Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens

[Regeling vervallen per 11-07-2017.]
Geldend van 01-07-2009 t/m 08-12-2009

Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 11-07-2017]

Artikel 1

[Vervallen per 11-07-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. basisverordening: Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG 1997, L 61);

 • b. uitvoeringsverordening: Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEU L 166);

 • c. wet: Flora- en faunawet;

 • d. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • e. gesloten pootring: individueel gemerkte, ononderbroken ring of manchet, zonder enige naad of las, waarmee op geen enkele wijze is geknoeid en waarvan het formaat zodanig is dat hij, nadat hij in de eerste levensdagen van de vogel is aangebracht, niet kan worden verwijderd wanneer de poot van de vogel zijn definitieve omvang heeft bereikt.

Artikel 2

[Vervallen per 11-07-2017]

Deze regeling is van toepassing op:

 • a. gefokte vogels, behorende tot beschermde inheemse diersoorten, en

 • b. gefokte vogels, behorende tot beschermde uitheemse diersoorten, voorzover deze soorten zijn opgenomen in bijlage A bij de basisverordening.

§ 2. Ringen en merktekens

[Vervallen per 11-07-2017]

Artikel 3

[Vervallen per 11-07-2017]

 • 1 In Nederland afgegeven gesloten pootringen voldoen aan de volgende eisen:

  • a. ringen met een diameter van 2,5 tot en met 2,9 mm, gemeten aan de binnenkant van een ring, zijn vervaardigd van metaal, waarop een geanodiseerde kleurlaag is aangebracht, en zijn op zodanige wijze voorzien van een breukzone, dat de ring knapt, indien de ring wordt opgerekt;

  • b. ringen met een diameter kleiner dan 2,5 mm en groter dan 2,9 mm, gemeten aan de binnenkant van een ring, zijn vervaardigd van metaal, waarop een geanodiseerde kleurlaag is aangebracht, of zijn vervaardigd van gekleurde kunststof, en zijn van zodanige kwaliteit, dat de ring knapt, indien de ring wordt opgerekt.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kunnen ringen voor papegaaiachtigen en roofvogels vervaardigd zijn van roestvrij staal.

 • 3 Een gesloten pootring als bedoeld in het eerste lid is voorzien van een kleurlaag, die voor elk jaar waarin de ring mag worden aangebracht, verschillend is.

 • 4 De in artikel 8 genoemde organisaties verstrekken uitsluitend gesloten pootringen waarvoor door de leverancier een schriftelijke garantie is afgegeven dat de ringen voldoen aan de specificaties, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a of b.

Artikel 4

[Vervallen per 11-07-2017]

Een in Nederland afgegeven gesloten pootring is ten minste voorzien van de letters NL, de aanduiding van de binnendiameter tot in tienden van een millimeter, de laatste twee cijfers van het jaartal waarin de ring mag worden aangebracht en, per ringmaat, een een uniek nummer bestaande uit bondscode, kweeknummer en volgnummer.

Artikel 5

[Vervallen per 11-07-2017]

 • 1 Een in Nederland in gevangenschap geboren en gefokt exemplaar van in de bijlage bij deze regeling opgenomen soorten vogels is voorzien van een in Nederland afgegeven gesloten pootring met een, voorzover vermeld, in die bijlage vastgestelde maximale diameter.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan de pootring een diameter hebben die groter is dan de in de bijlage vastgestelde maximale diameter, als de aanvrager, bedoeld in artikel 7, aannemelijk kan maken dat een grotere diameter in verband met de dikte van de poot noodzakelijk is.

Artikel 6

[Vervallen per 11-07-2017]

Een merkteken als bedoeld in artikel 7 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten is aangebracht en wordt gebruikt in overeenstemming met de wettelijke eisen van de staat, waar een merkteken aantoonbaar rechtmatig is afgegeven.

§ 3. Aanvraag gesloten pootringen

[Vervallen per 11-07-2017]

Artikel 7

[Vervallen per 11-07-2017]

Gesloten pootringen voor in Nederland geboren en gefokte vogels worden aangevraagd met gebruikmaking van:

 • a. een door de minister ter beschikking gesteld digitaal aanvraagformulier dat elektronisch wordt verzonden en volledig is ingevuld, of

 • b. een door één van de erkende organisaties, bedoeld in artikel 8, eerste lid, ter beschikking gesteld aanvraagformulier dat volledig ingevuld wordt teruggestuurd.

Artikel 8

[Vervallen per 11-07-2017]

 • 1 Als erkende rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie als bedoeld in artikel 102, eerste lid, van de wet, zijn aangewezen en belast met de uitreiking van gesloten pootringen:

  • -

   Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders, gevestigd te Zutphen;

  • -

   Kleindier Liefhebbers Nederland, gevestigd te Utrecht;

  • -

   Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, gevestigd te Bergen op Zoom;

  • -

   Vereniging Aviornis International Nederland, gevestigd te Wijchen;

  • -

   Vereniging Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel, gevestigd te Eindhoven;

  • -

   Parkietensociëteit, gevestigd te Twijzelerheide;

  • -

   Euro-parrot, gevestigd te Hilversum.

 • 2 De erkende organisaties geven uitsluitend gesloten pootringen af, indien aannemelijk is dat aanvrager vogels, waarvoor een gesloten pootring wordt aangevraagd, fokt. Het aantal door de erkende organisaties af te geven ringen wordt beperkt tot het aantal redelijkerwijs te verwachten nakweek van de door de aanvrager in het aanvraagformulier aangegeven soorten.

 • 3 De erkende organisaties wijzen een aanvraag voor gesloten pootringen af, indien het redelijke vermoeden bestaat dat de aanvrager in strijd met artikel 10 handelt of zal handelen.

 • 4 De erkende organisaties houden een administratie bij met gebruikmaking van een door de minister beschikbaar gesteld automatiseringssysteem. In de administratie worden de volgende gegevens opgenomen:

  • a. de soorten vogels waarvoor gesloten pootringen zijn aangevraagd;

  • b. bij gefokte vogels behorende tot soorten die zijn opgenomen in bijlage A bij de basisverordening, het aantal verstrekte gesloten pootringen, de ringmaat en de bijbehorende unieke nummers als bedoeld in artikel 4 per soort en het aantal ouderparen;

  • c. bij gefokte vogels behorende tot andere soorten dan bedoeld in onderdeel b, het aantal verstrekte pootringen, de ringmaat en de bijbehorende unieke nummers als bedoeld in artikel 4;

  • d. de datum van toekenning van de gesloten pootringen, en

  • e. de noodzakelijke gegevens ter indentificatie van de personen aan wie de gesloten pootringen zijn verstrekt.

 • 5 Een administratie als bedoeld in het vierde lid wordt bewaard gedurende een periode van ten minste 5 jaar.

 • 6 De erkende organisaties verschaffen de minister desgevraagd, op een door de minister te bepalen wijze, alle informatie met betrekking tot de afgifte van gesloten pootringen.

Artikel 9

[Vervallen per 11-07-2017]

 • 1 De aan erkende organisaties in rekening gebrachte kostprijs voor de vervaardiging van gesloten pootringen wordt aan de aanvrager doorberekend.

 • 2 De erkende organisaties kunnen de in het eerste lid bedoelde kostprijs verhogen met een bedrag ter dekking van de kosten voor de uitreiking van ringen ter hoogte van maximaal € 1,- per ring.

 • 3 Gesloten pootringen worden niet uitgereikt dan na voldoening van de som van in het eerste en tweede lid bepaalde bedragen.

§ 4. Gebruik gesloten pootringen

[Vervallen per 11-07-2017]

Artikel 10

[Vervallen per 11-07-2017]

 • 1 Door de aanvrager van de in artikel 8, eerste lid, erkende organisaties ontvangen gesloten pootringen worden uitsluitend aangebracht op in Nederland in gevangenschap geboren en gefokte vogels.

 • 2 De aanvrager brengt de ontvangen pootring voor een gefokte vogel behorend tot soorten die zijn opgenomen in bijlage A bij de basisverordening uitsluitend aan op een gefokte vogel van de soort waarvoor hij de ring heeft aangevraagd.

 • 3 Een aanvrager is niet gerechtigd van erkende organisaties ontvangen gesloten pootringen aan derden te verschaffen.

§ 5. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 11-07-2017]

Artikel 11

[Vervallen per 11-07-2017]

Een ring die of een ander merkteken dat rechtmatig is aangebracht vóór de inwerkingtreding van deze regeling en, voorzover van toepassing, in overeenstemming is met de basisverordening en de uitvoeringsverordening wordt geacht te zijn een ring of merkteken als bedoeld in deze regeling.

Artikel 13

[Vervallen per 11-07-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 maart 2002

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Bijlage

[Vervallen per 11-07-2017]

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Orde en familie

mm1

2

Accipiter brevipes

Balkansperwer

falconiformes: accipitridae

10,0

A

Accipiter gentilis (m)

Havik

falconiformes: accipitridae

12,0

A

Accipiter gentilis (vr)

Havik

falconiformes: accipitridae

14,0

A

Accipiter nisus (m)

Sperwer

falconiformes: accipitridae

7,0

A

Accipiter nisus (vr)

Sperwer

falconiformes: accipitridae

8,0

A

Aceros nipalensis

Himalaya jaarvogel

coraciformes: bucerotidae

 

A-

Aceros subruficollis

Kleine jaarvogel

coraciformes: bucerotidae

 

A-

Acrocephalus aedon

Diksnavelrietzanger

passeriformes: sylviidae

   

Acrocephalus agricola

Veldrietzanger

passeriformes: sylviidae

   

Acrocephalus arundinaceus

Grote karekiet

passeriformes: sylviidae

3,5

 

Acrocephalus dumetorum

Struikrietzanger

passeriformes: sylviidae

2,7

 

Acrocephalus melanopogon

Zwartkoprietzanger

passeriformes: sylviidae

2,7

 

Acrocephalus paludicola

Waterrietzanger

passeriformes: sylviidae

2,5

 

Acrocephalus palustris

Bosrietzanger

passeriformes: sylviidae

2,6

 

Acrocephalus schoenobaenus

Rietzanger

passeriformes: sylviidae

2,7

 

Acrocephalus scirpaceus

Kleine karekiet

passeriformes: sylviidae

2,6

 

Aegithalos caudatus

Staartmees

passeriformes: aegithalidae

2,1

 

Aegolius funereus

Ruigpootuil

strigiformes: strigidae

8,0

A

Aegypius monachus

Monniksgier

falconiformes: accipitridae

28,0

A

Aenigmatolimnas marginalis

Gestreepte ral

gruiformes: rallidae

   

Agelaius flavus

Saffraantroepiaal

passeriformes: icteridae

 

A-

Alauda arvensis

Veldleeuwerik

passeriformes: alaudidae

3,5

 

Alca torda

Alk

charadriiformes: alcidae

9,0

 

Alcedo atthis

Ijsvogel

coraciiformes: alcedinidae

3,5

 

Alectoris barbara

Barbarijse patrijs

galliformes: phasianidae

9,0

 

Alectoris chukar

Aziatische steenpatrijs

galliformes: phasianidae

9,0

 

Alectoris graeca

Steenpatrijs

galliformes: phasianidae

9,0

 

Alectoris rufa

Rode patrijs

galliformes: phasianidae

9,0

 

Alle alle

Kleine alk

charadriiformes: alcidae

   

Amaurornis flavirostra

Zwarte ral

gruiformes: rallidae

   

Amazona arausiaca

Roodkeelamazone

psittaciformes: psittacidae

12,0

A-

Amazona barbadensis

Geelvleugelamazone

psittaciformes: psittacidae

10,0

A-

Amazona brasiliensis

Roodstaartamazone

psittaciformes: psittacidae

10,0

A-

Amazona finchi

Finchs (Blauwkop) amazone

psittaciformes: psittacidae

11,0

A-

Amazona guildingii

Koningsamazone

psittaciformes: psittacidae

12,0

A-

Amazona imperialis

Keizeramazone

psittaciformes: psittacidae

14,0

A-

Amazona leucocephala

Cubaanse amazone

psittaciformes: psittacidae

11,0

A-

Amazona ochrocephala auropalliata

Geelnek amazone

psittaciformes: psittacidae

11,0

A-

Amazona ochrocephala belizensis

Belize amazone

psittaciformes: psittacidae

11,0

A-

Amazona ochrocephala caribaea

Caribische amazone

psittaciformes: psittacidae

11,0

A-

Amazona ochrocephala oratrix

Geelkopamazone

psittaciformes: psittacidae

11,0

A-

Amazona ochrocephala parvipes

Kleine geelnekamazona

psittaciformes: psittacidae

10,0

A-

Amazona ochrocephala tresmariae

 

psittaciformes: psittacidae

10,0

A-

Amazona pretrei

Roodbrilamazone

psittaciformes: psittacidae

11,0

A-

Amazona rhodocorytha

Roodkruinamazone

psittaciformes: psittacidae

11,0

A-

Amazona tucumana

Tucuman amazone

psittaciformes: psittacidae

10,0

A-

Amazona versicolor

Sint Lucia amazone

psittaciformes: psittacidae

11,0

A-

Amazona vinacea

Wijnkleurige amazone

psittaciformes: psittacidae

11,0

A-

Amazona viridigenalis

Groenwangamazone

psittaciformes: psittacidae

11,0

A-

Amazona vittata

Portoricaanse amazone

psittaciformes: psittacidae

10,0

A-

Ammomanes cincturus

Rosse woestijnleeuwerik

passeriformes: alaudidae

   

Anas acuta

Pijlstaart

anseriformes: anatidae

10,0

 

Anas americana

Amerikaanse smient

anseriformes: anatidae

9,0

 

Anas aucklandica

Nieuw Zeelandse taling

anseriformes: anatidae

 

A-

Anas clypeata

Slobeend

anseriformes: anatidae

10,0

 

Anas crecca

Wintertaling

anseriformes: anatidae

7,0

 

Anas discors

Blauwvleugeltaling

anseriformes: anatidae

8,0

 

Anas falcata

Bronskopeend/bronskoptaling

anseriformes: anatidae

10,0

 

Anas formosa

Siberische taling/Baikaltaling

anseriformes: anatidae

8,0

 

Anas oustaleti

Marianeneend

anseriformes: anatidae

 

A-

Anas penelope

Smient

anseriformes: anatidae

9,0

 

Anas platyrhynchos

Wilde eend

anseriformes: anatidae

12,0

 

Anas rubripes

Zwarte eend

anseriforme: anatidae

12,0

 

Anas strepera

Krakeend

anseriformes: anatidae

10,0

 

Anodorhynchus glaucus

Zeegroene hyacinthara

psittaciformes: psittacidae

12,0

A-

Anodorhynchus hyacinthinus

Hyacinthara

psittaciformes: psittacidae

14,0

A-

Anodorhynchus leari

Lears hyacinthara

psittaciformes: psittacidae

12,0

A-

Anous stolidus

Noddy

charadriiformes: sternidae

   

Anser albifrons

Kolgans

anseriformes: anatidae

16,0

 

Anser anser

Grauwe gans

anseriformes: anatidae

20,0

 

Anser brachyrhynchus

Kleine rietgans

anseriformes: anatidae

14,0

 

Anser caerulescens

Sneeuwgans

anseriformes: anatidae

16,0

 

Anser erythropus

Dwerggans

anseriformes: anatidae

14,0

 

Anser fabalis

Rietgans

anseriformes: anatidae

18,0

 

Anser rossii

Ross’ Gans

anseriformes: anatidae

14,0

 

Anthus bertheloti

Berthelots pieper

passeriformes: motacillidae

2,7

 

Anthus campestris

Duinpieper

passeriformes: motacillidae

2,7

 

Anthus cervinus

Roodkeelpieper

passeriformes: motacillidae

2,7

 

Anthus godlewskii

Mongoolse pieper

passeriformes: motacillidae

   

Anthus gustavi

Petsjorapieper

passeriformes: motacillidae

   

Anthus hodgsoni

Groene boompieper

passeriformes: motacillidae

   

Anthus petrosus

Oeverpieper

passeriformes: motacillidae

2,8

 

Anthus pratensis

Graspieper

passeriformes: motacillidae

2,7

 

Anthus richardi

Grote pieper

passeriformes: motacillidae

2,7

 

Anthus rubescens

Pacifische waterpieper

passeriformes: motacillidae

   

Anthus spinoletta

Waterpieper

passeriformes: motacillidae

2,8

 

Anthus trivialis

Boompieper

passeriformes: motacillidae

2,8

 

Apus affinis

Huisgierzwaluw

apodiformes: apodidae

2,6

 

Apus apus

Gierzwaluw

apodiformes: apodidae

4,0

 

Apus caffer

Kaffergierzwaluw

apodiformes: apodidae

   

Apus pacificus

Siberische gierzwaluw

apodiformes: apodidae

   

Apus pallidus

Vale gierzwaluw

apodiformes: apodidae

   

Apus unicolor

Madeira gierzwaluw

apodiformes: apodidae

   

Aquila adalberti

Spaanse keizerarend

falconiformes: accipitridae

24,0

A

Aquila chrysaetos

Steenarend

falconiformes: accipitridae

28,0

A

Aquila clanga

Bastaardarend

falconiformes: accipitridae

20,0

A

Aquila heliaca

Keizerarend

falconiformes: accipitridae

24,0

A

Aquila nipalensis

Aziatische steppearend

falconiformes: accipitridae

20,0

 

Aquila pomarina

Schreeuwarend

falconiformes: accipitridae

20,0

A

Aquila rapax

Afrikaanse steppearend

falconiformes: accipitridae

   

Ara ambigua

Buffons ara

psittaciformes: psittacidae

14,0

A-

Ara glaucogularis

Blauwkeelara

psittaciformes: psittacidae

12,0

A-

Ara macao

Geelvleugel ara

psittaciformes: psittacidae

14,0

A-

Ara militaris

Soldaten ara

psittaciformes: psittacidae

12,0

A-

Ara rubrogenys

Roodwangara

psittaciformes: psittacidae

12,0

A-

Ardea cinerea

Blauwe reiger

ciconiiformes: ardeidae

14,0

 

Ardea herodias

Grote blauwe reiger

ciconiiformes: ardeidae

20,0

 

Ardea melanocephala

Zwartkapreiger

ciconiiformes: ardeidae

   

Ardea purpurea

Purperreiger

ciconiiformes: ardeidae

14,0

 

Ardeola ralloides

Ralreiger

ciconiiformes: ardeidae

16,0

 

Ardeotis nigriceps

Indische trap

gruiformes: otididae

 

A-

Arenaria interpres

Steenloper

charadriiformes: scolopacidae

4,5

 

Asio capensis

Afrikaanse velduil

strigiformes: strigidae

12,0

 

Asio flammeus

Velduil

strigiformes: strigidae

12,0

A

Asio otus

Ransuil

strigiformes: strigidae

10,0

A

Athene blewitti

Bossteenuil

strigiformes: strigidae

 

A-

Athene noctua

Steenuil

strigiformes: strigidae

8,0

A

Atrichornis clamosus

West-Australische doornkruiper

passeriformes: atrichornitidae

 

A-

Aythya affinis

Kleine toppereend

anseriformes: anatidae

9,0

 

Aythya americana

Amerikaanse tafeleend

anseriformes: anatidae

10,0

 

Aythya collaris

Ringsnaveleend

anseriformes: anatidae

9,0

 

Aythya ferina

Tafeleend

anseriformes: anatidae

10,0

 

Aythya fuligula

Kuifeend

anseriformes: anatidae

9,0

 

Aythya innotata

Madagascar witoogeend

anseriformes: anatidae

11,0

A-

Aythya marila

Toppereend

anseriformes: anatidae

11,0

 

Aythya valisineria

Grote tafeleend

anseriformes: anatidae

11,0

 

Bartramia longicauda

Bartrams ruiter

charadriiformes: scolopacidae

   

Bebrornis rodericanus

Rodriguez struikzanger

passeriformes: muscicapidae

 

A-

Bombycilla cedrorum

Amerikaanse pestvogel

passeriformes: bombycillidae

4,0

 

Bombycilla garrulus

Pestvogel

passeriformes: bombycillidae

4,0

 

Bonasa bonasia

Hazelhoen

galliformes: tetraonidae

10,0

 

Botaurus lentiginosus

Noordamerikaanse roerdomp

ciconiiformes: ardeidae

   

Botaurus stellaris

Roerdomp

ciconiiformes: ardeidae

14,0

 

Branta bernicla

Rotgans

anseriformes: anatidae

13,0

 

Branta canadensis

Canadese gans

anseriformes: anatidae

20,0

 

Branta canadensis leucopareia

Canadese gans van de Aleoeten

anseriformes: anatidae

13,0

A-

Branta leucopsis

Brandgans

anseriformes: anatidae

14,0

 

Bubo bubo

Oehoe

strigiformes: strigidae

24,0

A

Bubulcus ibis

Koereiger

ciconiiformes: ardeidae

11,0

A

Bucephala albeola

Buffelkopeend

anseriformes: anatidae

8,0

 

Bucephala clangula

Brilduiker

anseriformes: anatidae

10,0

 

Bucephala islandica

IJslandse brilduiker

anseriformes: anatidae

11,0

 

Buceros bicornis

Dubbelhoornige neushoornvogel

coraciformes: bucerotidae

 

A-

Buceros vigil

Gehelmde neushoornvogel

coraciformes: bucerotidae

 

A-

Bulweria bulwerii

Bulwers stormvogel

procellariiformes: procellariidae

   

Burhinus oedicnemus

Griel

charadriiformes: burhinidae

8,0

 

Buteo buteo

Buizerd

falconiformes: accipitridae

13,0

A

Buteo lagopus

Ruigpootbuizerd

falconiformes: accipitridae

14,0

A

Buteo rufinus

Arendbuizerd

falconiformes: accipitridae

16,0

A

Butorides virescens

Mangrovereiger

ciconiiformes: ardeidae

   

Cacatua goffini

Goffins kakatoe

psittaciformes: psittacidae

10,0

A-

Cacatua haematuropygia

Filippijnse kaketoe

psittaciformes: psittacidae

 

A-

Cacatua sulphurea

Kleine geelkuifkaketoe

psittaciformes: psittacidae

10,0

A-

Cacatua moluccensis

Molukken kakatoe

psittaciformes: psittacidae

14,0

A-

Cairina scutulata

Witvleugeleend

anseriformes: anatidae

16+14

A-

Calandrella brachydactyla

Kortteenleeuwerik

passeriformes: alaudidae

3,5

 

Calandrella rufescens

Kleine kortteenleeuwerik

passeriformes: alaudidae

3,5

 

Calcarius lapponicus

IJsgors

passeriformes: emberizidae

2,9

 

Calidris acuminata

Siberische strandloper

charadriiformes: scolopacidae

   

Calidris alba

Drieteenstrandloper

charadriiformes: scolopacidae

3,5

 

Calidris alpina

Bonte strandloper

charadriiformes: scolopacidae

4,0

 

Calidris bairdii

Bairds strandloper

charadriiformes: scolopacidae

   

Calidris canutus

Kanoetstrandloper

charadriiformes: scolopacidae

5,0

 

Calidris ferruginea

Krombekstrandloper

charadriiformes: scolopacidae

4,0

 

Calidris fuscicollis

Bonapartes strandloper

charadriiformes: scolopacidae

   

Calidris maritima

Paarse strandloper

charadriiformes: scolopacidae

4,0

 

Calidris mauri

Alaska strandloper

charadriiformes: scolopacidae

   

Calidris melanotos

Amerikaanse gestreepte strandloper

charadriiformes: scolopacidae

   

Calidris minuta

Kleine strandloper

charadriiformes: scolopacidae

3,0

 

Calidris minutilla

Amerikaanse kleinste strandloper

charadriiformes: scolopacidae

   

Calidris pussila

Kleine grijze strandloper

charadriiformes: scolopacidae

   

Calidris ruficollis

Roodkeelstrandloper

charadriiformes: scolopacidae

   

Calidris subminuta

Taiga strandloper

charadriiformes: scolopacidae

   

Calidris temminckii

Temmincks strandloper

charadriiformes: scolopacidae

3,0

 

Calidris tenuirostris

Grote Kanoetstrandloper

charadriiformes: scolopacidae

   

Caloenas nicobarica

Manenduif

columbiformes: columbidae

10,0

A-

Calonectris diomedea

Kuhls pijlstormvogel

procellariiformes: procellariidae

10,0

 

Campephilus imperialis

Keizerspecht

piciformes: picidae

 

A-

Caprimulgus aegyptius

Egyptische nachtzwaluw

caprimulgiformes: caprimulgidae

   

Caprimulgus europaeus

Nachtzwaluw

caprimulgiformes: caprimulgidae

4,0

 

Caprimulgus ruficollis

Moorse nachtzwaluw

caprimulgiformes: caprimulgidae

   

Carduelis cannabina

Kneu

passeriformes: fringillidae

2,5

 

Carduelis carduelis

Putter (Groot)

passeriformes: fringillidae

2,7

 

Carduelis carduelis

Putter (Klein)

passeriformes: fringillidae

2,5

 

Carduelis cucullata

Kapoetsensijs

passeriformes: fringillidae

2,5

A-

Carduelis chloris

Groenling

passeriformes: fringillidae

3,0

 

Carduelis flammea

Barmsijs (Groot)

passeriformes: fringillidae

2,7

 

Carduelis flammea

Barmsijs (Klein)

passeriformes: fringillidae

2,5

 

Carduelis flavirostris

Frater

passeriformes: fringillidae

2,5

 

Carduelis hornemanni

Witstuitbarmsijs

passeriformes: fringillidae

2,5

 

Carduelis spinus

Sijs

passeriformes: fringillidae

2,5

 

Carpodacus erythrinus

Roodmus

passeriformes: fringillidae

2,9

 

Casmerodius albus

Grote zilverreiger

ciconiiformes: ardeidae

16,0

A

Catharacta skua

Grote jager

charadriiformes: stercorariidae

14,0

 

Catharus fuscescens

Veeri

passeriformes: turdidae

   

Catharus guttatus

Heremietlijster

passeriformes: turdidae

   

Catharus minimus

Grijswangdwerglijster

passeriformes: turdidae

   

Catharus mustelinus

Amerikaanse boslijster

passeriformes: turdidae

   

Catharus ustulatus

Dwerglijster

passeriformes: turdidae

   

Catoptrophorus semipalmatus

Willet

charadriiformes: scolopacidae

   

Cepphus grylle

Zwarte zeekoet

charadriiformes: alcidae

10,0

 

Cercotrichas galactotes

Rosse waaierstaart

passeriformes: turdidae

2,9

 

Certhia brachydactyla

Boomkruiper

passeriformes: certhiidae

2,2

 

Certhia familiaris

Taiga boomkruiper

passeriformes: certhiidae

2,3

 

Ceryle rudis

Bonte ijsvogel

coraciiformes: alcedinidae

   

Cettia cetti

Cetti’s zanger

passeriformes: sylviidae

2,7

 

Chaetura pelagica

Schoorsteengierzwaluw

apodiformes: apodidae

   

Charadrius alexandrinus

Strandplevier

charadriiformes: charadriidae

3,5

 

Charadrius asiaticus

Kaspische plevier

charadriiformes: charadriidae

   

Charadrius dubius

Kleine plevier

charadriiformes: charadriidae

3,5

 

Charadrius hiaticula

Bontbekplevier

charadriiformes: charadriidae

4,0

 

Charadrius leschenaultii

Woestijnplevier

charadriiformes: charadriidae

6,0

 

Charadrius mongolus

Mongoolse plevier

charadriiformes: charadriidae

   

Charadrius semipalmatus

Amerikaanse bontbekplevier

charadriiformes: charadriidae

   

Charadrius vociferus

Killdeerplevier

charadriiformes: charadriidae

   

Chersophilus duponti

Duponts leeuwerik

passeriformes: alaudidae

3,2

 

Chlamydotis undulata

Kraagtrap

gruiformes: otididae

14,0

A-

Chlidonias hybridus

Witwangstern

charadriiformes: sternidae

4,0

 

Chlidonias leucopterus

Witvleugelstern

charadriiformes: sternidae

4,0

 

Chlidonias niger

Zwarte stern

charadriiformes: sternidae

4,0

 

Chondestes grammacus

Roodoorgors

passeriformes: emberizidae

2,7

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii

Cubaanse langsnavelwouw

falconiformes: accipitridae

 

A-

Chordeiles minor

Amerikaanse nachtzwaluw

caprimulgiformes: caprimulgidae

   

Ciconia boyciana

Zwartsnavelooievaar

ciconiiformes: ciconiidae

 

A-

Ciconia ciconia

Ooievaar

ciconiiformes: ciconiidae

18,0

 

Ciconia nigra

Zwarte ooievaar

ciconiiformes: ciconiidae

18,0

A

Ciconia stormi

Soendaooievaar

ciconiiformes: ciconiidae

 

A-

Cinclus cinclus

Waterspreeuw

passeriformes: cinclidae

4,5

 

Circaetus gallicus

Slangearend

falconiformes: accipitridae

18,0

A

Circus aeruginosus (M)

Bruine kiekedief

falconiformes: accipitridae

9,0

A

Circus aeruginosus (V)

Bruine kiekedief

falconiformes: accipitridae

11,0

A

Circus cyaneus

Blauwe kiekedief

falconiformes: accipitridae

12,0

A

Circus macrourus

Steppekiekedief

falconiformes: accipitridae

12,0

 

Circus pygargus

Grauwe kiekedief

falconiformes: accipitridae

12,0

A

Cisticola juncidis

Gewone graszanger

passeriformes: sylviidae

2,5

 

Clamator glandarius

Kuifkoekoek

cuculiformes: cuculidae

6.5

 

Clangula hyemalis

IJseend

anseriformes: anatidae

9,0

 

Claravis godefrida

Purperbandgrondduif

columbiformes: columbidae

 

A-

Coccothraustes coccothraustes

Appelvink

passeriformes: fringillidae

3,5

 

Coccyzus americanus

Geelsnavelkoekoek

cuculiformes: cuculidae

   

Coccyzus erythrophthalmus

Zwartsnavelkoekoek

cuculiformes: cuculidae

   

Columba bollii

Bolles laurierduif

columbiformes: columbidae

9,0

 

Columba junoniae

Laurierduif

columbiformes: columbidae

9,0

 

Columba oenas

Holenduif

columbiformes: columbidae

7,0

 

Columba palumbus

Houtduif

columbiformes: columbidae

8,0

 

Columba trocaz

Trocazduif

columbiformes: columbidae

7,0

 

Coracias garrulus

Scharrelaar

coraciiformes: coraciidae

6,5

 

Corvus corax

Raaf

passeriformes: corvidae

14,0

 

Corvus corone

Kraai

passeriformes: corvidae

9,0

 

Corvus dauuricus

Daurische kraai

passeriformes: corvidae

   

Corvus frugilegus

Roek

passeriformes: corvidae

9,0

 

Corvus monedula

Kauw

passeriformes: corvidae

6,5

 

Corvus splendens

Huiskraai

passeriformes: corvidae

   

Cotinga maculata

Halsbandcotinga

passeriformes: cotingidae

 

A-

Coturnix coturnix

Kwartel

galliformes: phasianidae

5,0

 

Crax alberti

Blauwknobbelhokko

galliformes: cracidae

20,0

A-

Crax blumenbachii

Roodsnavelhokko

galliformes: cracidae

 

A-

Crex crex

Kwartelkoning

gruiformes: rallidae

5,0

 

Crossoptilon harmani

Tibetaanse oorfazant

galliformes: phasianidae

 

A-

Cuculus canorus

Koekoek

cuculiformes: cuculidae

5,0

 

Cursorius cursor

Renvogel

charadriiformes: glareolidae

   

Cyanopica cyana

Blauwe ekster

passeriformes: corvidae

6,5

 

Cyanopsitta spixii

Spix’s ara

psittaciformes: psittacidae

8,0

A-

Cyanoramphus forbesi

Geelvoorhoofdkakariki

psittaciformes: psittacidae

5,4

A-

Cyclopsitta diophthalma

Coxens dubbeloogvijgpapegaai

psittaciformes: psittacidae

5,0

A-

Cyclorrhynchus psittacula

Papegaaialk

charadriiformes: alcidae

   

Cygnus columbianus

Fluitzwaan/kleine zwaan

anseriformes: anatidae

26,0

 

Cygnus cygnus

Wilde zwaan

anseriformes: anatidae

27,0

 

Cygnus olor

Knobbelzwaan

anseriformes: anatidae

26,0

 

Dasyornis broadbenti litoralis

Borstelvogel

passeriformes: muscicapidae

 

A-

Dasyornis longirostris

Westelijke borstelvogel

passeriformes: muscicapidae

 

A-

Delichon urbica

Huiszwaluw

passeriformes: hirundinidae

2,9

 

Dendrocopos leucotos

Witrugspecht

piciformes: picidae

4,0

 

Dendrocopos major

Grote bonte specht

piciformes: picidae

4,0

 

Dendrocopos medius

Middelste bonte specht

piciformes: picidae

4,0

 

Dendrocopos minor

Kleine bonte specht

piciformes: picidae

3,5

 

Dendrocopos syriacus

Syrische bonte specht

piciformes: picidae

4,0

 

Dendroica castanea

Kastanjezanger

passeriformes: parulidae

   

Dendroica coronata

Geelstuitzanger

passeriformes: parulidae

   

Dendroica fusca

Sparrezanger

passeriformes: parulidae

   

Dendroica magnolia

Magnoliazanger

passeriformes: parulidae

   

Dendroica pensylvanica

Roestflankzanger

passeriformes: parulidae

   

Dendroica petechia

Gele zanger

passeriformes: parulidae

   

Dendroica striata

Zwartkopzanger

passeriformes: parulidae

   

Dendroica tigrina

Tijgerzanger

passeriformes: parulidae

   

Dendroica virens

Gekraagde groene zanger

passeriformes: parulidae

   

Diomedea albatrus

Stellers albatros

procellariiformes: diomedeidae

 

A-

Diomedea exulans

Grote albatros

procellariiformes: diomedeidae

   

Diomedea melanophris

Wenkbrauwalbatros

procellariiformes: diomedeidae

   

Dolichonyx oryzivorus

Bobolink

passeriformes: icteridae

   

Drycopus javensis richardsi

Witbuikspecht

piciformes: picidae

 

A-

Dryocopus martius

Zwarte specht

piciformes: picidae

6,5

 

Ducula mindorensis

Mindoro muskaatduif

columbiformes: columbidae

10,0

A-

Dumetella carolinensis

Katvogel

passeriformes: mimidae

   

Egretta caerulea

Kleine blauwe reiger

ciconiiformes: ardeidae

   

Egretta garzetta

Kleine zilverreiger

ciconiiformes: ardeidae

12,0

A

Egretta gularis

Westelijke rifreiger

ciconiiformes: ardeidae

   

Elanoides forficatus

Vorkstaartwouw

falconiformes: accipitridae

   

Elanus caeruleus

Grijze wouw

falconiformes: accipitridae

12,0

A

Emberiza aureola

Wilgegors

passeriformes: emberizidae

2,9

 

Emberiza bruniceps

Bruinkopgors

passeriformes: emberizidae

2,7

 

Emberiza caesia

Bruinkeelortolaan

passeriformes: emberizidae

2,9

 

Emberiza chrysophrys

Geelbrauwgors

passeriformes: emberizidae

   

Emberiza cia

Grijze gors

passeriformes: emberizidae

2,9

 

Emberiza cineracea

Smyrnagors

passeriformes: emberizidae

   

Emberiza cirlus

Cirlgors

passeriformes: emberizidae

2,9

 

Emberiza citrinella

Geelgors

passeriformes: emberizidae

2,9

 

Emberiza hortulana

Ortolaan

passeriformes: emberizidae

2,9

 

Emberiza leucocephalos

Witkopgors

passeriformes: emberizidae

2,9

 

Emberiza melanocephala

Zwartkopgors

passeriformes: emberizidae

2,9

 

Emberiza pallasi

Pallas’rietgors

passeriformes: emberizidae

2,3

 

Emberiza pusilla

Dwerggors

passeriformes: emberizidae

2,7

 

Emberiza rustica

Bosgors

passeriformes: emberizidae

2,9

 

Emberiza rutila

Rosse gors

passeriformes: emberizidae

   

Emberiza schoenclus

Rietgors

passeriformes: emberizidae

2,7

 

Emberiza spodocephala

Maskergors

passeriformes: emberizidae

   

Emberiza striolata

Huisgors

passeriformes: emberizidae

2,7

 

Eos histrio

Diadeemlori

psittaciformes: psittacidae

7,0

A-

Eremophila alpestris

Strandleeuwerik

passeriformes: alaudidae

3,4

 

Eremophila bilopha

Temminck’s strandleeuwerik

passeriformes: alaudidae

   

Erithacus rubecula

Roodborst

passeriformes: turdidae

2,7

 

Eudromias morinellus

Morinelplevier

charadriiformes: charadriidae

5,0

 

Eunymphicus cornutus

Hoornparkiet

psittaciformes: psittacidae

5,5

A-

Eupodotis bengalensis

Baardtrap

gruiformes: otididae

 

A-

Eupodotis indica

Kleine Indische trap

gruiformes: otididae

 

A-

Eutriorchis aster

Madagascar slangenarend

falconiformes: accipitridae

 

A-

Falco amurensis

Amoervalk

falconiformes: falconidae

   

Falco area

Seychellentorenvalk

falconiformes: falconidae

 

A-

Falco biarmicus (m)

Lannervalk

falconiformes: falconidae

12,0

A

Falco biarmicus (vr)

Lannervalk

falconiformes: falconidae

14,0

A

Falco cherrug (m)

Sakervalk

falconiformes: falconidae

14,0

A

Falco cherrug (vr)

Sakervalk

falconiformes: falconidae

15,0

A

Falco columbarius

Smelleken

falconiformes: falconidae

9,0

A

Falco eleonorae

Eleonora’s valk

falconiformes: falconidae

11,0

A

Falco jugger

Indische lannervalk

falconiformes: falconidae

 

A-

Falco naumanni

Kleine torenvalk

falconiformes: falconidae

9,0

A

Falco newtoni

Madagascar torenvalk

falconiformes: falconidae

 

A-

Falco pelegrinoides (m)

Barbarijse valk

falconiformes: falconidae

11,0

A-

Falco pelegrinoides (vr)

Barbarijse valk

falconiformes: falconidae

13,0

A-

Falco peregrinus (m)

Slechtvalk

falconiformes: falconidae

12,0

A-

Falco peregrinus (vr)

Slechtvalk

falconiformes: falconidae

14,0

A-

Falco punctatus

Mauritius torenvalk

falconiformes: falconidae

 

A-

Falco rusticolus (m)

Giervalk

falconiformes: falconidae

14,0

A-

Falco rusticolus (vr)

Giervalk

falconiformes: falconidae

15,0

A-

Falco sparverius

Amerikaanse torenvalk

falconiformes: falconidae

7,0

 

Falco subbuteo

Boomvalk

falconiformes: falconidae

9,0

A

Falco tinnunculus

Torenvalk

falconiformes: falconidae

9,0

A

Falco vespertinus

Roodpootvalk

falconiformes: falconidae

9,0

A

Ficedula albicollis

Withalsvliegenvanger

passeriformes: muscicapidae

2,5

 

Ficedula hypoleuca

Bonte vliegenvanger

passeriformes: muscicapidae

2,5

 

Ficedula parva

Kleine vliegenvanger

passeriformes: muscicapidae

2,5

 

Ficedula semitorquata

Balkanvliegenvanger

passeriformes: muscicapidae

2,7

 

Francolinus francolinus

Halsband- of zwarte frankolijn

galliformes: phasianidae

9,0

 

Fratercula arctica

Papegaaiduiker

charadriiformes: alcidae

8,0

 

Fratercula cirrhata

Kuifpapegaaiduiker

charadriiformes: alcidae

   

Fregata magnificens

Amerikaanse fregatvogel

pelecaniformes: fregatidae

   

Frgata andrewsi

Witbuikfregatvogel

pelecaniformes: fregatidae

 

A-

Fringilla coelebs

Vink

passeriformes: fringillidae

2,7

 

Fringilla montifringilla

Keep

passeriformes: fringillidae

2,7

 

Fringilla teydea

Blauwe vink

passeriformes: fringillidae

3,2

 

Fulica americana

Amerikaanse meerkoet

gruiformes: rallidae

   

Fulica atra

Meerkoet

gruiformes: rallidae

11,0

 

Fulica cristata

Knobbelmeerkoet

gruiformes: rallidae

12,0

 

Fulmarus glacialis

Noordse stormvogel

procellariiformes: procellariidae

10,0

 

Galerida cristata

Kuifleeuwerik

passeriformes: alaudidae

3,4

 

Galerida theklae

Theklaleeuwerik

passeriformes: alaudidae

3,2

 

Gallinago gallinago

Watersnip

charadriiformes: scolopacidae

4,5

 

Gallinago media

Poelsnip

charadriiformes: scolopacidae

4,0

 

Gallinago stenura

Stekelstaartsnip

charadriiformes: scolopacidae

   

Gallinula chloropus

Waterhoen

gruiformes: rallidae

8,0

 

Gallirallus sylvestris

Lord Howe ral

gruiformes: rallidae

 

A-

Garrulus glandarius

Vlaamse gaai

passeriformes: corvidae

6,0

 

Gavia adamsii

Geelsnavelduiker

gaviiformes: gaviidae

   

Gavia arctica

Parelduiker

gaviiformes: gaviidae

18,0

 

Gavia immer

IJsduiker

gaviiformes: gaviidae

14,0

 

Gavia stellata

Roodkeelduiker

gaviiformes: gaviidae

18,0

 

Geopsittacus occidentalis

Australische nachtpapegaai

psittaciformes: psittacidae

 

A-

Geothlypis trichas

Gewone maskerzanger

passeriformes: parulidae

   

Geronticus calvus

Kaapse ibis

ciconiiformes: threskiornithidae

 

A-

Geronticus eremita

Heremietibis

ciconiiformes: threskiornithidae

14,0

A-

Glareola maldivarum

Oosterse vorkstaartplevier

charadriiformes: glareolidae

   

Glareola nordmanni

Steppevorkstaartplevier

charadriiformes: glareolidae

   

Glareola pratincola

Vorkstaartplevier

charadriiformes: glareolidae

5,0

 

Glaucis dohrnii

Kromsnavel Heremietkolibrie

Trochilidae:

 

A-

Glaucidium passerinum

Dwerguil

strigiformes: strigidae

7,0

A

Grus americana

Trompetkraanvogel

gruiformes: gruidae

 

A-

Grus canadensis

Canadese kraanvogel

gruiformes: gruidae

16,0

A-

Grus grus

Kraanvogel

gruiformes: gruidae

20,0

A

Grus japonensis

Chinese kraanvogel

gruiformes: gruidae

22,0

A-

Grus leucogeranus

Siberische witte kraanvogel

gruiformes: gruidae

 

A-

Grus monacha

Monnikskraanvogel

gruiformes: gruidae

16,0

A-

Grus nigricollis

Zwarthalskraanvogel

gruiformes: gruidae

16,0

A-

Grus vipio

Withalskraanvogel

gruiformes: gruidae

18,0

A-

Grus virgo

Jufferkraan

gruiformes: gruidae

16,0

 

Guarouba guarouba

Goudparkiet

psittaciformes: psittacidae

10,0

A-

Guiraca caerulea

Blauwe bisschop

passeriformes: fringillidae

3,5

 

Gymnogyps californianus

Californische condor

falconiformes: cathartidae

 

A-

Gypaetus barbatus

Lammergier

falconiformes: accipitridae

28,0

A

Gyps fulvus

Vale gier

falconiformes: accipitridae

28,0

A

Haematopus meadewaldoi

Canarische zwarte scholekster

charadriiformes: haematopodidae

   

Haematopus ostralegus

Scholekster

charadriiformes: haematopodidae

8,0

 

Halcyon smyrnensis

Smyrnaijsvogel

coraciiformes: alcedinidae

   

Haliaeetus albicilla (m)

Zeearend

falconiformes: accipitridae

24,0

A-

Haliaeetus albicilla (vr)

Zeearend

falconiformes: accipitridae

26,0

A-

Haliaeetus leucocephalus (m)

Witkopzeearend

falconiformes: accipitridae

24,0

A

Haliaeetus leucocephalus (vr)

Witkopzeearend

falconiformes: accipitridae

28,0

A

Haliaeetus leucogaster

Witbuikzeearend

falconiformes: accipitridae

 

A-

Haliaeetus leucoryphus (m)

Witbandzeearend

falconiformes: accipitridae

24,0

A

Haliaeetus leucoryphus (vr)

Witbandzeearend

falconiformes: accipitridae

28,0

A

Haliaeetus pelagicus

Stellers zeearend

falconiformes: accipitridae

 

A-

Haliaeetus sanfordi

Solomonvisarend

falconiformes: accipitridae

 

A-

Haliaeetus vocifer

Afrikaanse visarend

falconiformes: accipitridae

 

A-

Haliaeetus vociferoides

Madagascar zeearend

falconiformes: accipitridae

 

A-

Harpia harpya

Harpij

falconiformes: accipitridae

 

A-

Hesperiphona vespertina

Avonddikbek

passeriformes: fringillidae

   

Hieraaetus fasciatus

Havikarend

falconiformes: accipitridae

18,0

A

Hieraaetus pennatus

Dwergarend

falconiformes: accipitridae

14,0

A

Himantopus himantopus

Steltkluut

charadriiformes: recurvirostridae

7,0

 

Hippolais caligata

Kleine spotvogel

passeriformes: sylviidae

2,6

 

Hippolais icterina

Spotvogel

passeriformes: sylviidae

2,7

 

Hippolais olivetorum

Griekse spotvogel

passeriformes: sylviidae

2,7

 

Hippolais pallida

Vale spotvogel

passeriformes: sylviidae

2,7

 

Hippolais polyglotta

Orpheus spotvogel

passeriformes: sylviidae

2,7

 

Hirundapus caudacutus

Stekelstaart gierzwaluw

apodiformes: apodidae

   

Hirundo daurica

Roodstuizwaluw

passeriformes: hirundinidae

2,7

 

Hirundo pyrrhonota

Amerikaanse klifzwaluw

passeriformes: hirundinidae

   

Hirundo rupestris

Rotszwaluw

passeriformes: hirundinidae

2,7

 

Hirundo rustica

Boerenzwaluw

passeriformes: hirundinidae

2,5

 

Histrionicus histrionicus

Harlekijneend

anseriformes: anatidae

9,0

 

Hydrobates pelagicus

Stormvogeltje

procellariiformes: hydrobatidae

2,5

 

Icterus galbula

Baltimore troepiaal

passeriformes: icteridae

4,0

 

Irania gutturalis

Perzische roodborst

passeriformes: turdidae

2,7

 

Ixobrychus eurhythmus

Mantsjoerijs wouwaapje

ciconiiformes: ardeidae

   

Ixobrychus exilis

Amerikaans wouwaapje

ciconiiformes: ardeidae

   

Ixobrychus minutus

Wouwaapje

ciconiiformes: ardeidae

10,0

 

Ixobrychus sturmii

Afrikaans wouwaapje

ciconiiformes: ardeidae

   

Jabiru mycteria

Jabiru

ciconiiformes: ciconiidae

 

A-

Junco hyemalis

Grijze junco

passeriformes: emberizidae

   

Jynx torquilla

Draaihals

piciformes: picidae

3,5

 

Lagopus lagopus

Moerassneeuwhoen

galliformes: tetraonidae

10,0

 

Lagopus mutus

Alpensneeuwhoen

galliformes: tetraonidae

10,0

 

Lanius collurio

Grauwe klauwier

passeriformes: laniidae

3,5

 

Lanius cristatus

Bruine klauwier

passeriformes: laniidae

   

Lanius excubitor

Klapekster

passeriformes: laniidae

4,4

 

Lanius isabellinus

Isabelklauwier

passeriformes: laniidae

   

Lanius minor

Kleine klapekster

passeriformes: laniidae

4,0

 

Lanius nubicus

Maskerklauwier

passeriformes: laniidae

3,2

 

Lanius senator

Roodkopklauwier

passeriformes: laniidae

3,8

 

Larus argentatus

Zilvermeeuw

charadriiformes: laridae

11,0

 

Larus atricilla

Lachmeeuw

charadriiformes: laridae

   

Larus audouinii

Audouins meeuw

charadriiformes: laridae

10,0

 

Larus cachinnans

Geelpootmeeuw

charadriiformes: laridae

   

Larus canus

Stormmeeuw

charadriiformes: laridae

7,0

 

Larus cirrocephalus

Grijskopmeeuw

charadriiformes: laridae

   

Larus delawarensis

Ringsnavelmeeuw

charadriiformes: laridae

   

Larus fuscus

Kleine mantelmeeuw

charadriiformes: laridae

9,0

 

Larus genei

Dunbekmeeuw

charadriiformes: laridae

8,0

 

Larus glaucoides

Kleine burgemeester

charadriiformes: laridae

   

Larus hyperboreus

Grote burgemeester

charadriiformes: laridae

14,0

 

Larus ichthyaetus

Reuzenzwartkopmeeuw

charadriiformes: laridae

   

Larus leucophthalmus

Witoogmeeuw

charadriiformes: laridae

   

Larus marinus

Grote mantelmeeuw

charadriiformes: laridae

13,0

 

Larus melanocephalus

Zwartkopmeeuw

charadriiformes: laridae

   

Larus minutus

Dwergmeeuw

charadriiformes: laridae

4.2

 

Larus philadelphia

Kleine kokmeeuw

charadriiformes: laridae

   

Larus pipixcan

Franklin’s meeuw

charadriiformes: laridae

   

Larus relictus

Mongoolse zwartkopmeeuw

charadriiformes: laridae

 

A-

Larus ridibundus

Kokmeeuw

charadriiformes: laridae

7,0

 

Leptoptilus dubius

Indische maraboe

ciconiiformes: ciconiidae

 

A-

Leptotila wellsi

Grenada loopduif

columbiformes: columbidae

7,0

A-

Leucopsar rothschildi

Balispreeuw

passeriformes: sturnidae

6,0

A-

Leucopternis occidentalis

Salvins bonte buizerd

falconiformes: accipitridae

 

A-

Lichenostomus melanops cassidix

Helmhoningeter

passeriformes: meliphagidae

 

A-

Limicola falcinellus

Breedbekstrandloper

charadriiformes: scolopacidae

4,0

 

Limnodromus griseus

Kleine grijze snip

charadriiformes: scolopacidae

   

Limnodromus scolopaceus

Grote grijze snip

charadriiformes: scolopacidae

   

Limosa haemastica

Rode grutto

charadriiformes: scolopacidae

5,5

 

Limosa lapponica

Rosse grutto

charadriiformes: scolopacidae

7,0

 

Limosa limosa

Grutto

charadriiformes: scolopacidae

7,0

 

Locustella certhiola

Siberische sprinkhaanzanger

passeriformes: sylviidae

   

Locustella fasciolata

Grote krekelzanger

passeriformes: sylviidae

   

Locustella fluviatilis

Krekelzanger

passeriformes: sylviidae

2,7

 

Locustella lanceolata

Kleine sprinkhaanzanger

passeriformes: sylviidae

   

Locustella luscinioides

Snor

passeriformes: sylviidae

2,7

 

Locustella naevia

Sprinkhaanzanger

passeriformes: sylviidae

2,7

 

Lophodytes cucullatus

Kokardezaagbek

anseriformes: anatidae

9,0

 

Lophophorus lhuysii (M)

Chinese glansfazant

galliformes: phasianidae

15,0

A-

Lophophorus lhuysii (Vr)

Chinese glansfazant

galliformes: phasianidae

14,0

A-

Lophophorus sclateri

Sclaters glansfazant

galliformes: phasianidae

 

A-

Lophura imperialis

Keizerfazant

galliformes: phasianidae

12,0

A-

Loxia curvirostra

Kuisbek

passeriformes: fringillidae

3,5

 

Loxia leucoptera

Witbandkruisbek

passeriformes: fringillidae

3,5

 

Loxia pytyopsittacus

Grote kruisbek

passeriformes: fringillidae

4,0

 

Loxia scotica

Schotse kruisbek

passeriformes: fringillidae

3,5

 

Lullula arborea

Boomleeuwerik

passeriformes: alaudidae

3,2

 

Luscinia calliope

Roodkeelnachtegaal

passeriformes: turdidae

3,0

 

Luscinia luscinia

Noordse nachtegaal

passeriformes: turdidae

2,9

 

Luscinia megarhynchos

Nachtegaal

passeriformes: turdidae

2,9

 

Luscinia svecica

Blauwborst

passeriformes: turdidae

2,7

 

Lymnocryptes minimus

Bokje

charadriiformes: scolopacidae

4,0

 

Macrocephalon maleo

Hamerhoen

galliformes: megapodiidae

20,0

A-

Macronectes giganteus

Zuidelijke reuzenstormvogel

procellariiformes: procellariidae

   

Macronectes halli

Noordelijke reuzenstormvogel

procellariiformes: procellariidae

   

Marmaronetta angustirostris

Marmereend

anseriformes: anatidae

8,0

 

Megaceryle alcyon

Bandijsvogel

coraciiformes: alcedinidae

   

Melanitta fusca

Grote zeeëend

anseriformes: anatidae

13,0

 

Melanitta nigra

Zwarte zeeëend

anseriformes: anatidae

12,0

 

Melanitta perspicillata

Brilzeeëend

anseriformes: anatidae

11,0

 

Melanocorypha bimaculata

Bergkalanderleeuwerik

passeriformes: alaudidae

   

Melanocorypha calandra

Klanderleeuwerik

passeriformes: alaudidae

3,5

 

Melanocorypha leucoptera

Witvleugelleeuwerik

passeriformes: alaudidae

   

Melanocorypha yeltoniensis

Zwarte leeuwerik

passeriformes: alaudidae

   

Melospiza melodia

Zanggors

passeriformes: emberizidae

   

Mergellus albellus

Nonnetje

anseriformes: anatidae

9,0

 

Mergus merganser

Grote zaagbek

anseriformes: anatidae

13,0

 

Mergus octocetaceus

Braziliaanse zaagbek

anseriformes: anatidae

 

A-

Mergus serrator

Middelste zaagbek

anseriformes: anatidae

12,0

 

Merops apiaster

Bijeneter

coraciiformes: meropidae

4,0

 

Merops persicus

Groene bijeneter

coraciiformes: meropidae

4,0

 

Micropalama himantopus

Steltstrandloper

charadriiformes: scolopacidae

   

Miliaria calandra

Grauwe gors

passeriformes: emberizidae

3,2

 

Milvus migrans

Zwarte wouw

falconiformes: accipitridae

12,0

A

Milvus milvus

Rode wouw

falconiformes: accipitridae

13,0

A

Mimizuku gurneyi

Grote dwergooruil

strigiformes: strigidae

 

A-

Mimus polyglottos

Spotlijster

passeriformes: mimidae

6,0

 

Mitu mitu

Mesbekpauwies

galliformes: cracidae

16,0

A-

Mniotilta varia

Bonte zanger

passeriformes: parulidae

   

Molothrus ater

Bruinkop koevogel

passeriformes: icteridae

   

Monticola saxatilis

Rode rotslijster

passeriformes: turdidae

4,0

 

Monticola solitarius

Blauwe rotslijster

passeriformes: turdidae

4,0

 

Montifringilla nivalis

Sneeuwvink

passeriformes: passeridae

3,2

 

Morus bassanus

Jan-van-Gent

pelecaniformes: sulidae

20,0

 

Morus capensis

Kaapse Jan van Gent

pelecaniformes: sulidae

16,0

 

Motacilla alba

Witte kwikstaart

passeriformes: motacillidae

2,8

 

Motacilla cinerea

Grote gele kwikstaart

passeriformes: motacillidae

2,6

 

Motacilla citreola

Citroenkwikstaart

passeriformes: motacillidae

2,7

 

Motacilla flava

Gele kwikstaart

passeriformes: motacillidae

2,6

 

Muscicapa dauurica

Bruine vliegenvanger

passeriformes: muscicapidae

   

Muscicapa striata

Grauwe vliegenvanger

passeriformes: muscicapidae

2,5

 

Mycteria cinerea

Maleise nimmerzat

ciconiiformes: ciconiidae

 

A-

Neophema chrysogaster

Oranjebuikparkiet

psittaciformes: psittacidae

4,0

A-

Neophron percnopterus

Aasgier

falconiformes: accipitridae

20,0

A

Netta rufina

Krooneend

anseriformes: anatidae

11,0

 

Ninox novaeseelandiae undulata

Boeboek (uil)

strigiformes: strigidae

11,0

A-

Ninox squamipila natalis

Christmas Eilandvalkuil

strigiformes: strigidae

 

A-

Nipponia nippon

Japanse kuifibis

ciconiiformes: threskiornithidae

 

A-

Nucifraga caryocatactes

Notenkraker

passeriformes: corvidae

6,5

 

Numenius arquata

Wulp

charadriiformes: scolopacidae

10,0

 

Numenius borealis

Eskimowulp

charadriiformes: scolopacidae

 

A-

Numenius minutus

Dwergwulp

charadriiformes: scolopacidae

   

Numenius phaeopus

Regenwulp

charadriiformes: scolopacidae

8,0

 

Numenius tenuirostris

Dunbekwulp

charadriiformes: scolopacidae

8,0

A-

Nyctea scandiaca

Sneeuwuil

strigiformes: strigidae

24,0

A

Nycticorax nycticorax

Kwak

ciconiiformes: ardeidae

14,0

 

Oceanites oceanicus

Wilsons stormvogeltje

procellariiformes: hydrobatidae

   

Oceanodroma castro

Madeira stormvogeltje

procellariiformes: hydrobatidae

   

Oceanodroma leucorhoa

Vaal stormvogeltje

procellariiformes: hydrobatidae

2,5

 

Oceanodroma monorhis

Chinees stormvogeltje

procellariiformes: hydrobatidae

   

Odontophorus strophium

Himalaya patrijs

galliformes: phasianidae

6,5

A-

Oenanthe deserti

Woestijntapuit

passeriformes: turdidae

   

Oenanthe finschii

Finsch’s tapuit

passeriformes: turdidae

   

Oenanthe hispanica

Blonde tapuit

passeriformes: turdidae

3,0

 

Oenanthe isabellina

Isabeltapuit

passeriformes: turdidae

3,2

 

Oenanthe leucopyga

Witkruintapuit

passeriformes: turdidae

3,4

 

Oenanthe leucura

Zwarte tapuit

passeriformes: turdidae

3,2

 

Oenanthe oenanthe

Tapuit

passeriformes: turdidae

3,0

 

Oenanthe pleschanka

Bonte tapuit

passeriformes: turdidae

3,2

 

Ognorhynchus icterotis

Geeloorparkiet

psittaciformes: psittacidae

7,0

A-

Ophrysia superciliosa

Himalaya patrijs

galliformes: phasianidae

6,5

A-

Oreophasis derbianus

Gehoornde goean

galliformes: cracidae

20,0

A-

Oriolus oriolus

Wielewaal

passeriformes: oriolidae

4,5

 

Otis tarda

Grote trap

gruiformes: otididae

 

A

Otus scops

Dwergooruil

strigiformes: strigidae

7,0

A

Pagophila eburnea

Ivoormeeuw

charadriiformes: laridae

   

Pandion haliaetus

Visarend

falconiformes: pandionidae

19,0

A

Panurus biarmicus

Baardmannetje

passeriformes: timaliidae

2,8

 

Papasula abotti

Abbots gent

pelecaniformes: sulidae

 

A-

Parula americana

Brilparula- of blauwe zanger

passeriformes: parulidae

   

Parus ater

Zwarte mees

passeriformes: paridae

2,6

 

Parus caeruleus

Pimpelmees

passeriformes: paridae

2,7

 

Parus cinctus

Bruinkopmees

passeriformes: paridae

2,7

 

Parus cristatus

Kuifmees

passeriformes: paridae

2,7

 

Parus cyanus

Azuurmees

passeriformes: paridae

2,8

 

Parus lugubris

Rouwmees

passeriformes: paridae

   

Parus major

Koolmees

passeriformes: paridae

2,7

 

Parus montanus

Matkop

passeriformes: paridae

2,7

 

Parus palustris

Glanskopmees

passeriformes: paridae

2,7

 

Passer domesticus

Huismus

passeriformes: passeridae

3,0

 

Passer hispaniolensis

Spaanse mus

passeriformes: passeridae

3,0

 

Passer moabiticus

Moabmus

passeriformes: passeridae

   

Passer montanus

Ringmus

passeriformes: passeridae

2,7

 

Passerculus sandwichensis

Savannahgors

passeriformes: emberizidae

   

Passerella iliaca

Roodstaartgors

passeriformes: emberizidae

   

Passerina cyanea

Indigovink (gors)

passeriformes: emberizidae

2,7

 

Pelagodroma marina

Bont stormvogeltje

procellariiformes: hydrobatidae

   

Pelecanus crispus

Kroeskoppelikaan

pelecaniformes: pelecanidae

 

A

Pelecanus onocrotalus

Rose pelikaan

pelecaniformes: pelecanidae

   

Penelope albipennis

Witvleugel(sjakohoen)goean

galliformes: cracidae

14,0

A-

Perdix perdix

Patrijs

galliformes: phasianidae

7,0

 

Perisoreus infaustus

Taiga gaai

passeriformes: corvidae

6,5

 

Pernis apivorus

Wespendief

falconiformes: accipitridae

12,5

A

Petronia petronia

Rotsmus

passeriformes: passeridae

3,0

 

Pezoporus wallicus

Grondpapegaai

psittaciformes: psittacidae

4,5

A-

Phaethon aethereus

Roodsnavelkeerkringvogel

pelecaniformes: phaethonidae

   

Phalacrocorax aristotelis

Kuifaalscholver

pelecaniformes: phalacrocoracidae

16,0

 

Phalacrocorax auritus

Geoorde aalscholver

pelecaniformes: phalacrocoracidae

   

Phalacrocorax carbo

Aalscholver

pelecaniformes: phalacrocoracidae

18,0

 

Phalacrocorax pygmeus

Dwergaalscholver

pelecaniformes: phalacrocoracidae

   

Phalaropus fulicarius

Rosse franjepoot

charadriiformes: scolopacidae

3,5

 

Phalaropus lobatus

Grauwe franjepoot

charadriiformes: scolopacidae

3,5

 

Pharomachrus mocinno

Quetzal

trogoniformes: trogonidae

 

A-

Phasianus colchicus

Fazant

galliformes: phasianidae

12,0

 

Pheucticus ludovicianus

Roodborstkardinaal

passeriformes: emberizidae

   

Philomachus pugnax (m)

Kemphaan

charadriiformes: scolopacidae

6,5

 

Philomachus pugnax (vr)

Kemphaan

charadriiformes: scolopacidae

5,0

 

Phoenicopterus ruber

Flamingo

ciconiiformes: phoenicopterida

16,0

A

Phoenicurus moussieri

Diadeemroodstaart

passeriformes: turdidae

2,6

 

Phoenicurus ochruros

Zwarte roodstaart

passeriformes: turdidae

2,5

 

Phoenicurus phoenicurus

Gekraagde roodstaart

passeriformes: turdidae

2,5

 

Phylloscopus bonelli

Bergfluiter

passeriformes: sylviidae

2,3

 

Phylloscopus borealis

Noordse boszanger

passeriformes: sylviidae

2,4

 

Phylloscopus collybita

Tjiftjaf

passeriformes: sylviidae

2,3

 

Phylloscopus coronatus

Kroonboszanger

passeriformes: sylviidae

   

Phylloscopus fuscatus

Bruine boszanger

passeriformes: sylviidae

   

Phylloscopus inornatus

Bladkoning

passeriformes: sylviidae

2,3

 

Phylloscopus neglectus

Dwergtjiftjaf

passeriformes: sylviidae

   

Phylloscopus proregulus

Pallas’ boszanger

passeriformes: sylviidae

2,4

 

Phylloscopus schwarzi

Radde’s boszanger

passeriformes: sylviidae

2,3

 

Phylloscopus sibilatrix

Fluiter

passeriformes: sylviidae

2,3

 

Phylloscopus trochiloides

Grauwe fitis

passeriformes: sylviidae

2,3

 

Phylloscopus trochilus

Fitis

passeriformes: sylviidae

2,3

 

Pica pica

Ekster

passeriformes: corvidae

6,5

 

Picathartes gymnocephalus

Witnekkaalkopkraai

passeriformes: muscicapidae

 

A-

Picathartes oreas

Grijsnek kaalkopkraai

passeriformes: muscicapidae

 

A-

Picoides tridactylus

Drieteenspecht

piciformes: picidae

4,3

 

Picus canus

Grijskopspecht

piciformes: picidae

5,0

 

Picus viridis

Groene specht

piciformes: picidae

5,0

 

Pinguinus impennis

Reuzenalk

charadriiformes: laridae

   

Pinicola enucleator

Haakbek

passeriformes: fringillidae

3,5

 

Pionopsitta pileata

Roodkappapegaai

psittaciformes: psittacidae

8,0

A-

Pipile jacutinga

Spixfluitgoean

galliformes: cracidae

14,0

A-

Pipile pipile

Trinidad blauwkeelgoean

galliformes: cracidae

14,0

A-

Pipilo erythrophthalmus

Roodflanktowie

passeriformes: emberizidae

   

Piranga olivacea

Zwartvleugeltangara

passeriformes: thraupidae

2,9

 

Piranga rubra

Zomertangare

passeriformes: traupidae

   

Pithecofaga jefferyi

Apenarend

falconiformes: accipitridae

 

A-

Pitta gurneyi

Gurney’s pitta

passeriformes: cotingidae

 

A-

Pitta kochi

Kochs pitta

passeriformes: cotingidae

 

A-

Platalea leucorodia

Lepelaar

ciconiiformes: threskiornithidae

18,0

A

Plectrophenax nivalis

Sneeuwgors

passeriformes: emberizidae

3,0

 

Plegadis falcinellus

Zwarte ibis

ciconiiformes: threskiornithidae

12,0

 

Pluvialis apricaria

Goudplevier

charadriiformes: charadriidae

6,0

 

Pluvialis dominica

Amerikaanse goudplevier

charadriiformes: charadriidae

   

Pluvialis fulva

Kleine goudplevier

charadriiformes: charadriidae

   

Pluvialis squatarola

Zilverplevier

charadriiformes: charadriidae

6,0

 

Pluvianus aegyptius

Krokodilwachter

charadriiformes: glareolidae

   

Podiceps auritus

Kuifduiker

podicipediformes: podicipedidae

8,0

 

Podiceps cristatus

Fuut

podicipediformes: podicipedidae

10,0

 

Podiceps grisegena

Roodhalsfuut

podicipediformes: podicipedidae

9,0

 

Podiceps nigricollis

Geoorde fuut

podicipediformes: podicipedidae

8,0

 

Podilymbus gigas

Atitlanfuut

podicipediformes: podicipedidae

 

A-

Podylimbus podiceps

Dikbekfuut

podicipediformes: podicipedidae

   

Polysticta stelleri

Stellers eider

anseriformes: anatidae

10,0

 

Porphyrio alleni

Afrikaans purperhoen

gruiformes: rallidae

   

Porphyrio martinicus

Amerikaans purperhoen

gruiformes: rallidae

   

Porphyrio porphyrio

Purperkoet

gruiformes: rallidae

12,0

 

Porzana carolina

Sora-ral

gruiformes: rallidae

   

Porzana parva

Klein waterhoen

gruiformes: rallidae

4,0

 

Porzana porzana

Porseleinhoen

gruiformes: rallidae

4,5

 

Porzana pusilla

Kleinst waterhoen

gruiformes: rallidae

3,5

 

Probosciger aterrimus

Palmkaketoe

psittaciformes: psittacidae

 

A-

Propyrrhura couloni

Blauwkopara

psittaciformes: psittacidae

10,0

A-

Propyrrhura maracana

Illgers ara

psittaciformes: psittacidae

10,0

A-

Prunella atrogularis

Zwartkeelheggemus

passeriformes: prunellidae

   

Prunella collaris

Alpenheggemus

passeriformes: prunellidae

3,5

 

Prunella modularis

Heggemus

passeriformes: prunellidae

2,8

 

Prunella montanella

Bergheggemus

passeriformes: prunellidae

2,9

 

Psephotus chrysopterygius

Goudschouderparkiet

psittaciformes: psittacidae

5,0

A-

Psephotus dissimilis

Kapparkiet

psittaciformes: psittacidae

 

A-

Psephotus pulcherrimus

Paradijsparkiet

psittaciformes: psittacidae

4,5

A-

Pseudibis gigantea

Reuzenibis

ciconiiformes: ciconiidae

 

A-

Pseudochelidon sirintarae

Siantarazwaluw

passeriformes: hirundinidae

 

A-

Psittacula echo

Mauritius papegaai

psittaciformes: psittacidae

7,5

A-

Pterocles alchata

Witbuikzandhoen

columbiformes: pteroclididae

7,0

 

Pterocles orientalis

Zwartbuikzandhoen

columbiformes: pteroclididae

7,0

 

Pterocles senegallus

Woestijnzandhoen

columbiformes: pteroclididae

7,0

 

Pterodroma feae

Kaapverdische stormvogel

procellariiformes: procellariidae

   

Pterodroma hasitata

Zwartkapstormvogel

procellariiformes: procellariidae

   

Pterodroma madeira

Madeira stormvogel

procellariiformes: procellariidae

   

Puffinus assimilis

Kleine pijlstormvogel

procellariiformes: procellariidae

   

Puffinus gravis

Grote pijlstormvogel

procellariiformes: procellariidae

   

Puffinus griseus

Grauwe pijlstormvogel

procellariiformes: procellariidae

   

Puffinus puffinus

Noordse pijlstormvogel

procellariiformes: procellariidae

10,0

 

Puffinus yelkouan

Vale pijlstormvogel

procellariiformes: procellariidae

10,0

 

Pycnonotus barbatus

Grauwe buulbuul

passeriformes: pycnonotidae

   

Pyrrhocorax graculus

Alpenkauw

passeriformes: corvidae

6,5

 

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Alpenkraai

passeriformes: corvidae

6,5

 

Pyrrhula pyrrhula

Goudvink (Groot)

passeriformes: fringillidae

3,0

 

Pyrrhula pyrrhula

Goudvink (Klein)

passeriformes: fringillidae

2,7

 

Pyrrhura cruentata

Blauwkeelconure

psittaciformes: psittacidae

6,0

A-

Rallus aquaticus

Waterral

gruiformes: rallidae

7,0

 

Ramphodon dorhnii

Bronsstaart heremietkolibri

apodiformes: trochilidae

 

A-

Recurvirostra avosetta

Kluut

charadriiformes: recurvirostridae

7,0

 

Regulus ignicapillus

Vuurgoudhaantje

passeriformes: sylviidae

2,1

 

Regulus regulus

Goudhaantje

passeriformes: sylviidae

2,1

 

Regulus teneriffae

Canarisch goudhaantje

passeriformes: sylviidae

2,5

 

Remiz pendulinus

Buidelmees

passeriformes: remizidae

2,5

 

Rhea pennata

Darwin Nandoe

rheiformes: rheidae

?

A-

Rheinardia ocellata

Gekuifde argusfazant

galliformes: phasianidae

15,0

A-

Rhodonessa caryophyllacea

Rosekopeend

anseriformes: anatidae

 

A-

Rhodopechys githaginea

Woestijnvink

passeriformes: fringillidae

2,7

 

Rhodostethia rosea

Ross’ meeuw

charadriiformes: laridae

   

Rhynchopsitta pachyrhyncha

Dikbekparkiet

psittaciformes: psittacidae

 

A-

Rhynchopsitta terrisi

Grote Dikbekparkiet

psittaciformes: psittacidae

 

A-

Rhynochetos jubatus

Kagoe

gruiformes: rhynochetidae

 

A-

Riparia paludicola

Vale oeverzwaluw

passeriformes: hirundinidae

   

Riparia riparia

Oeverzwaluw

passeriformes: hirundinidae

2,5

 

Rissa tridactyla

Drieteenmeeuw

charadriiformes: laridae

7,0

 

Saxicola dacotiae

Canarische roodborsttapuit

passeriformes: turdidae

3,0

 

Saxicola rubetra

Paapje

passeriformes: turdidae

2,8

 

Saxicola torquata

Roodborsttapuit

passeriformes: turdidae

2,6

 

Sayornis phoebe

Phoebe tiran

passeriformes: tyrannidae

   

Scolopax rusticola

Houtsnip

charadriiformes: scolopacidae

7,0

 

Seiurus aurocapillus

Ovenvogel

passeriformes: parulidae

   

Seiurus motacilla

Louisiana waterlijster

passeriformes: parulidae

   

Seiurus noveboracensis

Noordse waterlijster

passeriformes: parulidae

   

Serinus canaria

Kanarie

passeriformes: fringillidae

2,7

 

Serinus citrinella

Citroenkanarie (Citroensijs)

passeriformes: fringillidae

2,5

 

Serinus pusillus

Roodvoorhoofdkanarie

passeriformes: fringillidae

2,5

 

Serinus serinus

Europese kanarie

passeriformes: fringillidae

2,3

 

Setophaga ruticilla

Amerikaanse roodstaart

passeriformes: parulidae

   

Sitta canadensis

Canadese boomklever

passeriformes: sittidae

   

Sitta europaea

Boomklever

passeriformes: sittidae

3,3

 

Sitta krueperi

Turkse boomklever

passeriformes: sittidae

   

Sitta neumayer

Rotsklever

passeriformes: sittidae

   

Sitta whiteheadi

Corsicaanse boomklever

passeriformes: sittidae

   

Somateria mollissima

Eidereend

anseriformes: anatidae

13,0

 

Somateria spectabilis

Koningseider

anseriformes: anatidae

12,0

 

Spheniscus humboldti

Humboldtpinguin

sphenisciformes: spheniscidae

 

A-

Sphyrapicus varius

Geelbuik sapspecht

piciformes: picidae

   

Steganopus tricolor

Grote franjepoot

charadriiformes: scolopacidae

   

Stercorarius longicaudus

Kleinste jager

charadriiformes: stercorariidae

6,5

 

Stercorarius parasiticus

Kleine jager

charadriiformes: stercorariidae

6,5

 

Stercorarius pomarinus

Middelste jager

charadriiformes: stercorariidae

   

Sterna albifrons

Dwergstern

charadriiformes: sternidae

3,2

 

Sterna aleutica

Aleoetenstern

charadriiformes: sternidae

   

Sterna anaethetus

Brilstern

charadriiformes: sternidae

   

Sterna antillarum

Kleinste stern

charadriiformes: sternidae

   

Sterna bengalensis

Bengaalse stern

charadriiformes: sternidae

   

Sterna caspia

Reuzenstern

charadriiformes: sternidae

9,0

 

Sterna dougallii

Dougalls stern

charadriiformes: sternidae

4,0

 

Sterna elegans

Californische kuifstern

charadriiformes: sternidae

   

Sterna forsteri

Forsters stern

charadriiformes: sternidae

   

Sterna fuscata

Bonte stern

charadriiformes: sternidae

   

Sterna hirundo

Visdief

charadriiformes: sternidae

4,0

 

Sterna maxima

Koningsstern

charadriiformes: sternidae

   

Sterna nilotica

Lachstern

charadriiformes: sternidae

5,0

 

Sterna paradisaea

Noordse stern

charadriiformes: sternidae

4,2

 

Sterna sandvicensis

Grote stern

charadriiformes: sternidae

5,5

 

Streptopelia decaocto

Turkse tortel

columbiformes: columbidae

6,0

 

Streptopelia orientalis

Oosterse tortel

columbiformes: columbidae

6,0

 

Streptopelia senegalensis

Palmtortel

columbiformes: columbidae

5,5

 

Streptopelia turtur

Zomertortel

columbiformes: columbidae

6,0

A

Strigops habroptilus

Kakapo

psittaciformes: psittacidae

 

A-

Strix aluco

Bosuil

strigiformes: strigidae

12,0

A

Strix nebulosa

Laplanduil

strigiformes: strigidae

16,0

A

Strix uralensis

Oeraluil

strigiformes: strigidae

14,0

A

Struthio camelus

Struisvogel

struthioniformes: struthionidae

 

A-

Sturnus roseus

Rose spreeuw

passeriformes: sturnidae

4,5

 

Sturnus unicolor

Zwarte spreeuw

passeriformes: sturnidae

4,5

 

Sturnus vulgaris

Spreeuw

passeriformes: sturnidae

4,5

 

Sula dactylatra

Maskergent

pelecaniformes: sulidae

   

Sula leucogaster

Bruine gent

pelecaniformes: sulidae

   

Surnia ulula

Sperweruil

strigiformes: strigidae

10,0

A

Sylvia atricapilla

Zwartkop

passeriformes: sylviidae

2,8

 

Sylvia borin

Tuinfluiter

passeriformes: sylviidae

2,9

 

Sylvia cantillans

Baardgrasmus

passeriformes: sylviidae

2,7

 

Sylvia communis

Grasmus

passeriformes: sylviidae

2,7

 

Sylvia conspicillata

Brilgrasmus

passeriformes: sylviidae

2,7

 

Sylvia curruca

Braamsluiper

passeriformes: sylviidae

2,7

 

Sylvia deserticola

Atlasgrasmus

passeriformes: sylviidae

   

Sylvia hortensis

Orpheus grasmus

passeriformes: sylviidae

2,7

 

Sylvia melanocephala

Kleine zwartkop

passeriformes: sylviidae

2,7

 

Sylvia mystacea

Ménétries’ zwartkop

passeriformes: sylviidae

   

Sylvia nana

Woestijngrasmus

passeriformes: sylviidae

   

Sylvia nisoria

Sperwergrasmus

passeriformes: sylviidae

3,0

 

Sylvia rueppelli

Rüppells grasmus

passeriformes: sylviidae

2,7

 

Sylvia sarda

Sardijnse grasmus

passeriformes: sylviidae

2,7

 

Sylvia undata

Provencaalse grasmus

passeriformes: sylviidae

2,7

 

Synthiboramphus antiquus

Zilveralk

charadriiformes: alcidae

   

Syrrhaptes paradoxus

Steppehoen

columbiformes: pteroclididae

7,0

 

Tachybaptus ruficollis

Dodaars

podicipediformes: podicipedidae

7,0

 

Tachycineta bicolor

Boomzwaluw

passeriformes: hirundinidae

   

Tachymarptis melba

Alpengierzwaluw

apodiformes: apodidae

4,0

 

Tadorna cristata

Kuifcasarca

anseriformes: anatidae

 

A-

Tadorna ferruginea

Casarca

anseriformes: anatidae

14,0

 

Tadorna tadorna

Bergeend

anseriformes: anatidae

12,0

 

Tarsiger cyanurus

Blauwstaart

passeriformes: turdidae

2,8

 

Tauraco bannermanni

Bannermanns toerako

cuculiformes: musophagidae

 

A-

Tchagra senegala

Zwartkruin tsjagra

passeriformes: laniidae

   

Tetrao tetrix

Korhoen

galliformes: tetraonidae

12,0

 

Tetrao urogallus (M)

Auerhoen

galliformes: tetraonidae

20,0

 

Tetrao urogallus (Vr)

Auerhoen

galliformes: tetraonidae

16,0

 

Tetraogallus caspius

Kaspisch berghoen

galliformes: phasianidae

14,0

A-

Tetraogallus tibetanus

Tibetaans berghoen

galliformes: phasianidae

14,0

A-

Tetrax tetrax

Kleine trap

gruiformes: otididae

16,0

A

Threskiornis aethiopicus

Heilige ibis

ciconiiformes: threskiornitidae

14,0

 

Tichodroma muraria

Rotskruiper

passeriformes: tichodromadidae

   

Tinamus solitarius

Kluizenaarsstuithoen

tinamiformes: tinamidae

 

A-

Torgos tracheliotus

Oorgier

falconiformes: accipitridae

   

Toxostoma rufum

Rosse spotlijster

passeriformes: mimidae

   

Tragopan blythii

Blyths saterhoen

galliformes: phasianidae

14,0

A-

Tragopan caboti

Cabots saterhoen

galliformes: phasianidae

14,0

A-

Tragopan melanocephalus

Westelijk saterhoen

galliformes: phasianidae

 

A-

Tringa brevipes

Grijsstaartruiter

charadriiformes: scolopacidae

   

Tringa cinerea

Terekruiter

charadriiformes: scolopacidae

3,2

 

Tringa erythropus

Zwarte ruiter

charadriiformes: scolopacidae

5,0

 

Tringa flavipes

Kleine geelpootruiter

charadriiformes: scolopacidae

   

Tringa glareola

Bosruiter

charadriiformes: scolopacidae

4,5

 

Tringa guttifer

Gevlekte groenpootruiter

charadriiformes: scolopacidae

 

A-

Tringa hypoleucos

Oeverloper

charadriiformes: scolopacidae

4,5

 

Tringa macularia

Amerikaanse oeverloper

charadriiformes: scolopacidae

   

Tringa melanoleuca

Grote geelpootruiter

charadriiformes: scolopacidae

   

Tringa nebularia

Groenpootruiter

charadriiformes: scolopacidae

6,5

 

Tringa ochropus

Witgatje

charadriiformes: scolopacidae

4,0

 

Tringa solitaria

Amerikaanse bosruiter

charadriiformes: scolopacidae

   

Tringa stagnatilis

Poelruiter

charadriiformes: scolopacidae

4,5

 

Tringa totanus

Tureluur

charadriiformes: scolopacidae

5,0

 

Troglodytes troglodytes

Winterkoning

passeriformes: troglodytidae

2,5

 

Tryngites subruficollis

Blonde ruiter

charadriiformes: scolopacidae

3,5

 

Turdus iliacus

Koperwiek

passeriformes: turdidae

4,0

 

Turdus merula

Merel

passeriformes: turdidae

4,5

 

Turdus migratorius

Roodborstlijster

passeriformes: turdidae

   

Turdus naumanni

Naumanns lijster

passeriformes: turdidae

   

Turdus obscurus

Vale lijster

passeriformes: turdidae

3,5

 

Turdus philomelos

Zanglijster

passeriformes: turdidae

4,0

 

Turdus pilaris

Kramsvogel

passeriformes: turdidae

4,5

 

Turdus ruficollis atrogularis

Zwartkeellijster

passeriformes: turdidae

   

Turdus ruficollis ruficollis

Roodkeellijster

passeriformes: turdidae

   

Turdus torquatus

Beflijster

passeriformes: turdidae

4,5

 

Turdus unicolor

Tickells lijster

passeriformes: turdidae

   

Turdus viscivorus

Grote lijster

passeriformes: turdidae

5,0

 

Turnix sylvatica

Gestreepte vechtkwartel

gruiformes: turnicidae

   

Tympanuchus cupido attwateri

Attwaters prairiehoen

galliformes: phasianidae

12,0

A-

Tyto alba

Kerkuil

strigiformes: tytonidae

10,0

A

Tyto soumagnei

Madagascar grasuil

strigiformes: tytonidae

 

A-

Upupa epops

Hop

coraciiformes: upupidae

4,5

 

Uria aalge

Zeekoet

charadriiformes: alcidae

10,0

 

Uria lomvia

Dikbekzeekoet

charadriiformes: alcidae

   

Vanellus gregarius

Steppekievit

charadriiformes: charadriidae

5,5

 

Vanellus leucurus

Witstaartkievit

charadriiformes: charadriidae

   

Vanellus spinosus

Sporenkievit

charadriiformes: charadriidae

5,5

 

Vanellus vanellus

Kievit

charadriiformes: charadriidae

5,5

 

Vermivora chrysoptera

Geelvleugelzanger

passeriformes: parulidae

   

Vermivora peregrina

Tennessee zanger

passeriformes: parulidae

   

Vini australis

Blauwkroonlori

psittaciformes: psittacidae

4,5

A-

Vini kuhlii

Kuhlls lori

psittaciformes: psittacidae

4,5

A-

Vini peruviana

Tahiti lori

psittaciformes: psittacidae

4,5

A-

Vini stepheni

Stephens lori

psittaciformes: psittacidae

4,5

A-

Vini ultramarina

Smaragdlori

psittaciformes: psittacidae

4,5

A-

Vireo flavifrons

Geelborstvireo

passeriformes: vireonidae

   

Vireo olivaceus

Roodoogvireo

passeriformes: vireonidae

   

Vireo philadelphicus

Philadelphia vireo

passeriformes: vireonidae

   

Vultur gryphus

Andes condor

falconiformes: cathartidae

 

A-

Wilsonia citrina

Kapzanger

passeriformes: parulidae

   

Wilsonia pusilla

Wilsons zanger

passeriformes: parulidae

   

Xanthocephalus xanthocephalus

Geelkoptroepiaal

passeriformes: icteridae

6,0

 

Xema sabini

Vorkstaartmeeuw

charadriiformes: laridae

6,5

 

Xipholema atropurpurea

Zwartpurperen cotinga

passeriformes: cotingidae

 

A-

Zonotrichia albicollis

Witkeelgors

passeriformes: emberizidae

   

Zonotrichia leucophrys

Witkruingors

passeriformes: emberizidae

   

Zoothera dauma

Goudlijster

passeriformes: turdidae

3,5

 

Zoothera naevia

Bonte lijster

passeriformes: turdidae

   

Zoothera sibirica

Siberische lijster

passeriformes: turdidae

   

Zosterops albogularis

Witkeelbrilvogel

passeriformes: zosteropidae

 

A-

 1. Maximale binnendiameter in mm.

  ^ [1]
 2. Bijlage A bij de basisverordening. De soorten gemerkt met A- zijn beschermde uitheemse soorten die opgenomen zijn in bijlage A bij de basisverordening.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina