Regeling gegevens aanvraag bemanningscertificaat zeevisvaart

Geldend van 29-03-2002 t/m 02-05-2014

Regeling gegevens aanvraag bemanningscertificaat zeevisvaart

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 17, vierde lid, van de Zeevaartbemanningswet;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. voortstuwingsvermogen:

het maximale vermogen, uitgedrukt in kiloWatt (kW), dat door de voortstuwingsmachines zonder overbelasting gedurende onbeperkte tijdsduur kan worden geleverd;

b. scheepslengte:

tenzij anders bepaald, 96 procent van de totale lengte op een waterlijn op 85 procent van de kleinste holte gemeten vanaf de kiellijn, of de lengte van de voorzijde van de voorsteven tot de hartlijn van de roerkoning op die waterlijn, indien deze lengte groter is. Bij vissersvaartuigen die met stuurlast ontworpen zijn, moet de waterlijn waarop deze lengte gemeten wordt, evenwijdig aan de ontwerplastlijn worden genomen;

c. vaargebied:

onbeperkt vaargebied of, indien het gebied geografisch beperkt is, het vaargebied, genoemd in artikel 1, onderdeel c, d of e, van het Besluit zeevisvaartbemanning.

Artikel 2

De gegevens die bij de aanvraag voor een bemanningscertificaat voor een vissersvaartuig worden ingediend, zijn, voorzover van toepassing:

 • a. de datum van de aanvraag;

 • b. de naam van de scheepsbeheerder;

 • c. het postadres van de scheepsbeheerder;

 • d. de contactpersoon van de scheepsbeheerder;

 • e. het telefoon- en faxnummer, alsmede het elektronisch postadres van de scheepsbeheerder;

 • f. de naam van het vissersvaartuig;

 • g. het letterteken en het nummer waaronder het vissersvaartuig is ingeschreven in het visserijregister, bedoeld in artikel 4 van het Besluit registratie vissersvaartuigen 1998;

 • h. de categorie waartoe het vissersvaartuig behoort;

 • i. het bouwjaar van het vissersvaartuig;

 • j. het voortstuwingsvermogen van het vissersvaartuig;

 • k. de lengte van het vissersvaartuig;

 • l. het vaargebied, waarbinnen met het vissersvaartuig zal worden gereisd;

 • m. de bij een verleende vrijstelling als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit zeevisvaartbemanning, aan het vissersvaartuig opgelegde beperkingen, en

 • n. de handtekening van de scheepsbeheerder of diens gevolmachtigde.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gegevens aanvraag bemanningscertificaat zeevisvaart.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina