Besluit aanwijzing toezichthouders luchtvaart

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit aanwijzing toezichthouders luchtvaart

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 73, eerste lid, van de Luchtvaartwet, artikel 11.1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet Luchtvaart en artikel 102, eerste lid, van de Regeling Toezicht Luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving bedoeld in artikel 73, eerste lid, onderdeel a, van de Luchtvaartwet, artikel 11.1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet Luchtvaart en de artikelen 62, eerste lid, 64, eerste lid en 65 van de Luchtvaartwet BES worden aangewezen:

  • a. de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat;

  • b. de ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, die zijn belast met toezicht;

  • c. de ambtenaren van de dienst Operationele samenwerking van de Landelijke eenheid.

Artikel 1a

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving bedoeld in artikel 11.1, tweede lid, van de Wet luchtvaart worden aangewezen:

  • a. de directeur-generaal van het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken;

  • b. de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat;

  • c. de ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, die zijn belast met toezicht.

Artikel 3

  • 1 Als personen, bedoeld in artikel 73, eerste lid, onderdeel b, van de Luchtvaartwet worden aangewezen, de in artikel 1 van dit Besluit genoemde ambtenaren, alsmede de havenmeesters en assistent-havenmeesters van de luchthavens Ameland, Budel, Drachten, Eelde, Eindhoven, Hilversum, Hoogeveen, Lelystad, Maastricht-Aachen, Midden Zeeland, Onstwedde, Rotterdam, Schiphol, Seppe, Terlet, Teuge en Texel.

  • 2 Als personen, bedoeld in artikel 62, eerste lid, van de Luchtvaartlandsverordening worden aangewezen, de in artikel 1 van dit Besluit genoemde ambtenaren, alsmede de havenmeesters en assistent-havenmeesters van de luchtvaartterreinen Flamingo Luchthaven, F.D. Roosevelt vliegveld en Juancho Yrausquin vliegveld.

Artikel 4

Het besluit houdende aanwijzing ambtenaren die luchtvaartterreinen en luchtvaartuigen mogen betreden (Stcrt. 2000, 132) wordt ingetrokken.

Artikel 5

Het besluit houdende aanwijzing personen toegelaten voor uitoefening overheidstoezicht aan boord luchtvaartuigen (Stcrt. 1995, 167) wordt ingetrokken.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina