Machtiging verkrijgen persoonsgegevens BVD 2002

Geldend van 16-05-2002 t/m heden

Machtiging verkrijgen persoonsgegevens BVD 2002

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 17, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;

Besluiten:

Artikel 1

Het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst wordt voor het verkrijgen van persoonsgegevens buiten de gevallen, bedoeld in artikel 17, eerste lid, onderdeel a, en vierde lid van de Wet op de inlichtingen- veiligheidsdiensten, gemachtigd zich te wenden tot de houder van een verzameling persoonsgegevens, indien zulks noodzakelijk is ter uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 8 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Artikel 2

Het verzoek, bedoeld in artikel 1, beperkt zich tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van een bepaald onderzoek dan wel een bepaalde operationele activiteit, mede gelet op de aard en de omvang ervan.

Artikel 3

Het verzamelen van de gegevens als bedoeld in artikel 1 vindt plaats op een wijze die zo min mogelijk inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van degene op wie het onderzoek zich richt en andere personen, ten aanzien van wie gegevens worden verkregen.

Artikel 4

  • 1 Verzoeken tot het verkrijgen van persoonsgegevens geschieden door ambtenaren die daartoe door of namens het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst zijn aangewezen.

  • 2 Indien een ingevolge het eerste lid aangewezen ambtenaar zich voor het verkrijgen van persoonsgegevens wendt tot de houder van een verzameling van persoonsgegevens, legitimeert hij zich en toont hij desgevraagd een schriftelijke verklaring van het hoofd van de dienst dat hij bevoegd is zich tot de houders van persoonsgegevens te wenden.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 9 maart 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

Terug naar begin van de pagina