Regeling SUWI

Geldend van 01-01-2006 t/m 30-06-2006

Regels op grond van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. WWB:

Wet werk en bijstand;

b. IOAW:

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

c. Wfsv:

Wet financiering sociale verzekeringen;

d.

[Red: vervallen;]

e. WW:

Werkloosheidswet;

f. Wet SUWI:

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

g. RWI:

de Raad voor werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 3 van de Wet SUWI;

h. CWI:

de Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet SUWI;

i. UWV:

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet SUWI;

j. SVB:

de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet SUWI;

k. IB:

het Inlichtingenbureau, bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van de Wet SUWI;

l.

[Red: vervallen;]

m. reïntegratiebedrijf:

natuurlijke persoon of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf de inschakeling van personen in het arbeidsproces bevordert;

n. arbodienst:

een arbodienst als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet 1998;

o. minister:

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

p. Suwinet-partijen:

de CWI, het UWV, burgemeester en wethouders en het IB;

q. arbeidsmarktinstrumenten:

het geheel van activiteiten dat in verband met de inschakeling in het arbeidsproces van een werkzoekende kan worden ingezet;

r. melding:

de melding, bedoeld in artikel 44, tweede lid, van de WWB, artikel 16a, tweede lid, van de IOAW of artikel 16a, tweede lid, van de IOAZ;

s. basisgegevens:

gegevens die in een al dan niet door de minister gedefinieerde vorm beschikbaar zijn bij de CWI, het UWV en de SVB;

t. TW:

Toeslagenwet;

u. VNG:

Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

v. IWI:

de Inspectie Werk en Inkomen, genoemd in hoofdstuk 7 van de Wet SUWI;

w. Invoeringswet SUWI:

Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Artikel 1.2. Vaststelling zetels

 • 1 De RWI heeft zijn zetel te 's-Gravenhage.

 • 2 De SVB heeft haar zetel te Amstelveen.

 • 3 Het UWV en de CWI hebben elk hun zetel te Amsterdam.

Artikel 1.3. Aanwijzing van een de gemeenten vertegenwoordigende rechtspersoon

Als rechtspersoon die de gemeenten vertegenwoordigt, als bedoeld in de artikelen 16, derde lid, en 71 van de Wet SUWI wordt aangewezen de VNG.

Artikel 1.4. Goedkeuring besluiten CWI, UWV, SVB en RWI

 • 1 Besluiten van de CWI, het UWV en de SVB,

  • a. tot het verwerven en vervreemden van eigendom van registergoederen die afzonderlijk een bedrag van € 250.000,– niet te boven gaan;

  • b. tot het aangaan en beëindigen van overeenkomsten tot huur of verhuur van registergoederen die afzonderlijk een bedrag op jaarbasis van € 1.000.000,– niet te boven gaan;

  • c. die zijn opgenomen in het jaarplan van het desbetreffende bestuursorgaan dat is goedgekeurd door de minister;

  behoeven niet de goedkeuring van de minister, bedoeld in artikel 6 van de Wet SUWI.

 • 2 Besluiten van de RWI

  • a. tot het verwerven en vervreemden van eigendom van registergoederen die afzonderlijk een bedrag van € 62.500,– niet te boven gaan;

  • b. tot het aangaan en beëindigen van overeenkomsten tot huur of verhuur van registergoederen die afzonderlijk een bedrag op jaarbasis van € 250.000,– niet te boven gaan;

  • c. die zijn opgenomen in het jaarplan van de RWI dat is goedgekeurd door de minister;

  behoeven niet de goedkeuring van de minister, bedoeld in artikel 19 van de Wet SUWI.

Artikel 1.5. Gegevensverwerking en -verstrekking in verband met verrichten andere taken

 • 1 De CWI, het UWV en de SVB kunnen gegevens die zij hebben verkregen bij de uitvoering van in de Wet SUWI bedoelde taken verwerken bij de uitvoering van hun andere in die wet bedoelde taken en bij de uitvoering van hun andere dan wettelijke taken.

 • 2 De verwerking van gegevens door de CWI, het UWV en de SVB bij hun uitvoering van andere dan wettelijke taken, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Wet SUWI, geschiedt slechts indien:

  • a. de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die andere dan wettelijke taken;

  • b. de gegevens systematisch worden verwerkt; en

  • c. de gegevens, en de wijze van verwerking daarvan, zijn omschreven in de overeenkomst op grond waarvan de andere dan wettelijke taken worden verricht.

Artikel 1.6. Kostentoerekening in verband met verrichten andere taken

De CWI, het UWV en de SVB brengen voor het verrichten van andere taken, bedoeld in artikel 13 van de Wet SUWI, zodanige prijzen in rekening aan de opdrachtgever dat valt aan te nemen dat, gerekend over het desbetreffende jaar, alle directe en indirecte aan die andere taken toe te rekenen lasten door de te verwachten baten zijn gedekt.

Hoofdstuk 2. Centrale organisatie voor werk en inkomen

§ 2.1. Fasering

Artikel 2.1. Administratieve indeling werkzoekenden

 • 1 De CWI deelt iedere op grond van artikel 25 van de Wet SUWI geregistreerde werkzoekende administratief in in een van de vier hierna genoemde fasen:

  • a. de werkzoekende met een grote kans op inschakeling in het arbeidsproces wordt ingedeeld in fase 1;

  • b. de werkzoekende met een beperkte kans op inschakeling in het arbeidsproces en voor wie arbeidsmarktinstrumenten inzetbaar zijn gericht op een zodanige verbetering van zijn mogelijkheden tot inschakeling in het arbeidsproces dat hij binnen een tijdsbestek van maximaal een jaar als werkzoekende beter bemiddelbaar is op de arbeidsmarkt, wordt ingedeeld in fase 2;

  • c. de werkzoekende met een beperkte kans op inschakeling in het arbeidsproces en voor wie arbeidsmarktinstrumenten inzetbaar zijn gericht op een zodanige verbetering van zijn mogelijkheden tot inschakeling in het arbeidsproces dat hij na een tijdsbestek van meer dan een jaar als werkzoekende beter bemiddelbaar is op de arbeidsmarkt, wordt ingedeeld in fase 3;

  • d. de werkzoekende met een kleine kans op inschakeling in het arbeidsproces ten gevolge van zware persoonlijke werkbelemmeringen, die daardoor vooralsnog niet bemiddelbaar is op de arbeidsmarkt en in eerste instantie is aangewezen op sociale activering, hulp of zorg, maar voor wie daarnaast mogelijk ook arbeidsmarktinstrumenten inzetbaar zijn, wordt ingedeeld in fase 4.

 • 2 De CWI hanteert bij de administratieve indeling een landelijk uniforme methode. Deze methode bestaat in ieder geval uit:

  • a. een bij de registratie als werkzoekende uitgevoerde globale inschatting van de mogelijkheden tot inschakeling in het arbeidsproces, resulterend in een administratieve indeling in fase 1, een voorlopige indeling in fase 4 dan wel de aankondiging van een nader te bepalen indeling in fase 2 of 3;

  • b. een vervolggesprek met de werkzoekende die voorlopig in fase 4 is ingedeeld of wiens indeling nader wordt bepaald, resulterend in de administratieve indeling, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 Werkzoekenden die administratief zijn ingedeeld in fase 1 worden in elk geval binnen zes maanden na deze indeling herbeoordeeld.

 • 4 De landelijk uniforme methode, bedoeld in het tweede lid, bevat voldoende waarborgen voor een zorgvuldige beoordeling van de mogelijkheden tot inschakeling in het arbeidsproces van de werkzoekende en de daaruit voortvloeiende administratieve indeling. Tot deze waarborgen behoort in ieder geval het besteden van aandacht aan:

  • a. de opleiding van de werkzoekende;

  • b. de werkervaring van de werkzoekende;

  • c. de sociale redzaamheid van de werkzoekende;

  • d. de motivatie en flexibiliteit van de werkzoekende;

  • e. de mobiliteit van de werkzoekende;

  • f. het beroep van inschrijving van de werkzoekende;

  • g. de eventuele belemmeringen van de werkzoekende om te komen tot aanvaarding van werk;

  • h. de relatie van de onder a tot en met g genoemde punten met de actuele arbeidsmarktinformatie;

  • i. de informatie aan de werkzoekende over en zijn inzichten in zijn mogelijkheden tot inschakeling in het arbeidsproces.

 • 5 De CWI overlegt periodiek met het UWV en de VNG over de nadere invulling van de uniforme landelijke methode en past deze zo nodig aan.

§ 2.2. Uitkeringsintake en overdracht aanvraag door de CWI

Artikel 2.2. Door de belanghebbende te verstrekken gegevens en bewijsstukken

 • 1 De belanghebbende verstrekt aan de CWI in ieder geval:

  • a. bij een aanvraag van bijstand op grond van de WWB of uitkering op grond van de IOAW de gegevens en bewijsstukken die worden opgesomd in de bij deze regeling behorende bijlage I ('Aanvraag WWB/IOAW');

  • b. bij een aanvraag van een uitkering op grond van de WW of een toeslag op grond van de TW de gegevens en bewijsstukken die worden opgesomd in de bij deze regeling behorende bijlage II ('Aanvraag WW/TW').

 • 2 Indien, in het geval van een aanvraag van bijstand op grond van de WWB of uitkering op grond van de IOAW, bij de melding dan wel, in het geval van een aanvraag van een uitkering op grond van de WW of een toeslag op grond van de TW, bij de aangifte van werkloosheid blijkt dat bepaalde gegevens en bewijsstukken reeds aan de CWI, burgemeester en wethouders of het UWV zijn verstrekt, deelt de CWI de belanghebbende mede welke gegevens en bewijsstukken dit betreft. De belanghebbende wordt, voorzover laatstgenoemde gegevens en bewijsstukken naar zijn oordeel onjuist, onvolledig of inconsistent zijn, door de CWI in staat gesteld deze gegevens en bewijsstukken alsnog te verstrekken. Artikel 2.3 is van toepassing op deze alsnog verstrekte gegevens en bewijsstukken.

Artikel 2.3. Onderzoek verstrekte gegevens en bewijsstukken door de CWI

 • 1 De CWI controleert of de belanghebbende alle gegevens en bewijsstukken als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, heeft verstrekt. De CWI vraagt de belanghebbende ontbrekende gegevens en bewijsstukken zo spoedig mogelijk alsnog te verstrekken.

 • 3 Indien op grond van het onderzoek, bedoeld in het tweede lid, gegevens of bewijsstukken naar haar oordeel onjuist, onvolledig of inconsistent zijn, vraagt de CWI de belanghebbende hiervoor een verklaring te geven en stelt hem in staat deze gegevens of bewijsstukken te corrigeren of aan te vullen.

Artikel 2.4. Overdracht aanvraag door de CWI aan de gemeente of het UWV

 • 1 Bij de overdracht van een aanvraag aan burgemeester en wethouders onderscheidenlijk het UWV geeft de CWI aan:

  • a. welke gegevens en bewijsstukken als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, de belanghebbende heeft verstrekt en, voorzover er gegevens of bewijsstukken ontbreken, op welke datum zij hem heeft gevraagd deze alsnog te verstrekken;

  • b. welke gegevens en bewijsstukken reeds eerder aan burgemeester en wethouders onderscheidenlijk het UWV zijn verstrekt als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid;

  • c. op welk bewijsstuk een gegeven gebaseerd is;

  • d. per gegeven en bewijsstuk, of het op grond van het onderzoek, bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, naar haar oordeel onjuist, onvolledig of inconsistent is, de reden voor dit oordeel en op de vergelijking met welk van de administraties, genoemd in artikel 2.3, tweede lid, het oordeel is gebaseerd;

  • e. welke verklaringen als bedoeld in artikel 2.3, derde lid, de belanghebbende heeft gegeven;

  • f. welke andere waarnemingen zij bij de uitvoering van artikel 28 van de Wet SUWI met betrekking tot de belanghebbende heeft gedaan die relevant kunnen zijn voor de beslissing op de aanvraag door burgemeester en wethouders onderscheidenlijk het UWV;

  • g. op welke datum de melding onderscheidenlijk de aangifte van werkloosheid heeft plaatsgevonden, alsmede op welke datum de aanvraag in ontvangst is genomen en is overgedragen.

 • 2 De CWI draagt alle door de belanghebbende verstrekte gegevens en bewijsstukken of afschriften van de bewijsstukken over aan burgemeester en wethouders onderscheidenlijk het UWV.

Artikel 2.5. Directe doorverwijzing door de CWI naar de gemeente of het UWV

Indien de noodzaak daartoe naar haar oordeel aannemelijk is, verwijst de CWI de belanghebbende, nadat zij hem een lijst met de gegevens en bewijsstukken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, heeft overhandigd, rechtstreeks door naar burgemeester en wethouders onderscheidenlijk het UWV.

Artikel 2.6. Overeenkomsten tussen de CWI, de gemeente en het UWV

De CWI sluit overeenkomsten met burgemeester en wethouders onderscheidenlijk het UWV over de uitvoering van de artikelen 2.2 tot en met 2.5.

Hoofdstuk 3. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

§ 3.2. Verzekerdenadministratie UWV

Artikel 3.4. Nadere begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

a. arbeidsverhouding:

de rechtsbetrekking tussen een werkgever en een natuurlijk persoon, krachtens welke deze persoon verplicht is, arbeid te verrichten voor die werkgever;

b. jaaropgave:

de jaaropgave, bedoeld in artikel 8 van het Loonadministratiebesluit;

c. melding sociale verzekeringen:

de melding sociale verzekeringen, bedoeld in de artikelen 1 en 4 van het Besluit melding sociale verzekeringen;

d. uitkeringsgerechtigde:

verzekerde die recht heeft op een uitkering krachtens de Ziektewet, de WW, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria, TW of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen;

e. uitkeringsverhouding:

de rechtsbetrekking ter zake van een recht op uitkering krachtens de Ziektewet, de WW, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriterium, de TW of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, tussen een uitkeringsgerechtigde en het UWV;

f. verzekerde:
g. verzekerdenadministratie:

een systeem, dan wel een geheel van systemen of delen daarvan, door middel waarvan de in deze regeling gedefinieerde gegevens van verzekerden op systematische wijze worden vastgelegd om te kunnen worden geraadpleegd, uitgewisseld en samengevoegd en in onderling verband te kunnen worden gebracht, dat door het UWV wordt beheerd als bedoeld in artikel 33, tweede lid, van de Wet SUWI, zoals die bepaling luidde op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van artikel 5 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

h. verzekeringsverhouding:

de rechtsbetrekking ter zake van een wettelijke verzekering als bedoeld in artikel 30 van de Wet SUWI, dan wel op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, tussen een verzekerde en het UWV waarbij hij geregistreerd is als verzekerde;

i. code SZ:

een aanduiding waarmee de wet, op grond waarvan de verzekerings- of uitkeringsverhouding bestaat, wordt aangegeven;

j. overwerk:

arbeid verricht buiten de voor de betrokkene vastgestelde dagelijkse werktijd, voorzover daardoor deze werktijd wordt overschreden;

k. feestdag:

Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag.

Artikel 3.5. Vastleggen van gegevens

 • 1 Ten behoeve van de uitvoering van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen en de wettelijke regelingen, bedoeld in artikel 30 van de Wet SUWI, worden in de verzekerdenadministratie ten aanzien van elke verzekerde ten minste de volgende gegevens door het UWV vastgelegd:

  • a. persoonsgegeven: sociaal-fiscaal nummer;

  • b. werkgeversgegeven: aansluitingsnummer;

  • c. gegevens van de arbeidsverhouding:

   • 1º. datum aanvang arbeidsverhouding;

   • 2º. datum einde arbeidsverhouding;

  • d. gegevens van de verzekeringsverhouding:

   • 1º. datum aanvang verzekeringsverhouding;

   • 2º. datum einde verzekeringsverhouding;

   • 3º. code SZ verzekeringsverhouding;

  • e. gegevens van de uitkeringsverhouding:

   • 1º. datum aanvang uitkeringsverhouding;

   • 2º. datum einde uitkeringsverhouding;

   • 3º. code SZ uitkeringsverhouding.

 • 2 In de verzekerdenadministratie kunnen door het UWV andere dan de in het eerste lid genoemde gegevens worden vastgelegd als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • a. de additionele gegevens die in de verzekerdenadministratie worden vastgelegd zijn actueel en betrouwbaar;

  • b. de vastlegging van de additionele gegevens staat een toekomstige uitbreiding van de in het eerste lid genoemde gegevens niet in de weg.

Artikel 3.6. Onderling verband gegevens in verzekerdenadministratie

 • 1 Tussen de in de verzekerdenadministratie opgenomen gegevens moeten ten minste zodanige verbanden kunnen worden gelegd, dat vastgesteld kan worden:

  • a. per verzekerde: welke verzekerings-, arbeids- en uitkeringsverhoudingen van hem zijn geregistreerd en op welke periode deze betrekking hebben;

  • b. per arbeidsverhouding: op welke verzekerde en op welke werkgever die arbeidsverhouding betrekking heeft;

  • c. per verzekeringsverhouding:

   • 1º. op welke verzekerde de verzekeringsverhouding betrekking heeft;

   • 2º. op welke wet de verzekeringsverhouding berust;

  • d. per uitkeringsverhouding:

   • 1º. op welke uitkeringsgerechtigde de uitkeringsverhouding betrekking heeft;

   • 2º. op welke wet de uitkeringsverhouding berust.

 • 2 Het leggen van een verband met een wet gebeurt door aanduiding van de desbetreffende wet met de code SZ-wet.

Artikel 3.7. Bewaren van gegevens

 • 1 Het UWV houdt de gegevens bedoeld in artikel 3.5, onderdelen a tot en met e, gedurende ten minste vijf kalenderjaren na het jaar waarin deze gegevens zijn opgenomen, beschikbaar ten behoeve van raadplegingen.

 • 2 Vanaf het moment dat een verzekerde de leeftijd van 65 jaar bereikt of voor het bereiken van die leeftijd overlijdt, worden de hem betreffende, in de verzekerdenadministratie opgenomen gegevens, gedurende vijf jaren te rekenen vanaf dat moment door het UWV bewaard.

Artikel 3.8. Vulling en onderhoud van de verzekerdenadministratie

 • 1 Het UWV baseert de vulling en het onderhoud van de verzekerdenadministratie op ontvangst, verificatie en verwerking van onder meer de volgende berichten en gegevensstromen:

  • a. de melding sociale verzekering;

  • b. een mededeling als bedoeld in artikel 59 van de Wet SUWI, zoals die bepaling luidde op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van artikel 5 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

  • c. een schriftelijk verzoek, afkomstig van de verzekerde, tot verbetering, aanvulling of verwijdering van hem betreffende gegevens;

  • d. gegevensverstrekking door de verzekerde naar aanleiding van een aanvraag voor een uitkering;

  • e. de jaaropgave;

  • f. verificatieberichten;

  • g. informatie uit hoofde van een door het UWV verrichte looncontrole of fraude-onderzoek.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid vindt de vastlegging van een arbeidsverhouding en verzekeringsverhouding door middel van de berichten bedoeld in de onderdelen b tot en met d en f van het eerste lid plaats zodra het bestaan van de arbeidsverhouding en verzekeringsverhouding wordt aangetoond.

 • 3 De in het eerste lid, onderdelen a tot en met c, bedoelde berichten en gegevensstromen worden bewaard voor een periode van ten minste 5 jaren na afloop van het kalenderjaar waarin de gegevens in de verzekerdenadministratie zijn verwerkt.

Artikel 3.9. Verwerking van gegevens in de verzekerdenadministratie

 • 1 Na ontvangst van de melding sociale verzekering verwerkt het UWV de daaraan te ontlenen gegevens binnen een week in de verzekerdenadministratie.

 • 2 Na ontvangst van de jaaropgave verwerkt het UWV de daaraan te ontlenen gegevens binnen zesentwintig weken in de verzekerdenadministratie.

Artikel 3.10. Verificatie van gegevens

 • 1 Het UWV verifieert de in het tweede lid genoemde gegevens bij de authentieke bron bij de eerste opname van gegevens over de verzekerde in de verzekerdenadministratie en vervolgens, indien daartoe aanleiding is.

 • 2 Voor de in artikel 3.5 bedoelde gegevens gelden als authentieke bron:

  • a. sociaal-fiscaal nummer: de sofi-tabel van de Rijksbelastingdienst;

  • b. gegevens van de arbeidsverhouding: de administratie van de werkgever.

 • 3 Voor de in artikel 3.5 genoemde gegevens waarvoor in het tweede lid geen persoon of instelling als authentieke bron is aangemerkt, geldt als authentieke bron het UWV.

 • 4 De verificatie bij eerste opname van gegevens over de verzekerde vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van die gegevens.

Artikel 3.11. Gemeenschappelijke verwijsindex

 • 1 Het UWV houdt in het belang van de gegevensuitwisseling die noodzakelijk is voor de uitvoering van de in artikel 30 Wet SUWI genoemde wetten een gemeenschappelijke verwijsindex op de verzekerdenadministratie in stand.

 • 2 Van de verzekerde, met wie het UWV een verzekeringsverhouding of een uitkeringsverhouding heeft, worden in de gemeenschappelijk verwijsindex, zodanig dat zij direct te raadplegen zijn, ten minste de volgende verwijsgegevens opgenomen:

  • a. het sociaal-fiscaal nummer;

  • b. de aard van de verhouding, waarbij de aard van de uitkeringsverhouding wordt aangeduid met de code SZ-wet;

  • c. gegevens over het UWV-onderdeel en de locatie waar de verhouding is geadministreerd;

  • d. de begindatum van de verhouding;

  • e. de einddatum van de verhouding;

  • f. het dossiernummer, behorend bij de verhouding.

 • 3 Wanneer een verzekerde geen verzekeringsverhouding of uitkeringsverhouding meer heeft met het UWV, blijven de verwijsgegevens ten minste vijf jaar na het einde van de laatste verzekeringsverhouding of uitkeringsverhouding in de gemeenschappelijke verwijsindex bewaard.

§ 3.3. Facultatieve gegevensaanlevering

Artikel 3.12. Verwerking van gegevens

 • 1 Het UWV verwerkt wekelijks gegevens met betrekking tot arbeidskrachten afkomstig van werkgevers die zich in het kader van de uitoefening van hun bedrijf of beroep bezighouden met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

 • 2 De gegevens, bedoeld in het eerste lid, betreffen:

  • a. het aantal dagen en aantal uren waarop arbeid is verricht;

  • b. het aantal uren waarop overwerk is verricht;

  • c. het aantal uren waarover onverminderde doorbetaling van loon heeft plaatsgevonden in verband met een feestdag;

  • d. het aantal uren waarover onverminderde doorbetaling van loon heeft plaatsgevonden in verband met ziekte als bedoeld in artikel 629 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of verlof op grond van de Wet arbeid en zorg;

  • e. het aantal uren waarop de werknemer geen arbeid heeft verricht en waarover hij onverminderde doorbetaling van zijn loon heeft genoten;

  • f. het kantooradres en telefoonnummer van de werkgever, bedoeld in het eerste lid;

  • g. de resterende aanspraak op vakantie in uren.

Hoofdstuk 4. Reïntegratie

§ 4.1. Persoonsgebonden reïntegratie-overeenkomst en persoonsgebonden reïntegratiebudget

Artikel 4.1. Hoogte persoonsgebonden reïntegratiebudget

De subsidie, bedoeld in artikel 2.7a, eerste lid, onderdeel a, van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, en de door het UWV aan het reïntegratiebedrijf of de arbodienst maximaal te vergoeden kosten van de uitvoering van de persoonsgebonden reïntegratieovereenkomst, bedoeld in artikel 2.7a, eerste lid, onderdeel b, van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen bedragen ten hoogste € 3630,– per cliënt.

§ 4.4. Individuele reïntegratieovereenkomst

Artikel 4.6. Voorwaarden individuele reïntegratieovereenkomst

Het UWV stelt regels omtrent voorwaarden waaraan een reïntegratiebedrijf of arbodienst moet voldoen, alvorens met dat bedrijf of die dienst een individuele reïntegratieovereenkomst wordt gesloten.

Die regels hebben in elk geval betrekking op:

 • 1°. uitsluitingsgronden;

 • 2°. kwaliteitseisen;

 • 3°. ervaringseisen.

Artikel 4.7. Inhoud plan

 • 1 Het UWV kan uitsluitend een individuele reïntegratieovereenkomst sluiten indien de aanvraag vergezeld gaat van een door of namens de aanvrager, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van het Besluit SUWI, opgesteld plan waarin in elk geval zijn opgenomen:

  • 1°. het opleidingsniveau en het sociaal-fiscaalnummer van de aanvrager;

  • 2°. een beschrijving van de werkzaamheden die op grond van de individuele reïntegratieovereenkomst zullen worden verricht;

  • 3°. de verwachte begin- en einddatum van de werkzaamheden die op grond van de individuele reïntegratieovereenkomst zullen worden verricht;

  • 4°. de beroepsactiviteiten die de aanvrager naar verwachting na afloop van die periode kan vervullen;

  • 5°. een opgave van de kosten van de werkzaamheden die op grond van de individuele reïntegratieovereenkomst zullen worden verricht.

 • 2 Het UWV kan een termijn bepalen waarbinnen de aanvrager, bedoeld in het eerste lid, een aanvraag om een individuele reïntegratieovereenkomst kan indienen.

Artikel 4.8. Inhoud van de individuele reïntegratieovereenkomst

In de individuele reïntegratieovereenkomst wordt in elk geval geregeld:

 • a. dat een door het UWV te bepalen deel van de kosten van de door het reïntegratiebedrijf of de arbodienst verrichte werkzaamheden slechts door het UWV wordt vergoed indien de persoon, ten behoeve van wie een individuele reïntegratieovereenkomst is gesloten, binnen drie maanden nadat de werkzaamheden bedoeld in dit contract zijn geëindigd het verrichten van arbeid duurzaam heeft hervat, waarbij het UWV voor personen verschillende definities van duurzame werkhervatting mag hanteren;

 • b. dat het reïntegratiebedrijf of de arbodienst op door het UWV te bepalen tijdstippen bij het UWV een rapportage indient waarin een beschrijving is opgenomen van de werkzaamheden die zijn verricht ten behoeve van de inschakeling in het arbeidsproces van de persoon. In de rapportage wordt een prognose voor de resterende periode van het traject beschreven;

 • c. dat de overeenkomst door beide partijen slechts wegens gewichtige redenen tussentijds door opzegging kan worden beëindigd.

Hoofdstuk 5. Financiering, verantwoording en informatievoorziening

§ 5.1. Financiering

Artikel 5.1. Toerekening uitvoeringskosten UWV en SVB

 • 1 De uitvoeringskosten van het UWV komen ten laste van de fondsen, genoemd in artikel 45, tweede lid, van de Wet SUWI, naar de mate waarin deze kosten voor elk fonds kunnen worden toegerekend aan de uitvoering van de wetten waarin deze fondsen worden genoemd.

 • 2 De uitvoeringskosten van de SVB komen ten laste van de fondsen, genoemd in artikel 45, derde lid, van de Wet SUWI, naar de mate waarin deze kosten voor elk fonds kunnen worden toegerekend aan de uitvoering van de wetten waarin deze fondsen worden genoemd.

 • 3 De uitvoeringskosten van het UWV en de SVB die niet met toepassing van het eerste en tweede lid kunnen worden toegerekend, worden zoveel mogelijk met overeenkomstige toepassing van die bepalingen ten laste van de bedoelde fondsen gebracht.

 • 4 Over de toepassing van het eerste tot en met het derde lid overleggen het UWV en de SVB met de minister.

Artikel 5.2. Indiening ontwerpen van begroting, jaarplan en meerjarenbeleidsplan door RWI, CWI, UWV en SVB

 • 1 De RWI, de CWI, het UWV en de SVB dienen ieder jaarlijks vóór 1 juli een ontwerp-begroting en een ontwerp-jaarplan bij de minister in.

 • 2 De CWI, het UWV en de SVB dienen ieder jaarlijks vóór 1 juli tevens een ontwerp-meerjarenbeleidsplan bij de minister in.

Artikel 5.3. Tijdstip aanbieding begroting en jaarplan door RWl, CWI, UWV, SVB en IB en voorlegging aan Staten-Generaal

 • 1 De RWI, de CWI, het UWV, de SVB en het IB bieden ieder hun begroting en hun jaarplan jaarlijks vóór 1 oktober aan de minister aan.

 • 2 De minister brengt het jaarplan van het IB alsmede zijn oordeel daarover, tezamen met de in artikel 46, vierde lid, van de Wet SUWI bedoelde stukken van de RWI, de CWI, het UWV en de SVB, ter kennis van de beide kamers der Staten-Generaal.

Artikel 5.4. Tijdstip aanbieding meerjarenbeleidsplan door CWI, UWV en SVB

De CWI, het UWV en de SVB bieden ieder hun meerjarenbeleidsplan jaarlijks vóór 1 oktober aan de minister aan.

Artikel 5.5. Inhoud jaarplan en meerjarenbeleidsplan

 • 1 De jaarplannen van de CWI, het UWV en de SVB bevatten in elk geval een omschrijving van:

  • a. de wettelijke taken en de andere taken, waarvoor goedkeuring is verleend op grond van artikel 13 van de Wet SUWI;

  • b. de omvang van de beoogde activiteiten, uitgedrukt in resultaten, prestatie-indicatoren en streefwaarden;

  • c. de beoogde migratie- en transformatieactiviteiten in het betrokken jaar;

  • d. de (voorgenomen aanpassingen in de) wijze waarop de doelmatigheid van organisatie en beheer wordt bewaakt;

  • e. (de voorgenomen wijzigingen in) het beleid met betrekking tot het laten verrichten van taken door andere rechtspersonen of natuurlijke personen;

  • f. de voornemens om taken door één of meer andere rechtspersonen of natuurlijke personen te laten verrichten, tenzij het werkzaamheden op het terrein van facilitaire dienstverlening of personeelsbeleid betreft; en

  • g. de wijze waarop de CWI, het UWV en de SVB rekening zullen houden met de toezichtsbevindingen van de minister.

 • 2 Het jaarplan van de RWI bevat in elk geval een omschrijving van:

  • a. de wettelijke taken;

  • b. de omvang van de beoogde activiteiten, met onderbouwing daarvan;

  • c. de (voorgenomen aanpassingen in de) wijze waarop de doelmatigheid van organisatie en beheer wordt bewaakt;

  • d. (de voorgenomen wijzigingen in) het beleid met betrekking tot het laten verrichten van taken door andere rechtspersonen of natuurlijke personen;

  • e. de voornemens om taken door één of meer andere rechtspersonen of natuurlijke personen te laten verrichten, tenzij het werkzaamheden op het terrein van facilitaire dienstverlening of personeelsbeleid betreft; en

  • f. de wijze waarop de RWI rekening zal houden met de toezichtsbevindingen van de minister.

 • 3 Het jaarplan van het IB bevat in elk geval een omschrijving van:

  • a. de wettelijke taken en de andere taken, waarvoor goedkeuring is verleend op grond van artikel 2, tweede lid, van het Besluit Inlichtingenbureau gemeenten;

  • b. de omvang van de beoogde activiteiten, uitgedrukt in doelen, prestatie-indicatoren en streefwaarden;

  • c. de (voorgenomen aanpassingen in de) wijze waarop de doelmatigheid van organisatie en beheer wordt bewaakt;

  • d. (de voorgenomen wijzigingen in) het beleid met betrekking tot het laten verrichten van taken door andere rechtspersonen of natuurlijke personen;

  • e. de voornemens om taken door één of meer andere rechtspersonen of natuurlijke personen te laten verrichten, tenzij het werkzaamheden op het terrein van facilitaire dienstverlening of personeelsbeleid betreft; en

  • f. de wijze waarop het IB rekening zal houden met de toezichtsbevindingen van de minister.

 • 4 De meerjarenbeleidsplannen van de CWI, het UWV en de SVB bevatten in elk geval een omschrijving van de ontwikkelingen die ten aanzien van de in het eerste lid genoemde onderwerpen in de jaren waarop het plan betrekking heeft worden verwacht.

 • 5 De omschrijving van een voornemen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, het tweede lid, onderdeel e, en het derde lid, onderdeel e, omvat in elk geval de volgende informatie:

  • a. een zodanige beschrijving van de door derden te verrichten werkzaamheden, dat daaruit blijkt in welke relatie deze tot de kerntaken staan;

  • b. de contractduur;

  • c. de volumegegevens en (geraamde) financiële omvang van het contract; en

  • d. indien in verband met de werkzaamheden inzage in of overdracht van cliëntgegevens plaatsvindt: een beschrijving van aard en hoeveelheid daarvan.

Artikel 5.6. De raming van baten en lasten

 • 1 De in de begroting van het UWV en van de SVB op te nemen raming van baten en lasten omvat:

  • a. een specificatie van de geraamde uitvoeringskosten naar diensten en werkprocessen van de wettelijke taken;

  • b. een specificatie van de geraamde uitvoeringskosten wettelijke taken naar personeel (inclusief aantal fte's), automatisering, huisvesting, bureaukosten en overige kosten niet zijnde bestuurskosten;

  • c. een specificatie van de geraamde bestuurskosten, gesplitst naar Raad van bestuur en Raad van advies;

  • d. een specificatie van de geraamde baten per wet naar rijksbijdragen en overige baten, alsmede de geraamde baten toegestane andere taken;

  • e. een specificatie van de geraamde uitvoeringskosten naar diensten en werkprocessen van de toegestane andere taken;

  • f. een specificatie van de geraamde uitvoeringskosten toegestane andere taken naar personeel (inclusief aantal fte's), automatisering, huisvesting, bureaukosten en overige kosten niet zijnde bestuurskosten;

  • g. een afzonderlijke beschrijving van de migratie- en transformatiekosten;

  • h. een prognose van de in de balans opgenomen voorzieningen voor de komende vijf jaar;

  • i. een opgave van de volumes op basis van de door de minister aangegeven macro-economische veronderstellingen;

  • j. een raming van de te verwachten volumeontwikkelingen in de vier jaar volgend op het begrotingsjaar;

  • k. een specificatie van de geraamde kosten van het aangaan van lease-overeenkomsten, gesplitst naar auto’s en inventaris.

 • 2 De in de begroting van de CWI op te nemen raming van baten en lasten omvat:

  • a. een specificatie van de geraamde uitvoeringskosten naar diensten en werkprocessen van de wettelijke taken;

  • b. een specificatie van de geraamde uitvoeringskosten wettelijke taken naar personeel (inclusief aantal fte's), automatisering, huisvesting, bureaukosten en overige kosten niet zijnde bestuurskosten;

  • c. een specificatie van de geraamde bestuurskosten, gesplitst naar Raad van bestuur en Raad van advies;

  • d. een afzonderlijke beschrijving van de transformatiekosten;

  • e. een prognose van de in de balans opgenomen voorzieningen voor de komende vijf jaar;

  • f. een opgave van de volumes op basis van de door de minister aangegeven macro-economische veronderstellingen;

  • g. een raming van de te verwachten volumeontwikkelingen in de vier jaar volgend op het begrotingsjaar;

  • h. een totalisering van de geraamde lasten voor de gehele organisatie;

  • i. een specificatie van de geraamde kosten van het aangaan van lease-overeenkomsten, gesplitst naar auto’s en inventaris.

 • 3 De in de begroting van de RWI op te nemen raming van baten en lasten omvat:

  • a. een specificatie van de geraamde lasten;

  • b. een specificatie van de geraamde uitvoeringskosten wettelijke taken naar personeel (inclusief aantal fte's), automatisering, huisvesting, bureaukosten en overige kosten niet zijnde bestuurskosten;

  • c. een specificatie van de geraamde bestuurskosten;

  • d. een totalisering van de geraamde lasten voor de gehele organisatie;

  • e. een totalisering van de geraamde baten voor de gehele organisatie;

  • f. een opgave van de in de balans opgenomen voorzieningen;

  • g. een specificatie van de geraamde kosten van het aangaan van lease-overeenkomsten, gesplitst naar auto’s en inventaris.

 • 4 De in de begroting van het IB op te nemen raming van baten en lasten omvat:

  • a. een specificatie van de geraamde uitvoeringskosten naar diensten en werkprocessen van de wettelijke taken;

  • b. een specificatie van de geraamde uitvoeringskosten wettelijke taken naar personeel (inclusief aantal fte's), automatisering, huisvesting, bureaukosten, bestuurskosten en overige kosten;

  • c. een afzonderlijke beschrijving van de transformatiekosten;

  • d. een prognose van de in de balans opgenomen voorzieningen voor de komende vijf jaar;

  • e. een totalisering van de geraamde lasten voor de gehele organisatie;

  • f. een specificatie van de geraamde kosten van het aangaan van lease-overeenkomsten, gesplitst naar auto’s en inventaris.

 • 5 De raming van de CWI bevat een afzonderlijke opgave van de kosten van het organisatieonderdeel dat in het bijzonder is belast met het beheer van Suwinet, bedoeld in artikel 6.3, tweede lid. Deze kosten worden in een verdiepingsbijlage nader gespecificeerd.

Artikel 5.7. De raming van inkomsten en uitgaven

De in de begroting van de RWI, de CWI, het UWV, de SVB en het IB op te nemen raming van inkomsten en uitgaven omvat:

 • a. een raming van de verplichtingen die in het begrotingsjaar worden aangegaan en die in dat jaar en in volgende jaren tot uitgaven zullen leiden, alsmede de stand van de verplichtingen die per 1 januari van het begrotingsjaar bestaan en in dat jaar en in volgende jaren tot uitgaven gaan leiden; en

 • b. een raming van de inkomsten die in het begrotingsjaar en in volgende jaren zullen worden ontvangen, alsmede de stand van de vorderingen die per 1 januari van het begrotingsjaar bestaan en in dat jaar en in volgende jaren tot inkomsten gaan leiden.

Artikel 5.8. De raming van investeringsuitgaven

 • 1 De in de begroting van de RWI, de CWI, het UWV, de SVB en het IB op te nemen raming van de investeringsuitgaven omvat:

  • a. een raming van de in het begrotingsjaar voorgenomen investeringsuitgaven en de financiering daarvan; en

  • b. een specificatie van de vaste activa per 1 januari van het begrotingsjaar.

 • 2 De raming wordt gespecificeerd naar:

  • a. ict;

  • b. huisvesting;

  • c. meubilair;

  • d. kantoormachines;

  • e. overige investeringen;

  • f. investeringen niet wettelijke taken.

Artikel 5.9. De toelichting op de begroting

De toelichting bij de begroting bevat een omschrijving van:

 • a. een onderbouwing van de ramingen volgens algemeen aanvaarde normen aan de hand van kostencomponenten en prestatie-indicatoren;

 • b. de gehanteerde kostentoerekeningssystematiek in de gevallen waarin het niet mogelijk is de systematiek van integrale kostprijzen te hanteren;

 • c. de afwegingen die zijn gemaakt ten aanzien van personeel, automatisering, huisvesting en managementfilosofie;

 • d. de gehanteerde loon- en prijsbijstellingsmethodiek;

 • e. de mutaties van meer dan 5 procent en tenminste € 50.000,- ten opzichte van dezelfde begrotingspost van het voorafgaande jaar, naar oorzaak en omvang.

Artikel 5.10. Financiële middelen van SVB en UWV buiten de rekening-courant

[Vervallen per 01-01-2006]

§ 5.1a. Verantwoording

Artikel 5.10a. Jaarverslag, kwartaalverslagen en jaarrekening van CWI, UWV en SVB

 • 3 Het jaarverslag, de kwartaalverslagen en de jaarrekening van de CWI bestaan uit twee afzonderlijke delen, waarvan één deel uitsluitend betrekking heeft op het in artikel 6.3, tweede lid, bedoelde organisatieonderdeel en het andere deel op de CWI met uitzondering van het bedoelde organisatieonderdeel.

 • 4 De delen van het jaarverslag en de kwartaalverslagen die betrekking hebben op het in artikel 6.3, tweede lid, bedoelde organisatieonderdeel bevatten in elk geval een omschrijving van de onderwerpen die zijn genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage XX.

§ 5.1b. Accountantscontrole

Artikel 5.10b. Begrippen

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:

  • a. getrouwheid: de overeenstemming van de in de verantwoording opgenomen informatie met de werkelijkheid;

  • b. rechtmatigheid: de overeenstemming van de totstandkoming van de baten en lasten met de wet- en regelgeving;

  • c. doelmatigheid: de relatie tussen de prestaties en de ingezette middelen;

  • d. fout: totstandkoming van baten en lasten niet in overeenstemming met de wet- en regelgeving;

  • e. financiële fout: een fout die financiële consequenties heeft;

  • f. formele fout: een fout die geen financiële consequenties heeft;

  • g. onzekerheden: de baten en lasten waarover de accountant geen toereikende controle-informatie heeft verkregen als gevolg van leemten in de administratieve organisatie en/of interne controle;

  • h. auditrisico: het inherent beleids- en bedrijfsvoeringsrisico, het intern beheersingsrisico en het detectierisico tezamen;

  • i. goedkeuringstolerantie: het bedrag van de financiële fouten en het bedrag van de onzekerheden blijkend uit de accountantscontrole van de jaarrekening, dat een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening niet in de weg staat, waartoe elk van deze bedragen wordt gedeeld door de bijbehorende omvangsbasis;

  • j. omvangsbasis: de totale baten, of totale lasten, of de som van baten en lasten voor de jaarrekening als geheel, respectievelijk per wet voor de bevindingen per wet.

 • 2 Deze paragraaf is van toepassing op de accountantscontrole bij de jaarrekening die wordt opgesteld door het UWV, de CWI, de SVB, de RWI en het IB.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2007, 44, datum inwerkingtreding 04-03-2007, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2006.

Begrippen

1 Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a. getrouwheid: de overeenstemming van de in de verantwoording opgenomen informatie met de werkelijkheid;

 • b. financiële rechtmatigheid: de overeenstemming van de totstandkoming van de baten en lasten en de balans met de in Europese regelgeving, Nederlandse wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen, andere algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels die in de Staatscourant zijn gepubliceerd, opgenomen bepalingen die de uitkomst van een financiële transactie kunnen beïnvloeden;

 • c. doelmatigheid: de relatie tussen de prestaties en de ingezette middelen;

 • d. financiële fout: een fout die financiële consequenties heeft;

 • e. onzekerheden: de baten en lasten waarover de accountant geen toereikende controle-informatie heeft verkregen als gevolg van leemten in de administratieve organisatie of interne controle of ontoereikend beleid ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik;

 • f. auditrisico: het inherente risico, het interne beheersingsrisico en het ontdekkingsrisico tezamen;

 • g. goedkeuringstolerantie: het bedrag van de financiële fouten respectievelijk het bedrag van de onzekerheden blijkend uit de accountantscontrole van de jaarrekening, dat een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening niet in de weg staat;

 • h. omvangsbasis: de totale baten, of totale lasten, of de som van baten en lasten voor de jaarrekening als geheel, respectievelijk per wet voor de bevindingen per wet;

 • i. bedrijfsvoeringsparagraaf: onderdeel van het jaarverslag waarin, mede gebaseerd op risicoanalyse, verantwoording wordt afgelegd over de bedrijfsvoering.

2 Deze paragraaf is van toepassing op de accountantscontrole bij de jaarrekening die wordt opgesteld door het UWV, de CWI, de SVB, de RWI en het IB.

Artikel 5.10c. Het onderzoek

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De accountant stelt ten behoeve van zijn onderzoek een controleplan en werkprogramma’s op waarin hij de opzet en de wijze van uitvoering van het onderzoek en de daarbij gehanteerde normen vastlegt.

 • 2 De accountant sluit bij zijn onderzoek zoveel mogelijk aan bij de ontwikkelingen en regels die gelden voor de rijksoverheid.

 • 3 De accountant verricht de werkzaamheden met het oog op de afgifte van de verklaring zodanig dat daarbij een auditrisico van maximaal vijf procent per onderzochte massa is gewaarborgd.

 • 4 De accountant onderzoekt of de voorgeschreven informatie in de jaarrekening is opgenomen en of deze informatie niet strijdig is met die in het jaarverslag.

 • 5 De accountant onderzoekt de getrouwheid van de jaarrekening en of opgedragen wettelijke taken rechtmatig en doelmatig zijn uitgevoerd. Daarbij stelt de accountant tevens de controlebevindingen per wet vast.

 • 6 De omvangsbasis per wet wordt op overeenkomstige wijze als voor de omvangsbasis voor de jaarrekening als geheel bepaald. Bij het bepalen van de omvang van de controle op het niveau van een wet houdt de accountant rekening met de volgende toleranties in verhouding tot de gehanteerde omvangsbasis:

  • a. wet < € 50 miljoen: tolerantie = 10%;

  • b. wet > € 50 miljoen en ≤ € 500 miljoen: tolerantie = € 5 miljoen;

  • c. wet > € 500 miljoen: tolerantie = 1%.

 • 7 De accountant onderzoektbij de rechtmatigheid ook het door de desbetreffende rechtspersoon gevoerde beleid ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik.

 • 8 Het bestaan van risico’s met betrekking tot misbruik en oneigenlijk gebruik is geen belemmering voor een goedkeurende accountantsverklaring indien:

  • a. sprake is van een, de mogelijkheden en omstandigheden in aanmerking genomen, toereikend beleid ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik, en

  • b. dat beleid ook voldoende wordt uitgevoerd, en

  • c. de desondanks nog bestaande onzekerheid toereikend in de verantwoording is toegelicht.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2007, 44, datum inwerkingtreding 04-03-2007, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2006.

Het onderzoek

1 De accountant stelt ten behoeve van zijn onderzoek een controleplan en werkprogramma’s op waarin hij de opzet en de wijze van uitvoering van het onderzoek en de daarbij gehanteerde normen vastlegt.

2 De accountant sluit bij zijn onderzoek aan bij de regels die gelden voor de accountantscontrole voor de rijksoverheid tenzij in deze regeling afwijkingen zijn vastgelegd.

3 De accountant verricht de werkzaamheden met het oog op de afgifte van de verklaring zodanig dat daarbij een auditrisico van vijf procent per onderzochte omvangsbasis is gewaarborgd.

4 De accountant onderzoekt of de voorgeschreven informatie in de jaarrekening is opgenomen en of de informatie in het jaarverslag niet strijdig is met deze informatie.

5 De accountant onderzoekt de getrouwheid van de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening alsmede van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf opgenomen rapportage over de rechtmatigheid.

6 De accountant stelt de controlebevindingen vast van de uitvoering van de in de artikelen 30, eerste lid, onderdelen a, h en i, en 34, eerste lid, onderdelen a, d en e, van de Wet SUWI genoemde taken, voor zover het gaat om de uitvoering van wettelijke regelingen waarin uitkeringen of voorzieningen worden toegekend en waarvan de kosten ten laste komen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, of de fondsen, bedoeld in artikel 1, onderdelen f, g, j tot en met n en w, van de Wfsv.

7 De omvangsbasis wordt voor elk van de taken, bedoeld in het zesde lid, op overeenkomstige wijze als voor de omvangsbasis voor de jaarrekening als geheel bepaald. Bij het bepalen van de omvang van de controle op het niveau van een wet houdt de accountant rekening met de volgende toleranties in verhouding tot de gehanteerde omvangsbasis:

 • a. wet ≤ € 50 miljoen: tolerantie = 10%;

 • b. wet > € 50 miljoen en < € 500 miljoen: tolerantie = € 5 miljoen;

 • c. wet ≥ € 500 miljoen: tolerantie = 1%.

8 De accountant onderzoekt de doelmatigheid van het beheer en de organisatie.

Artikel 5.10d. De verklaring

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Ten behoeve van zijn verklaring bepaalt de accountant de omvang van financiële fouten en onzekerheden als volgt:

  • a. financiële fouten en onzekerheden in de baten als percentage van de totale baten;

  • b. financiële fouten en onzekerheden in de lasten als percentage van de totale lasten, en

  • c. financiële fouten en onzekerheden in de baten en lasten tezamen als percentage van de som van baten en lasten.

 • 2 De accountant toetst de hoogste van de drie financiële foutpercentages en drie onzekerheidspercentages, bedoeld in het eerste lid, aan de in onderstaande tabel opgenomen toleranties en baseert daarop de strekking van zijn verklaring.

  Goedkeurings-toleranties

  goedkeurende verklaring

  verklaring met beperking

  verklaring met oordeel-onthouding

  afkeurende verklaring

  Financiële fouten in de verantwoording

  ≤ 1%

  > 1% en ≤ 3%

   

  > 3%

  onzekerheden in de controle

  ≤ 3%

  > 3% en ≤ 10%

  > 10%

   
 • 3 De accountantsverklaring wordt opgesteld overeenkomstig de modellen die zijn opgenomen in bijlage XXI behorende bij deze regeling.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2007, 44, datum inwerkingtreding 04-03-2007, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2006.

De verklaring

1 Ten behoeve van zijn verklaring bepaalt de accountant de omvang van financiële fouten en onzekerheden die het getrouwe beeld van de jaarrekening en de daarbij behorende financiële toelichtingen dan wel het getrouwe beeld van de rechtmatigheidsinformatie in de bedrijfsvoeringsparagraaf aantasten.

2 Voor wat betreft de financiële fouten en onzekerheden die het getrouwe beeld van de jaarrekening en de daarbij behorende financiële toelichtingen aantasten, bepaalt de accountant de omvang als volgt:

 • a. financiële fouten en onzekerheden in de baten als percentage van de totale baten;

 • b. financiële fouten en onzekerheden in de lasten als percentage van de totale lasten, en

 • c. financiële fouten en onzekerheden in de baten en lasten tezamen als percentage van de som van baten en lasten.

3 De accountant toetst de hoogste van de drie financiële foutpercentages en drie onzekerheidspercentages, bedoeld in het tweede lid, aan de in onderstaande tabel opgenomen toleranties en baseert daarop de strekking van zijn verklaring.

Goedkeuringstoleranties

Goedkeurende verklaring

Verklaring met beperking

Verklaring met oordeelonthouding

Afkeurende verklaring

Financiële fouten in de verantwoording

≤ 1%

> 1% en ≤ 3%

 

> 3%

Onzekerheden in de controle

≤ 3%

> 3% en ≤ 10%

> 10%

 

4 Bij de bepaling van de strekking van de uiteindelijke accountantsverklaring weegt de accountant het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheidsrapportage in de bedrijfsvoeringsparagraaf, waaronder de getrouwheid van de rapportage over het gevoerde beleid ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik. Voor de getrouwheid van de rechtmatigheidsrapportage geldt geen kwantitatieve goedkeuringstolerantie.

5 De accountantsverklaring wordt opgesteld overeenkomstig de modellen die zijn opgenomen in bijlage XXII behorende bij deze regeling.

Artikel 5.10e. Het verslag van bevindingen

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Het UWV, de CWI, de SVB, de RWI en het IB dragen er zorg voor dat de minister door middel van het verslag van bevindingen inzicht wordt geboden in de belangrijkste uitkomsten van de controlewerkzaamheden van de accountant, in elk geval met betrekking tot:

  • a. fouten en onzekerheden voor de bepaling van de strekking van de accountantsverklaring, te onderscheiden in:

   • 1°. financiële fouten en onzekerheden in de jaarrekening als geheel, onderverdeeld in baten, lasten en baten en lasten tezamen;

   • 2°. financiële fouten wegens ten onrechte niet uitgevoerde herstelplannen, binnen de bedragen aan financiële fouten in de jaarrekening als geheel zoals opgenomen onder 1°;

   • 3°. formele fouten in de jaarrekening als geheel;

  • b. overige fouten en onzekerheden die niet worden gehanteerd voor de bepaling van de strekking van de accountantsverklaring, te onderscheiden in:

   • 1°. financiële fouten en onzekerheden per wet, onderverdeeld in baten, lasten en baten en lasten tezamen;

   • 2°. formele fouten per wet;

  • c. de doelmatigheid van het beheer en de organisatie;

  • d. het jaarverslag, voor wat betreft:

   • 1°. de prestatie-indicatoren;

   • 2°. de mededeling inzake de bedrijfsvoering;

   • 3°. herstelplannen voor niet-rechtmatige beschikkingen uit voorgaande verslagjaren;

   • 4°. de overwegingen om geen herstelplan uit te voeren.

 • 2 De accountant hanteert bij zijn controlewerkzaamheden als toetsingskader voor de onderdelen, genoemd in het eerste lid:

  • bij a. de rechtmatigheid en de getrouwheid;

  • bij b. de rechtmatigheid en de getrouwheid;

  • bij c. de ordelijke en controleerbare totstandkoming;

  • bij d. de ordelijke en controleerbare totstandkoming, voor de prestatie-indicatoren tevens de getrouwheid als in de gegeven omstandigheden is vereist.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2007, 44, datum inwerkingtreding 04-03-2007, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2006.

Het verslag van bevindingen

1 Het UWV, de CWI, de SVB, de RWI en het IB dragen er zorg voor dat de minister door middel van het verslag van bevindingen inzicht wordt geboden in de belangrijkste uitkomsten van de controlewerkzaamheden van de accountant, in elk geval met betrekking tot:

 • a. fouten en onzekerheden voor de bepaling van de strekking van de accountantsverklaring;

 • b. overige fouten en onzekerheden die niet worden gehanteerd voor de bepaling van de strekking van de accountantsverklaring;

 • c. de doelmatigheid van het beheer en de organisatie;

 • d. het jaarverslag, voor wat betreft de prestatie-indicatoren;

 • e. het jaarverslag, voor wat betreft de bedrijfsvoeringsparagraaf.

2 De accountant hanteert bij zijn controlewerkzaamheden als toetsingskader voor de onderdelen, genoemd in het eerste lid:

bij a. de getrouwheid;

bij b. de getrouwheid;

bij c. de ordelijke en controleerbare totstandkoming;

bij d. de ordelijke, controleerbare en deugdelijke totstandkoming voor wat betreft de prestatie-indicatoren;

bij e. de ordelijke en controleerbare totstandkoming van de bedrijfsvoeringsparagraaf en de getrouwheid voor wat betreft de rechtmatigheidsrapportage in de bedrijfsvoeringsparagraaf.

§ 5.2. Informatievoorziening

§ 5.2.1. Informatieverstrekking CWI, UWV en SVb aan de minister en de IWI

Artikel 5.11. Basisgegevens

 • 1 De CWI, het UWV en de SVB dragen zorg voor de elektronische beschikbaarheid van ten minste de basisgegevens die zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlagen III, V en VII ten behoeve van de minister en de IWI, voorzover die gegevens noodzakelijk zijn voor het toezicht en de andere taken van de minister.

 • 2 De CWI, het UWV en de SVB dragen er zorg voor dat de gegevens, bedoeld in het eerste lid, ieder kwartaal worden geactualiseerd en binnen zes weken na afronding van ieder kwartaal direct leverbaar zijn.

 • 3 De CWI, het UWV en de SVB dragen er zorg voor dat de gegevens, bedoeld in het eerste lid, voorzover zij zijn verwerkt voor de uitvoering van de aan de CWI, het UWV en de SVB opgedragen taken, tenminste vijf jaar worden bewaard nadat de taak ten aanzien van de geregistreerde persoon is geëindigd.

 • 4 Na afloop van de termijn, bedoeld in het derde lid, bewaren de CWI, het UWV en de SVB de gegevens slechts ten behoeve van historische of wetenschappelijke doeleinden, of dragen ze de gegevens voor die doeleinden gedocumenteerd over aan het Steinmetzarchief van het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten. Bij de overdracht worden de richtlijnen van het Steinmetzarchief in acht genomen.

Artikel 5.12. Periodieke informatieverstrekking

 • 1 De CWI, het UWV en de SVB verstrekken ten behoeve van de beleidsvorming aan de minister de informatie, bedoeld in de bij deze regeling behorende bijlagen IV, onder b, VI, onder b, en VIII, onder b, op de daarbij telkens aangegeven tijdstippen.

 • 2 Uiterlijk binnen zes weken na het verstrijken van elke maand verstrekt het UWV ten behoeve van de beleidsvorming aan de minister de in de bij deze regeling behorende bijlage VI, onder c, genoemde maandcijfers.

 • 3 Uiterlijk op 1 februari, 1 juli en 1 november van ieder kalenderjaar verstrekken het UWV en de SVB aan de minister een rapportage over de door hen beheerde fondsen op de wijze als in de bijlagen VI, onder d, en VIII, onder c, is aangegeven.

 • 4 Binnen zes maanden na afloop van elk kalenderjaar verstrekken het UWV en de SVB aan de minister de in de bij deze regeling behorende bijlage VI, onder e, respectievelijk bijlage VIII, onder d, genoemde statistische rapportages.

Artikel 5.13. Jaarlijkse informatieverstrekking voor de Rijksbegroting

De SVB verstrekt jaarlijks aan de minister in mei een gedetailleerde raming van het aantal personen dat een uitkering ontvangt krachtens de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet, de Algemene Kinderbijslagwet en de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000.

Artikel 5.14. Informatieverstrekking aan derden

 • 1 Op verzoek van de minister respectievelijk de IWI verstrekken de CWI, het UWV en de SVB gegevens en informatie aan personen of instanties die in zijn opdracht of met zijn instemming onderzoek of analyses uitvoeren.

 • 2 Op verzoek van de minister respectievelijk de IWI verstrekken de CWI, het UWV en de SVB gegevens en informatie aan personen of instanties die in zijn opdracht bewerker zijn van de gegevens uit deze regeling.

 • 3 Op verzoek van de minister verstrekken de CWI, het UWV en de SVB informatie aan door hem aangewezen internationaalrechtelijke organisaties.

 • 4 Op verzoek van de minister verstrekt het UWV gegevens en informatie aan de minister van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties. Het UWV levert in ieder geval binnen zes weken na afloop van elk kwartaal de in bijlage IX genoemde rapportages en jaarlijks, binnen drie maanden na afloop van het jaar, de in bijlage IX genoemde bestanden.

 • 5 De CWI, het UWV en de SVB plegen overleg met de personen of instanties, bedoeld in het eerste, tweede, derde en vierde lid, over de inhoud, de vorm, de wijze en het tijdstip waarop de informatieverstrekking, bedoeld in het eerste, tweede, derde en vierde lid, plaatsvindt.

 • 6 De minister en de IWI dragen er zorg voor, dat de personen en instanties, bedoeld in het eerste, tweede, derde en vierde lid, van de CWI, het UWV en de SVB niet meer gegevens en informatie krijgen dan noodzakelijk is voor de uitvoering van het onderzoek dan wel voor de taak ten behoeve waarvan bedoelde personen of instanties de gegevens en informatie ontvangen en overleggen met de CWI, het UWV en de SVB over de wijze waarop dit kan worden bereikt.

Artikel 5.15. Openbaarmaking onderzoeksrapporten en statistische rapportages

 • 1 De CWI, het UWV en de SVB brengen rapporten over onderzoek dat door of in opdracht van de uitvoeringsorganisatie is uitgevoerd, ter kennis van de minister. De rapporten over onderzoeken, waarvan de minister niet reeds op de hoogte was of kon zijn, worden uiterlijk twee weken voor openbaarmaking aan de minister verstrekt.

 • 2 De CWI, het UWV en de SVB maken rapporten met informatie als bedoeld in artikel 5.12 en artikel 5.14, eerste lid, niet eerder dan twee dagen na verstrekking aan de minister, openbaar.

 • 3 In geval van de openbaarmaking, bedoeld in dit artikel, wordt de minister uiterlijk 48 uur voor de verwachte publicatietermijn geïnformeerd over de wijze waarop dit zal plaatsvinden.

 • 4 De minister kan op verzoek van de CWI, het UWV en de SVB toestaan, dat van de termijnen, bedoeld in dit artikel wordt afgeweken.

ArtikelKwaliteit van de informatievoorziening 5.16

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 De CWI, het UWV en de SVB dragen zorg voor een deugdelijke administratie en organisatie, waaronder begrepen dusdanige procedures en voorzieningen dat er, mede gelet op de stand van de kennis op het terrein van de kwaliteitszorg, voldoende waarborgen aanwezig zijn voor:

  • a. het kunnen voldoen aan de informatieverplichtingen, bedoeld in § 5.2.1;

  • b. tijdige verstrekking van gegevens en informatie;

  • c. voldoende actualiteit en betrouwbaarheid van gegevens en informatie;

  • d. continuïteit van de verstrekking en opslag van gegevens en informatie.

 • 2 De CWI, het UWV en de SVB rapporteren uiterlijk tegelijk met het jaarverslag over de kwaliteit van de informatievoorziening en de wijze waarop deze gewaarborgd.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2007, 44, datum inwerkingtreding 04-03-2007, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2006.

1 De CWI, het UWV en de SVB dragen zorg voor een deugdelijke administratie en organisatie, waaronder begrepen dusdanige procedures en voorzieningen dat er, mede gelet op de stand van de kennis op het terrein van de kwaliteitszorg, voldoende waarborgen aanwezig zijn voor:

 • a. het kunnen voldoen aan de informatieverplichtingen, bedoeld in § 5.2.1;

 • b. tijdige verstrekking van gegevens en informatie;

 • c. voldoende actualiteit;

 • d. het voldoen aan het normenkader voor de betrouwbaarheid van de niet-financiële informatie zoals opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage XVII (‘Normenkader betrouwbaarheid niet-financiële informatie’);

 • e. continuïteit van de verstrekking en opslag van gegevens en informatie.

2 De CWI, het UWV en de SVB rapporteren in de bedrijfsvoeringsparagraaf in het jaarverslag over de kwaliteit van de informatievoorziening en over de wijze waarop deze is gewaarborgd.

Artikel 5.17. Stukken Raad van bestuur en Raad van advies

 • 1 De CWI, het UWV en de SVB verstrekken de agenda en een verkort verslag van de vergaderingen van de Raad van bestuur en de Raad van advies aan de minister en de IWI.

 • 2 De stukken voor de Raden van bestuur en de Raden van advies worden op verzoek binnen drie dagen na agendering aan de minister en de IWI ter beschikking gesteld.

Artikel 5.17a. Melding van belangrijke voornemens tot uitbesteding

 • 1 De CWI, het UWV, de SVB, de RWI en het IB stellen de minister en de IWI zo spoedig mogelijk in kennis van hun voornemens tot het door één of meer andere rechtspersonen of natuurlijke personen laten verrichten van werkzaamheden op het terrein van facilitaire dienstverlening of personeelsbeleid, indien het zwaarwegend karakter ervan daartoe naar hun oordeel aanleiding geeft.

 • 2 Een kennisgeving als bedoeld in het eerste lid omvat in elk geval de volgende informatie:

  • a. een zodanige beschrijving van de door derden te verrichten werkzaamheden, dat daaruit blijkt in welke relatie deze tot de kerntaken staan;

  • b. de contractduur;

  • c. de volumegegevens en (geraamde) financiële omvang van het contract; en

  • d. indien in verband met de werkzaamheden inzage in of overdracht van cliëntgegevens plaatsvindt: een beschrijving van aard en hoeveelheid daarvan.

Artikel 5.18. Wijziging informatieverstrekking

De minister wijzigt de bepalingen in deze paragraaf en de daarbij behorende bijlagen slechts na overleg met de CWI, het UWV en de SVB.

§ 5.2.2. Informatieverstrekking aan de RWI

Artikel 5.19. Informatieverstrekking door CWI, UWV, SVB en gemeenten

 • 2 De minister kan nader bepalen dat de informatieverstrekking, bedoeld in het eerste lid, zal plaatsvinden door zijn tussenkomst.

 • 3 De gemeenten verstrekken aan de RWI, door tussenkomst van de minister, de in de bij deze regeling behorende bijlage X opgenomen informatie, die de RWI nodig heeft voor de uitvoering van zijn taak, en die betrekking hebben op de uitvoering van de Wet SUWI en andere wetten.

 • 4 De gegevens, bedoeld in het eerste lid, zijn zodanig, dat natuurlijke personen niet geïdentificeerd of identificeerbaar zijn.

 • 5 De in dit artikel genoemde informatieverstrekkingen vinden kosteloos plaats.

 • 6 De CWI, het UWV en de SVB stellen de RWI in kennis van de onderzoeken, die door hen of in hun opdracht zijn uitgevoerd.

Artikel 5.20. Nadere bepalingen voor informatieverstrekking

 • 2 Artikel 5.18 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van wijziging van deze paragraaf.

 • 3 De RWI kan de CWI, het UWV, de SVB en de gemeenten verzoeken andere informatie dan bedoeld in artikel 5.19 te verstrekken, die hij nodig heeft voor de uitvoering van zijn taak en daarbij aangeven op welke wijze en op binnen welke termijn die informatie worden verstrekt.

§ 5.2.3. Informatieverstrekking IB aan de minister en de IWI

Artikel 5.21. Reguliere informatieverstrekking IB

 • 1 Binnen zes weken na afloop van elk kwartaal verstrekt het IB de minister een overzicht van de gegevens die zijn opgenomen in de bijlage XI, behorende bij deze regeling.

  Het kwartaalverslag bevat in elk geval een omschrijving van de onderwerpen die zijn genoemd in onderdeel a van bijlage XI.

 • 2 Het jaarverslag van het IB bevat in elk geval een omschrijving van de onderwerpen die zijn genoemd in onderdeel a van bijlage XI.

§ 5.2.4. Rapportage gegevensverwerking

Artikel 5.22. Verantwoording gegevensverwerking

 • 1 De CWI, het UWV, de SVB en het IB rapporteren vóór 15 maart van elk jaar over de opzet en werking van het stelsel van maatregelen en procedures, gericht op het waarborgen van een exclusieve, integere, beschikbare en controleerbare gegevensverwerking.

 • 2 De rapportage wordt vergezeld van een oordeel en een rapport van bevindingen van een tot de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors toegelaten persoon.

§ 5.2.5. Kennisgeving besluiten CWI, UWV en SVB aan de IWI

Artikel 5.23. Aanwijzing voor te leggen besluiten CWI, UWV en SVB

 • 1 De CWI, het UWV en de SVB brengen hun besluiten van algemene strekking binnen twee weken na vaststelling schriftelijk ter kennis van de IWI.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van besluiten die goedkeuring van de minister behoeven.

Hoofdstuk 6. Suwinet en IB

§ 6.1. Suwinet

Artikel 6.1. Functies Suwinet

Suwinet biedt de Suwinet-partijen de mogelijkheid:

 • a. bij elkaar gegevens te raadplegen en over te nemen in de eigen administratie, genoemd inkijken;

 • b. elkaar gegevens, documenten of andere informatie te verstrekken, genoemd meldingen versturen.

Artikel 6.2. Gegevensregister SUWI

 • 2 In het Gegevensregister SUWI worden eveneens de berichten, te weten de specifieke gegevens, documenten of andere informatie die met behulp van de mogelijkheden, bedoeld in artikel 6.1, worden verstrekt, vastgelegd. Hierbij wordt per bericht bepaald:

  • a. welke gegevens, documenten of andere informatie er onderdeel van zijn;

  • b. tussen welke Suwinet-partijen het wordt uitgewisseld;

  • c. in welke gevallen de uitwisseling plaatsvindt.

Artikel 6.3. Beheer en Stelselontwerp Suwinet

 • 1 De CWI voert ten behoeve van Suwinet de volgende beheertaken uit:

  • a. de inrichting van een centrale elektronische voorziening;

  • b. de inrichting van een gemeenschappelijk faciliteit voor de toegangsbeveiliging;

  • c. de ondersteuning van de Suwinet-partijen bij het beheer en gebruik van Suwinet;

  • d. het, na overleg met de Suwinet-partijen, doen van voorstellen aan de Minister over de wijziging van deze paragraaf.

 • 2 De CWI belast een afzonderlijk en herkenbaar organisatieonderdeel met de taken, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 De Suwinet-partijen voeren ten behoeve van het beheer en gebruik van onderdelen van Suwinet de volgende taken uit:

  • a. de inrichting van een decentrale elektronische voorziening, waaronder een Personenverwijsbestand en, met behulp van de faciliteit, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, een toegangsmachtigingsadministratie;

  • b. de aansluiting van de decentrale elektronische voorziening op de centrale elektronische voorziening, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a;

 • 4 In de bij deze regeling behorende bijlage XIII (`Stelselontwerp Suwinet 1.0') wordt beschreven op welke wijze en volgens welke specificaties het organisatieonderdeel, bedoeld in artikel 6.3, tweede lid, en de Suwinet-partijen invulling geven aan het eerste lid onderscheidenlijk het derde lid.

Artikel 6.4. Beveiliging Suwinet

 • 1 De Suwinet-partijen dragen zorg voor de beveiliging van de gegevensuitwisseling tegen inbreuken op de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid, overeenkomstig hetgeen over de voor het stelsel van maatregelen en procedures te hanteren normen wordt bepaald in de bij deze regeling behorende bijlage XIV (`Beveiliging Suwinet 1.0').

 • 2 De Suwinet-partijen geven ieder in een beveiligingsplan aan op welke wijze zij invulling geven aan het eerste lid.

 • 3 Artikel 5.22 is van overeenkomstige toepassing op het gebruik en de inrichting van Suwinet.

§ 6.2. IB

Artikel 6.5. Aansluitvoorwaarden gemeenten op IB

In de bij deze regeling behorende bijlage XV (`Aansluitvoorwaarden gemeenten op IB 1.0') wordt bepaald op welke wijze en op welk tijdstip de elektronische gegevensuitwisseling tussen burgemeester en wethouders en het IB plaatsvindt.

Artikel 6.6. Ontwerp elektronische voorzieningen IB

In de bij deze regeling behorende bijlage XVI (‘Ontwerp elektronische voorzieningen IB 2.0’) wordt, in aanvulling op het gestelde in de bijlage XIII (`Stelselontwerp Suwinet 1.0'), bedoeld in artikel 6.3, vierde lid, bepaald:

 • a. op welke wijze de gegevensverstrekking, bedoeld in artikel 3 van het Besluit Inlichtingenbureau gemeenten, plaatsvindt;

 • b. welke gegevens worden verstrekt;

 • c. in welke gevallen de verstrekking gebeurt;

 • d. hoelang de gegevens worden bewaard.

Artikel 6.7. Overgangsbepaling aansluiting gemeenten op IB en Suwinet

 • 2 Vanaf de in het eerste lid bedoelde datum maken burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeenten eveneens gebruik van Suwinet.

Artikel 6.8. Verstrekking van gegevens over detentie via IB

Tot uiterlijk 1 juli 2006 worden opgaven en inlichtingen als bedoeld in artikel 64, eerste lid, onderdeel k, van de WWB, artikel 45, eerste lid, onderdeel j, van de IOAW en artikel 45, eerste lid, onderdeel k, van de IOAZ door het college van burgemeester en wethouders en de Minister van Justitie door tussenkomst van het Inlichtingenbureau gevraagd onderscheidenlijk verstrekt.

Hoofdstuk 7. Overgangsbepalingen en afwijkingen van de Wet SUWI en van het Besluit Inlichtingenbureau gemeenten i.v.m. invoering

Artikel 7.3a. Overgangsbepaling aanvragen Toeslagenwet

In afwijking van de artikelen 21, onderdeel f, 28, eerste lid, en 29 van de Wet SUWI en van artikel 46, onderdeel C, van de Invoeringswet SUWI, voorzover het betreft artikel 11, tweede lid, van de Toeslagenwet, wordt de aanvraag van een toeslag op grond van de Toeslagenwet ingediend bij het UWV indien het een aanvraag betreft tot toekenning van een toeslag in aanvulling op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet waarvan de aanvraag is of wordt behandeld door het UWV.

Artikel 7.6. Overgangsbepaling i.v.m. hoofdstuk 8 Wet SUWI en het Besluit Inlichtingenbureau gemeenten m.b.t. begrotingen, budgetvaststelling, jaarplannen en meerjarenbeleidsplannen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 7.10. Overgangsbepaling reïntegratieverantwoordelijkheid werkgever in het tweede spoor

 • 1 Indien op 1 januari 2002 een dienstbetrekking bestaat met een werknemer, wiens eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte is gelegen voor die datum en ten aanzien van wie het Landelijk instituut sociale verzekeringen op die dag een taak heeft op grond van artikel 8, eerste lid, en artikel 10 van de Wet REA, zoals die artikelen luidden op de dag voorafgaand aan 1 januari 2002, heeft in afwijking van artikel 8 en 10 van de Wet REA, het UWV de taak tot bevordering van de inschakeling in het arbeidsproces van die werknemer op grond artikel 10 van die wet.

 • 2 Indien de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte van een werknemer is gelegen voor 1 januari 2003, is artikel 8, eerste lid, van de Wet REA, indien vaststaat dat in het bedrijf van de werkgever geen passende arbeid voorhanden is, voor de werkgever niet van toepassing en is artikel 10 van de Wet REA van toepassing, tenzij de werkgever het UWV schriftelijk meldt, dat hij de taak op grond van artikel 8 van de Wet REA zal verrichten ten aanzien van zo'n werknemer.

Artikel 7.11. Overgang lopende reïntegratietrajecten Anw'ers en niet-uitkeringsgerechtigden

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 7.12. Afwijkende bepaling overgang verantwoordelijkheid arbeidsgehandicapten

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 7.13. Overgangsbepaling m.b.t. de landelijke cliëntenraad

In afwijking van artikel 12, tweede lid, van de Wet SUWI bestaat de landelijke cliëntenraad, bedoeld in artikel 12 van die wet, tot 1 januari 2003 uit negen vertegenwoordigers van landelijke cliëntenorganisaties en drie afgevaardigden uit de cliëntenparticipatie bij de gemeenten.

Artikel 7.15 . Vergoeding leden ontslagcommissie CWI i.v.m. overgang ontslagbescherming

[Vervallen per 01-01-2006]

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 8.1. Intrekking ministeriële regelingen

De Regeling bewaarplicht identiteitsdocumenten en de Regeling financiële rapportage fondsbeheerders worden ingetrokken.

Artikel 8.2. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen, met uitzondering van de bijlagen III tot en met XVI, in de Staatscourant worden geplaatst.

De bijlagen III tot en met XVI liggen met ingang van 1 januari 2002 ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

's-Gravenhage, 21 december 2001

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W.A. Vermeend

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Bijlagen

I Aanvraag Abw/IOAW
II Aanvraag WW/TW
III Basisgegevens CWI
IV Informatieproducten van de CWI
V Basisgegevens UWV
VI Informatieproducten van het UWV
VII Basisgegevens SVB
VIII Informatieproducten van de SVB
IX Informatieproducten ten behoeve van BZK
X Informatieproducten ten behoeve van de RWI
XI Informatieproducten van het IB
XII Gegevensregister SUWI 1.0
XIII Stelselontwerp Suwinet 1.0
XIV Beveiliging Suwinet 1.0
XV Aansluitvoorwaarden gemeenten op IB 1.0
XVI Ontwerp elektronische voorzieningen IB 1.0
XVII Aansluitingsschema gemeenten op IB
XVIII Ingroeischema Abw/IOAW-intake
XIX Bijlage XIX, behorende bij de Regeling SUWI, artikel 7.4, eerste lid

Bijlage I. Aanvraag WWB/IOAW

bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onderdeel a, van de Regeling SUWI

Gegevens WWB/IOAW

Alle relevante gegevens behorende tot de volgende categorieën:

 • Persoons- en stamgegevens zoals (voor zover van toepassing):

  • naam, adres en woonplaats

  • sofinummer

  • geboortedatum

  • burgerlijke staat

  • leefvorm

  • nationaliteit

  • verblijfstitel

  • werkvergunning

  • zorgverzekering

 • Leefsituatie zoals (voor zover van toepassing):

  • huwelijk

  • kind(eren)

 • Arbeids- en werkgeversgegevens zoals (voor zover van toepassing):

  • rede einde arbeidsverhouding

  • aard arbeidsverhouding

  • arbeidsperiode

  • nettoloon en loonperiode

  • werkgever

  • werkzaamheden anders dan in arbeidsverhouding

 • Arbeidskwalificatiegegevens zoals (voor zover van toepassing):

  • arbeidsmarktkwalificaties

  • opleiding

  • werkervaring

 • Inkomsten zoals (voor zover van toepassing):

  • overige inkomsten

 • Arbeidstoeleidingsgegevens zoals (voor zover van toepassing):

  • beschikbaarheid voor arbeid

  • mobiliteit en belemmeringen

  • inschrijving werkzoekende

 • Uitkeringsgegevens zoals (voor zover van toepassing):

  • aanvraag uitkering

  • uitkeringsverhouding

  • ontslag (aantal uren, aard, bezwaar)

  • heffingskorting(en)

 • Vermogenssituatie zoals (voor zover van toepassing):

  • bezittingen

  • eigen woning

  • hypotheek

  • schulden

  • waardepapieren

  • motorrijtuig/caravan

 • Woonsituatie en -lasten zoals (voor zover van toepassing):

  • woonlasten

  • medebewoning

  • kostgeld

 • Bewijsstukken WWB/IOAW

 • Identiteit

 • Echtscheiding / verlating Origineel en geldig identiteitsbewijs

 • Indien van toepassing:

  • Origineel en geldig bewijs waaruit de verblijfsstatus blijkt

Indien van toepassing

 • Echtscheiding / verlating

  Alle documenten, zoals:

  • Echtscheidingsvonnis en bewijs van boedelscheiding, inclusief de correspondentie met uw advocaat

  • Verzoekschrift echtscheiding

  • Voorlopige voorzieningen rechtbank

  • Bewijsstukken inzake de hoogte en duur van te ontvangen alimentatie, voor u en uw kind(eren)

  • Bewijsstukken inzake de hoogte en duur van te betalen alimentatie

  • In het geval van co-ouderschap: het gerechtelijk vonnis

  • Beschikking scheiding van tafel en bed

  • Naam adres, woonplaats, telefoonnummer, sofinummer (ex) partner

  • Naam adres, woonplaats, telefoonnummer advocaat echtscheiding

 • Sollicitatieactiviteiten

  Alle documenten, zoals:

  • Overzicht sollicitatie activiteiten

  • Naam, adres woonplaats, telefoonnummer benaderde werkgevers

  • Kopieën sollicitatiebrieven, berichten van ontvangst, uitnodigingen voor gesprek, eventuele afwijzingen

  • Medische of psychische belemmeringen

   Alle documenten, zoals:

   • Omschrijving medische of psychische klachten

   • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer behandelend arts of andere hulpverlener

   • Afsprakenkaart ziekenhuis, polikliniek, RIAGG of andere instelling

   • Correspondentie inzake plaatsing op wachtlijst

   • Rapport (recente) medische keuring

 • Ontslag / beëindiging dienstverband

  Indien van toepassing

 • Alle documenten met betrekking tot het ontslag, zoals bijvoorbeeld:

  • Ontslagcorrespondentie met ex werkgever

  • Ontslagcorrespondentie met andere instanties

  • Ontslagvergunning

  • Verzoek / verweer schrift

  • Beschikking kantonrechter

  • Naam adres, woonplaats, telefoonnummer advocaat ontslag

 • Beëindiging studie / opleiding Indien van toepassing

 • Alle documenten met betrekking tot de beëindigde studie of opleiding zoals bijvoorbeeld:

  • Afstudeerverklaring

  • Verklaring beëindiging WSF/WTS (studiefinanciering)

  • Inleverbewijs OV-jaarkaart)

  • Diploma / getuigschrift

  • Bewijs uitschrijving van opleiding

  • Indien er sprake is van studieschuld het bewijs van de studieschuld

  • Bewijzen van aanvraag / toekenning / einde studiefinanciering

  • Gegevens van avond en / of deeltijdopleiding

 • Woonsituatie (huur) Indien van toepassing

  In geval van een gezamenlijke huishouding kan één van de partners de bewijsstukken overleggen

 • Alle documenten met betrekking tot woning, schip of woonwagen in huur, zoals:

  • Huurcontract

  • Betalingsbewijs huur (bank / giroafschrift)

  • Verklaring omtrent berekening (bruto / netto) huur

  • Specificatie service en administratie kosten

  • Beschikking huurtoeslag

 • Woonsituatie (onderhuur of kostganger) Indien van toepassing

  In geval van een gezamenlijke huishouding kan één van de partners de bewijsstukken overleggen

 • Alle documenten met betrekking tot de woonsituatie,

  Zoals:

  • Onderhuurcontract

  • Betalingsbewijs huur / kostgeld (bank / giro afschrift)

  • Verklaring hoofdbewoner

 • Woonsituatie (koop) Indien van toepassing

  In geval van een gezamenlijke huishouding kan één van de partners de bewijsstukken overleggen

 • Alle documenten met betrekking tot woning, schip of woonwagen in eigendom, zoals:

  • Eigendomsakte / koopakte

  • Hypotheekakte

  • Taxatierapporten

  • Polis brand en opstalverzekering

  • Hypotheeklasten per maand (aflossing / premie)

  • Eigenaargedeelte OZB

  • Premie Opstalverzekering

  • Bijdrage Vereniging van Eigenaren

  • Kosten (groot) onderhoud

  • Administratiekosten

  • Rioolrechten

  • Waterschaps- en polderlasten

  • Erfpachtcanon

 • Inwonende Kinderen jonger dan 18 jaar Indien van toepassing

 • Kinderen jonger dan 18 jaar

  Van een van beide of van beide partners

  Naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats inwonende kinderen jonger dan 18 jaar

  Kinderbijslag, alle documenten, zoals: Beschikking Sociale verzekeringsbank

 • Studiefinanciering, alle documenten, zoals:

  • Beschikking toekenning of

  • weigering studiefinanciering

  Bewijzen betaling studiefinanciering

 • Inkomsten Overzicht inkomsten inwonende kinderen

  Eventuele arbeidscontracten inwonende kinderen

 • Medebewoners Indien van toepassing

 • Inwonende kinderen van 18 jaar en ouder

  Van een van beide of van beide partners

  Naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats inwonende kinderen van 18 jaar en ouder

  Overige medebewoners

 • Alle documenten, zoals:

  • Naam, voornamen geboortedatum medebewoner(s)

  Eventuele Familie relatie met de medebewoner

  Onderverhuur contract en / of betalingsbewijs onderverhuur

  Contract kostgeverschap en / of betalingsbewijs kostgeld

  Schriftelijke afspraken inzake de verdeling van de kosten van het huishouden

 • Inkomsten Indien van toepassing

 • Inkomsten uit arbeid (loondienst)

  Alle documenten, zoals:

  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer Werkgever

  • Arbeidscontract

  • Laatste loonstrook (vaste inkomsten)

  • Loonstroken afgelopen 12 maanden (wisselende inkomsten)

 • Inkomsten uit Uitkering

  Alle documenten, zoals:

  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer Uitkeringsinstantie

  • Bewijs van toekenning (beschikking) inzake de uitkering

  • Bewijs van (tijdelijke) verlaging of wijziging van de uitkering

  • Correspondentie met de uitkeringsinstantie

  • Naam adres, woonplaats, telefoonnummer advocaat bij procedure met uitkeringsintantie

 • Inkomsten uit zelfstandig bedrijf of beroep

  Alle documenten, zoals:

  • Omschrijving bedrijf / beroep

  • Jaarcijfers over de laatste drie jaar

  • Inschrijving Kamer van Koophandel

  • Afschriften zakenrekening(en) over de afgelopen 3 maanden

  • Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer boekhouder

  • Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer bewindvoerder (bij surseance)

  • Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer curator (bij faillissement)

 • Inkomsten uit Studiefinanciering

  Alle documenten, zoals:

  • Anders dan voor inwonende kinderen jonger dan 18 jaar

  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer Studiefinanciering

  • Bewijs van toekenning (beschikking) inzake de uitkering

  • Bewijs van (tijdelijke) verlaging of wijziging van de uitkering

  • Correspondentie met Studiefinanciering

  • Naam adres, woonplaats, telefoonnummer advocaat bij procedure met Studiefinanciering

 • Inkomsten uit alimentatie,

  Alle aanvullende documenten, zoals:

  • Alleen in aanvulling op overzicht documenten bij `echtscheiding'

  • Bewijzen van betaling en / of betalingsachterstanden van alimentatie

  • Correspondentie inzake betaling en betalingsachterstanden

  • Naam adres, woonplaats, telefoonnummer advocaat bij procedure betalingsachterstanden

  • Voorlopige teruggave belastingdienst

  • Alle documenten, zoals:

   • Beschikking Belastingdienst inzake:

    • -

     Algemene Heffingskorting

    • -

     Combinatiekorting

    • -

     Alleenstaande ouderkorting

    • -

     Aanvullende Alleenstaande ouder korting

    • -

     Ouderenkorting

    • -

     Aanvullende Ouderenkorting

 • Vermogen Bank / giro gegevens altijd, overige gegevens indien van toepassing

 • Bank / girorekeningen

  Altijd meenemen:

 • Inclusief spaarrekeningen en Beleggingsrekeningen

 • Van alle rekeningen (ook in het buitenland): naam, adres en woonplaats van bankinstelling en rekeningnummer

  Alle bescheiden waaruit spaargeld blijkt, bijvoorbeeld spaarbankboekje, spaarrekeningen

  Alle afschriften van de bank-, giro- en/of creditkaartrekeningen van de laatste drie maanden

 • Motorvoertuigen

  Alle documenten, zoals:

  • Auto, Motor, Bedrijfswagen

  • Het kentekenbewijs (delen I en II)

  • Gegevens omtrent de financiering (bijvoorbeeld financieringscontract, lening, huurkoop, uitgestelde betaling)

  • Aankoopbewijs

  • Eigendomsbewijs

 • Caravan of boot

  Alle documenten, zoals:

  • Omschrijving merk, type, bouwjaar

  • Gegevens omtrent de financiering (bijvoorbeeld financieringscontract, lening, huurkoop, uitgestelde betaling)

  • Aankoopbewijs

  • Eigendomsbewijs

 • Overzicht waardepapieren

  Alle documenten, zoals:

  • Lijfrente polissen

  • Effecten

  • Levensverzekeringen obligaties

  • Aandelen/opties Dividendoverzichten

  • Spaarbrieven

  • Koopsompolissen

  • Beleggingscertificaten

 • Overige bezittingen

  Overzicht, documenten, zoals:

  • Juwelen

  • Schilderijen

  • Onroerend goed (ook in het buitenland)

  • Aandeel in een onverdeelde boedel of erfenis

  • Taxatierapporten

 • Inboedelverzekering

  Alle documenten, zoals:

  • Polis inboedelverzekering

 • Schulden Indien van toepassing

  Lopende Leningen

  Alle documenten, zoals:

  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer Kredietverschaffer

  • Overeenkomst of contract lening of krediet

  • Alle afschriften en aflossingsoverzichten van de afgelopen drie maanden

  • Correspondentie inzake achterstanden

 • Betalingsachterstanden (anders dan leningen)

  Alle documenten, zoals:

  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer Instantie(S)

  • Correspondentie inzake achterstanden

  • Schriftelijke overeenkomst inzake aflossingsregeling

 • Schuldsanering

  Alle documenten, zoals:

  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer advocaat schuldhulpverlening

  • Verzoek tot regeling van de schulden

  • Beschikking rechter inzake wettelijke schuldregeling

  • Beschikking bewindvoering of onder curatele stelling

  • Contract saneringskrediet (Gemeentelijke Kredietbank)

 • Zorgverzekering

  Alle documenten, zoals:

  • Zorgverzekeringskaart of – pasje

  • Polis zorgverzekering

  • Eigen risico Polis (aanvullende) zorgverzekering

  • Polis tandartsverzekering

  • Betalingsbewijzen premies zorgverzekeringen

  • Beschikking zorgtoeslag

Bijlage II. Aanvraag WW/TW

bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onderdeel b, van de Regeling SUWI

Gegevens WW/TW

Alle relevante gegevens behorende tot de volgende categorieën:

 • Persoons- en stamgegevens zoals (voor zover van toepassing):

  • naam, adres en woonplaats

  • sofinummer

  • geboortedatum

  • burgerlijke staat

  • leefvorm

  • nationaliteit

  • verblijfstitel

  • werkvergunning

 • Arbeids- en werkgeversgegevens zoals (voor zover van toepassing):

  • aard arbeidsverhouding

  • arbeidsperiode

  • brutoloon en loonperiode

  • werkgever

  • uitzendbureau en inlener

 • Arbeidskwalificatiegegevens zoals (voor zover van toepassing):

  • arbeidsmarktkwalificaties

  • opleiding

  • werkervaring

 • Arbeidstoeleidingsgegevens zoals (voor zover van toepassing):

  • beschikbaarheid voor arbeid

  • mobiliteit en belemmeringen

  • inschrijving werkzoekende

 • Uitkeringsgegevens zoals (voor zover van toepassing):

  • aanvraag uitkering

  • uitkeringsverhouding

  • ontslag (aantal uren, aard, bezwaar)

 • Bewijsstukken WW/TW

 • Identiteit

  Origineel en geldig identiteitsbewijs

 • Indien van toepassing:

  Origineel en geldig bewijs waaruit de verblijfsstatus blijkt

 • Sollicitatie activiteiten Niet voor groepen die zijn vrijgesteld van deze verplichting

  Overzicht van recente sollicitaties en eventueel relevante correspondentie

 • Ontslag / beëindiging dienstverband

  Indien van toepassing

 • Alle documenten met betrekking tot het ontslag, zoals bijvoorbeeld:

  • Ontslagcorrespondentie met ex werkgever

  • Ontslagcorrespondentie met andere instanties

  • Ontslagvergunning

  • Verzoek / verweer schrift

  • Beschikking kantonrechter

 • Inkomen en arbeidsverleden Indien van toepassing

  Inkomsten uit arbeid (loondienst)

  Alle documenten, zoals:

  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer Werkgever

  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer uitzendbureaus en opdrachtgevers

  • Arbeidsovereenkomst

  • Laatste loonstroken

  • Ingevulde loonbelastingverklaring

  • Voor zover beschikbaar volledig ingevulde werkgeversverklaring

  • Statusoverzichten

 • Inkomsten uit Uitkering

  Alle documenten, zoals:

  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer Uitkeringsinstantie

  • Bewijs van toekenning (beschikking) inzake de uitkering

  • Bewijs van (tijdelijke) verlaging of wijziging van de uitkering

  • Correspondentie met de uitkeringsinstantie

Bijlage III

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te Den Haag.]

Bijlage IV. , bedoeld in artikel 5.10a, eerste en tweede lid en artikel 5.12, eerste lid van de Regeling SUWI

Informatieproducten van CWI

In deze bijlage zijn de informatieproducten gespecificeerd die CWI periodiek aan SZW dient te verstrekken op grond van artikel 5.10a en artikel 5.12 van de Regeling SUWI. Het betreft de volgende producten:

 • a. verantwoording CWI

 • b. beleidsinformatie CWI

a. Verantwoording CWI

De jaarverantwoording van CWI dient alle navolgende onderwerpen te bevatten. In de kwartaalverslagen doet CWI verslag van de stand van zaken ten aanzien van de onderwerpen genoemd in het jaarplan. De overige hieronder vermelde onderwerpen dienen ook in het kwartaalverslag aan de orde te komen, tenzij er in het betreffende kwartaal geen majeure ontwikkelingen of resultaten te melden zijn. In het kader van de bestuurlijke verantwoording dienen de rapportages ook het oordeel van de Raad van Bestuur over de geconstateerde situatie te bevatten.

1. Inleiding en algemeen beeld

 • veranderingen daarin in de beschreven periode

 • waaronder een beschrijving van de stand van zaken inzake bijzondere onderwerpen die in de verslagperiode van belang waren.

2. Omgevingsanalyse

CWI geeft een analyse van de feitelijke macro-economische ontwikkelingen en de relevante waargenomen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het verslagjaar. Op basis van deze analyse kan aangegeven worden wat de consequenties daarvan zijn geweest voor de activiteiten van de CWI en de invloed op de effecten van de uitvoering

3. Veranderagenda – Transformatie

In het jaarverslag worden per project de kosten en (in samenhang met de geplande mijlpalen) de resultaten verantwoord. Als een in de goedgekeurde jaartranche geplande mijlpaal al of niet bereikt is, wordt hier kort verslag van gedaan. Voor kostenafwijkingen van meer dan 20% per programma wordt een korte verklaring gegeven. In de jaarrekening wordt het transformatiebudget per financieringsbron afzonderlijk verantwoord. Verder wordt gerapporteerd over de voortgang en het effect van de verbeteringen in de aansturing van het transformatieproces.

4. Beleidsdoelstellingen

CWI doet verslag van de uitvoering van het beleid en de geleverde prestaties. Het jaarplan en de afgesproken prestatie-indicatoren vormen hierbij het uitgangspunt. Per doelstelling wordt op basis van de bijbehorende indicatoren aangegeven in welke mate de doelstellingen zijn gerealiseerd en wat de onderliggende analyse is bij afwijkingen in de realisatie. In dat geval wordt verder aangegeven welke aanvullende maatregelen zijn genomen om doelstellingen te realiseren.

Prestatie-indicatoren CWI

Norm

Resultaatgebied 1: voorkomen van uitkeringsinstroom

 

Preventiequote WW

20%

Preventiequote WWB

40%

Uitstroomquote (WW en WWB fase 1)

55%

   

Resultaatgebied 2: juiste en tijdige uitkeringsverstrekking

 

Volledigheid overdracht gegevens CWI mbt uitkeringsintake

(CWI maakt onderscheid naar WW en WWB)

85% en 85%

Tijdigheid overdracht gegevens CWI mbt uitkeringsintake

(CWI maakt onderscheid naar WW en Abw/WWB)

80% en 96%

Kwaliteitscijfer kennisgevingen verwijtbaar gedrag dat voldoet aan de kwaliteitseisen UWV en gemeenten

7 en 7

   

Resultaatgebied 3: bevorderen van reïntegratie

 

Kwaliteitscijfer reïntegratieadviezen UWV en gemeenten

7 en 7

   

Resultaatgebied 4: klantgerichtheid

 

Klanttevredenheid bij CWI van bezoekers CWI/werkzoekenden

7

Klanttevredenheid bij CWI van werkgevers

7

Klanttevredenheid bij CWI van intermediairs

7

   

Resultaatgebied 5: efficiency

 

Efficiencytaakstelling

19%

Realisatie dienstverlening (%)

%

Uitputting regulier budget (%)

%

   

Overige verantwoordingsinformatie CWI 2005:

 

Marktbereik vacatures

50%

Poortwachtersquote WW

65%

Poortwachtersquote WWB

85%

Tijdigheidsquote indicatie WSW (%)

85%

Tijdigheidsquote herindicatie WSW (%)

85%

Aantal beschikbare vacatures CWI

75.000

Aantal beschikbare CV’s werk.nl

375.000

Aantal gebruikerssessies werk.nl

20.000.000

Aantal ingediende vacatures met verzoek voorwerk CWI

220.000

Aantal vervulde vacatures met verzoek voorwerk CWI

82.000

   

Ontslagaanvragen en tewerkstellingsvergunningen

 

Tijdigheidquote ontslagvergunningen (%)

77%

Tijdigheidsquote tewerkstellingsvergunningen (%)

90%

Naast de doelstellingen uit het jaarplan en de prestatie-indicatoren, wordt ten minste ingegaan op de volgende onderdelen:

 • een toelichting op wet- en regelgeving die in uitvoering is genomen c.q. is beëindigd.

 • een rapportage over hoe CWI inhoud heeft gegeven aan de keten van werk en inkomen.

 • een toelichting op de klantgerichte dienstverlening, hierbij wordt ingegaan op de wijze waarop aan cliëntenparticipatie inhoud is gegeven.

 • een toelichting op de activiteiten van CWI die bijdragen aan een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering. Hierbij wordt in ieder geval het handhavingsbeleid vermeld en een toelichting op de handhavingactiviteiten.

 • een toelichting op de andere taken die met toestemming van SZW zijn uitgevoerd in overeenstemming met artikel 13 Wet SUWI, en de taken die zijn uitgevoerd op basis van een andere wet of bij ministeriële regeling (artikel 21 lid h en i Wet SUWI).

 • een toelichting op de wijze waarop rekening is gehouden met de toezichtbevindingen van de Minister.

5. Bedrijfsvoering

In het onderdeel bedrijfsvoering wordt ingegaan op de sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen binnen CWI. Het doel is om aan te geven dat het management van CWI haar bedrijfsvoeringsprocessen beheerst. Een aantal aspecten van de bedrijfsvoering die bepalend zijn voor de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitvoering zullen jaarlijks in de rapportage aan de orde komen. Het onderdeel bedrijfsvoering wordt per aspect opgebouwd uit kwantitatieve gegevens met een kwalitatieve toelichting.

Procesbeheersing

In de opdracht ligt besloten dat CWI jaarlijks een risicoanalyse uitvoert naar knelpunten en risico’s in de bedrijfsvoering. De uitkomsten van deze analyse en eventuele aanvullende gerichte onderzoeken (operational audits) en de verbeteracties die daaruit voortvloeien worden in de verslaglegging opgenomen.

Kwaliteit productie

Binnen het perspectief ‘kwaliteit productie’ gaat het vooral om de verbetering van het uitvoeringsproces zodat aan gestelde normen van o.a. volledigheid en tijdigheid van de uitvoering kan worden voldaan, met bijzondere aandacht voor de werkvoorraden (tewerkstelling- en ontslagvergunningen en reïntegratieadviezen). In dit onderdeel wordt tevens ingegaan op bezwaar en beroep tegen beslissingen.

Kwaliteit van de dienstverlening

CWI geeft een beschrijving van de activiteiten in het kader van de verbetering van de dienstverlening aan de klanten van CWI. Het gaat hierbij ondermeer om bereikbaarheid, klanttevredenheid en klachtenafhandeling. Ook de privacy-audit komt hier aan de orde.

Rechtmatigheid

De Raad van Bestuur verantwoordt zich in ieder geval over de rechtmatigheid van de jaarrekening als geheel. Vaststelling van de rechtmatigheid is gekoppeld aan het handelen in het verslagjaar (het handelen omvat mede het ten onrechte niet-handelen) en de fouten die daarbij zijn gevonden. Een nadere uitwerking van het aspect rechtmatigheid wordt gegeven in de wijziging van de Regeling SUWI in verband met het opnemen van regels inzake de accountantscontrole (Regeling van 18 maart 2005, Stcrt. 59).

Doelmatigheid van de bedrijfsprocessen

CWI brengt verslag uit ter zake van activiteiten die zijn ondernomen om de bedrijfsprocessen door te lichten, waarbij het kostenniveau wordt gerelateerd aan de (kwaliteit van de) geleverde prestatie. De Raad van Bestuur wordt geacht de uitgangspunten die zij hanteert met betrekking tot doelmatigheid te expliciteren. Een nadere uitwerking van het aspect doelmatigheid wordt gegeven in de wijziging van de Regeling SUWI in verband met het opnemen van regels inzake de accountantscontrole (Regeling van 18 maart 2005, Stcrt. 59).

Informatievoorziening

CWI rapporteert (in het jaarverslag) over de kwaliteit van de informatievoorziening en de wijze waarop deze gewaarborgd is conform artikel 5.16 tweede lid regeling SUWI. Tevens wordt ingegaan op de voortgang van verbetermaatregelen.

Sociaal Beleid en HRM

CWI rapporteert op dit punt over belangrijke personeelsaangelegenheden, waaronder in ieder geval de personeelsomvang, het personeelsverloop en de personeelskosten.

Uitbesteding

Ter zake van uitbesteding vindt een rapportage plaats over de mate van uitbesteding van wettelijke en overige taken, de partijen aan wie wordt uitbesteed, de soorten werkzaamheden die zijn uitbesteed en de totaal met uitbesteding gemoeide kosten. Uitbestedingen op het terrein van facilitaire dienstverlening en personeelsbeleid kunnen hierbij buiten beschouwing gelaten worden.

ICT algemeen

CWI rapporteert over de voortgang, verbetering en vernieuwing van de geautomatiseerde ondersteuning van zowel haar primaire- als ondersteunende processen. Ook de voortgang van projecten ter verbetering van gegevensbeheer en privacybescherming vallen hier onder.

Gegevensverwerking en beveiliging Suwinet

De EDP-auditor geeft een oordeel over het stelsel van maatregelen en procedures gericht op het waarborgen van een exclusieve, integere, beschikbare en controleerbare gegevensverwerking en over het beveiligingsniveau van Suwinet (artikel 5.22 en 6.4 Regeling SUWI). In het jaarverslag wordt ingegaan op dit oordeel en de verrichte inspanningen om de kwaliteit te verbeteren c.q. te consolideren.

Huisvesting

CWI doet verslag van de voortgang van het huisvestingsprogramma en de ontwikkeling van de huisvestingskosten

Raad van Bestuur en Raad van Advies

In het jaarverslag doet CWI op hoofdlijnen verslag van de door de Raad van Advies gegeven adviezen en afgegeven signalen.

CWI doet jaarlijks verslag van de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Advies (artikel 5 vierde lid Wet SUWI) conform de brief van SZW d.d. 15 januari 2004 (kenmerk UB/SIU/2004/3289).

Keteninformatie

CWI rapporteert over de samenwerking met haar ketenpartners en de ontwikkelingen in de keten werk en inkomen.

Non-discriminatiecode

CWI rapporteert jaarlijks over de naleving en effectiviteit van de non-discriminatiecode.

Mededeling over de bedrijfsvoering

In de mededeling over de bedrijfsvoering wordt, onder verwijzing naar het in de organisatie van toepassing zijnde normenkader, ingegaan op:

 • de punten van aandacht die gedurende de uitvoering van de bedrijfsprocessen naar voren zijn gekomen alsmede de daarvoor te treffen verbetermaatregelen;

 • bijzondere risico’s bij bepaalde bedrijfsprocessen en/of belangrijke kwaliteitsverbeteringen binnen de bedrijfsvoering.

Een nadere invulling van de mededeling bedrijfsvoering wordt gegeven in de brief van SZW d.d. 30 november 2004 (kenmerk UB/K/2004/83551)

6. Jaarrekening

De jaarrekening van de CWI geeft inzicht in de baten en lasten over het boekjaar, de balans aan het eind van het boekjaar en de cash flow.

De jaarrekening heeft betrekking op de balans en de resultatenrekening met de toelichting en op de in het jaarplan en modelverantwoording opgenomen financiële onderwerpen. De jaarrekening is zoveel als mogelijk gebaseerd op titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij hiervan in deze modelverantwoording wordt afgeweken.

De in de jaarrekening opgenomen informatie dient een zodanig betrouwbaar beeld te geven van de werkelijkheid als in de gegeven omstandigheden is vereist. Alle uitvoeringskosten worden in de budgetverantwoording opgenomen, ongeacht of er budget voor is toegekend. Het salderen van bijzondere baten en lasten is niet toegestaan, tenzij wetgeving anders voorschrijft.

Het kasstroomoverzicht dient aan te sluiten op de systematiek van Geïntegreerd Middelenbeheer.

De jaarrekening CWI bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Grondslagen waardering en resultaatbepaling

 • Balans met toelichting

 • Resultatenrekening met toelichting

 • Kasstroomoverzicht

In de toelichting wordt onder andere ingegaan op:

 • uitleg belangrijke posten

 • verklaring van verschillen (voorgaand jaar en begroting)

 • opvallende ontwikkelingen

 • risico’s

 • de wijze waarop het bestuur invulling heeft gegeven aan de sturing en beheersing van bedrijfsprocessen ter waarborging van het financieel beheer en de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitvoering.

 • de wijze van toerekening van uitvoeringskosten

 • omvang en samenstelling van buitengewone baten en lasten

6.1. Grondslagen waardering en resultaatbepaling

In verband met de versnelling van de verantwoording is het toegestaan het handelen in het verslagjaar te koppelen aan een jaarschijveninterpretatie. De te hanteren jaarschijf mag niet ouder zijn dan 3 maanden ten opzichte van het kalenderjaar waarop de verantwoording betrekking heeft. Indien de jaarschijven worden aangepast dan dient dit in de jaarrekening te worden vermeld evenals de vergelijkbare cijfers van het voorgaande jaar.

6.2. Balans CWI per 31 december jaar T (met vergelijkende cijfers over jaar T-1)

Activa

 • immateriële vaste activa

 • materiële vaste activa

 • financiële vaste activa

  Totaal vaste activa

 • vorderingen

 • liquide middelen

 • overige vlottende activa

  Totaal vlottende activa

Totaal activa

Passiva

 • eigen vermogen

 • voorzieningen

 • langlopende schulden

 • kortlopende schulden

Totaal passiva

6.3. Resultatenrekening CWI over jaar T (met vergelijkende cijfers over jaar T-1)

Baten

Rijksbijdrage (Basisbudget)

Incidenteel budget (Bestedingsplan)

Overige Baten

Totaal baten

Lasten

Loonkosten eigen personeel

Kosten extern personeel

Overige personeelskosten

Totaal personeelskosten

Afschrijvingskosten

Huisvestingskosten

Automatiseringskosten

Kantoorkosten

Vervoerskosten

Overige beheerskosten

Totaal overig beheer

Beleidsbudgetten

Totaal overige kosten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

6.4. Toelichting balans CWI

 • Verloopstaat immateriële vaste activa

 • Verloopstaat materiële vaste activa

 • Verloopstaat financiële vaste activa

 • Verloopstaat eigen vermogen

 • Verloopstaat voorzieningen

6.5. Toelichting op de resultatenrekening CWI

6.5.1. Baten

Rijksbijdrage (Basisbudget)

Incidenteel budget (Bestedingsplan)

Overige baten

6.5.2. Lasten

Loonkosten eigen personeel

Kosten extern personeel

Overige personeelskosten

Afschrijvingskosten

Huisvestingskosten

Automatiseringskosten

Kantoorkosten

Vervoerskosten

Overige beheerskosten

Beleidsbudgetten

6.6. Kasstroomoverzicht

Gehanteerd wordt het kasstroomoverzicht met onderscheid naar operationele, investerings- en financieringskasstromen. De kasbeweging dient aan te sluiten op de rekeningen-courant met het Ministerie van Financiën (geïntegreerd middelenbeheer).

7. Accountantsverklaring en verslag van bevindingen

De accountant onderzoekt de verantwoording die de Raad van Bestuur van de CWI op grond van de Regeling SUWI heeft uitgebracht. De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen zijn nader geregeld in artikel 5.10b t/m e en bijlage XXI van de Regeling SUWI.

b. Beleidsinformatie CWI

In de hieronder weergegeven tabellen is aangegeven welke beleidsinformatie nodig is. De beleidsinformatie wordt gelijktijdig met de kwartaalverslagen CWI en het jaarverslag CWI verstrekt. De voorkeur van SZW gaat uit naar verstrekking in elektronische vorm.

Tabel: Beleidsinformatie

Werk.nl

 • 1. Aantal ingeschreven cv’s ultimo periode naar inschrijvingsduur en geslacht

 • 2. Aantal ingeschreven cv’s ultimo periode naar bron en geslacht

 • 3. Aantal ingeschreven cv’s ultimo periode naar presentatievorm en geslacht

 • 4. Aantal in periode ingeschreven cv’s

 • 5. Aantal in periode uitgeschreven cv’s

 • 6. Aantal ingeschreven vacatures ultimo periode naar inschrijvingsduur

 • 7. Aantal ingeschreven vacatures ultimo periode naar bron

 • 8. Aantal ingeschreven vacatures ultimo periode naar presentatievorm

 • 9. Aantal in periode ingeschreven vacatures

 • 10. Aantal in periode uitgeschreven vacatures

 • 11. Aantal in periode gematchte cv’s naar matchwijze en resultaat

 • 12. Aantal in periode gematchte vacatures naar matchwijze en resultaat

Diensten

werkzoekenden

 • 1. Aantal Indiceringen uitkeringsrecht in periode naar soort uitkering, fase, klantgroep en doelgroep

 • 2. Aantal afgeronde Uitkeringsintakes WW in periode naar fase, klantgroep en doelgroep

 • 3. Aantal afgeronde Uitkeringsintakes ABW/WWB in periode naar fase, klantgroep en doelgroep

 • 4. Aantal Reïntegratieadviezen in periode naar fase, klantgroep en doelgroep

 • 5. Aantal Internationale diplomawaarderingen in periode naar fase, klantgroep en doelgroep

werkgevers

 • 1. Aantal aangevraagde en afgehandelde Verklaringen Geen Startkwalificatie in periode

 • 2. Aantal aangevraagde en afgehandelde aanvragen Regeling Schoonmaakpersoneel

ketenpartners

 • 1. Aantal Kennisgevingen naar fase, klantgroep en doelgroep

 • 2. Aantal Overdrachten uitkeringsaanvraag WW naar fase, klantgroep en doelgroep

 • 3. Aantal Overdrachten uitkeringsaanvraag ABW/WWB naar fase, klantgroep en doelgroep

Werkzoekenden

 • 1. Preventiequote WW naar doelgroep (etnische minderheid, mannen/vrouwen, jongeren, 57,5 jarigen, herintredende vrouwen en allochtone vrouwen)

 • 2. Preventiequote WWB naar doelgroep (etnische minderheid, mannen/vrouwen, jongeren, 57,5 jarigen, herintredende vrouwen en allochtone vrouwen)

 • 3. Uitstroomquote WW naar doelgroep (etnische minderheid, mannen/vrouwen, jongeren, 57,5 jarigen, herintredende vrouwen en allochtone vrouwen)

 • 4. Uitstroomquote WWB naar doelgroep (etnische minderheid, mannen/vrouwen, jongeren, 57,5 jarigen, herintredende vrouwen en allochtone vrouwen)

 • 5. Aantal werkzoekenden primo periode naar klantgroep en reden inschrijving

 • 6. Aantal niet-werkende werkzoekenden primo periode naar klantgroep, soort overgedragen uitkeringsdossier, fase, doelgroep en inschrijvingsduur

 • 7. Aantal in periode ingeschreven niet-werkende werkzoekenden naar klantgroep, soort overgedragen uitkeringsdossier, fase, doelgroep en inschrijvingsduur

 • 8. Aantal in periode uitgeschreven niet-werkende werkzoekenden naar reden uitschrijving, klantgroep, soort overgedragen uitkeringsdossier, fase, doelgroep en inschrijvingsduur

 • 9. Aantal niet-werkende werkzoekenden ultimo periode naar klantgroep, soort overgedragen uitkeringsdossier, fase, doelgroep en inschrijvingsduur

 • 10. Aantal werkzoekenden ultimo periode naar klantgroep en reden inschrijving

 • 11. Gemiddelde verblijfsduur van fase 1 cliënten

Vacatures

 • 1. Aantal geregistreerde vacatures primo periode naar bedrijfstak en registratieduur

 • 2. Aantal in periode geregistreerde vacatures naar bedrijfstak

 • 3. Aantal in periode vervallen vacatures naar bedrijfstak en registratieduur

 • 4. Aantal in periode vervallen vacatures naar reden en registratieduur

 • 5. Aantal in periode direct vervulde vacatures naar bedrijfstak en registratieduur

 • 6. Aantal geregistreerde vacatures ultimo periode naar bedrijfstak en registratieduur;

Ontslagvergunningen

aanvragen

 • 1. aantal aanvragen in behandeling primo periode naar ontslaggrond

 • 2. aantal in periode ingediende aanvragen naar ontslaggrond

 • 3. aantal in periode niet in behandeling genomen aanvragen naar ontslaggrond

 • 4. aantal in periode afgehandelde aanvragen naar ontslaggrond en beslissing

 • 5. aantal aanvragen in behandeling ultimo periode naar ontslaggrond

 • 6. aantal in periode ingediende aanvragen naar ontslaggrond en geslacht

 • 7. aantal in periode ingediende aanvragen naar ontslaggrond en leeftijdscategorie

 • 8. aantal in periode ingediende aanvragen naar ontslaggrond en bedrijfstak

 • 9. aantal in periode afgehandelde aanvragen naar ontslaggrond en beslissing

 • 10. aantal in periode afgehandelde aanvragen naar ontslaggrond, afhandelingsduur en district

 • 11. aantal in periode afgehandelde aanvragen naar ontslaggrond, soort procedure en beslissing

 • 12. aantal in periode verleende vergunningen naar ontslaggrond en geslacht

 • 13. aantal in periode verleende vergunningen naar ontslaggrond en leeftijdscategorie

 • 14. aantal in periode verleende vergunningen naar geslacht, leeftijdscategorie en district

 • 15. aantal in periode verleende vergunningen naar ontslaggrond en bedrijfstak

 • 16. aantal malen afgehandelde aanvragen met verklaring van geen bezwaar naar ontslaggrond, verificatie en resultaat

 • 17. aantal malen in periode dat werknemer en werkgever hun zienswijze naar voren hebben gebracht naar ontslaggrond

 • 18. aantal malen in periode dat advies is ingewonnen bij het UWV naar ontslaggrond en de wijze waarop dit advies is opgevolgd

 • 19. aantal malen dat in periode de Arbeidsinspectie is verzocht om een onderzoek in te stellen naar ontslaggrond

Tewerkstellingsvergunningen

aanvragen

 • 1. aantal aanvragen in behandeling primo periode naar soort arbeidsmarkttoets

 • 2. aantal in periode ingediende aanvragen naar soort arbeidsmarkttoets

 • 3. aantal in periode verleende vergunningen naar soort arbeidsmarkttoets en afhandelingsduur

 • 4. aantal in periode verleende vergunningen naar soort arbeidsmarkttoets, afhandelingsduur en district

 • 5. aantal in periode geweigerde vergunningen naar soort arbeidsmarkttoets en afhandelingsduur

 • 6. aantal in periode geweigerde vergunningen naar soort arbeidsmarkttoets, afhandelingsduur en district

 • 7. aantal aanvragen in behandeling ultimo periode naar soort arbeidsmarkttoets

 • 8. aantal verleende vergunningen naar grond

 • 9. aantal in periode geldig geworden vergunningen naar voorwaarden

 • 10. aantal in periode geldig geworden vergunningen naar geldigheidsduur

 • 11. aantal in periode geldig geworden vergunningen naar bedrijfstak

 • 12. aantal in periode geldig geworden vergunningen naar functieniveau

 • 13. aantal in periode geldig geworden vergunningen naar functie (top 25)

 • 14. aantal in periode geldig geworden vergunningen naar nationaliteit

 • 15. aantal in periode geldig geworden vergunningen naar nationaliteit en geldigheidsduur

 • 16. aantal in periode geldig geworden vergunningen naar nationaliteit en bedrijfstak

 • 17. aantal in periode geldig geworden vergunningen naar leeftijdscategorie

 • 18. aantal in periode geldig geworden vergunningen naar bedrijfstak en geldigheidsduur

 • 19. aantal in periode geldig geworden vergunningen naar bedrijfstak en functieniveau

 • 20. aantal geldige vergunningen ultimo periode naar nationaliteit

 • 21. aantal geldige vergunningen ultimo periode naar nationaliteit en geldigheidsduur

 • 22. aantal geldige vergunningen ultimo periode naar nationaliteit en bedrijfstak

 • 23. aantal in periode geldig geworden vergunningen naar nationaliteit en functieniveau

 • 24. aantal in periode geldig geworden vergunningen naar soort arbeidsmarkttoets en geldigheidsduur

 • 25. aantal in periode geldig geworden vergunningen naar soort arbeidsmarkttoets, geldigheidsduur en bedrijfstak

 • 26. aantal in periode geweigerde vergunningen naar grond

 • 27. aantal in periode geweigerde vergunningen naar bedrijfstak

 • 28. aantal in periode geweigerde vergunningen naar functieniveau

 • 29. aantal in periode geweigerde vergunningen naar functie (top 25)

 • 30. aantal in periode ingetrokken vergunningen naar grond

 • 31. aantal geldige vergunningen ultimo periode

 • 32. aantal geldige vergunningen ultimo periode naar bedrijfstak

Aandachtsgebieden

Met betrekking tot een aantal nader te bepalen aandachtsgebieden dienen de volgende tabellen te worden geleverd

 • 1. aantal in periode verleende vergunningen naar afhandelingsduur

 • 2. aantal in periode geldig geworden vergunningen naar activiteit

 • 3. aantal in periode geldig geworden vergunningen naar nationaliteit

 • 4. aantal in periode geldig geworden vergunningen naar voorwaarden

 • 5. aantal in periode geldig geworden vergunningen naar geldigheidsduur

 • 6. aantal in periode geldig geworden vergunningen met maximale looptijd van drie jaar

 • 7. aantal in periode geweigerde vergunningen naar activiteit

 • 8. aantal in periode geweigerde vergunningen naar nationaliteit

 • 9. aantal in periode geweigerde vergunningen naar afhandelingsduur

Procedures

 • 1. aantal lopende procedures primo periode naar soort

 • 2. aantal in periode ingediende procedures naar soort

 • 3. aantal in periode gedeponeerde procedures naar soort, beslissing en afhandelingsduur

 • 4. aantal lopende procedures ultimo periode naar soort

Andere taken

Samenwerking met UWV bij toetsing van bepaalde reorganisatieontslagen

 • 1. aantal ontvangen verzoeken in periode om advisering inzake verwijtbare werkloosheid bij bepaalde reorganisatieontslagen

 • 2. aantal afgehandelde verzoeken inzake 1. in periode

 • 3. aantal gevallen waarin CWI een ontslagvergunning zou hebben geweigerd, een ontslagvergunning zou hebben verleend of geen oordeel heeft kunnen geven

Bedrijfsbezoeken in het kader van werktijdverkorting

 • 1. aantal ontvangen verzoeken om bedrijfsbezoeken af te leggen

 • 2. aantal afgelegde bezoeken

Advisering over ontslagvoornemens UWV

 • 1. aantal ontvangen verzoeken om advies in periode

 • 2. aantal uitgebrachte adviezen in periode

Advisering over ontslagvoornemens COA

 • 1. aantal ontvangen verzoeken om advies in periode

 • 2. aantal uitgebrachte adviezen in periode

Wsw-indicatie

 • 1. aantal aanmeldingen eerste indicaties

 • 2. aantal eerste indicatiebesluiten

 • 3. aantal herindicatiebesluiten

 • 4. aantal besluiten op bezwaarschriften

 • 5. aantal besluiten op aanvragen ontslagvergunning

Bijlage VI. , bedoeld in artikel 5.10a, eerste en tweede lid, en 5.12, eerste, tweede, derde en vierde lid, van de Regeling SUWI

Informatieproducten van het UWV

In deze bijlage zijn de informatieproducten gespecificeerd die UWV periodiek aan SZW dient te verstrekken op grond van artikel 5.10a en 5.12 van de Regeling SUWI. Het betreft de volgende producten:

 • a. verantwoording UWV

 • b. kwantitatieve informatie per wet

 • c. maandelijkse kerncijfers

 • d. fondseninformatie

 • e. statistische jaarrapportages

a. Verantwoording UWV

De jaarverantwoording van UWV dient alle navolgende onderwerpen te bevatten. In de kwartaalverslagen doet UWV verslag van de stand van zaken ten aanzien van de onderwerpen genoemd in het jaarplan. De overige hieronder vermelde onderwerpen dienen ook in het kwartaalverslag aan de orde te komen, tenzij er in het betreffende kwartaal geen majeure ontwikkelingen of resultaten te melden zijn. In het kader van de bestuurlijke verantwoording dienen de rapportages ook het oordeel van de Raad van Bestuur over de geconstateerde situatie te bevatten.

1. Inleiding en algemeen beeld

 • waaronder een korte beschrijving van de kerntaak en de veranderingen daarin in de beschreven periode.

 • waaronder een beschrijving van de stand van zaken inzake bijzondere onderwerpen die in de verslagperiode van belang waren.

2. Omgevingsanalyse

De omgevingsfactoren die het presteren van UWV hebben beïnvloed, dienen hier de revue te passeren.

3. Veranderagenda

In het jaarverslag wordt per programma per ingezet budget de kosten en (in samenhang met de geplande mijlpalen) de resultaten verantwoord. Als een in de goedgekeurde jaartranche geplande mijlpaal al of niet bereikt is, wordt hier kort verslag van gedaan. Voor kostenafwijkingen van meer dan 20% per programma wordt een korte verklaring te geven. Verder wordt gerapporteerd over de voortgang en het effect van de verbeteringen in de aansturing van het transformatieproces

In de kwartaalverslagen wordt op een overeenkomende manier gerapporteerd. Als een in de goedgekeurde jaartranche voor het betrokken kwartaal geplande mijlpaal al of niet bereikt is, wordt hier kort verslag van gedaan. Hierbij wordt een relatie gelegd met de geplande en gemaakte kosten. Wijzigingen in de planning van de mijlpalen en/of kosten worden in schema gebracht en kort toegelicht.

4. Beleidsdoelstellingen

UWV doet verslag van de uitvoering van het beleid en de geleverde prestaties. Het jaarplan en de daarin opgenomen prestatie-indicatoren vormen hierbij het uitgangspunt. De uitkomsten van de prestatie-indicatoren worden, voorzien van een toelichting, samen met de normen/streefwaarden per wet verantwoord. UWV beschrijft zoveel als mogelijk de eigen bijdrage aan het behalen van de doelstellingen, en geeft een verklaring als doelstellingen niet worden gehaald.

Prestatie-indicatoren UWV

Norm

Resultaatgebied 1: voorkomen van uitkeringsinstroom

 

Tijdigheid beoordeling reïntegratieverslag

60%

Juistheid beoordeling reïntegratieverslag

70%

Uitvoering arborol vangnetgevallen – daling ziekteverzuim t.o.v. 2004

5%

   

Resultaatgebied 2: juiste en tijdige uitkeringsverstrekking

 

Tijdigheid beslissing ontslag WW (beschikkingen op aanvraag binnen 8 weken genomen

90%

Tijdigheid claimbeoordeling WAO

n.v.t. in 2005

Tijdigheid claimbeoordeling ZW (beschikkingen op aanvraag binnen 4 weken genomen)

85%

Rechtmatigheid

99%

Compliance (% uitkeringsgerechtigden en werkgevers dat bekend is met de plichten en de bijbehorende sancties)

60%

Aantal overtredingen naar duur en omvang (van zowel uitkeringsgerechtigden als werkgevers

Norm nog definiëren

   

Resultaatgebied 3: bevorderen van reïntegratie/uitstroom

 

Effectiviteit reïntegratie: aantal plaatsingen

25.000

Sluitende aanpak WW

95%

Sluitende aanpak AG

90%

Snelle start reïntegratietraject AG

85%

Snelle start reïntegratietraject WW (norm vanaf 3e kwartaal 2005)

85%

   

Resultaatgebied 4: klantgerichtheid

 

Klanttevredenheid verzekerden

6

Klanttevredenheid werkgevers

6

   

Resultaatgebied 5: efficiency

 

Efficiënte uitvoeringsprocessen (efficiencyverbetering)

18% bezuinigd eind 2005 t.o.v. 2001

   

Overige indicatoren uit jaarplan UWV 20051

 

Afdoening klachten (% binnen 3 weken, norm ultimo 2005)

80%

Verwerking meldingen SV (% binnen 7 dagen)

90%

Naast de doelstellingen uit het jaarplan en de prestatie-indicatoren, wordt ten minste ingegaan op de volgende onderdelen:

 • kerncijfers per wet, uitgesplitst naar beginstand, instroom, uitstroom, eindstand.

 • een toelichting op nieuwe wet- en regelgeving die in uitvoering is genomen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de activiteiten die zijn verricht om de nieuwe maatregelen in te voeren, en wordt ingegaan op de door UWV uitgevoerde uitvoeringstoetsen.

 • een toelichting op de wijze waarop de samenwerking in de keten vorm heeft gekregen.

 • een toelichting op de klantgerichte dienstverlening, hierbij wordt ingegaan op de wijze waarop aan cliëntenparticipatie inhoud is gegeven.

 • een toelichting op de activiteiten van UWV die bijdragen aan een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering. Hierbij gaat het vooral om de onderdelen van de uitvoering waar verbetermaatregelen noodzakelijk zijn, de feitelijk getroffen maatregelen en de stand van zaken bij de implementatie hiervan.

 • een toelichting op de andere taken die met toestemming van de minister van SZW zijn uitgevoerd in overeenstemming met artikel 13 Wet SUWI, en de taken die zijn uitgevoerd op basis van een andere wet of bij ministeriële regeling (artikel 30 lid 1h en 1i Wet SUWI)

 • een toelichting op de wijze waarop rekening is gehouden met de toezichtbevindingen van de Minister.

5. Bedrijfsvoering

In het onderdeel bedrijfsvoering wordt ingegaan op de sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen binnen UWV. Het doel is om aan te geven dat het management van UWV haar bedrijfsvoeringsprocessen beheerst. Een aantal aspecten van de bedrijfsvoering die bepalend zijn voor de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitvoering zullen jaarlijks in de rapportage aan de orde komen. Het onderdeel bedrijfsvoering wordt per aspect opgebouwd uit kwantitatieve gegevens met een kwalitatieve toelichting.

Procesbeheersing

UWV rapporteert over de algemene aspecten alsmede over eventuele knelpunten en risico’s in de bedrijfsvoering. De uitkomsten van risicoanalyses en eventuele aanvullende gerichte onderzoeken (operationele audits) en de verbeteracties die daaruit voortvloeien worden in het verslag opgenomen.

Kwaliteit productie

Binnen het perspectief ‘kwaliteit productie’ gaat het vooral om de verbetering van het uitvoeringsproces zodat aan gestelde normen van onder andere rechtmatigheid (inclusief een toereikend M&O beleid) en tijdigheid van de uitvoering van de wetten kan worden voldaan, met aparte aandacht voor de werkvoorraden. In dit onderdeel wordt tevens ingegaan op bezwaar en beroep tegen beslissingen.

UWV verantwoordt zich in het jaarverslag in kwantitatieve en kwalitatieve zin over de uitkomsten van het kwaliteitsborgingsysteem per daarbinnen onderscheiden proces (AG, WW, Overig WW, IR, SMH, Bezwaar en Beroep, etc.), waarbij ingegaan wordt op:

 • de opzet en reikwijdte van het kwaliteitscontroleprogramma (MCP/DKP);

 • de belangrijkste bevindingen uit MCP/DKP;

 • de indicator die de output op (totaal) MCP-niveau meet en de trend daarin;

 • de getroffen en te treffen verbeter- en beheersmaatregelen;

 • de hoofdpunten van de overige systeemgerichte audits.

In de kwartaalverslagen wordt ingegaan op eventuele nieuwe bevindingen en op de voortgang van de verbetermaatregelen.

Rechtmatigheid

UWV rapporteert halfjaarlijks over de rechtmatigheidscijfers per wet (ZW, WAO, WAZ, Wajong, WAZO, WW, REA, BIA, TW). Over de rechtmatigheid van het collecterende proces wordt jaarlijks gerapporteerd. Vaststelling van de rechtmatigheid is gekoppeld aan het handelen in het verslagjaar (het handelen omvat mede het ten onrechte niet-handelen) en de fouten die daarbij zijn gevonden. Ingegaan wordt op de wijze waarop met oude fouten is omgegaan. Tevens wordt hierbij inzicht geboden in de uitgevoerde herstelactiviteiten. Een nadere uitwerking van het aspect rechtmatigheid wordt gegeven in de wijziging van de Regeling SUWI in verband met het opnemen van regels inzake de accountantscontrole (Regeling van 18 maart 2005, Stcrt. 59).

Handhaving

UWV rapporteert over uitvoering en effecten van het handhavingsbeleid. Naast de onderwerpen die genoemd zijn in het jaarplan, wordt hierbij specifiek ingegaan op de speerpunten van het Handhavingsprogramma en op de realisering van de in het Handhavingsarrangement gemaakte afspraken. Tevens worden opvallende cijfermatige ontwikkelingen toegelicht. De Raad van Bestuur wordt geacht de uitgangspunten die zij hanteert bij het te voeren handhavingsbeleid te expliciteren. Een nadere uitwerking van het aspect handhaving wordt gegeven in de wijziging van de Regeling SUWI in verband met het opnemen van regels inzake de accountantscontrole (Regeling van 18 maart 2005, Stcrt. 59).

Kwaliteit van de dienstverlening

UWV geeft een beschrijving van de activiteiten in het kader van de verbetering van de dienstverlening aan de klanten van het UWV. Het gaat hierbij onder meer om bereikbaarheid, klanttevredenheid en klachtenafhandeling. Ook de privacy-audit komt hier aan de orde.

Doelmatigheid van de bedrijfsprocessen

UWV brengt verslag uit ter zake van activiteiten die zijn ondernomen om de bedrijfsprocessen door te lichten, waarbij het kostenniveau wordt gerelateerd aan de (kwaliteit van de) geleverde prestatie, en geeft aan tot welke aanpassingen deze activiteiten hebben geleid. Hierbij wordt aandacht besteed aan eventuele benchmarks. De Raad van Bestuur wordt geacht de uitgangspunten die zij hanteert met betrekking tot doelmatigheid te expliciteren. Een nadere uitwerking van het aspect doelmatigheid wordt gegeven in de wijziging van de Regeling SUWI in verband met het opnemen van regels inzake de accountantscontrole (Regeling van 18 maart 2005, Stcrt. 59).

Informatievoorziening

UWV rapporteert (in het jaarverslag) over de kwaliteit van de informatievoorziening (inclusief de daarbij gehanteerde criteria) en de wijze waarop deze gewaarborgd is, conform artikel 5.16 tweede lid Regeling SUWI. Tevens wordt ingegaan op de voortgang van verbetermaatregelen.

Sociaal beleid en HRM

UWV rapporteert op dit punt over belangrijke personeelsaangelegenheden, waaronder in ieder geval de personeelsomvang, de personeelskosten, het personeelsverloop, de sociale plannen en de daarmee gemoeide kosten.

Uitbesteding

Ter zake van uitbesteding vindt een rapportage plaats over de mate van uitbesteding van wettelijke en overige taken, de partijen aan wie wordt uitbesteed, de soorten werkzaamheden die zijn uitbesteed en de totaal met uitbesteding gemoeide kosten. Uitbestedingen op het terrein van facilitaire dienstverlening en personeelsbeleid kunnen hierbij buiten beschouwing gelaten worden.

ICT algemeen

UWV rapporteert over de voortgang, verbetering en vernieuwing van de geautomatiseerde ondersteuning van zowel haar primaire- als ondersteunende processen. Ook de voortgang van projecten ter verbetering van gegevensbeheer en privacybescherming vallen hieronder.

Gegevensverwerking en beveiliging Suwinet

De EDP-auditor geeft een oordeel over het stelsel van stelsel van maatregelen en procedures gericht op het waarborgen van een exclusieve, integere, beschikbare en controleerbare gegevensverwerking, en over het beveiligingsniveau van Suwinet (artikel 5.22 en 6.4 Regeling SUWI). In de jaarverantwoording wordt ingegaan op dit oordeel en de verrichte inspanningen om de kwaliteit te verbeteren c.q. te consolideren.

Huisvesting

UWV doet verslag van de voortgang van het huisvestingsprogramma en de ontwikkeling van de huisvestingskosten.

Raad van Bestuur en Raad van Advies

In het jaarverslag doet UWV op hoofdlijnen verslag van de door de Raad van Advies gegeven adviezen en afgegeven signalen.

UWV doet jaarlijks verslag van de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Advies (artikel 5 vierde lid Wet SUWI), conform de brief van SZW d.d. 15 januari 2004 (kenmerk UB/SIU/2004/3289).

Non-discriminatiecode

UWV rapporteert jaarlijks over de naleving en effectiviteit van de non-discriminatiecode.

Mededeling over de bedrijfsvoering

In de mededeling over de bedrijfsvoering wordt, onder verwijzing naar het in de organisatie van toepassing zijnde normenkader, ingegaan op:

 • de punten van aandacht die gedurende de uitvoering van de bedrijfsprocessen naar voren zijn gekomen, alsmede de daarvoor te treffen verbetermaatregelen;

 • bijzondere risico’s bij bepaalde bedrijfsprocessen en/of belangrijke kwaliteitsverbeteringen binnen de bedrijfsvoering.

Een nadere invulling van de mededeling bedrijfsvoering wordt gegeven in de brief van SZW d.d. 30 november 2004 (kenmerk UB/K/2004/83551).

6. Jaarrekening

De jaarrekening van UWV omvat zowel het UWV als uitvoeringsorganisatie alsook de geadministreerde fondsen.

De jaarrekening heeft betrekking op de balans en de resultatenrekening met de toelichting en op de in het jaarplan en modelverantwoording opgenomen financiële onderwerpen. De jaarrekening is zoveel als mogelijk gebaseerd op titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij hiervan in deze bijlage wordt afgeweken.

De in de jaarrekening opgenomen informatie dient een zodanig betrouwbaar beeld te geven van de werkelijkheid als in de gegeven omstandigheden is vereist. Alle uitvoeringskosten worden in de budgetverantwoording opgenomen, ongeacht of er budget voor is toegekend. Het salderen van bijzondere baten en lasten is niet toegestaan, tenzij wetgeving anders voorschrijft.

De informatie in de paragraaf resultatenrekening moet in ieder geval voldoende zijn om achteraf te kunnen vaststellen hoeveel UWV heeft uitgegeven aan de wettelijke uitvoering (uitkeringslasten) en aan uitvoeringskosten. Het kasstroomoverzicht dient aan te sluiten op de systematiek van Geïntegreerd Middelenbeheer.

De jaarrekening UWV bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Grondslagen waardering en resultaatbepaling

 • Balans met toelichting

 • Resultatenrekening met toelichting

 • Kasstroomoverzicht

In de toelichting wordt onder andere ingegaan op:

 • uitleg belangrijke posten

 • verklaring van verschillen (voorgaand jaar en begroting)

 • opvallende ontwikkelingen

 • de wijze van toerekening van uitvoeringskosten naar de verschillende wetten

 • omvang en samenstelling van buitengewone baten en lasten

 • omvang alsmede dotatie, onttrekking en vrijval van de voorzieningen voor het risico van oninbaarheid van premiedebiteuren respectievelijk uitkeringsdebiteuren

 • de financiering van vaste activa

In de kwartaalverslagen wordt de realisatie tot en met het betreffende kwartaal gerapporteerd.

6.1. Grondslagen waardering en resultaatbepaling

In verband met de versnelling van de verantwoording is het toegestaan het handelen in het verslagjaar te koppelen aan een jaarschijveninterpretatie. De te hanteren jaarschijf mag niet ouder zijn dan 3 maanden ten opzichte van het kalenderjaar waarop de verantwoording betrekking heeft. Indien de jaarschijven worden aangepast dan dient dit in de jaarrekening te worden vermeld evenals de vergelijkbare cijfers van het voorgaande jaar.

6.2. Balans UWV per 31 december

Activa

Jaar t

Jaar t-1

· immateriële vaste activa

   

· materiële vaste activa

   

· financiële vaste activa

   

Totaal vaste activa

   
     

· vorderingen

   

· liquide middelen

   

· overige vlottende activa

   

Totaal vlottende activa

   
     

Totaal activa

   
     

Passiva

   

· fondsvermogen

   

· voorzieningen

   

· langlopende schulden

   

· kortlopende schulden

   
     

Totaal passiva

   

6.3. Resultatenrekening UWV

Baten

Jaar t

Jaar t-1

WAO

   

WAZ

   

WAJONG

   

WAZO

   

REA

   

TW

   

BIA

   

TRI

   

WW

   

ZW

   
     

Totaal wettelijke taken sv

   

Overige taken

   

Totaal baten

   
     

LASTEN

   

WAO

   

WAZ

   

WAJONG

   

WAZO

   

REA

   

TW

   

BIA

   

TRI

   

WW

   

ZW

   

Totaal wettelijke taken

   

Uitvoeringskosten overige taken

   

Totaal lasten

   
     

Saldo van baten en lasten

   

6.4 Toelichting balans UWV

 • Verloopstaat immateriële vaste activa

 • Verloopstaat materiële vaste activa

 • Verloopstaat financiële vaste activa

 • Verloopstaat fondsvermogen

 • Verloopstaat voorzieningen

6.5 Toelichting op de resultatenrekening UWV

6.5.1. Baten wettelijke taken (jaar t/jaar t-1)

Baten

WAO

WA Z

WAJONG

WAZO

REA

TW

BIA

TRI

WW

ZW

Niet-SZW

Totaal

Rijksbijdragen

                       

Premies

                       

Overige baten

                       
                         

Totaal

                       

6.5.2. Lasten wettelijke taken (jaar t/jaar t-1)

Lasten

WAO

WA Z

WAJONG

WAZO

REA

TW

BIA

TRI

WW

ZW

Niet-SZW

Totaal

Uitkeringen

                       

Sociale lasten

                       

Overige lasten

                       

Uitvoeringskosten

                       
                         

Totaal

                       

6.5.3. Uitvoeringskosten realisatie/begroot (totaal, regulier, speciale projecten)

Uitvoeringskosten

Totaal

Personeel

 

Huisvesting

 

Automatisering

 

Bureaukosten

 

Overige kosten

 
   

Totaal

 

Uitvoeringskosten

WAO

WA Z

WAJONG

WAZO

REA

TW

BIA

TRI

WW

ZW

Niet-SZW

Totaal

regulier

                       

kwaliteit

                       

transformatie

                       

wet en regelgeving

                       
                         

Totaal

                       

6.5.4. Baten en lasten naar fonds

Baten

Aok

Aof

Wgf

Awf

Ufo

Afj

Tf

Rf

Niet-SZW

Totaal

Rijksbijdragen

                   

Premies

                   

Overige baten

                   
                     

Totaal

                   

Lasten

Aok

Aof

Wgf

Awf

Ufo

Afj

Tf

Rf

Niet-SZW

Totaal

Uitkeringen

                   

Sociale lasten

                   

Overige lasten

                   

Uitvoeringskosten

                   
                     

Totaal

                   

6.6. Kasstroomoverzicht

Gehanteerd wordt het kasstroomoverzicht met onderscheid naar operationele, investerings- en financieringskasstromen. De kasbeweging dient aan te sluiten op de rekeningen-courant met het ministerie van Financiën (geïntegreerd middelenbeheer).

7. Accountantsverklaring en verslag van bevindingen

De accountant onderzoekt de verantwoording die de Raad van Bestuur van UWV op grond van de Regeling SUWI heeft uitgebracht. De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen zijn nader geregeld in artikel 5.10b t/m e en bijlage XXI van de Regeling SUWI.

b. Kwantitatieve informatie per wet

Ten behoeve van verschillende functies, te weten aansturing, beleid, toezicht en financiering, dient UWV periodiek kwantitatieve informatie te verstrekken. In de tabellen is per wet/regeling aangegeven welke informatie nodig is. Een gedeelte van de informatie is slechts een of twee keer per jaar nodig. In de tabellen is dit aangegeven in de kolom ‘freq’. De kwantitatieve informatie wordt gelijktijdig met de kwartaalverslagen UWV en het jaarverslag UWV verstrekt.

Beleidsinformatie die qua aard, omvang of frequentie van uitvraag niet in deze systematiek meegenomen kon worden, is apart gespecificeerd in de onderdelen c tot en met e van deze bijlage.

1. Ziektewet

Ziektewet

 

Freq

volume en samenstelling uitkeringspopulatie

• aantal toegekende ZW uitkeringen naar geslacht, leeftijd en vangnetgroep

4

 

• aantal lopende ZW uitkeringen naar geslacht, leeftijd en vangnetgroep

4

 

• aantal lopende ZW-uitkeringen met duur ≥ 13 weken

4

 

• aantal beëindigde ZW uitkeringen naar reden beëindiging

4

 

• gemiddelde ziekteduur beëindigde ZW uitkeringen naar vangnetgroep

4

 

• aantal uitkeringsjaren ZW uitkeringen

1

 

• aantal opgestelde probleemanalyses

4

 

• aantal gerealiseerde plannen van aanpak

4

 

• aantal afgehandelde aanvragen eigen risicodragen, waarvan toegekend/afgewezen

4

kwaliteit

• % probleemanalyses uiterlijk in 6e week na 1e ziektedag

2

 

• % plannen van aanpak uiterlijk in 8e week na 1e ziektedag

2

financieel

• gemiddelde uitkeringshoogte

4

Statistisch/kruistabellen

• instroom: naar vangnetgroepen2

1

 

• uitstroom: naar vangnetgroepen x duurklasse

1

 

• bestand: naar vangnetgroepen

1

2. Poortwachter

Poortwachter

 

Freq

volume en samenstelling uitkeringspopulatie

• aantal 13-weeks zieken naar leeftijd, geslacht

4

• beëindigde 13-weeks zieken naar leeftijd, geslacht, ziekteduur en reden beëindiging

4

 

• aantal aanvragen waarbij reïntegratieverslag nodig is

4

 

• aantal ontvangen reïntegratieverslagen

4

 

• aantal beoordeelde reïntegratieverslagen

4

 

• aantal opgelegde sancties werkgever

4

 

• aantal opgelegde sancties werknemer

4

 

• aantal afgehandelde deskundigenoordelen, uitgesplitst naar reïntegratie-inspanningen werkgever/werknemer, passende arbeid, geschiktheid tot werken

4

 

• aantal afgehandelde aanvragen ontslagadvies CWI

4

 

• aantal afgehandelde aanvragen verlenging einde wachttijd, waarvan toegekend/afgewezen

4

 

• aantal afgehandelde aanvragen verkorting einde wachttijd, waarvan toegekend/afgewezen

4

kwaliteit

• tijdigheid deskundigenoordelen

2

 

• tijdigheid ontslagadvies CWI

2

3. Arbeid en Zorg zwangerschapsverlof

Zwangerschapsverlof

 

Freq

volume en samenstelling uitkeringspopulatie

• aantal aanvragen

2

• aantal toegekende uitkeringen naar leeftijd

2

 

• aantal lopende uitkeringen naar leeftijd

2

 

• aantal beëindigde uitkeringen naar leeftijd

2

 

• gemiddelde verlofduur

2

 

• aantal toegekende zwangerschapsuitkeringen zelfstandigen

2

kwaliteit

• tijdigheid van de beslissing (arbeid en zorg totaal)

2

 

• gemiddelde uitkeringshoogte

4

financieel

• uitkeringslasten zwangerschapsverlof

4

4. Arbeid en Zorg pleegzorg- en adoptieverlof

Pleegzorg/adoptieverlof

 

Freq

volume en samenstelling uitkeringspopulatie

• aantal toegekende uitkeringen naar leeftijd, geslacht

2

 

• gemiddelde verlofduur

2

financieel

• gemiddelde uitkeringshoogte

2

 

• uitkeringslasten pleegzorg- en adoptieverlof

2

5. Arbeid en Zorg Loopbaanonderbreking

Loopbaanonderbreking

 

Freq

volume en samenstelling uitkeringspopulatie

• aantal aanvragen

2

• aantal toegekende uitkeringen naar leeftijd, geslacht

2

 

• gemiddelde verlofduur

2

 

• aantal vervangers, naar uitkeringssituatie waaruit afkomstig

2

financieel

• gemiddelde uitkeringshoogte

• uitkeringslasten loopbaanonderbreking

2

2

6. WAO

WAO

 

Freq

volume en samenstelling uitkeringspopulatie

• instroom naar geslacht, leeftijd, mate ao, diagnose

4

 

• instroomkans

1

 

• bestand naar geslacht, leeftijd, mate ao, diagnose

4

 

• percentage werkende WAO-ers, uitgesplitst naar volledig en gedeeltelijk ao

1

 

• uitstroom naar geslacht, leeftijd, mate ao, diagnose, reden beëindiging

4

 

• uitstroomkans

1

 

• aantal uitkeringsjaren WAO uitkeringen

1

 

• aantal samenloop en nuluitkeringen

4

claimbeoordeling

• aantal toegekende aanvragen naar leeftijd, geslacht, diagnose, mate ao

4

 

• aantal alleen medische beoordeling (GDBM)

4

 

• aantal afgewezen aanvragen naar leeftijd, geslacht, reden

4

herbeoordeling

• aantal professionele herbeoordelingen naar duur sinds vorige herbeoordeling (< 1 jaar, 1–5 jaar, overig)

4

 

• uitkomst professionele herbeoordelingen

4

 

• aantal cohortsgewijze herbeoordelingen

4

 

• uitkomst cohortsgewijze herbeoordelingen (kruistabel, oude ao-klasse afgezet tegen nieuwe ao-klasse)

4

 

• aantal recht op WW bij lagere of beëindigde uitkering

4

 

• aantal aan het werk bij lagere of beëindigde uitkering

4

kwaliteit

• tijdige afronding 1e en 2e cohort cohortsgewijze herbeoordeling

1

financieel

• gemiddelde uitkeringshoogte

4

7. WAZ

WAZ

 

Freq

volume en samenstelling uitkeringspopulatie

• instroom naar geslacht, leeftijd, mate ao, diagnose

4

 

• instroomkans

1

 

• bestand naar geslacht, leeftijd, mate ao, diagnose

4

 

• percentage werkende WAZ-ers, uitgesplitst naar volledig en gedeeltelijk ao

1

 

• uitstroom naar geslacht, leeftijd, mate ao, diagnose, reden beëindiging

4

 

• uitstroomkans

1

 

• aantal uitkeringsjaren WAZ uitkeringen

1

 

• aantal samenloop en nuluitkeringen

4

claimbeoordeling

• aantal toegekende aanvragen naar leeftijd, geslacht, diagnose, mate ao

4

 

• aantal alleen medische beoordeling (GDBM)

4

 

• aantal afgewezen aanvragen naar leeftijd, geslacht, reden

4

herbeoordeling

• aantal professionele herbeoordelingen naar duur sinds vorige herbeoordeling (< 1 jaar, 1–5 jaar, overig)

4

 

• uitkomst professionele herbeoordelingen

4

 

• aantal cohortsgewijze herbeoordelingen

4

 

• uitkomst cohortsgewijze herbeoordelingen (kruistabel, oude ao-klasse afgezet tegen nieuwe ao-klasse)

4

 

• aantal recht op WW bij lagere of beëindigde uitkering

4

 

• aantal aan het werk bij lagere of beëindigde uitkering

4

kwaliteit

• tijdigheid van de beslissing

2

 

• tijdigheid afronding 1e en 2e cohort van cohortsgewijze herbeoordeling

1

financieel

• gemiddelde uitkeringshoogte

4

8. Wajong

Wajong

 

Freq

volume en samenstelling uitkeringspopulatie

• instroom naar geslacht, leeftijd, mate ao, diagnose

4

 

• bestand naar geslacht, leeftijd, mate ao, diagnose

4

 

• percentage werkende Wajong-ers, uitgesplitst naar volledig en gedeeltelijk ao

1

 

• uitstroom naar geslacht, leeftijd, mate ao, diagnose, reden beëindiging

4

 

• uitstroomkans

1

 

• aantal uitkeringsjaren Wajong uitkeringen

1

 

• aantal samenloop en nuluitkeringen

4

claimbeoordeling

• aantal toegekende aanvragen naar leeftijd, geslacht, diagnose, mate ao

4

 

• aantal alleen medische beoordeling (GDBM)

4

 

• aantal afgewezen aanvragen naar leeftijd, geslacht, reden

4

herbeoordeling

• aantal professionele herbeoordelingen naar duur sinds vorige herbeoordeling (< 1 jaar, 1–5 jaar, overig)

4

 

• uitkomst professionele herbeoordelingen

4

 

• aantal cohortsgewijze herbeoordelingen

4

 

• uitkomst cohortsgewijze herbeoordelingen (kruistabel, oude ao-klasse afgezet tegen nieuwe ao-klasse)

4

 

• aantal recht op WW bij lagere of beëindigde uitkering

4

 

• aantal aan het werk bij lagere of beëindigde uitkering

4

kwaliteit

• tijdigheid van de beslissing

2

 

• tijdige afronding 1e en 2e cohort van cohortsgewijze herbeoordelingen

1

financieel

• gemiddelde uitkeringshoogte

4

9. WW

WW

 

Freq

volume en samenstelling uitkeringspopulatie

• instroom naar soort uitkering, leeftijd, geslacht

4

• instroomkans naar leeftijd (< 55, 55–57½, > 57½ jarigen)

4

 

• bestand naar soort uitkering, leeftijd, geslacht, uitkeringsduur

4

 

• uitstroom naar soort uitkering, leeftijd, geslacht, reden beëindiging, uitkeringsduur

4

 

• aantal uitkeringsjaren WW uitkeringen

4

 

• aantal samenloop en nuluitkeringen

4

claimbeoordeling

• aantal toegekende uitkeringen

4

 

• aantal afwijzingen naar reden, leeftijd, geslacht

4

kwaliteit

• tijdigheid eerste betaaldag

2

financieel

• gemiddelde uitkeringshoogte

4

statistisch/kruistabellen

• instroom: soort uitkering x leeftijdsklasse x geslacht

1

 

• uitstroom: soort uitkering x leeftijdsklasse x geslacht x gerealiseerde uitkeringsduur

1

 

• bestand: soort uitkering x leeftijdsklasse x geslacht x gemiddelde uitkeringsduur

1

10. Reïntegratie AG

Reïntegratie AG

 

Freq

omvang en sluitendheid reïntegratie-inspanningen naar kalenderjaar

• bruto instroom naar leeftijd, geslacht, mate ao, soort ao-uitkering

4

• uitval naar leeftijd, geslacht, mate ao, soort ao-uitkering

4

 

• netto instroom naar leeftijd, geslacht, mate ao, soort ao-uitkering

4

 

• aantal lopende trajecten naar leeftijd, geslacht, mate ao, soort ao-uitkering

4

 

• aantal ingekochte trajecten 2e kans, zelfmelders

1

 

• aantal ingekochte scholing

1

 

• aantal toegekende REA-instrumenten naar soort instrument3:

4

 

• aantal toegekende REA-instrumenten naar leeftijd, geslacht, mate ao, soort ao-uitkering

4

 

• aantal toekenningen premiekorting

4

duur van trajecten

• trajectduur van trajecten die met plaatsing zijn afgerond, naar leeftijd, geslacht, mate ao

4

 

• trajectduur van trajecten die zonder plaatsing zijn afgerond, naar leeftijd, geslacht, mate ao

4

resultaat naar kalenderjaar

• uitstroom met plaatsing naar leeftijd, geslacht, soort ao-uitkering

4

 

• uitstroom zonder plaatsing naar leeftijd, geslacht, mate ao, soort ao-uitkering

4

kwaliteit

• tijdigheid beoordeling REA-voorzieningen

2

financieel

• gemiddelde kosten van de trajecten

4

 

• totaal kosten van trajecten, op zowel kasbasis als transactiebasis, uitgesplitst naar verplichtingenjaar

4

 

• kosten van arbeidsplaatsvoorzieningen, onderverdeeld in 5 clusters, op zowel kasbasis als transactiebasis

4

 

• totaal en gemiddeld bedrag premiekorting

4

11. Reïntegratie naar herbeoordelingsoperatie

Reïntegratie na herbo

 

Freq

omvang en sluitendheid reïntegratie-inspanningen naar kalenderjaar

• aantal opgestelde reïntegratievisies na cohortsgewijze herbeoordeling

4

• bruto instroom

4

 

• uitval

4

 

• netto instroom

4

 

• aantal lopende trajecten

4

duur van trajecten

• gemiddelde trajectduur

1

resultaat naar kalenderjaar

• uitstroom met plaatsing

• uitstroom zonder plaatsing

4

4

financieel

• gemiddelde kosten van de trajecten

1

12. Reïntegratie WW

Reïntegratie WW

 

Freq

omvang en sluitendheid reïntegratie-inspanningen naar kalenderjaar

• bruto instroom naar leeftijd, geslacht,

4

• netto instroom naar leeftijd, geslacht

• uitval naar leeftijd, geslacht

4

 

4

 

• aantal lopende trajecten naar leeftijd, geslacht

4

 

• aantal toegekende experimenten WW

4

 

• preventieve inzet (aantal toegekende trajecten en gemiddelde prijs)

4

 

• toepassing jop stages (aantal toekenningen en gemiddelde prijs)

4

duur van trajecten

• trajectduur van trajecten die met plaatsing zijn afgerond, naar leeftijd, geslacht

4

 

• trajectduur van trajecten die zonder plaatsing zijn afgerond, naar leeftijd, geslacht

4

resultaat naar kalenderjaar

• uitstroom met plaatsing naar leeftijd, geslacht

4

 

• uitstroom zonder plaatsing naar leeftijd, geslacht

4

financieel

• gemiddelde kosten van de trajecten

4

 

• totaal kosten van trajecten, op zowel kasbasis als transactiebasis, uitgesplitst naar verplichtingenjaar

4

13. Inkoop UWV bij gemeenten

Inkoop UWV bij gemeenten

 

Freq

omvang en sluitendheid reïntegratieinspanningen

• bruto instroom, onderverdeeld naar AG en WW

4

• netto instroom, onderverdeeld naar AG en WW

4

 

• uitstroom, onderverdeeld naar AG en WW en reden beëindiging

4

financieel

• gemiddelde kosten van trajecten

1

14. Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO)

IRO

 

Freq

omvang en sluitendheid reïntegratie-inspanningen naar kalenderjaar

• bruto instroom

1

• uitval

1

 

• netto instroom

1

 

• aantal lopende trajecten

1

duur van trajecten

• gemiddelde trajectduur

1

resultaat naar kalenderjaar

• uitstroom met plaatsing

1

 

• uitstroom zonder plaatsing

1

financieel

• gemiddelde kosten van de trajecten

1

15. Toeslagenwet

TW

 

Freq

volume en samenstelling uitkeringspopulatie

• lopende uitkeringen naar moederwet

4

• aantal uitkeringsjaren TW uitkeringen

1

kwaliteit

• tijdigheid van de beslissing

2

financieel

• gemiddelde uitkeringshoogte

4

16. BIA

BIA

 

Freq

productieomvang

• aantal toegekende uitkeringen

4

 

• aantal lopende uitkeringen

4

 

• aantal beëindigde uitkeringen

4

 

• aantal uitkeringsjaren BIA uitkeringen

1

financieel

• gemiddelde uitkeringshoogte

4

17. TRI

TRI

 

Freq

productieomvang

• aantal afgehandelde TRI-aanvragen

4

 

• aantal toegekende TRI-tegemoetkomingen

4

 

• aantal lopende TRI-tegemoetkomingen

4

 

• aantal beëindigde TRI-tegemoetkomingen

4

 

• aantal maal dat een korting wordt toegepast vanwege toegenomen inkomen uit/in verband met arbeid

4

 

• gemiddelde duur TRI-tegemoetkomingen

4

kwaliteit

• tijdigheid van de beslissing

2

financieel

• gemiddelde uitkeringshoogte

4

18. Distribuerende functie handhaving (per wet)

Handhaving distribuerend

 

Freq

controle

• aantal controles

2

 

• aantal fysieke controles

2

 

• aantal fysieke controles o.b.v. risicoanalyse

2

opsporing

• aantal interne fraudesignalen (o.b.v. fraudeconstateringen)

2

 

• aantal externe fraudesignalen (o.b.v. fraudeconstateringen)

2

 

• aantal signalen dat heeft geleid tot resp. opsporingsonderzoek/administratief rechterlijk onderzoek/geen onderzoek

2

 

• aantal fraude onderzoeken

4

 

• aantal fraudeconstateringen naar fraudecategorie (wit, zwart, overig)

4

 

• totaal en gemiddeld benadelingsbedrag naar fraudecategorie

4

 

• gemiddelde fraudeduur naar soort fraude

2

afdoening

• aantal waarschuwingen

4

 

• aantal maatregelen, naar type overtreding

4

 

aantal opgelegde boeten

4

 

• totaal boetebedrag

4

 

• aantal processen-verbaal

4

 

• gemiddeld aangiftebedrag, naar type overtreding

4

 

• aantal processen-verbaal zaken die alsnog na sepot administratief worden afgedaan

2

 

• afdoeningspercentage

2

reïntegratie

• aantal meldingen van reïntegratiebedrijven van sanctiewaardig gedrag uitgesplitst naar AG en WW

4

 

• aantal meldingen dat is afgehandeld

4

 

• aantal opgelegde sancties

4

19. Collecterende functie

Collecterende functie

 

Freq

productieomvang

• aantal nieuwe dienstverbanden

4

 

• aantal nieuwe werkgevers

4

 

• aantal msv’n

4

 

• aantal vastgestelde premienota’s

4

 

• aantal looncontroles naar bedrijfsomvang

4

 

• bestand aantal verzekerden naar verzekerd voor

4

 

• bestand aantal ingeschreven werkgevers naar bedrijfsomvang

4

 

• aantal beëindigde dienstverbanden

4

 

• aantal uitgeschreven werkgevers

4

kwaliteit

• % verificatie personen in GBA binnen 14 dagen

1

 

• tijdigheid inschrijving nieuwe werkgevers

1

 

• tijdigheid afhandeling verzoeken om aanpassing voorschotten

1

 

• % premienota’s definitief vastgesteld per 1 december

1

 

• % inning voorschotpremie binnen 1 maand

1

 

• controledichtheid

1

20. Collecterende en distribuerende functie Algemeen, Bezwaar en Beroep, Vorderingen

Algemeen, Bezwaar en Beroep, Vorderingen

 

Freq

productieomvang

• aantal klachten

4

 

• aantal afgehandelde bezwaarschriften naar werknemers en werkgevers, per wet, uitgesplitst naar niet ontvankelijk, beslissing gehandhaafd, beslissing herroepen, bezwaar ingetrokken en overig

4

 

• aantal afgehandelde beroepszaken naar werknemers en werkgevers, per wet, uitgesplitst naar niet ontvankelijk, beslissing bevestigd, beslissing vernietigd, beroep ingetrokken en overig

4

 

• aantal uitstaande vorderingen

4

 

• aantal geïnde of verrekende terug- en navorderingen

4

 

• aantal afboekingen

4

financieel

• bedrag uitstaande vorderingen

4

 

• totaal bedrag afboekingen

4

 

• incassoratio

4

21. Collecterende functie handhaving

Handhaving collecterend

 

Freq

controle

• aantal fysieke controles (= waarnemingen ter plaatse)

2

opsporing

• aantal fraudesignalen

2

 

• aantal signalen dat heeft geleid tot resp. opsporingsonderzoek/administratief rechterlijk onderzoek/geen onderzoek

2

 

• aantal fraude onderzoeken

4

 

• aantal fraudeconstateringen naar aard fraude

4

 

• totaal en gemiddeld benadelingsbedrag

4

 

• gemiddelde fraudeduur naar soort fraude

2

afdoening

• aantal waarschuwingen

4

 

• aantal opgelegde boeten

4

 

• totaal boetebedrag

4

 

• aantal processen-verbaal

4

 

• gemiddeld aangiftebedrag, naar aard overtreding

4

 

• aantal processen-verbaal zaken die alsnog na sepot administratief worden afgedaan

2

 

• afdoeningspercentage

2

 

• aantal naheffingen

2

c. Maandelijkse kerncijfers

Het UWV verstrekt maandelijks kerncijfers over de werknemersverzekeringen. Als kerncijfers worden zowel maandcijfers als twaalfmaands voortschrijdende gemiddelden gepresenteerd. In de kerncijfers zijn in ieder geval de volgende gegevens opgenomen:

WW

• nieuwe uitkeringen

 

• beëindigde uitkeringen

 

• aantal uitkeringen

 

• aantal personen

WAO/WAZ/Wajong/TRI

• nieuwe uitkeringen WAO

• nieuwe uitkeringen WAZ

• nieuwe uitkeringen Wajong

• nieuwe uitkeringen TRI

 

• beëindigde uitkeringen WAO

 

• beëindigde uitkeringen WAZ

 

• beëindigde uitkeringen Wajong

 

• beëindigde uitkeringen TRI

 

• aantal uitkeringen WAO

 

• aantal uitkeringen WAZ

 

• aantal uitkeringen Wajong

 

• aantal uitkeringen TRI

 

• aantal personen

ZW

• nieuwe uitkeringen ZW

 

• beëindigde uitkeringen ZW

 

• aantal uitkeringen zwangerschap

 

• aantal uitkeringen flexwerkers

 

• aantal uitkeringen werklozen

 

• aantal uitkeringen overige groepen

 

• aantal uitkeringen totaal

d. Fondseninformatie

Het UWV verstrekt aan de minister met betrekking tot elk van de door haar beheerde fondsen afzonderlijk:

 • voor 1 februari:

  • a) een actuele en onderbouwde raming voor het lopende jaar van volumegegevens, baten en lasten en de vermogenspositie voor het lopende jaar gerelateerd aan en de voor dat jaar geldende beleidsmaatregelen en (voor zover van toepassing) premiepercentages

  • b) een voorlopige opgave van volumegegevens, baten en lasten en de vermogenspositie over het voorafgaande jaar

 • voor 1 juli:

  • a) een actuele en onderbouwde raming voor het lopende jaar en daaropvolgende jaar van volumegegevens, baten en lasten en de vermogenspositie

  • b) voor zover van toepassing een overzicht van de door de fondsbeheerder voorgenomen herziening van de premiepercentages.

 • voor 1 november:

  • a) een actuele en onderbouwde raming voor het lopende jaar en daaropvolgende jaar van volumegegevens, baten en lasten en de vermogenspositie

Bij de ramingen wordt ten aanzien van het Toeslagenfonds een onderscheid gemaakt tussen gegevens met betrekking tot de Toeslagenwet en de gegevens met betrekking tot de Wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria.

e. Statistische jaarrapportages

Het UWV verstrekt elk jaar rapportages over:

 • export van uitkeringen (eventueel als onderdeel kroniek);

 • kroniek van sociale verzekeringen;

 • ontwikkelingen per sector;

 • premiedifferentiatie WAO.

Tevens verstrekt UWV elk jaar statistische gegevensbestanden over:

Het gaat hierbij om continuering van bestaande informatieleveringen.

Bijlage VIII. , bedoeld in artikel 5.10a, eerste en tweede lid, en 5.12, eerste, derde en vierde lid, van de Regeling SUWI

Informatieproducten van de SVB

In deze bijlage zijn de informatieproducten gespecificeerd die de SVB periodiek aan SZW dient te verstrekken op grond van artikel 5.10a en 5.12 van de Regeling SUWI. Het betreft de volgende producten

 • a. verantwoording SVB

 • b. kwantitatieve informatie per wet

 • c. fondseninformatie

 • d. statistische jaarrapportages

a. Verantwoording SVB

De jaarverantwoording van de SVB dient alle navolgende onderwerpen te bevatten. In de kwartaalverslagen doet de SVB verslag van de stand van zaken ten aanzien van de onderwerpen genoemd in het jaarplan. De overige hieronder vermelde onderwerpen dienen ook in het kwartaalverslag aan de orde te komen, tenzij er in het betreffende kwartaal geen majeure ontwikkelingen of resultaten te melden zijn. In het kader van de bestuurlijke verantwoording dienen de rapportages ook het oordeel van de Raad van Bestuur over de geconstateerde situatie te bevatten.

1. Inleiding en algemeen beeld

 • waaronder een korte beschrijving van de kerntaak en de veranderingen daarin in de beschreven periode.

 • waaronder een beschrijving van de stand van zaken inzake bijzondere onderwerpen die in de verslagperiode van belang waren.

2. Omgevingsanalyse

De omgevingsfactoren die het presteren van de SVB hebben beïnvloed, dienen hier de revue te passeren.

3. Veranderagenda

Er wordt verslag gedaan van de stand van zaken en de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van majeure ontwikkelings- en reorganisatieprojecten.

4. Beleidsdoelstellingen

De SVB doet verslag van de uitvoering van het beleid en de geleverde prestaties. Het jaarplan en de daarin opgenomen prestatie-indicatoren vormen hierbij het uitgangspunt. De uitkomsten van de prestatie-indicatoren worden, voorzien van een toelichting, samen met de normen/streefwaarden per wet verantwoord.

Prestatie-indicatoren SVB

Norm

Resultaatgebied 1: voorkomen van uitkeringsinstroom

 

Niet van toepassing op SVB

 
   

Resultaatgebied 2: juiste en tijdige uitkeringsverstrekking

 

1. Rechtmatigheid

 

a. Anw

99%

b. AKW

99%

c. AOW

99%

   

2. Handhaving (kwantitatief de volgende kengetallen)

Geen normstelling bij de kengetallen

a. bekendheid met regels

b. aantal fraudesignalen

 

c. totaal fraudebedrag

 

d. afdoeningspercentage

 

e. incassoratio

 

3. Nationale tijdigheid

 

a. AOW

95%

b. ANW

85%

c. AKW

95%

4. Internationale tijdigheid AOW

a. AOW

b. ANW

c. AKW

85%

85%

85%

   

Resultaatgebied 3: bevorderen van reïntegratie/uitstroom

 

Niet van toepassing op SVB

 
   

Resultaatgebied 4: klantgerichtheid

 

5. Klanttevredenheid (a, b en c gemeten op een vijfpuntschaal)

(5 pnt schaal)

a. telefonische dienstverlening

3,2

b. e-mail dienstverlening

3,1

c. schriftelijke dienstverlening

3,2

d. afhandeling callcenter

85%

e. tijdigheid callcenter

70%

6. Klachtenmanagement

a. tijdigheid klachtenafhandeling

b. tevredenheid bij klachtenafhandeling

95%

2,8

Klanttevredenheid correspondentie

3,2

Klantgerichtheid

PI en norm in ontwikkeling4

   

Resultaatgebied 5: efficiency

 

7. Efficiency

1,5%

Naast de doelstellingen uit het jaarplan en de prestatie-indicatoren, wordt ten minste ingegaan op de volgende onderdelen:

 • een cijfermatig overzicht van de uitgevoerde kerntaken als bedoeld in hoofdstuk 5 van de wet SUWI, uitgesplitst naar de Premiegefinancierde sociale verzekeringsuitgaven en de via Begrotingsartikelen gefinancierde opdrachten. Het betreft hierbij een tabel met kerncijfers per wet, uitgesplitst naar beginstand, instroom, uitstroom, eindstand.

 • een toelichting op wet- en regelgeving die in uitvoering is genomen c.q. is beëindigd.

 • een toelichting op de klantgerichte dienstverlening, aan de hand van de in het jaarplan genoemde thema’s.

 • een toelichting op de activiteiten van de SVB die bijdragen aan een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering. Hierbij gaat het vooral om de onderdelen van de uitvoering waar verbetermaatregelen noodzakelijk zijn.

 • een toelichting op de andere taken die met toestemming van SZW zijn uitgevoerd in overeenstemming met artikel 13 wet SUWI, en de taken die zijn uitgevoerd op basis van een andere wet of bij ministeriële regeling (artikel 34 lid 1d en 1e wet SUWI).

 • een toelichting op de wijze waarop rekening is gehouden met de toezichtbevindingen van de Minister

5. Bedrijfsvoering

In het onderdeel bedrijfsvoering wordt ingegaan op de sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen binnen SVB. Het doel is om aan te geven dat het management van SVB haar bedrijfsvoeringsprocessen beheerst. Een aantal aspecten van de bedrijfsvoering die bepalend zijn voor de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitvoering zullen jaarlijks in de rapportage aan de orde komen. Het onderdeel bedrijfsvoering wordt per aspect opgebouwd uit kwantitatieve gegevens met een kwalitatieve toelichting.

Procesbeheersing

De SVB rapporteert over de algemene aspecten alsmede over eventuele knelpunten en risico’s in de bedrijfsvoering. De uitkomsten van deze analyse en eventuele aanvullende gerichte onderzoeken (operational audits) en de verbeteracties die daaruit voortvloeien worden in het jaarverslag opgenomen.

Kwaliteit productie

In het jaarplan van de SVB wordt het perspectief ‘Kwaliteit productie’ onderscheiden. Het gaat hierbij vooral om de verbetering van het productieproces zodat aan wettelijke normen van rechtmatigheid en tijdigheid van de uitvoering van de wetten kan worden voldaan, met bijzondere aandacht voor de werkvoorraden. In dit onderdeel wordt tevens ingegaan op de handhavingsaspecten (misbruik/oneigenlijk gebruik) alsmede op bezwaar en beroep tegen beslissingen.

Rechtmatigheid

De SVB rapporteert halfjaarlijks over de rechtmatigheidscijfers per wet. Vaststelling van de rechtmatigheid is gekoppeld aan het handelen in het verslagjaar (het handelen omvat mede het ten onrechte niet-handelen) en de fouten die daarbij zijn gevonden. Ingegaan wordt op de wijze waarop met oude fouten is omgegaan. Tevens wordt hierbij inzicht geboden in de uitgevoerde herstelactiviteiten. Een nadere uitwerking van het aspect rechtmatigheid wordt gegeven in de wijziging Regeling SUWI in verband met het opnemen van regels inzake de accountantscontrole (Regeling van 18 maart 2005, Stcrt. 59).

Handhaving

SVB rapporteert over uitvoering en effecten van het handhavingsbeleid. Naast de onderwerpen die genoemd zijn in het jaarplan, wordt hierbij specifiek ingegaan op de speerpunten van het Handhavingsprogramma en op de realisering van de in het Handhavingsarrangement gemaakte afspraken. Tevens worden opvallende cijfermatige ontwikkelingen toegelicht. Een nadere uitwerking van het aspect handhaving wordt gegeven in de wijziging van de Regeling SUWI in verband met het opnemen van regels inzake de accountantscontrole (Regeling van 18 maart 2005, Stcrt. 59). De raad van bestuur dient zich op dit aspect te verantwoorden conform deze regels.

Kwaliteit van de dienstverlening

De SVB geeft een beschrijving van de activiteiten in het kader van de verbetering van de dienstverlening aan de klanten van de SVB. Het gaat hierbij onder meer om bereikbaarheid, klanttevredenheid en klachtenafhandeling. Ook de privacy-audit komt hier aan de orde.

Doelmatigheid van de bedrijfsprocessen

Binnen het perspectief ‘doelmatigheid’ gaat de SVB in op activiteiten die zijn/worden ondernomen om de bedrijfsprocessen door te lichten, waarbij het kostenniveau wordt gerelateerd aan de (kwaliteit van de) geleverde prestatie. Hierbij kan bijvoorbeeld benchmarking als instrument worden ingezet. Een nadere uitwerking van het aspect rechtmatigheid wordt gegeven in de wijziging Regeling SUWI in verband met het opnemen van regels inzake de accountantscontrole (Regeling van 18 maart 2005, Stcrt. 59). De raad van bestuur dient zich op dit aspect te verantwoorden conform deze regels.

Informatievoorziening

De SVB rapporteert (in het jaarverslag) over de kwaliteit van de informatievoorziening en de wijze waarop deze gewaarborgd is, conform artikel 5.16 tweede lid Regeling SUWI.

Sociaal Beleid en HRM

De SVB rapporteert hier over ontwikkelingen binnen het gevoerde Sociaal en HRM-beleid van de SVB. Hierbij wordt in ieder geval ingegaan op de personeelsomvang.

Uitbesteding

Ter zake van uitbesteding vindt een rapportage plaats over de mate van uitbesteding van wettelijke en overige taken, de partijen aan wie wordt uitbesteed, de soorten werkzaamheden die zijn uitbesteed en de totaal met uitbesteding gemoeide kosten. Uitbestedingen op het terrein van facilitaire dienstverlening en personeelsbeleid kunnen hierbij buiten beschouwing gelaten worden.

Automatisering

De SVB rapporteert over de ontwikkelingen op het gebied van ICT volgens de COBIT norm (dienstenniveau, general computer controls, gegevensbeheer). Ook de voortgang van projecten ter verbetering van de privacy-bescherming en informatiebeveiliging (privacy-audit) komt hier aan de orde.

Raad van Bestuur en Raad van Advies

In het jaarverslag doet de SVB op hoofdlijnen verslag van de door de Raad van Advies gegeven adviezen en afgegeven signalen.

De SVB doet jaarlijks verslag van de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Advies (artikel 5 vierde lid Wet SUWI), conform de brief van SZW d.d. 15 januari 2004 (kenmerk UB/SIU/2004/3289).

Overige aspecten

Aspecten die hier aan de orde komen, zijn onder andere:

 • huisvesting

 • kwaliteitsborgingssystemen

Mededeling over de bedrijfsvoering

In de mededeling over de bedrijfsvoering wordt, onder verwijzing naar het in de organisatie van toepassing zijnde normenkader, ingegaan op:

 • de punten van aandacht die gedurende de uitvoering van de bedrijfsprocessen naar voren zijn gekomen alsmede de daarvoor te treffen verbetermaatregelen;

 • bijzondere risico’s bij bepaalde bedrijfsprocessen en/of belangrijke kwaliteitsverbeteringen binnen de bedrijfsvoering

Een nadere invulling van de mededeling bedrijfsvoering wordt gegeven van SZW d.d. 30 november 2004 (kenmerk UB/K/2004/83551).

6. Jaarrekening

De jaarrekening van de SVB omvat zowel de SVB als uitvoeringsorganisatie alsook de geadministreerde fondsen.

De jaarrekening heeft betrekking op de balans en de resultatenrekening met de toelichting en op de in het jaarplan en modelverantwoording opgenomen financiële onderwerpen. De jaarrekening is zoveel als mogelijk gebaseerd op titel 9, boek 2 van het Burgelijk Wetboek, tenzij hiervan in deze bijlage wordt afgeweken.

De in de jaarrekening opgenomen informatie dient een zodanig betrouwbaar beeld te geven van de werkelijkheid als in de gegeven omstandigheden is vereist. Alle uitvoeringskosten worden in de budgetverantwoording opgenomen, ongeacht of er budget voor is toegekend. Het salderen van bijzondere baten en lasten is niet toegestaan, tenzij wetgeving anders voorschrijft.

De informatie in de paragraaf resultatenrekening moet in ieder geval voldoende zijn om achteraf te kunnen vaststellen hoeveel de SVB heeft uitgegeven aan de wettelijke uitvoering (zgn. grote geldstroom) en het eigen apparaat (uitvoeringskosten). Het kasstroomoverzicht dient aan te sluiten op de systematiek van Geïntegreerd Middelenbeheer.

De jaarrekening SVB bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Grondslagen waardering en resultaatbepaling

 • Balans met toelichting

 • Resultatenrekening met toelichting

 • Kasstroomoverzicht

In de toelichting wordt onder andere ingegaan op:

 • uitleg belangrijke posten

 • verklaring van verschillen (voorgaand jaar en begroting)

 • opvallende ontwikkelingen

 • risico’s

 • de wijze van toerekening van uitvoeringskosten naar de verschillende wetten

 • omvang en samenstelling van buitengewone baten en lasten

6.1. Grondslagen waardering en resultaatbepaling

In verband met de versnelling van de verantwoording is het toegestaan het handelen in het verslagjaar te koppelen aan een jaarschijveninterpretatie. De te hanteren jaarschijf mag niet ouder zijn dan 3 maanden ten opzichte van het kalenderjaar waarop de verantwoording betrekking heeft. Indien de jaarschijven worden aangepast dan dient dit in de jaarrekening te worden vermeld evenals de vergelijkende cijfers.

Met betrekking tot de premiebaten is het toegestaan als waarderingsgrondslag de EMU-definitie te hanteren (één maand verschoven kasbasis). Deze aanpassing dient (eenmalig) in de jaarrekening te worden vermeld, evenals de vergelijkende cijfers.

6.2. Balans SVB per 31 december

Activa

Jaar t

Jaar t-1

· immateriële vaste activa

   

· materiële vaste activa

   

· financiële vaste activa

   

Totaal vaste activa

   
     

· vorderingen

   

· overige vlottende activa

   

· liquide middelen

   

Totaal vlottende activa

   
     

Totaal activa

   
     

Passiva

   

· fondsvermogen

   

· voorzieningen

   

· langlopende schulden

   

· kortlopende schulden

   
     

Totaal passiva

   

6.3. Resultatenrekening SVB

Baten en lasten

Jaar t

Jaar t-1

Baten

   

Ouderdomswetten (AOW)

   

Nabestaandenwet (ANW)

   

Kinderbijslagwet (AKW)

   

Regeling tegemoetkoming onderhoud gehandicapte kinderen (TOG)

   

Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS)

   

Totaal wettelijke taken sv

   

Totaal taken niet-sv

   

Totaal baten

   
     

Lasten

   

Ouderdomswetten (AOW)

   

Nabestaandenwet (ANW)

   

Kinderbijslagwet (AKW)

   

Regeling tegemoetkoming onderhoud gehandicapte kinderen (TOG)

   

Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS)

   

uitvoeringskosten wettelijke taken sv

   

Totaal wettelijke taken sv

   

Uitvoeringskosten niet-sv

   

Totaal lasten

   
     

Saldo van baten en lasten

   

6.4. Toelichting balans SVB

 • Verloopstaat immateriële vaste activa

 • Verloopstaat materiële vaste activa

 • Verloopstaat financiële vaste activa

 • Verloopstaat fondsvermogen

 • Verloopstaat voorzieningen

 • Verloopstaat langlopende schulden

6.5. Toelichting op de resultatenrekening SVB

6.5.1. Baten wettelijke taken (realisatie/begroot)

Baten

AOW

ANW

AKW

TOG

TAS

Niet-SV

Totaal

Rijksbijdragen

             

Premies

             

Overige baten

             
               

Totaal

             

6.5.2. Lasten wettelijke taken (realisatie/begroot)

Lasten

AOW

ANW

AKW

TOG

TAS

Niet-SV

Totaal

Uitkeringen (inc. sociale lasten)

             

Overige lasten

             

Uitvoeringskosten

             
               

Totaal

             

6.5.3. Uitvoeringskosten realisatie/begroot (totaal, regulier, speciale projecten)

Uitvoeringskosten

Totaal

Personeel

 

Huisvesting

 

Automatisering

 

Bureaukosten

 

Diensten en diversen

 
   

Totaal

 

Uitvoeringskosten

AOW

ANW

AKW

TOG

TAS

niet-SV

Totaal SVB

Personeel

             

Huisvesting

             

Automatisering

             

Bureaukosten

             

Diensten en diversen

             

Totaal

             

Uitvoeringskosten

Totaal

Staande organisatie

 

Projecten

 

Totaal

 

6.5.4. Saldo van baten en lasten naar fonds (voor zover van toepassing)

Saldo van baten en lasten wet naar fonds

AOW

ANW

AKW

TOG

TAS

Niet-SV

Totaal

6.6. Kasstroomoverzicht

Gehanteerd wordt het kasstroomoverzicht met onderscheid naar operationele, investerings- en financieringskasstromen. De kasbeweging dient aan te sluiten op de rekeningen-courant met het ministerie van Financiën (geïntegreerd middelenbeheer)

7. Accountantsverklaring en verslag van bevindingen

De accountant onderzoekt de verantwoording die de Raad van Bestuur van de SVB op grond van de Regeling SUWI heeft uitgebracht. De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen zijn nader geregeld in artikel 5.10b t/m e en bijlage XXI van de Regeling SUWI.

b. Kwantitatieve informatie per wet

Ten behoeve van verschillende functies, te weten aansturing, beleid, toezicht en financiering, dient de SVB periodiek kwantitatieve informatie te verstrekken. In de tabellen is per wet/regeling aangegeven welke informatie nodig is. Een gedeelte van de informatie is slechts een of twee keer per jaar nodig. In de tabellen is dit aangegeven in de kolom ‘freq’. De kwantitatieve informatie wordt gelijktijdig met de kwartaalverslagen SVB en het jaarverslag SVB verstrekt.

Beleidsinformatie die qua aard, omvang of frequentie van uitvraag niet in deze systematiek meegenomen kon worden, is apart gespecificeerd in de onderdelen c tot en met e van deze bijlage.

1. AOW

AOW

 

Freq

volume en samenstelling uitkeringspopulatie

• instroom naar geslacht, aard van het pensioen, korting

4

 

• instroom naar woonland

1

 

• bestand naar woonland, geslacht, aard van het pensioen, korting

4

 

De volgende volumegegevens dienen tevens 1 keer per jaar in uitkeringsjaren te worden uitgedrukt.

 
 

• Volume 90% uitkering

1

 

• Volume 70% uitkering (totaal)

1

 

– W.v. partner <65 jaar

1

 

– W.v. overigen

1

 

• Volume 50% uitkering (totaal)

1

 

– W.v. partner < 65 jaar)

1

 

– W.v. overig

1

 

• Totaal volume (90%+70%+50%)

1

kwaliteit

• rechtmatigheid

2

financieel

• uitvoeringskosten AOW

• uitvoeringskosten per kostencategorie

• uitkeringslasten AOW naar categorie

• premiebaten

• rijksbijdrage

• uitputting

4

1

4

4

4

4

2. ANW

ANW

 

Freq

volume en samenstelling uitkeringspopulatie

• instroom naar geslacht, aard van de uitkering, ingangsdatum recht

4

 

• instroom naar woonland

1

 

• bestand naar woonland, geslacht, ingangsdatum recht, aard van de uitkering, korting, inkomen uit of i.v.m. arbeid, samenwonen met partner

4

 

De volgende volumegegevens dienen tevens 1 keer per jaar in uitkeringsjaren te worden uitgedrukt

 
 

• Ingang recht voor 1 juli 1996

1

 

○ Vrouwelijke nabestaanden

1

 

– W.v. nabestaanden en halfwezenuitkering

1

 

– W.v. nabestaandenuitkering

1

 

○ Mannelijke nabestaanden

1

 

– W.v. nabestaanden en halfwezenuitkering

1

 

– W.v. nabestaandenuitkering

1

 

• Ingang recht na 1 juli 1996

1

 

○ Vrouwelijke nabestaanden

1

 

– W.v. nabestaanden en halfwezenuitkering

1

 

– W.v. alleen nabestaandenuitkering

1

 

– W.v. alleen halfwezenuitkering

1

 

○ Mannelijke nabestaanden

1

 

– W.v. nabestaanden en halfwezenuitkering

1

 

– W.v. alleen nabestaandenuitkering

1

 

– W.v. alleen halfwezenuitkering

1

 

• Totaal (mannen en vrouwen, ongeacht ingangsdatum)

1

kwaliteit

• rechtmatigheid

2

financieel

• uitvoeringskosten ANW

4

 

• uitvoeringskosten per kostencategorie

1

 

• uitkeringslasten ANW naar categorie

4

 

• uitkeringslasten ANW exclusief werkgeverslasten ZFW

4

 

• premiebaten

4

 

• rijksbijdrage

4

 

• uitputting

4

3. AKW

AKW

 

Freq

volume en samenstelling uitkeringspopulatie

• aantal lopende uitkeringen AKW in telkinderen en in gerechtigden

4

 

• bestand aantal kinderbijslagkinderen naar woonland, leeftijdsklasse, tabelcode

4

 

• bestand aantal AKW-gerechtigden naar gezinsgrootte

4

kwaliteit

• rechtmatigheid

2

financieel

• uitvoeringskosten AKW

4

 

• uitvoeringskosten per kostencategorie

1

 

• uitkeringslasten AKW naar leeftijdscategorie

4

 

• rijksbijdrage

4

 

• uitputting

4

4. TOG

TOG

 

Freq

volume en samenstelling uitkeringspopulatie

• bestand naar leeftijdsklasse, soort indicatie, nieuw en terugwerkende kracht

4

kwaliteit

• rechtmatigheid

2

financieel

• uitvoeringskosten TOG

4

 

• uitvoeringskosten per kostencategorie

1

 

• uitkeringslasten TOG naar lopend jaar en voorgaande jaren

4

 

• rijksbijdrage

4

 

• uitputting

4

 

• efficiency TOG

 

5. TAS

TAS

 

Freq

Voorschot

• aantal aanvragen

4

 

• aantal toekenningen,

4

 

• aantal afwijzingen, naar gronden afwijzing

4

 

• gemiddelde behandelingsduur

4

 

• aantal terugontvangen voorschotten, naar jaar verstrekking voorschot

1

 

• toepassing artikel 6a, onderdelen d t/m g

1

 

• toepassing artikel 12

1

Eenmalige uitkering

• aantal aanvragen

4

 

• aantal toekenningen

4

 

• aantal afwijzingen, naar gronden afwijzing

4

 

• gemiddelde behandelingsduur

4

kwaliteit

• rechtmatigheid

2

financieel

• uitvoeringskosten TAS, uitgesplitst naar uitvoeringskosten SVB en kosten IAS

4

 

• uitvoeringskosten TAS per kostencategorie

1

 

• uitkeringslasten TAS, uitgesplitst naar voorschot en eenmalige uitkering

4

 

• rijksbijdrage

4

 

• uitputting

4

6. Handhaving (per wet)

Handhaving

 

Freq

Opsporing

• aantal interne fraudesignalen

2

 

• aantal externe fraudesignalen

2

 

• aantal fraudesignalen dat heeft geleid tot resp. opsporingsonderzoek/administratief rechterlijk onderzoek/geen onderzoek

2

 

• aantal fraude vooronderzoeken

4

 

• aantal fraude opsporingsonderzoeken

4

 

• aantal fraudeconstateringen

4

 

• totaal en gemiddeld benadelingsbedrag

4

 

• gemiddelde fraudeduur

2

Afdoening

• aantal waarschuwingen

4

 

• aantal maatregelen

4

 

• aantal opgelegde boeten

4

 

• totaal boetebedrag

4

 

• aantal processen-verbaal

4

 

• gemiddeld aangiftebedrag

4

 

• afdoeningspercentage fraude

1

 

• aantal processen-verbaal zaken die alsnog na sepot administratief worden afgedaan

2

 

• incassoratio

2

 

• Totaal schadebedrag fraude

2

7. Algemeen, bezwaar en beroep

Algemeen , bezwaar en beroep

 

Freq

productieomvang

• aantal afgehandelde bezwaarschriften per wet, uitgesplitst naar gegrond, ingetrokken, niet ontvankelijk, ongegrond

4

 

• aantal afgesloten beroepszaken per wet, uitgesplitst naar gegrond, ingetrokken, niet ontvankelijk, ongegrond

4

 

• aantal afgesloten hoger beroepszaken en cassatie, per wet, uitgesplitst naar klant gelijk, ingetrokken, niet ontvankelijk, klant ongelijk

4

 

• aantal klachten per wet, waarvan gegrond

4

 

• aantal klachten per onderwerp, waarvan gegrond

1

kwaliteit

• percentage tijdig afgehandelde bezwaarschriften

4

 

• afhandeltijd klachten

4

c. Fondseninformatie

De SVB verstrekt aan de minister met betrekking tot elk van de door haar beheerde fondsen afzonderlijk:

 • voor 1 februari:

  • c) een actuele en onderbouwde raming voor het lopende jaar van volumegegevens, baten en lasten en de vermogenspositie voor het lopende jaar gerelateerd aan en de voor dat jaar geldende beleidsmaatregelen en (voor zover van toepassing) premiepercentages

  • d) een voorlopige opgave van volumegegevens, baten en lasten en de vermogenspositie over het voorafgaande jaar

 • voor 1 juli :

  • c) een actuele en onderbouwde raming voor het lopende jaar en daaropvolgende jaar van volumegegevens, baten en lasten en de vermogenspositie

  • d) voor zover van toepassing een overzicht van de door de fondsbeheerder voorgenomen herziening van de premiepercentages.

 • voor 1 november:

  • b) een actuele en onderbouwde raming voor het lopende jaar en daaropvolgende jaar van volumegegevens, baten en lasten en de vermogenspositie

  • c) voor zover van toepassing een overzicht van de door de fondsbeheerder voorgenomen herziening van de premiepercentages.

d. Statistische jaarrapportages

De SVB verstrekt elk jaar rapportages over:

 • klanttevredenheid (elke twee jaar)

 • handhaving

Het gaat hierbij om continuering van bestaande rapportages.

Bijlage XI. , bedoeld in artikel 5.21 van de Regeling SUWI

Informatieproducten van het Inlichtingenbureau

In deze bijlage zijn de informatieproducten gespecificeerd die het IB periodiek aan SZW dient te verstrekken op grond van artikel 5.21 van de Regeling SUWI. Het betreft de volgende producten:

a. Verantwoording IB

De jaarverantwoording van het IB dient alle navolgende onderwerpen te bevatten. In de kwartaalverslagen doet het IB verslag van de stand van zaken ten aanzien van de onderwerpen genoemd in het jaarplan. De overige hieronder vermelde onderwerpen dienen ook in het kwartaalverslag aan de orde te komen, tenzij er in het betreffende kwartaal geen majeure ontwikkelingen of resultaten te melden zijn. In het kader van de bestuurlijke verantwoording dienen de rapportages ook het oordeel van het Bestuur over de geconstateerde situatie te bevatten.

1. Inleiding en algemeen beeld

 • waaronder een korte beschrijving van de kerntaak en de veranderingen daarin in de beschreven periode.

 • waaronder een beschrijving van de stand van zaken inzake bijzondere onderwerpen die in de verslagperiode van belang waren.

2. Omgevingsanalyse

De omgevingsfactoren die het presteren van het IB hebben beïnvloed, dienen hier de revue te passeren.

3. Veranderagenda

Er wordt verslag gedaan van de stand van zaken en de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van (eventuele) ontwikkelings- en reorganisatieprojecten. Hierbij zal met name gedacht moeten worden aan de eventuele uitbreiding van de taakinvulling door het IB, onder andere in het kader van de uitkomsten van de streefbeeld discussie. IB legt, zonodig in een bijlage, verantwoording af over de uitputting van de (meerjaren-)projectbegrotingen.

4. Beleidsdoelstellingen

IB doet verslag van de uitvoering van het beleid en de geleverde prestaties. Het jaarplan en de afgesproken prestatie-indicatoren vormen hierbij het uitgangspunt. De uitkomsten van de prestatie-indicatoren worden, voorzien van een toelichting, samen met de normen/streefwaarden verantwoord. Hierbij wordt ingegaan op de aansluiting tussen beleidsdoelstellingen SZW en hoofddoelstellingen IB, waarbij aan de hand van de doelstellingen en de prestatie-indicatoren een analyse wordt gepleegd op het onderhavige jaar

Prestatie-indicatoren IB

Norm

Werking samenloopapplicatie gemeenten/UWV/IBG/Belastingdienst

 

% sofi-nummers bevraagd UWV

> 90 %

% sofi-nummers bevraagd IBG

> 90 %

% sofi-nummers bevraagd Belastingdienst

> 90 %

Beschikbaarheid samenloopapplicatie (tussen 9.00 en 17.00 uur)

> 98 %

Beschikbaarheid Inkijk GSD (tussen 9.00 en 17.00 uur)

> 98 %

Responsetijd service desk (Bereikbaarheid, telefonische beantwoording, start incidentoplossing en oplostijd incidenten conform SLA)

% Gemeenten dat maandelijks correct gegevens aan IB aanlevert

> 90 %

% sofi-nummers dat maandelijks correct door gemeenten worden aangeleverd

Totaal aantal samenloopsignalen IB

Totaal aantal sofi-nummers dat IB heeft ter bevraging en vulling van de Inkijk

   

Projecten IB

 

Project bouw sectorloket: Gereed/normtijd

conform afspraak (mijlpalen en budget)

Overige projecten: Gereed/normtijd

conform afspraak (mijlpalen en budget)

   

Dienstverlening IB