-06-2002 t/m 31-12-2005

Subsidieregeling Vereniging Vervoermanagement Nederland

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2 tot en met 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Verkeer en Waterstaat;

b. VMNL:

Vereniging Vervoer-management Nederland;

c. boekjaar:

periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan VMNL, ten behoeve van het uitvoeren van de activiteiten gericht op:

  • a. het breed verspreiden van kennis op het gebied van Vervoermanagement;

  • b. het bevorderen van bewust en selectief autogebruik bij bedrijven en instellingen;

  • c. de informatie-uitwisseling door het organiseren van themadagen en congressen;

  • d. het vervullen van een netwerkfunctie op het brede terrein van vervoermanagement.

 • 2 Geen subsidie wordt verstrekt voor zover voor een activiteit reeds een subsidie is verstrekt door een ander bestuursorgaan.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Het ten hoogste beschikbare subsidiebedrag bedraagt voor het jaar:

 • -

  2002: € 204.204;

 • -

  2003: € 136.134;

 • -

  2004: € 68.067;

 • -

  2005: € 68.067.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De subsidieaanvraag wordt uiterlijk acht weken voor de aanvang van het boekjaar ingediend bij de minister, per adres de Directie Marktontwikkeling en Decentraal Vervoer van het Directoraat-generaal Personenvervoer.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt de subsidieaanvraag voor het boekjaar 2002 uiterlijk 1 juni 2002 ingediend.

 • 3 De aanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan, een begroting alsmede een opgave van de omvang van de egalisatiereserve. Tevens gaat de aanvraag vergezeld van overige bescheiden die de minister voor de behandeling van de aanvraag noodzakelijk acht.

 • 4 Het activiteitenplan behelst een overzicht van activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd en de daarmee nagestreefde doelstellingen en een vermelding per activiteit van de daarvoor benodigde personele en materiële middelen. Tevens wordt aangegeven op welke wijze de egalisatiereserve zal worden benut.

 • 5 De begroting behelst een overzicht van de voor het boekjaar geraamde inkomsten en uitgaven, voor zover deze betrekking hebben op de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Op aanvraag van VMNL verleent de minister voorschotten tot ten hoogste 95 procent van het te verlenen subsidiebedrag per boekjaar.

 • 2 Een aanvraag tot verlening van een voorschot voorzien van een liquiditeitsprognose waarbij de liquiditeitsbehoefte per kwartaal wordt aangegeven, wordt ingediend gelijktijdig met het indienen van de aanvraag tot subsidieverlening als bedoeld in artikel 4.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De minister geeft op de in artikel 4 en 5 bedoelde aanvragen een beschikking binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 2 Indien de beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven, stelt de minister VMNL daarvan in kennis en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

De subsidieverlening kan worden geweigerd indien:

 • a. de minister gegronde reden heeft om aan te nemen dat de activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden;

 • b. de minister gegronde reden heeft om aan te nemen dat VMNL niet zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

 • c. de minister gegronde reden heeft om aan te nemen dat VMNL niet op een behoorlijke wijze rekening en verantwoording zal afleggen omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten, voor zover deze voor de vaststelling van de subsidie van belang zijn;

 • d. VMNL ontbonden wordt, failliet is verklaard of aan VMNL surseance van betaling is verleend, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

§ 2. De verplichtingen van de subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

VMNL onderwerpt wijzigingen van 10% per begrotingspost ten opzichte van de op grond van artikel 4 ingediende gegevens en bescheiden aan de instemming van de minister.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 VMNL voert een zodanige administratie, dat daaruit te allen tijde de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen alsmede de betalingen en ontvangsten kunnen worden nagegaan. De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende zeven jaren bewaard.

 • 2 VMNL doet onverwijld nadat een verzoek tot verlening van surseance van betaling aan of faillietverklaring van hem bij de rechtbank is ingediend, daarvan mededeling aan de minister.

 • 3 VMNL doet onverwijld nadat een besluit tot ontbinding is genomen, daarvan mededeling aan de minister.

 • 4 VMNL doet onverwijld nadat de statuten zijn gewijzigd, daarvan mededeling aan de minister.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2006]

De minister kan bij de subsidieverlening verplichtingen opleggen met betrekking tot:

 • a. het geven van bekendheid aan de activiteiten van VMNL, alsmede de resultaten ervan;

 • b. het zonder vergoeding aan de minister of een door de minister aangewezen derde verstrekken van door de minister benodigde, op activiteiten van VMNL gerichte informatie.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2006]

VMNL brengt uiterlijk 1 augustus van het lopende boekjaar aan de minister verslag uit omtrent de uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd, met inbegrip van een vergelijking van de uitvoering van het ingevolge artikel 4, tweede lid, ingediende activiteitenplan en de begroting.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2006]

VMNL verschaft de minister op diens verzoek te allen tijde inlichtingen omtrent de voortgang en de resultaten van de activiteiten.

§ 3. De subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 VMNL dient een aanvraag tot subsidievaststelling in bij de minister, per adres de Directie Marktontwikkeling en Decentraal Vervoer van het Directoraat-generaal Personenvervoer, binnen vier maanden na afloop van ieder boekjaar waarvoor subsidie is verleend.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van een financieel verslag, omvattende de balans en de exploitatierekening met de toelichting, en een activiteitenverslag omtrent de uitvoering en de resultaten van de activiteiten.

 • 3 De aanvraag gaat tevens vergezeld van een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De minister geeft de beschikking tot subsidievaststelling binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag ingevolge artikel 13.

 • 2 Indien de beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven, stelt de minister VMNL daarvan in kennis en noemt hij daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

§ 4. Egalisatiereserve

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 VMNL vormt een egalisatiereserve.

 • 2 Het verschil tussen de vastgestelde subsidie en de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor subsidie werd verleend komt ten gunste onderscheidenlijk ten laste van de egalisatiereserve.

 • 3 De egalisatiereserve wordt zo hoog rentend mogelijk en zo veilig als redelijkerwijs mogelijk is belegd.

 • 4 De van de egalisatiereserve genoten rente wordt aan de egalisatiereserve toegevoegd.

 • 5 De omvang van de egalisatiereserve bedraagt ten hoogste 25% van de verleende subsidie per boekjaar.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 VMNL zet een archief op - en houdt dit bij - waarin alle bescheiden van de subsidieverlening ingevolge deze regeling worden bewaard.

 • 2 De archiefdocumenten worden zeven jaren bewaard.

 • 3 De minister heeft desgevraagd toegang tot het archief.

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De minister stelt binnen vier jaar na de inwerkingtreding van deze regeling een evaluatieverslag vast over de doeltreffendheid van deze regeling in de praktijk.

 • 2 Ten behoeve van de inhoud van het in het eerste lid genoemde verslag levert VMNL een bijdrage betreffende de wijze waarop de besteding van de subsidiegelden heeft plaatsgevonden.

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2006, met dien verstand dat zij van toepassing blijft op subsidie die voor die datum is verleend.

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Vereniging Vervoermanagement Nederland.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina