Regeling vaarbevoegdheidsbewijzen zeevaart

[Regeling vervallen per 03-05-2014.]
Geldend van 01-02-2002 t/m 04-09-2003

Regeling vaarbevoegdheidsbewijzen zeevaart

§ 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 03-05-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 03-05-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Besluit:

Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart;

b. kleine schepen:

schepen met een bruto tonnage van minder dan 3000 GT en een voortstuwingsvermogen van minder dan 3000 kW;

c. vaarbevoegdheidsbewijs van erkennning:

een vaarbevoegdheidsbewijs dat is door het hoofd van Scheepvaartinspectie wordt afgegeven op grond van een erkend buitenlands vaarbevoegdheidsbewijs als bedoeld in artikel 22 van de Wet;

d. Wet:

Zeevaartbemanningswet.

§ 2. Eerste afgifte

[Vervallen per 03-05-2014]

Artikel 2

[Vervallen per 03-05-2014]

 • 1 Ter verkrijging van een vaarbevoegdheidsbewijs legt de aanvrager de volgende bescheiden over aan het hoofd van de Scheepvaartinspectie:

  • a. een door hem ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, verkrijgbaar gesteld door de Scheepvaartinspectie;

  • b. twee gelijke, recente pasfoto's;

  • c. een afschrift van de originele geldige geneeskundige verklaring van geschiktheid voor de zeevaart;

  • d. een afschrift van de originele geldige geneeskundige verklaring betreffende het gezichtsorgaan en het gehoororgaan, indien het betreft kapiteins, stuurlieden, scheepswerktuigkundigen, maritiem officieren en scheepsgezellen aan wie aan boord het houden van uitkijk kan worden opgedragen of aan wie de wacht op de brug of in de machinekamer kan worden toevertrouwd;

  • e. de bewijzen van diensttijd;

  • f. de voor het verlangde vaarbevoegdheidsbewijs vereiste kennisbewijzen of de daarop betrekking hebbende EG-verklaring, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het Besluit, die ten hoogste vier jaren voor het indienen van de aanvraag is of zijn afgegeven, of het bewijs dat met goed gevolg een kennistoets heeft plaatsgevonden bij de Rijks Examencommissie voor de Stuurlieden of voor de Werktuigkundigen in combinatie met een aantoonbaar dienstverband van ten minste zes maanden bij één Nederlandse rederij;

  • g. een bewijs van nationaliteit van de aanvrager;

  • h. het bewijs van betaling van de kosten, verbonden aan de afgifte van het vaarbevoegdheidsbewijs;

  • i. voor de afgifte van een vaarbevoegdheidsbewijs als kapitein of stuurman: het voor de aangevraagde vaarbevoegdheid vereiste certificaat maritieme radiocommunicatie, bedoeld in de artikelen 22 en 23 van het Besluit, dan wel het bewijs dat met goed gevolg een marcomtoets heeft plaatsgevonden door de Divisie Telecom van de Inspectie Verkeer en Waterstaat;

  • j. voor de afgifte van een vaarbevoegdheidsbewijs als gezel: het certificaat basisveiligheidstraining, bedoeld in artikel 87 van het Besluit;

  • k. voor de afgifte van een vaarbevoegdheidsbewijs als kapitein of eerste stuurman alle schepen: het certificaat scheepsmanagement-N, bedoeld in artikel 68 van het Besluit;

  • l. voor de afgifte van een vaarbevoegdheidsbewijs als hoofdwerktuigkundige: het certificaat scheepsmanagement-W, bedoeld in artikel 69 van het Besluit, tenzij:

   • 1º. de aanvrager houder is van het diploma C als scheepswerktuigkundige;

   • 2º. de aanvrager vóór de datum van inwerkingtreding van het Besluit dienst deed als hoofdwerktuigkundige;

  • m. voor de afgifte van een vaarbevoegdheidsbewijs als eerste maritiem officier: de certificaten scheepsmanagement-N en W;

  • n. voor de afgifte van een vaarbevoegdheidsbewijs als genoemd in artikel 18, tweede lid, van de Wet, met uitzondering van die, genoemd onder e en f: het certificaat brandbestrijding voor gevorderden, bedoeld in artikel 90 van het Besluit;

  • o. voor de afgifte van een vaarbevoegdheidsbewijs als kapitein, eerste stuurman alle schepen en eerste maritiem officier alle schepen: het certificaat radarnavigator, bedoeld in artikel 70 van het Besluit, en

  • p. voor het plaatsen van een aantekening op een vaarbevoegdheidsbewijs als bedoeld in onderdeel n, dat de betrokken zeevarende bevoegd is dienst te doen aan boord van tankschepen: een erkend tankertrainingscertificaat en het bewijs van zes maanden diensttijd in een officiersfunctie aan boord van tankschepen.

 • 2 De verplichting, bedoeld in het eerste lid, onderdeel k, geldt niet indien het vaarbevoegdheidsbewijs wordt aangevraagd met de beperking tot reizen nabij de kust.

  Voor het vaarbevoegdheidsbewijs als eerste stuurman geldt deze verplichting bovendien niet indien het vaarbevoegdheidsbewijs wordt aangevraagd met de beperking tot schepen met een brutotonnage van minder dan 3000 GT of in de uitzonderingssituaties, bedoeld in artikel 49, tweede lid, van het Besluit. Tenslotte geldt deze verplichting niet indien het een aanvraag van een vaarbevoegdheidsbewijs betreft als eerste maritiem officier met de beperking tot een brutotonnage van ten hoogste 3000 GT en een motorvermogen van 3000 kW.

 • 3 De verplichting, bedoeld in het eerste lid, onderdeel o, geldt niet indien het vaarbevoegdheidsbewijs wordt aangevraagd met de beperking tot reizen nabij de kust.

  Voor het vaarbevoegdheidsbewijs als eerste stuurman en eerste maritiem officier geldt deze verplichting bovendien niet indien het vaarbevoegdheidsbewijs wordt aangevraagd met de beperking tot schepen met een brutotonnage van minder dan 3000 GT.

§ 3. Vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning

[Vervallen per 03-05-2014]

Artikel 3

[Vervallen per 03-05-2014]

 • 1 Ter verkrijging van een vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning legt de aanvrager, naast de in artikel 2, eerste lid, onderdelen a tot en met d, en h genoemde bescheiden, de volgende bescheiden over aan het hoofd van de Scheepvaartinspectie:

  • a. het origineel van het geldige, door een bevoegde autoriteit van de desbetreffende andere staat, naar het oordeel van de Minister van Verkeer en Waterstaat rechtmatig afgegeven vaarbevoegdheidsbewijs, op grond waarvan het vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning wordt verlangd;

  • b. indien de aanvraag een vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning betreft als:

   • 1º. kapitein, eerste stuurman of hoofdwerktuigkundige;

   • 2º. schipper zeevisvaart of plaatsvervangend schipper zeevisvaart;

    het originele kennisbewijs betreffende de opleidingsmodule Nederlandse wetgeving, bedoeld in artikel 9, vierde lid, van het Besluit;

  • c. een bewijs van nationaliteit van de aanvrager, en

  • d. indien het een aanvraag voor een vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning als kapitein betreft, de ontheffing, verleend op grond van artikel 30 van de Wet.

 • 2 Een vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning heeft een geldigheidsduur die gelijk is aan die van het door een bevoegde autoriteit afgegeven oorspronkelijke vaarbevoegdheidsbewijs, doch niet langer dan vijf jaar.

§ 4. Vernieuwing

[Vervallen per 03-05-2014]

Artikel 4

[Vervallen per 03-05-2014]

Ter vernieuwing van een vaarbevoegdheidsbewijs legt de aanvrager de volgende bescheiden over aan het hoofd van de Scheepvaartinspectie:

 • a. een door hem ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, verkrijgbaar gesteld door de Scheepvaartinspectie;

 • b. twee gelijke, recente pasfoto's;

 • c. het originele vaarbevoegdheidsbewijs waarvan vernieuwing wordt gewenst;

 • d. een afschrift van de originele geldige geneeskundige verklaring van geschiktheid voor de zeevaart;

 • e. een afschrift van de originele geldige geneeskundige verklaring betreffende het gezichtsorgaan en het gehoororgaan, indien het betreft kapiteins, stuurlieden, scheepswerktuigkundigen, maritiem officieren en scheepsgezellen aan wie aan boord het houden van uitkijk kan worden opgedragen of aan wie de wacht op de brug of in de machinekamer kan worden toevertrouwd;

 • f. de bewijzen van diensttijd, dan wel het bewijs van dienstdoen in een vergelijkbare functie als bedoeld in artikel 8;

 • g. een bewijs van nationaliteit van de aanvrager, en

 • h. het bewijs van betaling van de kosten, verbonden aan de afgifte van het vaarbevoegdheidsbewijs.

Artikel 5

[Vervallen per 03-05-2014]

Ter vernieuwing van een vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning legt de aanvrager de volgende bescheiden over aan het hoofd van de Scheepvaartinspectie:

 • a. de in artikel 4, onderdelen a tot en met h, genoemde bescheiden;

 • b. indien het een aanvraag voor vernieuwing van een vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning als kapitein alle schepen of kleine schepen betreft, de ontheffing verleend op grond van artikel 30 van de Wet, en

 • c. het geldige, door een bevoegde autoriteit van de desbetreffende andere staat rechtmatig afgegeven vaarbevoegdheidsbewijs op grond waarvan een vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning wordt verlangd.

Artikel 6

[Vervallen per 03-05-2014]

Voor de vernieuwing van de desbetreffende aantekening op het vaarbevoegdheidsbewijs dat tevens geldig is voor het dienstdoen aan boord van een van de volgende categorieën schepen, legt de aanvrager een bewijs over dat hij voldoet aan het bij elke categorie genoemde vereiste:

 • a. olietankschepen: het in een periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag tot vernieuwing ten minste één jaar dienst hebben gedaan aan boord van olietankschepen of chemicaliëntankschepen;

 • b. chemicaliëntankschepen: het in een periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag tot vernieuwing ten minste één jaar dienst hebben gedaan aan boord van chemicaliëntankschepen of productentankschepen;

 • c. gastankschepen: het in een periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag tot vernieuwing ten minste één jaar dienst hebben gedaan aan boord van gastankschepen.

Artikel 7

[Vervallen per 03-05-2014]

Waar in deze regeling wordt gesproken over het overleggen van originele bewijsstukken mag aan deze verplichting ook worden voldaan door het overleggen van gewaarmerkte afschriften, in de gevallen en op de wijze te bepalen door het hoofd van de Scheepvaartinspectie.

§ 5. Vergelijkbare functies

[Vervallen per 03-05-2014]

Artikel 8

[Vervallen per 03-05-2014]

 • 1 Als vergelijkbare functie als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van het Besluit, komen in aanmerking:

  • a. voor de functies van kapitein en stuurman:

   • 1º. registerloods;

   • 2º. gecertificeerde Noordzeeloods;

   • 3º. nautisch surveyor van een klassebureau, medewerker van nautische inspecties van rederijen en ambtenaar van de Scheepvaartinspectie, voorzover daadwerkelijk betrokken bij het toezicht op zeeschepen;

   • 4º. simulatorinstructeur op een full-mission brugsimulator, waarbij de diensttijd in deze functie voor de helft wordt meegerekend;

  • b. voor de functie van kapitein of stuurman op zeilschepen: officieren van de zeedienst der Koninklijke Marine, voorzover zij daadwerkelijk dienstdoen als navigatieofficier;

  • c. voor de functie van scheepswerktuigkundige:

   • 1º. technisch surveyor van een klassebureau, medewerker van technische inspecties van rederijen en ambtenaar van de Scheepvaartinspectie, voorzover daadwerkelijk betrokken bij het toezicht op zeeschepen;

   • 2º. werktuigkundige werkzaam bij, op of in:

    • -

     de binnenvaart;

    • -

     centrales, gemalen en de procesindustrie;

    • -

     zeeschepen zonder eigen voortstuwing en installaties in de offshore-industrie;

    • -

     de zeevisserij,

    mits het geïnstalleerd vermogen naar het oordeel van het hoofd van de Scheepvaartinspectie in overeenstemming is met de bevoegdheid die behoort bij het vernieuwde vaarbevoegdheidsbewijs;

   • 3º. simulatorinstructeur op een full-mission machinekamer simulator, waarbij de diensttijd in deze functie voor de helft wordt meegerekend;

  • d. voor de functie van maritiem officier:

   • 1º. nautisch/technisch surveyor van een klassebureau in het bezit van ten minste het kennisbewijs middelbaar maritiem officier;

   • 2º. ambtenaar van de Scheepvaartinspectie, voorzover daadwerkelijk betrokken bij het toezicht aan boord van zeeschepen en in het bezit van ten minste het kennisbewijs middelbaar maritiem officier;

  • e. voor de functie van radio-operator:

   • 1º. radio-operator werkzaam in de operationele dienst van de kustwacht;

   • 2º. bedrijfspersoneel betrokken bij de bediening, installatie of reparatie van radiocommunicatie- en radionavigatieapparatuur;

   • 3º. toezichthoudend ambtenaar van de Rijksdienst Radiocommunicatie (RDR);

   • 4º. leraar radiokunde verbonden aan een door de Rijksdienst Radiocommunicatie erkende opleiding Maritieme Radiocommunicatie A of B.

 • 2 In bijzondere gevallen kan het hoofd van de Scheepvaartinspectie andere functies als vergelijkbaar aanmerken.

Artikel 9

[Vervallen per 03-05-2014]

 • 1 De tijd waarin de aanvrager een vergelijkbare functie als bedoeld in artikel 8 heeft vervuld wordt volledig of gedeeltelijk meegeteld voor de berekening van de diensttijd, zulks ter beoordeling van het hoofd van de Scheepvaartinspectie.

 • 2 De bevoegdheden waarvoor het vernieuwde vaarbevoegdheidsbewijs geldig is, zijn niet ruimer dan die, welke bij aanvang van de vergelijkbare functie bestonden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina