Regeling onderzoeken ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 02-02-2023.
Geldend van 15-02-2002 t/m 30-09-2004

Regeling onderzoeken ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en met de Minister van Vervoer en Communicatie van Aruba;

Gelet op richtlijn nr. 1999/35/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 1999 betreffende een stelsel van verplichte onderzoeken voor de veilige exploitatie van geregelde diensten met ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen (PbEG L 138), en op artikel 174b van het Schepenbesluit 1965;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder richtlijn nr. 1999/35/EG: richtlijn nr. 1999/35/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 1999 betreffende een stelsel van verplichte onderzoeken voor de veilige exploitatie van geregelde diensten met ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen (PbEG L 138).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling is van toepassing op ro-ro-veerboten en op hogesnelheidspassagiersvaartuigen als bedoeld in artikel 2, onderdelen a en b, van richtlijn nr. 1999/35/EG die een geregelde dienst van of naar een haven in Europa onderhouden, wanneer zij internationale of binnenlandse reizen maken in zeegebieden waar uitsluitend passagiersschepen van klasse A in de zin van richtlijn nr. 98/18/EG van de Raad van de Europese Unie van 17 maart 1998 inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen (PbEG L 144) mogen worden ingezet.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen voldoen aan de vereisten, bedoeld in de artikelen 4, eerste lid, 6 en 8 van richtlijn nr. 1999/35/EG, en worden onderworpen aan de controles en onderzoeken, bedoeld in die artikelen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Rederijen als bedoeld in artikel 2, onderdeel o, van richtlijn nr. 1999/35/EG voldoen aan de vereisten, bedoeld in artikel 5 van die richtlijn, en worden onderworpen aan de vereiste eerste controles, bedoeld in dat artikel.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De onderzoeken en controles, bedoeld in de artikelen 3 en 4, worden uitgevoerd door daartoe door het hoofd van de scheepvaartinspectie met inachtneming van bijlage V van richtlijn nr. 1999/35/EG aangewezen gekwalificeerde inspecteurs.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Een wijziging van richtlijn nr. 1999/35/EG geldt voor de toepassing van deze regeling met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking op 15 februari 2002.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling onderzoeken ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en het Afkondigingsblad van Aruba geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Naar boven