Regeling stageduur en stagevervangende medische trainingen zeevarenden

[Regeling vervallen per 03-05-2014.]
Geldend van 01-03-2002 t/m 31-10-2004

Regeling stageduur en stagevervangende medische trainingen zeevarenden

De Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 19, derde en vierde lid, van de Zeevaartbemanningswet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 03-05-2014]

De duur van de ziekenhuisstage van zeevarenden ter verkrijging van het certificaat Scheepsgezondheidszorg-O (eerste afgifte) bedraagt 15 kalenderdagen.

Artikel 2

[Vervallen per 03-05-2014]

De duur van de stagevervangende medische training van zeevarenden ter verkrijging van het certificaat Scheepsgezondheidszorg-O (eerste afgifte) in een trainingsinstituut bedraagt vijf kalenderdagen.

Artikel 3

[Vervallen per 03-05-2014]

De eisen aan de stagevervangende medische training, bedoeld in artikel 2, worden vastgesteld als opgenomen in bijlage I van deze regeling.

Artikel 4

[Vervallen per 03-05-2014]

De duur van de herhalingsstage in een ziekenhuis van zeevarenden ter verkrijging van een verlenging van het certificaat Scheepsgezondheidszorg-O bedraagt vijf kalenderdagen.

Artikel 5

[Vervallen per 03-05-2014]

De duur van de stagevervangende medische training van zeevarenden ter verkrijging van een verlenging van het certificaat Scheepsgezondheidszorg-O in een trainingsinstituut bedraagt drie kalenderdagen.

Artikel 6

[Vervallen per 03-05-2014]

De eisen aan de stagevervangende medische training, bedoeld in artikel 5, worden vastgesteld als opgenomen in bijlage II van deze regeling.

Artikel 7

[Vervallen per 03-05-2014]

Het model van het Certificaat Scheepsgezondheidszorg-0, af te geven door een trainingsinstituut, en het model van het Certificaat Scheepsgezondheidszorg-0, af te geven door het hoofd van de Scheepvaartinspectie, worden vastgesteld als opgenomen in onderscheidenlijk bijlage III en bijlage IV van deze regeling.

Artikel 9

[Vervallen per 03-05-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling stageduur en stagevervangende medische trainingen zeevarenden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Bijlage I. bij de Regeling stageduur en stagevervangende medische trainingen zeevarenden

[Vervallen per 03-05-2014]

Certificaat scheepsgezondheidszorg-O

[Vervallen per 03-05-2014]

basis

Stagevervangende medische training voor zeevarenden

Voorgeschreven leerdoelen

[Vervallen per 03-05-2014]

1. Algemeen

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursist moet

 • de patiënt kunnen begeleiden bij het ondergaan van alle onderzoeken of behandelingen.

 • bekend zijn met het Geneeskundig Handboek voor de Scheepvaart.

 • bekend zijn met de verplichte medische uitrusting aan boord.

2. Basic Life support

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursist moet

 • op de juiste wijze het bewustzijnsniveau kunnen bepalen.

 • op de juiste wijze kunstmatige beademing kunnen toepassen.

 • op de juiste wijze reanimatie kunnen toepassen, alleen en met twee hulpverleners.

 • op de juiste wijze de stabiele zijligging kunnen uitvoeren.

 • op de juiste wijze de handgreep van Heimlich kunnen uitvoeren.

3. Toedienen medicinale zuurstof

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursist moet

 • de juiste materialen kunnen vastleggen om zuurstof toe te kunnen dienen.

 • het zuurstofapparaat op de juiste wijze gereed kunnen maken en de bediening ervan beheersen.

 • kennis hebben van de voor- en nadelen van zuurstoftoediening.

4. Vuiltjes of vloeistof in het oog

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursist moet

 • op de juiste wijze •ook na verdoving) een oogonderzoek kunnen verrichten.

 • de juiste materialen klaar kunnen leggen voor het oogspoelen.

 • de patiënt op de juiste wijze kunnen assisteren bij het oogspoelen.

 • weten hoe het oog te beschermen na het schoonmaken.

 • op de juiste wijze (met wattenstokje of nylon lisje) een vuiltje of staalsplinter kunnen verwijderen.

5. Subcutane / intramusculaire injectie

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursist moet

 • de juiste materialen klaar kunnen leggen voor een subcutane/intramusculaire injectie.

 • de verschillen kennen tussen een subcutane en intramusculaire injectie.

 • op de juiste wijze met steriel materiaal kunnen omgaan.

 • de injectiespuit gereed kunnen maken.

 • op de juiste wijze een subcutane / intramusculaire injectie kunnen toedienen.

6. Inbrengen van een infuus

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursist moet

 • de juiste materialen klaar kunnen leggen voor een infuus.

 • op de juiste wijze met steriel materiaal om kunnen gaan.

 • een infuus gereed kunnen maken.

 • op de juiste wijze een infuusnaald in kunnen brengen.

 • op de juiste wijze een infuus aan kunnen leggen.

7. Algemene wondverzorging

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursist moet

 • de juiste materialen klaar kunnen leggen voor het behandelen van een wond, op de juiste wijze een wond kunnen beoordelen en op de juiste wijze een wond kunnen behandelen.

8. Wondhechten

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursist moet

 • de juiste materialen klaar kunnen leggen voor het hechten van een wond.

 • op de juiste wijze met steriel materiaal om kunnen gaan.

 • op de juiste wijze een verdoving kunnen toedienen.

 • kennis hebben van de (maximale) dosering van een middel voor plaatselijke verdoving.

 • op de juiste wijze een wond kunnen hechten.

9. Verzorgen bloedingen

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursist moet

 • op de juiste wijze met de hand ernstige uitwendige bloedingen kunnen stoppen.

 • de juiste materialen uit een EHBO doos kunnen selecteren om een bloeding te stoppen en op de juiste wijze een verband kunnen aanleggen.

10. Brandwonden en chemische letsel

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursist moet

 • weten hoe brandwonden op de juiste wijze te behandelen en juiste inschatting kunnen maken van de ernst van een verbranding.

11. Immobilisatie

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursist moet

 • de juiste materialen klaar kunnen leggen voor het immobiliseren van een fractuur.

 • op de juiste wijze met de hand de halswervelkolom kunnen immobiliseren.

 • op de juiste wijze een spalk kunnen aanleggen, waarbij specifiek aandacht dient te worden besteed aan het aanleggen van een nekspalk.

12. Tillen

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursist moet

 • weten hoe een slachtoffer het best opgetild kan worden.

 • op de juiste wijze tiltechnieken kunnen toepassen.

 • de gevaren kennen van verkeerd tillen.

13. Transport van gewonden

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursist moet

 • de juiste materialen klaar kunnen leggen voor het vervoer per brancard.

 • weten hoe en patiënt het best op een brancard getild kan worden.

 • weten welke gevaren er verbonden zijn aan het vervoer per brancard aan boord.

 • de brancard gereed kunnen maken om te kunnen hijsen.

14. Evacuatie per helikopter

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursist moet

 • de juiste materialen klaar kunnen leggen voor de evacuatie per brancard.

 • de brancard gereed kunnen maken om te kunnen hijsen.

 • kunnen assisteren bij het binnenhalen van een redder of een arts.

 • de geleidelijn kunnen bedienen.

 • weten welke aanwijzingen er gegeven kunnen worden bij een evacuatie door de helikopter of de reddingsboot.

Andere eisen aangaande de leerdoelen

[Vervallen per 03-05-2014]

- Voortschrijdend inzicht, wijzigingen in de medische uitrusting aan boord en wensen van zeevarenden rechtvaardigen periodieke bijstelling van de leerdoelen door de Begeleidingscommissie Medische Zorg aan Boord. De trainingsinstituten zullen bij aanpassing van de cursusinhoud zoveel mogelijk worden betrokken, en in ieder geval tijdig op de hoogte worden gesteld.

- Nieuwe ontwikkelingen en protocollen op het gebied van de acute hulpverlening dienen te worden meegenomen in de opzet van de cursus

- Er wordt zo min mogelijk gewerkt met ziektebeelden en diagnoses. De cursist dient te worden getraind in de evaluatie van de patiënt of het slachtoffer, uitgaande van klachten en symptomen, primair gericht op het aanvragen van radio medisch advies.

Eisen aan de opzet:

[Vervallen per 03-05-2014]

 • -

  De doelstelling is stagevervanging, dus `zien en doen'.

 • -

  Zo veel mogelijk vaardigheidsonderwijs; de cursus is niet bedoeld voor ehbo/theorie onderwijs.

 • -

  Binnen en buiten trainen in een realistische, zo mogelijk maritieme omgeving moet onderdeel zijn van de cursus. Het moet mogelijk zijn te oefenen in trappenhuizen, kleine accommodaties en smalle looppaden met obstakels zoals aan dek van een schip.

 • -

  Elke dag dient gebruik te worden gemaakt van lotusslachtoffers en/of oefenpatiënten.

 • -

  Er dient gebruik te worden gemaakt van de aan boord aanwezige materialen, zoals voorgeschreven in de `Regeling medische uitrusting aan boord van zeeschepen'.

 • -

  De inhoud van de cursus wordt door de begeleidingscommissie vastgesteld. De leerdoelen zijn op pagina 5-7 van dit document opgesomd, en moeten ook in nieuwe cursussen en handboeken teruggevonden kunnen worden.

 • -

  Bij de start van de stagevervangende cursus in 1997 is een overzicht van concrete leerdoelen beschreven in het toen ontwikkelde handboek. Het staat de instituten echter vrij eigen lesmateriaal te gebruiken.

 • -

  Er dient voor de cursus en het lesmateriaal een kwaliteitsborgingssysteem te zijn.

Eisen aan de docenten:

[Vervallen per 03-05-2014]

 • -

  Inhoudelijk is een arts verantwoordelijk. Deze dient gedurende de gehele cursus aanwezig te zijn. Deze arts is praktiserend/werkzaam op een relevant gebied in de praktijk.

 • -

  De instructie in praktijkvaardigheden vindt tevens plaats door een verpleegkundig docent. Deze docent is een gekwalificeerde en competente verpleegkundig docent en heeft een volwaardige didactische opleiding gevolgd en recente ervaring in acute hulpverlening op een SEH-afdeling van een ziekenhuis en/of in de ambulancehulpverlening.

Eisen aan de lesomgeving:

[Vervallen per 03-05-2014]

 • -

  Het opleidingsinstituut is bekend met een maritieme werkomgeving en omstandigheden.

 • -

  De mogelijkheid tot oefenen aan boord van een schip en met behulp van een helikopter moet bestaan. Dit onderdeel van de training kan worden uitbesteed. Het opleidingsinstituut blijft echter voor de kwaliteit en uitvoering verantwoordelijk.

 • -

  De cursus wordt gegeven met een regelmatige frequentie met een minimum van 6 maal per kalenderjaar.

 • -

  De verhouding tussen het aantal docenten/trainers en het aantal cursisten moet een voldoende rendement uit de trainingen mogelijk maken. Meer dan 10 cursisten per docent in de uitvoering van het onderwijs leidt tot onvoldoende toezicht en training.

 • -

  Het lesmateriaal bevat een heldere handleiding die de filosofie volgt en handelingsschema's bevat.

 • -

  Tijdens instructie wordt ondersteunend gebruik gemaakt van video en/of CD-ROM.

 • -

  De trainingsfaciliteiten zijn geëigend voor vaardigheidstrainingen. De faciliteiten omvatten minimaal een vaardigheidsoefenlokaal (skillslab), adequate oefenmodellen en gekwalificeerde simulatiepatiënten (bijv Lotus-slachtoffers).

Eisen aan de cursisten:

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursisten tonen voor aanvang van de training aan dat zij de basisopleiding gezondheidsleer (zeevaartschool: Gezondheidsleer 1 + 2 of trainingsinstituut: Medical First Aid + Medical Care STCW95) hebben voltooid.

Eisen aan de aanwezigheid van cursisten, de opleidingsduur en de toetsing:

[Vervallen per 03-05-2014]

 • -

  Er is geen formeel afsluitend examen en toetsing vindt in beginsel niet plaats. Na afloop wordt de cursus met de deelnemers geëvalueerd.

 • -

  De deelnemers dienen de volle 40 uur aanwezig te zijn, eventueel na een `inhaaldag' in een andere cursus.

Eisen aan de erkenning:

[Vervallen per 03-05-2014]

Voordat een cursus wordt erkend dient het programma zowel inhoudelijk als wat betreft onderwijskundige opzet naar het oordeel van de commissie te voldoen aan de vereisten.

Tijdens een periode van voorlopige erkenning zal een delegatie van de begeleidingscommissie een of meerdere bezoeken brengen aan de cursus, teneinde vast te stellen of de kwaliteit ook in de praktijk overeenstemt met de vereisten.

Op de definitieve goedkeuring zal worden vermeld dat de stagevervangende cursus eveneens voldoet aan de eisen van het praktische deel van de STCW95 code `medical care'.

Bijlage II. bij de Regeling stageduur en stagevervangende medische trainingen zeevarenden

[Vervallen per 03-05-2014]

Certificaat scheepsgezondheidszorg-O

[Vervallen per 03-05-2014]

Verlenging

Stagevervangende medische training voor zeevarenden

Voorgeschreven leerdoelen

[Vervallen per 03-05-2014]

1. Algemeen

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursist moet

 • de patiënt kunnen begeleiden bij het ondergaan van alle onderzoeken of behandelingen.

 • bekend zijn met het Geneeskundig Handboek voor de Scheepvaart.

 • bekend zijn met de verplichte medische uitrusting aan boord.

2. Basic Life support

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursist moet

 • op de juiste wijze het bewustzijnsniveau kunnen bepalen.

 • op de juiste wijze kunstmatige beademing kunnen toepassen.

 • op de juiste wijze reanimatie kunnen toepassen, alleen en met twee hulpverleners.

 • op de juiste wijze de stabiele zijligging kunnen uitvoeren.

 • op de juiste wijze de handgreep van Heimlich kunnen uitvoeren.

3. Toedienen medicinale zuurstof

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursist moet

 • de juiste materialen kunnen vastleggen om zuurstof toe te kunnen dienen.

 • het zuurstofapparaat op de juiste wijze gereed kunnen maken en de bediening ervan beheersen.

 • kennis hebben van de voor- en nadelen van zuurstoftoediening.

4. Vuiltjes of vloeistof in het oog

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursist moet

 • op de juiste wijze (ook na verdoving) een oogonderzoek kunnen verrichten.

 • de juiste materialen klaar kunnen leggen voor het oogspoelen.

 • de patiënt op de juiste wijze kunnen assisteren bij het oogspoelen.

 • weten hoe het oog te beschermen na het schoonmaken.

 • op de juiste wijze (met wattenstokje of nylon lisje) een vuiltje of staalsplinter kunnen verwijderen.

5. Subcutane/intramusculaire injectie

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursist moet

 • de juiste materialen klaar kunnen leggen voor een subcutane/intramusculaire injectie.

 • de verschillen kennen tussen een subcutane en intramusculaire injectie.

 • op de juiste wijze met steriel materiaal kunnen omgaan.

 • de injectiespuit gereed kunnen maken.

 • op de juiste wijze een subcutane / intramusculaire injectie kunnen toedienen.

6. Inbrengen van een infuus

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursist moet

 • de juiste materialen klaar kunnen leggen voor een infuus.

 • op de juiste wijze met steriel materiaal om kunnen gaan.

 • een infuus gereed kunnen maken.

 • op de juiste wijze een infuusnaald in kunnen brengen.

 • op de juiste wijze een infuus aan kunnen leggen.

7. Algemene wondverzorging

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursist moet

 • de juiste materialen klaar kunnen leggen voor het behandelen van een wond, op de juiste wijze een wond kunnen beoordelen en op de juiste wijze een wond kunnen behandelen.

8. Wondhechten

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursist moet

 • de juiste materialen klaar kunnen leggen voor het hechten van een wond.

 • op de juiste wijze met steriel materiaal om kunnen gaan.

 • op de juiste wijze een verdoving kunnen toedienen.

 • kennis hebben van de (maximale) dosering van een middel voor plaatselijke verdoving.

 • op de juiste wijze een wond kunnen hechten.

9. Verzorgen bloedingen

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursist moet

 • op de juiste wijze met de hand ernstige uitwendige bloedingen kunnen stoppen.

 • de juiste materialen uit een EHBO doos kunnen selecteren om een bloeding te stoppen en op de juiste wijze een verband kunnen aanleggen.

10. Brandwonden en chemische letsel

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursist moet

 • weten hoe brandwonden op de juiste wijze te behandelen en juiste inschatting kunnen maken van de ernst van een verbranding.

11. Immobilisatie

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursist moet

 • de juiste materialen klaar kunnen leggen voor het immobiliseren van een fractuur.

 • op de juiste wijze met de hand de halswervelkolom kunnen immobiliseren.

 • op de juiste wijze een spalk kunnen aanleggen, waarbij specifiek aandacht dient te worden besteed aan het aanleggen van een nekspalk.

12. Tillen

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursist moet

 • weten hoe een slachtoffer het best opgetild kan worden.

 • op de juiste wijze tiltechnieken kunnen toepassen.

 • de gevaren kennen van verkeerd tillen.

13. Transport van gewonden

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursist moet

 • de juiste materialen klaar kunnen leggen voor het vervoer per brancard.

 • weten hoe en patiënt het best op een brancard getild kan worden.

 • weten welke gevaren er verbonden zijn aan het vervoer per brancard aan boord.

 • de brancard gereed kunnen maken om te kunnen hijsen.

14. Evacuatie per helikopter

[Vervallen per 03-05-2014]

De cursist moet

 • de juiste materialen klaar kunnen leggen voor de evacuatie per brancard.

 • de brancard gereed kunnen maken om te kunnen hijsen.

 • kunnen assisteren bij het binnenhalen van een redder of een arts.

 • de geleidelijn kunnen bedienen.

 • weten welke aanwijzingen er gegeven kunnen worden bij een evacuatie door de helikopter of de reddingsboot.

Andere eisen aangaande de leerdoelen

[Vervallen per 03-05-2014]

- oortschrijdend inzicht, wijzigingen in de medische uitrusting aan boord en wensen van zeevarenden rechtvaardigen periodieke bijstelling van de leerdoelen door de Begeleidingscommissie Medische Zorg aan Boord. De trainingsinstituten zullen bij aanpassing van de cursusinhoud zoveel mogelijk worden betrokken, en in ieder geval tijdig op de hoogte worden gesteld.

- Nieuwe ontwikkelingen en protocollen op het gebied van de acute hulpverlening dienen te worden meegenomen in de opzet van de cursus

- Er wordt zo min mogelijk gewerkt met ziektebeelden en diagnoses. De cursist dient te worden getraind in de evaluatie van de patiënt of het slachtoffer, uitgaande van klachten en symptomen, primair gericht op het aanvragen van radio medisch advies.

Eisen aan de opzet:

[Vervallen per 03-05-2014]

 • -

  De doelstelling is stagevervanging, dus `zien en doen'.

 • -

  Zo veel mogelijk vaardigheidsonderwijs; de cursus is niet bedoeld voor ehbo/theorie onderwijs.

 • -

  Binnen en buiten trainen in een realistische, zo mogelijk maritieme omgeving moet onderdeel zijn van de cursus. Het moet mogelijk zijn te oefenen in trappenhuizen, kleine accommodaties en smalle looppaden met obstakels zoals aan dek van een schip.

 • -

  Elke dag dient gebruik te worden gemaakt van lotusslachtoffers en/of oefenpatiënten.

 • -

  Er dient gebruik te worden gemaakt van de aan boord aanwezige materialen, zoals voorgeschreven in de `Regeling medische uitrusting aan boord van zeeschepen'.

 • -

  De inhoud van de cursus wordt door de begeleidingscommissie vastgesteld. De leerdoelen zijn op pagina 4-6 van dit document opgesomd, en moeten ook in nieuwe cursussen en handboeken teruggevonden kunnen worden.

 • -

  Door de begeleidingscommissie is een handboek ontwikkeld. Het staat de instituten echter vrij eigen lesmateriaal te gebruiken.

 • -

  Er dient voor de cursus en het lesmateriaal een kwaliteitsborgingssysteem te zijn.

 • -

  De herhaling van de stagevervangende training kan uitsluitend worden gegeven door instituten die ook de basistraining verzorgen.

Eisen aan de docenten:

[Vervallen per 03-05-2014]

 • -

  Inhoudelijk is een arts verantwoordelijk. Deze dient gedurende de gehele cursus aanwezig te zijn. Deze arts is praktizerend / werkzaam op een relevant gebied in de praktijk.

 • -

  De instructie in praktijkvaardigheden vindt tevens plaats door een verpleegkundig docent. Deze docent is een gekwalificeerde en competente verpleegkundig docent en heeft een volwaardige didactische opleiding gevolgd en recente ervaring in acute hulpverlening op een SEH-afdeling van een ziekenhuis en / of in de ambulancehulpverlening.

Eisen aan de lesomgeving:

[Vervallen per 03-05-2014]

 • -

  Het opleidingsinstituut is bekend met een maritieme werkomgeving en omstandigheden.

 • -

  De mogelijkheid tot oefenen aan boord van een schip en met behulp van een helikopter moet bestaan. Dit onderdeel van de training kan worden uitbesteed. Het opleidingsinstituut blijft echter voor de kwaliteit en uitvoering verantwoordelijk.

 • -

  De cursus wordt gegeven met een regelmatige frequentie met een minimum van 6 maal per kalenderjaar.

 • -

  De verhouding tussen het aantal docenten / trainers en het aantal cursisten moet een voldoende rendement uit de trainingen mogelijk maken. Meer dan 10 cursisten per docent in de uitvoering van het onderwijs leidt tot onvoldoende toezicht en training.

 • -

  Het lesmateriaal bevat een heldere handleiding die de filosofie volgt en handelingsschema's bevat.

 • -

  Tijdens instructie wordt ondersteunend gebruik gemaakt van video en/of CD-ROM.

 • -

  De trainingsfaciliteiten zijn geëigend voor vaardigheidstrainingen. De faciliteiten omvatten minimaal een vaardigheidsoefenlokaal (skillslab), adequate oefenmodellen en gekwalificeerde simulatiepatiënten (bijv. Lotus-slachtoffers).

Eisen aan de cursisten:

[Vervallen per 03-05-2014]

 • -

  De cursisten tonen voor aanvang van de cursus aan dat zij de basisopleiding gezondheidsleer (zeevaartschool: Gezondheidsleer 1+2 of trainingsinstituut: Medical First Aid + Medical Care STCW95) hebben voltooid.

Eisen aan de aanwezigheid van de cursisten, de opleidingsduur en de toetsing:

[Vervallen per 03-05-2014]

 • -

  Er is geen formeel afsluitend examen en toetsing vindt in beginsel niet plaats. Na afloop wordt de cursus met de deelnemers geëvalueerd.

 • -

  De deelnemers dienen de volle 24 uur aanwezig te zijn, eventueel na een `inhaaldag' in een andere cursus.

Erkenning:

[Vervallen per 03-05-2014]

Voordat een cursus wordt erkend dient het programma zowel inhoudelijk als wat betreft onderwijskundige opzet naar het oordeel van de commissie te voldoen aan de vereisten. Tijdens een periode van voorlopige erkenning zal een delegatie van de begeleidingscommissie een of meerdere bezoeken brengen aan de cursus, teneinde vast te stellen of de kwaliteit ook in de praktijk overeenstemt met de vereisten. Op de definitieve goedkeuring zal worden vermeld dat de stagevervangende cursus eveneens voldoet aan de eisen van het praktische deel van de STCW95 code `medical care'.

Terug naar begin van de pagina