Mandaatbesluit Nederlands bureau brandweerexamens

[Regeling vervallen per 16-07-2008.]
Geldend van 15-05-2002 t/m 15-07-2008

Mandaatbesluit Nederlands bureau brandweerexamens

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 10:5 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Paragraaf 1. EG-verklaringen

[Vervallen per 16-07-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 16-07-2008]

De directeur van het Nederlands bureau brandweerexamens is bevoegd om namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor brandweerpersoneel besluiten te nemen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's en art. 8, eerste lid, van de Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen.

Artikel 2

[Vervallen per 16-07-2008]

De voorzitter van het bestuur van het Nederlands bureau brandweerexamens is bevoegd om namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor brandweerpersoneel besluiten te nemen betreffende bezwaarschriften op besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 16-07-2008]

Afschriften van besluiten, als bedoeld in de artikelen 1 en 2, worden verstuurd naar het hoofd van de afdeling Brandweer van de Directie Rampenbeheersing en Brandweer van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Paragraaf 2. Afgifte diploma's

[Vervallen per 16-07-2008]

Artikel 4

[Vervallen per 16-07-2008]

De voorzitter van het bestuur van het Nederlands bureau brandweerexamens is bevoegd om namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties diploma's af te geven, als bedoeld in artikel 15 van de Brandweerwet 1985.

Paragraaf 3. Aanwijzingsbevoegdheid directeur Rampenbeheersing en Brandweer

[Vervallen per 16-07-2008]

Artikel 5

[Vervallen per 16-07-2008]

De directeur Rampenbeheersing en Brandweer van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan de nodige aanwijzingen geven bij het uitoefenen van de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1, 2 en 4.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 16-07-2008]

Artikel 6

[Vervallen per 16-07-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst, en werkt terug tot en met 1 april 2002.

Artikel 7

[Vervallen per 16-07-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Nederlands bureau brandweerexamens.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina