Besluit SUWI

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 31-12-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Besluit van 20 december 2001 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, en in verband daarmee van enige andere socialezekerheidswetten (Besluit SUWI)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst, van 19 oktober 2001, Nr SUWI/SEC/2001/71128;

Gelet op de artikelen 13, vijfde lid, 25, eerste lid, onderdeel d, 28, derde lid, en 73, vijfde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de artikelen 125, derde lid, en 145, eerste lid, van de Algemene bijstandswet, de artikelen 48, derde lid, en 64, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de artikelen 48, derde lid, en 64, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de artikelen 8, zevende lid, 10, vijfde lid, 14, tweede lid, 15, tweede lid, en 33a, vierde lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, artikel 72, vijfde lid, van de Werkloosheidswet en artikel 8, vijfde lid, van de Wet inschakeling werkzoekenden;

De Raad van State gehoord (advies van 12 december 2001, nr. W12.01.0543/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst, van 13 december 2001, nr. SUWI/SEC/2001/366;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen over uitvoering en samenwerking

Artikel 2.1. Voorwaarden voor verrichten van andere werkzaamheden door UWV en SVB

 • 1 Onze Minister kan een besluit van het UWV of de SVB om andere werkzaamheden dan de in de Wet SUWI bedoelde taken uit te voeren uitsluitend goedkeuren, indien:

  • a. de goede uitvoering van de in die wet bedoelde taken daardoor niet in gevaar komt;

  • b. de andere werkzaamheden in opdracht en voor rekening en risico van de opdrachtgever worden uitgevoerd;

  • c. de Wet op het financieel toezicht in acht wordt genomen voor zover deze van toepassing is;

  • d. de uitvoering van die andere werkzaamheden gescheiden van de uitvoering van de wettelijke taken plaatsvindt, voor zover de andere werkzaamheid niet noodzaakt tot een gezamenlijke uitvoering.

 • 3 Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent de berekening van de prijzen die voor het verrichten van andere werkzaamheden in rekening worden gebracht.

Artikel 2.2. Prestatie-indicatoren

De resultaten van werkzaamheden in verband met de taakuitoefening, bedoeld in artikel 9 van de Wet SUWI, worden beoordeeld aan de hand van:

 • a. voorkoming van uitkeringsinstroom, bij het UWV;

 • b. juiste en tijdige uitkeringsverstrekking, bij het UWV en de SVB;

 • c. bevordering uitstroom in relatie tot bemiddeling en re-integratie, bij het UWV;

 • d. klantgerichtheid, bij het UWV en de SVB;

 • e. efficiency, bij het UWV en de SVB;

 • f. ketenprestaties, bij het UWV en colleges van burgemeester en wethouders.

Artikel 2.3. Samenwerking met werknemers- en werkgeversverenigingen

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2010. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 2 De afspraken, bedoeld in het eerste lid, voor zover daarover geen regels zijn gesteld bij ministeriële regeling als bedoeld in het vijfde lid, zien in ieder geval op:

  • a. de samenwerkingsvorm en inrichting van het samenwerkingsverband, waarbij ten minste aandacht wordt besteed aan de inrichting van het bestuur, de regeling van het voorzitterschap, en de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen;

  • b. de wijze waarop de betrokken colleges van burgemeester en wethouders het voorzitterschap van het bestuur verzorgen;

  • c. de wijze waarop de regionale uitvoering van de gemaakte afspraken wordt geregeld en de wijze waarop wordt aangesloten bij de bestaande regionale samenwerking;

  • d. de wijze waarop wordt omgegaan met de afzonderlijke van toepassing zijnde verordeningen die door de afzonderlijke gemeenteraden zijn vastgesteld op grond van de artikelen 6, tweede lid, 8a en 47 van de Participatiewet;

  • e. de wijze waarop inzicht wordt geboden in de registratie van werkzoekenden met behulp van de elektronische voorzieningen, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Wet SUWI;

  • f. de wijze waarop namens de colleges van burgemeester en wethouders taken op grond van artikel 7 van de Participatiewet worden uitgevoerd in het samenwerkingsverband in relatie tot de uitvoering van de andere taken op grond van artikel 7 van de Participatiewet, waarbij ten minste aandacht wordt besteed aan de verantwoording aan de afzonderlijke gemeenteraden;

  • g. de wijze waarop de werkgeversdienstverlening wordt ingericht;

   in relatie tot de bestaande structuur op grond van de Wet SUWI, waaronder tenminste wordt verstaan de werkgeversdienstverlening in het werkgeversservicepunt;

  • h. de wijze waarop de financiële betrokkenheid van werkgevers wordt geregeld.

 • 3 Het samenwerkingsverband stelt een marktbewerkingsplan op, waarin een beschrijving wordt gegeven van de kenmerken van de personen die behoren tot de doelgroep van arbeidsbeperkten als bedoeld in artikel 38b van de Wet financiering sociale verzekeringen, in de regio, de mogelijkheden van die personen, waarin een analyse is opgenomen van de sectoren en bedrijven waar vacatures voor deze personen bestaan of kunnen worden gecreëerd en waarin de afspraken zijn opgenomen over de wijze van aanlevering en bemiddeling van die personen.

 • 4 Het samenwerkingsverband draagt iedere twee jaar, te beginnen in 2016, zorg voor een evaluatie van de samenwerking.

 • 5 Bij ministeriële regeling kunnen tijdelijk nadere regels worden gesteld over de samenwerking, bedoeld in artikel 10a van de Wet SUWI, waaronder in ieder geval over de wijze van samenwerking, gegevensuitwisseling en vergoeding van kosten.

Artikel 2.4. Uitvoering regionale samenwerking

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2010. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 1 De regionale samenwerking, bedoeld in artikel 10 van de Wet SUWI, wordt uitgevoerd in door het UWV jaarlijks vast te stellen arbeidsmarktregio’s.

 • 2 Bij ministeriële regeling wordt per arbeidsmarktregio een centrumgemeente vastgesteld die belast is met de regie op de regionale samenwerking en het beheer van de daarvoor beschikbaar gestelde financiële middelen.

Artikel 2.5. Werkgeversdienstverlening in het werkgeversservicepunt

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2010. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 1 De colleges van burgemeester en wethouders en het UWV dragen zorg voor de inrichting van werkgeversdienstverlening in het werkgeversservicepunt als bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, onderdeel g, in de arbeidsmarktregio.

 • 2 De dienstverlening aan werkgevers in het werkgeversservicepunt betreft in ieder geval:

  • a. het voordragen bij een werkgever van passende kandidaten uit de registratie van werkzoekenden, bedoeld in artikel 30b van de Wet SUWI, die personen zijn die de colleges van burgemeester en wethouders als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet ondersteunen bij de arbeidsinschakeling of van wie het UWV op grond van artikel 30a van de Wet SUWI de taak heeft de inschakeling in het arbeidsproces te bevorderen;

  • b. verstrekking van informatie en advies aan werkgevers, waaronder in elk geval:

   • 1°. voorlichting over de inzet van instrumenten en voorzieningen, inclusief de bijbehorende voorwaarden, die de bestuursorganen, bedoeld in de artikelen 9 en 10 van de Wet SUWI, in die arbeidsmarktregio inzetten bij de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 30a van de Wet SUWI en artikel 7 van de Participatiewet;

   • 2°. advies over de specifieke instrumenten en voorzieningen die aan de werkgever en de werknemer verstrekt kunnen worden bij een plaatsing op een werkplek en informatie over de daarbij behorende wet- en regelgeving;

   • 3°. advies over het zodanig organiseren van werk, dat de werkgever werkplekken kan aanbieden onder meer aan personen die behoren tot de doelgroep van arbeidsbeperkten als bedoeld in artikel 38b van de Wet financiering sociale verzekeringen en van wie gegevens zijn geregistreerd in de doelgroepregistratie, bedoeld in artikel 3.2 van Besluit SUWI;

   • 4°. informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de regio.

 • 3 Voor het bieden van de dienstverlening aan werkgevers richten de bestuursorganen, bedoeld in het eerste lid, binnen de arbeidsmarktregio één gezamenlijk aanspreekpunt in.

Artikel 2.6. Organisatie werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2010. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 1 De werkgeversdienstverlening vindt plaats in de arbeidsmarktregio.

 • 2 De centrumgemeente treedt op als regievoerder voor de regionale samenwerking in de arbeidsmarktregio, bedoeld in artikel 2.5, tenzij de colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten binnen de arbeidsmarktregio een andere gemeente aanwijzen als regievoerder voor de werkgeversdienstverlening.

 • 3 De colleges van burgemeester en wethouders in de arbeidsmarktregio en het UWV stellen jaarlijks één gezamenlijk uitvoeringsplan vast voor de uitvoering van de werkgeversdienstverlening in het werkgeversservicepunt in die arbeidsmarktregio. Dit uitvoeringsplan bevat in elk geval:

  • a. de wijze van organisatie van de dienstverlening, bedoeld in artikel 2.5, waaronder het proces van dienstverlening;

  • b. afspraken over de inzet van instrumenten en voorzieningen in die arbeidsmarktregio, bedoeld in artikel 2.5, tweede lid, onderdeel b, onder 2°;

  • c. de te behalen resultaten in die arbeidsmarktregio met betrekking tot de dienstverlening, bedoeld in artikel 2.5, tweede lid, op basis van de regionale arbeidsmarktanalyse, bedoeld in artikel 2.3, derde lid; en

  • d. de wijze van aansluiting op de werkzoekendendienstverlening en scholing in de arbeidsmarktregio.

 • 4 De colleges van burgemeester en wethouders in de arbeidsmarktregio en het UWV evalueren jaarlijks de uitvoering van het gezamenlijke uitvoeringsplan, bedoeld in het derde lid, inclusief de uitkomsten op het gebied van werkgeverstevredenheid op basis van een periodieke meting in die arbeidsmarktregio.

 • 5 De colleges van burgemeester en wethouders en het UWV maken afspraken over de wijze waarop vacatures en gegevens van werkzoekenden op het werkgeversservicepunt beschikbaar worden gemaakt.

 • 6 Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld voor de naamgeving van het gezamenlijk aanspreekpunt, bedoeld in artikel 2.5, derde lid en de verslaglegging over de resultaten, bedoeld in het derde lid, onderdeel c.

Hoofdstuk 3. Regels over registratie van vreemdelingen als werkzoekende

Artikel 3.1. Registratie van vreemdelingen als werkzoekende

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 2 De registratie eindigt voor een vreemdeling als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, zodra:

  • a. onherroepelijk op de aanvraag, het bezwaar of het beroep is beslist, of

  • b. de uitzetting van de vreemdeling is gelast, tenzij die uitzetting ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 of op grond van een rechterlijke beslissing achterwege dient te blijven.

Hoofdstuk 3a. Regels over registratie van arbeidsbeperkten en beoordeling verdienmogelijkheid wettelijk minimumloon

Artikel 3.2. Gegevenskenmerken doelgroepregistratie en geldigheidstermijn registratie

 • 2 De registratie van een arbeidsbeperkte is geldig zolang wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 38b, eerste of tweede lid, van de Wfsv, zolang hij een gelijkgestelde arbeidsbeperkte is op grond van artikel 38f, vijfde lid, van de Wfsv, of zolang hij een arbeidsbeperkte of gelijkgestelde arbeidsbeperkte is op grond van artikel 38b, zesde lid, van de Wfsv, met dien verstande dat de registratie ten aanzien van de arbeidsbeperkte, bedoeld in artikel 38b, zesde lid, van de Wfsv, en de gelijkgestelde arbeidsbeperkte op grond van artikel 38f, vijfde lid, van de Wfsv die met overeenkomstige toepassing van artikel 38b, zesde lid, van de Wfsv is geregistreerd, eindigt:

 • 3 In afwijking van het tweede lid eindigt de registratie van een persoon ten aanzien van wie het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet heeft vastgesteld dat hij uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft, op de dag direct volgend op die vaststelling.

 • 4 Een persoon die in de registratie van arbeidsbeperkten, bedoeld in artikel 38d van de Wfsv, is opgenomen op grond van artikel 38b, zesde lid, van de Wfsv, omdat hij niet langer aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 38b, eerste of tweede lid, voldoet of geen gelijkgestelde arbeidsbeperkte meer is als bedoeld in artikel 38f, vijfde lid, van de Wfsv, of een persoon die daarin uitsluitend is opgenomen op grond van artikel 2.24 of artikel 2.25, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit Wfsv, kan verzoeken zijn opname in die registratie te beëindigen. De opname in de registratie van arbeidsbeperkten eindigt na een verzoek als bedoeld in de eerste zin op de dag waarop het UWV vaststelt dat de verzoeker in de registratie van arbeidsbeperkten is opgenomen op grond van artikel 38b, zesde lid, van de Wfsv, dan wel dat de verzoeker uitsluitend in de registratie van arbeidsbeperkten is opgenomen op grond van artikel 2.24 of artikel 2.25, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit Wfsv, met dien verstande dat de opname in de registratie niet eindigt voor 1 januari 2021.

 • 5 De mogelijkheid om een verzoek als bedoeld in het vierde lid te doen, is van overeenkomstige toepassing op een persoon die uitsluitend op grond van artikel 38b, eerste lid, onderdeel f, van de Wfsv is opgenomen in de registratie van arbeidsbeperkten, bedoeld in artikel 38d van de Wfsv, met dien verstande dat de restrictie dat de beëindiging van de opname in de registratie van arbeidsbeperkten niet plaatsvindt voor 1 januari 2021 niet van toepassing is.

Artikel 3.2a. Registratie inleenverbanden

 • 2 Het UWV verwerkt voor de inleenverbanden, bedoeld in het eerste lid, de gegevens, vastgesteld in artikel 3.2b over de uitlener, de inlener en de arbeidsbeperkte, bedoeld in artikel 2.27 van het Besluit Wfsv, met het oog op het ter beschikking stellen door de uitlener van de arbeidsbeperkte aan de inlener om arbeid te verrichten.

 • 4 Het UWV is bevoegd gegevens die het verwerkt voor de uitvoering van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en voor de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 30d van de Wet SUWI, te verwerken voor inleenverbanden.

Artikel 3.2b. Gegevens inleenverbanden

 • 1 Van een inleenverband worden de volgende gegevens door het UWV verwerkt:

  • a. het burgerservicenummer van de uitgeleende arbeidsbeperkte;

  • b. identificatienummer uitlener;

  • c. identificatienummer inlener, aangeleverd door de uitlener, overeenkomstig artikel 2.29 van het Besluit Wfsv; en

  • d. het aantal toe te rekenen verloonde uren van de uitgeleende arbeidsbeperkte in het kalenderjaar waarover de quotumheffing wordt geheven dat de uitlener toerekent aan de inlener.

 • 2 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van het eerste lid.

Artikel 3.3. Ambtshalve verstrekking gegevens door UWV

Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat het UWV opgave doet aan de werkgever wie van zijn werknemers, of arbeidskrachten die aan de werkgever ter beschikking zijn gesteld om onder zijn leiding en toezicht arbeid te verrichten, zijn opgenomen in de registratie arbeidsbeperkten, bedoeld in artikel 38d van de Wfsv, op basis van het burgerservicenummer op de momenten die bij die regeling zijn bepaald. Bij deze regeling kan worden bepaald dat bij de opgave van het UWV de datum waarop de registratie eindigt, wordt vermeld.

Artikel 3.4. Gegevensverwerking ten behoeve van uitvoering Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

 • 2 Onze Minister is bevoegd de gegevens, bedoeld in het eerste lid, ook indien deze gegevens worden verkregen door tussenkomst van het Centraal Bureau voor de Statistiek, te verstrekken aan het UWV ten behoeve van de verwerking in de registratie, bedoeld in artikel 38d van de Wfsv, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten en voor de vaststelling van de quotumheffing, bedoeld in artikel 38h van de Wfsv.

 • 4 Bij ministeriële regeling worden de gegevens, bedoeld in het eerste lid, nader bepaald en kan het Centraal Bureau voor de Statistiek worden gemachtigd deze gegevens rechtstreeks aan het UWV te verstrekken.

Artikel 3.5. Beoordeling verdienmogelijkheid wettelijk minimumloon

 • 2 Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld voor de vergoeding van de kosten van de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, door het college van burgemeester en wethouders aan het UWV.

 • 3 In het kader van de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, wordt door het UWV het arbeidsvermogen van de betrokken persoon beoordeeld.

 • 4 Het arbeidsvermogen, bedoeld in het derde lid, wordt getoetst aan de methodiek van drempelfuncties die het UWV hanteert bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid.

 • 5 Onder een drempelfunctie als bedoeld in het vierde lid wordt verstaan een bestaande functie op de Nederlandse arbeidsmarkt die de ondergrens van de verdiencapaciteit markeert, met een minimale belasting waardoor deze geschikt is voor mensen met beperkingen.

 • 6 Indien uit de analyse, bedoeld in het derde lid en vierde lid, blijkt dat een persoon geen drempelfunctie of voor een deel één drempelfunctie kan uitvoeren wordt de persoon niet geacht in staat te zijn het minimumloon te verdienen met dien verstande dat de beperkingen of belemmeringen die een persoon ondervindt naar verwachting nog ten minste voor 6 maanden na de beoordeling zullen bestaan.

 • 7 Indien uit de analyse, bedoeld in het derde lid en vierde lid, blijkt dat een persoon één drempelfunctie kan uitvoeren of één drempelfunctie kan uitvoeren met behulp van aanpassingen wordt de persoon geacht in staat te zijn het minimumloon te verdienen.

 • 8 Met betrekking tot de beoordeling door het UWV of een persoon een arbeidsbeperkte is als bedoeld in artikel 38b, tweede lid, van de Wfsv, is dit artikel van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat in afwijking van het zevende lid uit de analyse, bedoeld in het derde lid en vierde lid, blijkt dat een persoon één drempelfunctie met behulp van een voorziening op grond van artikel 10 van de Participatiewet of op grond van artikel 35 van de Wet WIA kan uitvoeren.

 • 9 Op een beoordeling als bedoeld in het eerste lid waarom verzocht is voor 28 oktober 2016 is het zevende lid, zoals dat luidde op 27 oktober 2016, van toepassing.

Hoofdstuk 4. Re-integratie.

§ 4.1. Contracteisen voor publieke opdrachtgevers

Artikel 4.1. Inhoud van contracten publieke uitvoerders/re-integratiebedrijven

 • 1 Bij de toepassing van artikel 30a, negende lid, van de Wet SUWI laat het UWV de werkzaamheden verrichten op grond van een schriftelijke overeenkomst waarin in elk geval is geregeld, dat het re-integratiebedrijf verplicht is:

  • a. alle gegevens en inlichtingen omtrent deze werkzaamheden op verzoek aan het UWV te verstrekken, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de in de aanhef genoemde wetten;

  • b. de persoonlijke levenssfeer van de personen van wie de inschakeling in de arbeid wordt bevorderd, te beschermen overeenkomstig een reglement dat aan die personen en het UWV wordt overgelegd;

  • c. in geval van een geschil tussen de te re-integreren persoon en het re-integratiebedrijf een klachten- en geschillenregeling toe te passen die door het re-integratiebedrijf aan de te re-integreren persoon en de partij met wie de in de aanhef bedoelde overeenkomst is gesloten, is overgelegd;

  • d. toegang tot en inzage in alle gegevens te verlenen die een accountant naar zijn oordeel nodig heeft voor het instellen van een nader onderzoek als bedoeld in artikel 42, vierde lid, van de Wet SUWI;

  • e. op verzoek aan het UWV een schriftelijk oordeel van een accountant of een gelijkwaardige deskundige over de verwerking van informatie en de genomen maatregelen ter beveiliging van informatie door het re-integratiebedrijf over te leggen;

  • f. de gegevens die het re-integratiebedrijf in verband met deze werkzaamheden verkrijgt uitsluitend te verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor het verrichten van die werkzaamheden dan wel voor de naleving van verplichtingen als bedoeld in de onderdelen a tot en met e;

  • g. indien dit re-integratiebedrijf deze werkzaamheden laat verrichten door een ander re-integratiebedrijf in een schriftelijke overeenkomst met dat andere re-integratiebedrijf te regelen dat voor dat bedrijf, die persoon of dienst de verplichtingen jegens het UWV, bedoeld in de onderdelen a tot en met f, gelden.

 • 2 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld omtrent het eerste lid.

§ 4.1a. Taakverdeling eigenrisicodrager en UWV

Artikel 4.1a. Re-integratieverantwoordelijkheid UWV voor ontvangers WGA-uitkeringen bij eigenrisicodragen

[Vervallen per 01-01-2017]

§ 4.2. Individuele re-integratieovereenkomst.

Artikel 4.2. Mogelijkheid individuele re-integratieovereenkomst te sluiten door UWV

 • 1 Het UWV kan ten behoeve van een persoon als bedoeld in artikel 30a, eerste lid, onderdelen a en c, van de Wet SUWI, op diens aanvraag een individuele re-integratieovereenkomst sluiten met een re-integratiebedrijf, overeenkomstig de voorkeur van de aanvrager, ter uitvoering van werkzaamheden die zijn gericht op de inschakeling in het arbeidsproces, tenzij het betreft:

 • 2 Het UWV bepaalt het ten hoogste aan het re-integratiebedrijf verschuldigde bedrag voor de uitvoering van de individuele re-integratieovereenkomst, bedoeld in het eerste lid, en het tijdvak waarvoor de individuele re-integratieovereenkomst, bedoeld in het eerste lid, wordt gesloten.

 • 3 Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent de voorwaarden waaronder door het UWV een individuele re-integratieovereenkomst als bedoeld in het eerste lid, kan worden gesloten en omtrent de inhoud van de individuele re-integratieovereenkomst, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4.2a. Mogelijkheid individuele re-integratieovereenkomst te sluiten door overheidswerkgever

[Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 4.3. Termijn sluiten van een individuele re-integratieovereenkomst

 • 1 In geval van een toekennende beschikking op een aanvraag als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, sluit het UWV binnen zes weken na het nemen van die beschikking een overeenkomst met een re-integratiebedrijf dat de in artikel 4.2, eerste lid, bedoelde werkzaamheden uitvoert.

 • 2 De persoon ten behoeve van wie een individuele re-integratieovereenkomst als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, wordt gesloten tekent een exemplaar van die overeenkomst voor gezien en verstrekt dit aan het UWV.

Artikel 4.4. Weigering van sluiting van een individuele re-integratieovereenkomst

De aanvraag om een individuele re-integratieovereenkomst kan in ieder geval worden geweigerd in de gevallen waarin op grond van artikel 4:35, eerste lid, onderdelen a en b en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht een subsidieverlening kan worden geweigerd, en indien niet wordt voldaan aan de krachtens artikel 4.2, derde lid, door het UWV gestelde voorwaarden.

Artikel 4.5. Evaluatie

Onze Minister zendt binnen vier jaar na de inwerkingtreding van de artikelen 4.2 tot en met 4.4 aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze artikelen in de praktijk.

Artikel 4.6. Hoogte van subsidie en tijdstip van betaling

[Vervallen per 14-07-2004]

§ 4.3. Persoonsgebonden re-integratiebudgetten

§ 4.3.1. Algemene bepalingen omtrent het persoonsgebonden re-integratiebudget voor arbeidsgehandicapte werknemers

Artikel 4.7. Nadere begripsbepalingen

In deze paragraaf en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Artikel 4.8. Bestedingsdoel

 • 1 Het UWV kan op een aanvraag als bedoeld in artikel 2.7a van de Wet IWIA een subsidie verstrekken ter voldoening van de noodzakelijk te maken kosten van werkzaamheden die zijn gericht op behoud, herstel of bevordering van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid, waaronder begrepen het behouden en verkrijgen van een dienstbetrekking, of een persoonsgebonden re-integratieovereenkomst sluiten ter uitvoering van die werkzaamheden.

 • 2 Onder werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden uitsluitend verstaan:

  • a. begeleiding en advisering;

  • b. opleiding;

  • c. arbeidsbemiddeling en andere werkzaamheden die, in aansluiting op de onder a en b bedoelde werkzaamheden, zijn gericht op behoud, herstel of bevordering van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid.

 • 3 Kosten van werkzaamheden die niet zijn beschreven in het in artikel 4.10, onderdeel b, bedoelde trajectplan komen niet voor subsidiëring in aanmerking en ter uitvoering van die werkzaamheden wordt geen persoonsgebonden re-integratieovereenkomst gesloten, tenzij het UWV voor het verrichten van die werkzaamheden schriftelijk goedkeuring heeft verleend.

Artikel 4.9. Keuze voor subsidie of contract

Bij de aanvraag, bedoeld in artikel 2.7a van de Wet IWIA, vermeldt de aanvrager of zijn aanvraag betrekking heeft op verstrekking van subsidie dan wel het sluiten van een persoonsgebonden re-integratieovereenkomst door het UWV.

Artikel 4.10. Voorwaarden voor het verstrekken van een persoonsgebonden re-integratiebudget

Het UWV kan uitsluitend een subsidie verstrekken of een persoonsgebonden re-integratieovereenkomst sluiten indien:

 • a. de aanvraag wordt ingediend binnen zes weken nadat het oordeel van het UWV omtrent de aanwezigheid van passende arbeid in het bedrijf van zijn werkgever of in een ander bedrijf, als bedoeld in artikel 2.7a, tweede lid, van de Wet IWIA, aan de arbeidsgehandicapte werknemer bekend is gemaakt;

 • b. de aanvraag vergezeld gaat van een door of namens de werknemer opgesteld trajectplan waarin in elk geval zijn opgenomen:

  • 1°. het opleidingsniveau en het burgerservicenummer van de arbeidsgehandicapte werknemer;

  • 2°. een beschrijving van de werkzaamheden die de aanvrager op grond van artikel 2.7a, eerste lid, van de Wet IWIA zal laten verrichten;

  • 3°. de verwachte begin- en einddatum van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2.7a van de Wet IWIA;

  • 4°. de beroepsactiviteiten die de aanvrager naar verwachting na afloop van die periode kan vervullen;

  • 5°. een begroting van de kosten van de in artikel 4.8 bedoelde werkzaamheden.

Artikel 4.11. Verhaal van kosten op de werkgever

 • 1 De werkgever vergoedt aan het UWV 50 procent van de kosten die door het re-integratiebedrijf aan het UWV in rekening worden gebracht voor het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de persoonsgebonden re-integratieovereenkomst, tenzij de arbeidsgehandicapte werknemer binnen drie maanden nadat de werkzaamheden ter uitvoering van de persoonsgebonden re-integratieovereenkomst zijn geëindigd een dienstbetrekking met een andere werkgever is aangegaan en deze arbeidsgehandicapte werknemer voor een aaneengesloten periode van ten minste 26 weken daadwerkelijk in dienstbetrekking met deze andere werkgever heeft gestaan of met die arbeid in een periode van één jaar ten minste gedurende 26 weken inkomsten heeft verworven waardoor hij geen recht meer heeft op een uitkering anders dan een arbeidsongeschiktheidsuitkering in verband met het verwerven van die inkomsten of verrichten van die arbeid.

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien de werknemer voor het verrichten van de werkzaamheden een subsidie als bedoeld in deze paragraaf heeft ontvangen.

 • 3 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld omtrent het eerste lid.

§ 4.3.2. Persoonsgebonden re-integratiebudget in de vorm van een subsidie

Artikel 4.12. Verlening van subsidie

 • 1 Op de aanvraag om een subsidie wordt een beschikking omtrent subsidieverlening gegeven.

 • 2 In de subsidievoorwaarden bij een beschikking als bedoeld in het eerste lid wordt in elk geval opgenomen dat in een overeenkomst die de subsidie-ontvanger met een re-integratiebedrijf sluit wordt geregeld:

  • a. de duur van de overeenkomst alsmede de hoogte van de kosten die door het re-integratiebedrijf in rekening zullen worden gebracht;

  • b. dat de overeenkomst door beide partijen wegens gewichtige redenen tussentijds door opzegging kan worden beëindigd;

  • c. dat het re-integratiebedrijf verplicht is:

   • 1º. toegang tot en inzage in alle gegevens te verlenen die een accountant naar zijn oordeel nodig heeft voor het instellen van een nader onderzoek als bedoeld in artikel 42, vierde lid, van de Wet SUWI;

   • 2º. de persoonlijke levenssfeer van de personen van wie de inschakeling in de arbeid wordt bevorderd, te beschermen overeenkomstig een reglement dat aan die personen en de werkgever wordt overgelegd;

   • 3º. in geval van een geschil tussen de te re-integreren persoon en het re-integratiebedrijf een klachten- en geschillenregeling toe te passen die door het re-integratiebedrijf aan de te re-integreren persoon en de werkgever is overgelegd;

   • 4º. op verzoek aan de werkgever een schriftelijk oordeel van een accountant of een gelijkwaardige deskundige over de verwerking van informatie en de genomen maatregelen ter beveiliging van informatie door het re-integratiebedrijf over te leggen;

   • 5º. de gegevens die het re-integratiebedrijf in verband met deze werkzaamheden verkrijgt uitsluitend te verwerken voorzover dat noodzakelijk is voor het verrichten van die activiteiten of werkzaamheden dan wel voor de naleving van verplichtingen als bedoeld in de subonderdelen 1° tot en met 4°;

   • 6º. indien dit re-integratiebedrijf deze werkzaamheden laat verrichten door een ander re-integratiebedrijf, in een schriftelijke overeenkomst met dat andere re-integratiebedrijf te regelen dat voor dat bedrijf de verplichtingen, bedoeld in de subonderdelen 1° tot en met 6°, gelden;

  • d. dat het re-integratiebedrijf aan het UWV op verzoek of na toestemming van de subsidie-ontvanger uit eigen beweging gegevens verstrekt over de besteding van de subsidie.

 • 3 Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent het tweede lid.

Artikel 4.13. Hoogte van de subsidie en tijdvak van gesubsidieerde werkzaamheden

 • 1 De subsidie bedraagt ten hoogste een bij ministeriële regeling vastgesteld bedrag.

 • 2 De subsidie wordt verleend voor werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.8 gedurende een tijdvak van ten hoogste een jaar.

 • 3 Indien de aanvrager van een subsidie of de subsidie-ontvanger aantoont dat de noodzakelijke kosten van de werkzaamheden die zijn gericht op behoud, herstel of bevordering van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid hoger zijn dan het in het eerste lid bedoelde bedrag of die werkzaamheden langer zullen duren dan een tijdvak van een jaar, kan subsidie worden verleend voor een hoger bedrag of een langere periode.

 • 4 De in het derde lid bedoelde bevoegdheid bestaat uitsluitend indien het in het eerste lid bedoelde bedrag of de in het tweede lid bedoelde werkzaamheden gedurende een tijdvak van een jaar redelijkerwijs niet zullen kunnen leiden tot behoud, herstel of bevordering van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid.

Artikel 4.14. Voorschotten

 • 1 Het UWV kan aan de subsidie-ontvanger voorschotten op de vast te stellen subsidie verlenen aan de hand van aan het UWV overgelegde declaraties voor de werkzaamheden, die voortvloeien uit het trajectplan.

 • 2 Indien het UWV besluit tot het verlenen van voorschotten, betaalt het UWV de voorschotten binnen één week na het nemen van dat besluit aan de subsidie-ontvanger of aan het re-integratiebedrijf, waarmee de subsidie-ontvanger een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 4.15. Inlichtingenverstrekking

 • 1 De subsidie-ontvanger dient iedere drie maanden bij het UWV een rapportage in waarin een beschrijving is opgenomen van de ten behoeve van de subsidie-ontvanger verrichte werkzaamheden, bedoeld in artikel 4.8. In de rapportage worden in ieder geval de resultaten van de uitvoering van het trajectplan en de prognose voor de resterende periode van het traject beschreven en wordt een overzicht gegeven van de tot op dat moment gemaakte kosten.

 • 2 De subsidie-ontvanger verstrekt onverwijld en uit eigen beweging alle gegevens en inlichtingen omtrent voortijdige beëindiging van gesubsidieerde trajecten aan het UWV.

 • 3 De subsidie-ontvanger verstrekt op verzoek aan het UWV alle gegevens en inlichtingen die van belang zijn voor de vaststelling van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitvoering van artikel 2.7a van de Wet IWIA, alsmede binnen vier weken alle hem betreffende informatie die noodzakelijk is voor de evaluatie van deze regeling.

Artikel 4.16. Subsidievaststelling

De subsidie-ontvanger dient binnen zes weken na afloop van het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

§ 4.3.3. Persoonsgebonden re-integratiebudget in de vorm van een overeenkomst

Artikel 4.17. Sluiten van een persoonsgebonden reïntegratie-overeenkomst

 • 1 In geval van een toekennende beschikking op een aanvraag om een persoonsgebonden re-integratieovereenkomst, sluit het UWV binnen zes weken na het nemen van die beschikking een overeenkomst met een re-integratiebedrijf dat de in artikel 4.8 bedoelde werkzaamheden uitvoert.

 • 2 Het UWV sluit een overeenkomst met een re-integratiebedrijf als bedoeld in het eerste lid overeenkomstig de voorkeur voor een re-integratiebedrijf van de aanvrager of begunstigde.

Artikel 4.18. Weigering van sluiting van een persoonsgebonden re-integratieovereenkomst

Het sluiten van een persoonsgebonden re-integratieovereenkomst kan in ieder geval worden geweigerd in de gevallen, bedoeld in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4.19. Prijs en duur van de persoonsgebonden re-integratieovereenkomst

 • 1 Het door het UWV aan het re-integratiebedrijf verschuldigde bedrag voor de uitvoering van de persoonsgebonden re-integratieovereenkomst bedraagt ten hoogste een bij ministeriële regeling vastgesteld bedrag.

 • 2 De persoonsgebonden re-integratieovereenkomst wordt gesloten voor een tijdvak van ten hoogste een jaar.

 • 3 Indien de aanvrager van een persoonsgebonden re-integratieovereenkomst of begunstigde aantoont dat de noodzakelijke kosten van de in artikel 4.8 bedoelde werkzaamheden hoger zijn dan het in het eerste lid bedoelde bedrag of die werkzaamheden langer zullen duren dan een tijdvak van een jaar, kan een overeenkomst worden gesloten voor een hoger bedrag of een langere periode.

 • 4 De in het derde lid bedoelde bevoegdheid bestaat uitsluitend indien het in het eerste lid bedoelde bedrag of de in het derde lid bedoelde werkzaamheden gedurende een tijdvak van een jaar redelijkerwijs niet zullen kunnen leiden tot behoud, herstel of bevordering van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid.

Artikel 4.20. Inhoud van de persoonsgebonden re-integratieovereenkomst

 • 1 In de persoonsgebonden re-integratieovereenkomst wordt in elk geval geregeld:

  • a. de duur van de overeenkomst alsmede de hoogte van de kosten die door het re-integratiebedrijf in rekening zullen worden gebracht;

  • b. dat het re-integratiebedrijf iedere drie maanden bij het UWV een rapportage indient waarin een beschrijving is opgenomen van de werkzaamheden die zijn verricht ten behoeve van het behoud, herstel of bevordering van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid van de arbeidsgehandicapte werknemer. In de rapportage worden tevens de resultaten van de uitvoering van het trajectplan, bedoeld in artikel 4.10, onderdeel b, en de prognose voor de resterende periode van het traject beschreven en wordt een overzicht gegeven van de tot op dat moment gemaakte kosten;

  • c. dat de overeenkomst door beide partijen wegens gewichtige redenen tussentijds door opzegging kan worden beëindigd;

  • d. dat de prijs voor de overeenkomst uitsluitend wordt betaald voor die werkzaamheden, die zijn beschreven in het in artikel 4.10, onderdeel b, bedoelde trajectplan, tenzij het UWV voor het verrichten van andere werkzaamheden schriftelijk goedkeuring heeft verleend;

  • e. dat het re-integratiebedrijf voldoet aan verplichtingen als bedoeld in artikel 4.12, eerste lid, onderdeel c;

  • f. dat het re-integratiebedrijf aan het UWV op verzoek of na toestemming van de subsidie-ontvanger uit eigen beweging gegevens verstrekt over de uitvoering van de overeenkomst.

 • 2 Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent het eerste lid.

Hoofdstuk 5. Gegevensverwerking en gegevensverstrekking

§ 5.1. Polisadministratie

Artikel 5.1. Gegevensset polisadministratie

[Toekomstige wijziging(en) op 01-01-2025. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 1 In de polisadministratie worden van de werknemer of de persoon die vrijwillig verzekerd is voor de ZW, de Wet WIA, de WW en de WAO de volgende gegevens verwerkt:

  • a. basisregistratie gegevens:

   • 1°. adresgegevens: straatnaam, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode, woonplaatsnaam, gemeentenaam, woonobjectverwijzing en locatieomschrijving; en

   • 2°. buitenlandse adresgegevens: straatnaam, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode, woonplaats, locatieomschrijving, regionaam en landcode ISO;

  • b. postbusadresgegevens: postbusnummer, postcode, woonplaats, gemeentenaam en locatieomschrijving;

  • c. sociaal verzekeringsnummer buitenland: verzekeringsnummer en landcode ISO;

  • d. persoonsgegevens: namen, burgerservicenummer, het administratienummer, bedoeld in artikel 4.9 van de Wet basisregistratie personen (A-nummer), geboortedatum, overlijdensdatum, geslacht, burgerlijke staat, leefvorm, nationaliteit, verblijfstitel, datum vertrek uit Nederland, indicatie curatelestelling en indicatie voor informatiebeveiliging;

  • e. ontheffing wegens gemoedsbezwaren;

  • f. verzekeringsplicht werknemersverzekeringen: gegevens inzake de vaststelling verzekeringsplicht, indicaties verzekerd en premies voor de werknemersverzekeringen;

  • g. gegevens over de werkgever in de zin van de Wfsv en de inhoudingsplichtige in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964: naam en loonheffingennummer;

  • h. gegevens over de inkomstenverhouding: personeelsnummer, soort inkomstenverhouding, collectieve arbeidsovereenkomst, sector, datum begin en einde van inkomstenverhouding, reden einde arbeidsverhouding en code invloed verzekeringsplicht;

  • i. loongerelateerde gegevens: lonen, aantal verloonde uren, ingehouden loonbelasting en premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage als bedoeld in artikel 41 van de ZVW, verzekeringssituatie ZVW, andere gegevens van belang voor de heffing van inkomstenbelasting en heffing van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen en het aanvragen tegemoetkomingen loondomein.

 • 2 In aanvulling op het eerste lid kunnen tevens bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, aan te wijzen gegevens worden verwerkt die afkomstig zijn van een werkgever in de zin van de Wfsv.

Artikel 5.2. Bijlage overzicht polisadministratie

 • 1 In bijlage I bij dit besluit wordt voor de polisadministratie een overzicht gegeven van de opgenomen gegevens, voor welk doel die gegevens worden verwerkt en hoe die gegevens worden verkregen.

 • 2 Bijlage I kan bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, en na overleg met het Centraal bureau voor de statistiek, worden gewijzigd, voorzover deze wijziging geen wijziging tot gevolg heeft van de lijst van gegevens in artikel 5.1.

§ 5.1a. Eenmalige uitvraag van gegevens

Artikel 5.2a. Gegevens eenmalige uitvraag

 • 3 Bij ministeriële regeling kan worden bepaald, dat tot een in die regeling genoemd tijdstip bepaalde onderdelen van bijlage II voor bepaalde bestuursorganen met betrekking tot bepaalde taken niet van toepassing zijn.

 • 4 Bij regeling van Onze Minister, voor zover het gegevens betreft die afkomstig zijn van de Belastingdienst in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, wordt nader bepaald voor welke gegevens het eerste lid van toepassing is.

Artikel 5.2b. Verzoeken tot rectificatie

 • 2 Indien het UWV en de colleges van burgemeester en wethouders voor de verwerking van die gegevens geen verwerkingsverantwoordelijke zijn, wordt het verzoek onverwijld gezonden naar de verwerkingsverantwoordelijke om dit aan te merken als een verzoek als bedoeld in artikel 16 of 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming of een daarmee op grond van de toepasselijke wetgeving gelijk te stellen verzoek.

 • 3 Bij het desbetreffende gegeven wordt aangetekend, dat het gegeven in onderzoek is.

Artikel 5.2c. Gegevensverstrekking subsidieregelingen voor loonkosten bij buitengewone omstandigheden

[Vervalt op 31-12-2024. Zie het overzicht van wijzigingen]

Voor Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat gelden de verplichtingen bedoeld in artikel 54, derde, vierde en vijfde lid, van de Wet SUWI ten aanzien van gegevens die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van subsidies die zijn verleend in verband met de tegemoetkoming van werkgevers in de betaling van de loonkosten vanwege een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend.

§ 5.2. Bepalingen over gegevensuitwisseling voor opsporing en toezicht

Artikel 5.4. Gegevensverstrekking aan de Nederlandse Arbeidsinspectie

Het UWV, de SVB en de colleges van burgemeester en wethouders zijn bevoegd uit eigen beweging en verplicht op verzoek uit de onder hun verantwoordelijkheid gevoerde administraties voor de taken, bedoeld in artikel 62, eerste lid, van de Wet SUWI kosteloos aan Onze Minister gegevens te verstrekken, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van of het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen, de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wet op de loonvorming en de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen.

Artikel 5.4a. Gegevensverstrekking aan de Nederlandse Arbeidsinspectie ten behoeve van stelseltoezicht

De gegevens, bedoeld in artikel 42, derde lid, van de Wet SUWI, die het UWV, de SVB en de colleges van burgemeester en wethouders op verzoek, kosteloos, aan de Nederlandse Arbeidsinspectie verstrekken, zijn:

 • a. algemene gegevens over de uitkeringsgerechtigde: namen, adresgegevens, e-mailadres, burgerservicenummer;

 • b. persoonskenmerken van de uitkeringsgerechtigde: geslacht, geboortedatum, opleiding, leefvorm;

 • c. gegevens over uitkeringen: soort uitkering, ingangsdatum uitkering, datum einde uitkering, hoogte van de uitkering;

 • d. nadere gegevens over uitkeringen, inkomsten en schulden: uitkeringspercentage, uitkeringscategorie, diagnosecode, registratie Landelijk Doelgroep Register, grondslag Landelijk Doelgroep Register, inkomsten naast uitkering;

 • e. gegevens over dienstverlening: re-integratieondersteuning, arbeidsverplichtingen en arbeidsvrijstellingen, sanctionering, uitkomst werkverkenner, werkgeversvoorzieningen ten behoeve van de Doelgroep Banenafspraak, schuldhulpdienstverlening.

Artikel 5.5. Gebruik elektronische voorzieningen voor gegevensverkeer opsporing en toezicht

 • 1 Voor het verstrekken van gegevens en inlichtingen als bedoeld in de artikelen 54 en 72 van de Wet SUWI, en 5.4 aan Onze Minister en de opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 85, tweede lid, van de Wet SUWI, maken het UWV, de SVB en de colleges van burgemeester en wethouders gebruik van de elektronische voorzieningen als bedoeld in paragraaf 5.6, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van of het toezicht op de naleving van de in artikel 5.4 genoemde wetten, respectievelijk voor de opsporing van feiten strafbaar gesteld bij de Wet SUWI of enige andere wet.

Artikel 5.5a. Gegevensverstrekking aan burgemeester en wethouders voor controle

De Dienst Wegverkeer, bedoeld in artikel 4a van de Wegenverkeerswet 1994, is verplicht op verzoek aan colleges van burgemeester en wethouders opgaven en inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Participatiewet.

Artikel 5.5b. Gegevensverstrekking aan opsporingsdienst in verband met deelname aan een terroristische organisatie in het buitenland

 • 1 Ter uitvoering van artikel 72a van de Wet SUWI verstrekken het UWV, de SVB en de colleges van burgemeesters en wethouders aan Onze Minister ten behoeve van de onder hem ressorterende opsporingsdienst kosteloos en uitsluitend het gegeven of een natuurlijk persoon een uitkering ontvangt, welke uitkering het betreft en welke uitvoeringsinstantie die uitkering verstrekt.

 • 2 Voor het verstrekken van de in het eerste lid bepaalde gegevens en inlichtingen maken het UWV, de SVB en de colleges van burgemeesters en wethouders gebruik van elektronische voorzieningen als bedoeld in paragraaf 5.6.

§ 5.3. Gegevensverstrekking aan bestuursorganen

Artikel 5.6. Gegevensverstrekking aan buitenlandse bestuursorganen

Het UWV en de SVB zijn bevoegd uit de onder hun verantwoordelijkheid gevoerde administraties gegevens te verstrekken aan buitenlandse bestuursorganen, voorzover die gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van zwaarwegend algemeen belang waartoe in ieder geval gerekend wordt het verstrekken en vaststellen van uitkeringen en het heffen en innen van premies en bijdragen daarvoor.

Artikel 5.7. Gegevensverstrekking door het UWV en de SVB aan binnenlandse bestuursorganen

Het UWV en de SVB zijn bevoegd uit eigen beweging en verplicht op verzoek uit de onder hun verantwoordelijkheid gevoerde administraties kosteloos te verstrekken:

Artikel 5.8. Gegevensverstrekking door de SVB

De SVB is bevoegd op verzoek uit de onder zijn verantwoordelijkheid gevoerde administratie kosteloos aan de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen de gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Wet houdende vaststelling regeling ten aanzien van de Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioenaangelegenheden gewezen overheidspersoneel van Indonesië en overeenkomstige wet- en regelgeving.

Artikel 5.9. Gegevensverstrekking door UWV

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 2 Het UWV is bij de verwerking van gegevens voor de uitvoering van de taak, die krachtens de Wet arbeid vreemdelingen aan het UWV is opgedragen, bevoegd uit eigen beweging en verplicht op verzoek aan colleges van burgemeester en wethouders gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn in verband met de taken die voortvloeien uit de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet.

 • 3 Het UWV is verplicht op verzoek uit de onder zijn verantwoordelijkheid gevoerde administratie kosteloos te verstrekken aan Onze Minister de gegevens van personen die werknemer zijn bij een houder van een kindercentrum of gastouderbureau en die noodzakelijk zijn voor de verwerking van gegevens, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet kinderopvang.

 • 4 In verband met het systematisch verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 5.11 kunnen bij ministeriële regeling nadere regels worden gesteld omtrent de wijze waarop en de vorm waarin de adresgegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel i, verstrekt worden.

Artikel 5.10. Gegevensverwerking burgemeester en wethouders met betrekking tot voortijdige schoolverlaters

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd gegevens die worden verwerkt voor de uitvoering van taken die krachtens de Participatiewet aan het college van burgemeester en wethouders zijn opgedragen, verder te verwerken ten behoeve van de registratie van gegevens, bedoeld in artikel 8.22 van de Wet voortgezet onderwijs 2020, artikel 8.3.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 162b van de Wet op de expertisecentra, voor zover dat noodzakelijk is voor de doorverwijzing van voortijdige schoolverlaters naar onderwijs of arbeidsmarkt.

Artikel 5.11. Systematische gegevensverstrekking buiten SUWI-domein

Het UWV en de SVB verstrekken in de in de artikelen 5.7 en 5.9 vermelde gevallen slechts systematisch gegevens, niet zijnde bijzondere categorieën van persoonsgegevens als bedoeld in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij het betreft gegevens over gezondheid die noodzakelijk zijn voor re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 30, eerste lid, van die wet, indien met de desbetreffende bestuursorganen overeenstemming is bereikt over in ieder geval de systematisch te verstrekken gegevens, alsmede de omstandigheid waaronder, de regelmaat waarmee en de wijze waarop die verstrekking plaatsvindt.

§ 5.4. Gegevensverstrekking aan derden

Artikel 5.12. Gegevensverstrekking door het UWV aan derden

 • 1 Het UWV is bevoegd op verzoek uit de onder zijn verantwoordelijkheid gevoerde administraties aan instanties als bedoeld in artikel 73, eerste en tweede lid, en aan derden als bedoeld in artikel 73a, tweede lid, van de Wet SUWI, de volgende mede van de Belastingdienst afkomstige gegevens te verstrekken:

  • a. gegevens over de werknemer: adresgegevens, namen, burgerservicenummer, geboortedatum, geslacht en overlijdensdatum;

  • b. verzekeringsplicht werknemersverzekeringen: indicaties verzekerd werknemersverzekeringen;

  • c. gegevens over de inkomstenverhouding: soort inkomstenverhouding, aard arbeidsverhouding, datum begin en einde van inkomstenverhouding, sector, fase indeling Flexibiliteit en Zekerheid, collectieve arbeidsovereenkomst, reden einde arbeidsverhouding, indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, indicatie schriftelijke overeenkomst, indicatie oproepovereenkomst, indicatie jaarurennorm, indicatie publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd;

  • d. loongerelateerde gegevens: aantal verloonde uren, loon SV, (opgebouwd recht) vakantiebijslag, (opbouw of opname) arbeidsvoorwaardenbedrag, verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering, indicatie deelname tijdspaarfonds;

  • e. gegevens over de werkgever: naam, loonheffingennummer, het RSIN of een aan een onderneming of rechtspersoon toegekend uniek nummer waarmee een onderneming of rechtspersoon in het handelsregister is opgenomen, rechtsvorm, sector, voortzettingsrelatie, datum oprichting, datum ontbinding, statutaire zetel, adresgegevens, eigenrisicodragerschap, premiepercentage individueel, faillissement of surseance;

  • f. gegevens over uitkeringen, waaronder datum eerste dag van arbeidsongeschiktheid, code SZ product, ingangsdatum uitkering, datum einde uitkering, code sector OSV, datum-tijd registratie, registratienummer, bedrag restverdiencapaciteit, code soort recht, code soort uitkering, percentage maatregel, indicatie indexeringsmutatie, code dagloon uitkeringsrecht, bedrag grondslag, code arbeidsongeschiktheidsklasse, bedrag dagloon gemaximeerd en ongemaximeerd, bedrag eigen verdiensten, bedrag verdiensten WW, code kenmerk percentage uitkering grondslag betaling, code reden wijziging arbeidsongeschiktheidsuitkering, percentage uitkering grondslag betaling, percentage uitkering gerelateerd aan mate arbeidsongeschiktheid, datum omslag loongerelateerde uitkering.

 • 2 De in artikel 73a, tweede lid, van de Wet SUWI bedoelde derden zijn: deskundigen en instellingen die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf taken uitvoeren of diensten verrichten ter ondersteuning van administraties of het verrichten van keuringen.

 • 3 Het UWV is bevoegd op verzoek uit de onder zijn verantwoordelijkheid gevoerde administraties aan instanties als bedoeld in artikel 73, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet SUWI, de volgende gegevens te verstrekken: loon in geld, waarde niet in geld uitgekeerd loon, loon uit overwerk, waarde privégebruik auto en werknemersbijdrage privégebruik auto.

 • 5 Bij het verstrekken van gegevens op grond van dit artikel worden kosten in rekening gebracht.

Artikel 5.13. Gegevensverstrekking door het UWV ten behoeve van verzekeringen met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid

 • 1 Het UWV is bevoegd uit de onder zijn verantwoordelijkheid gevoerde administraties op verzoek van een werkgever als bedoeld in artikel 73, derde lid, onderdeel a, van de Wet SUWI, aan die werkgever in verband met het aangaan of beëindigen van overeenkomsten tot verzekering van de risico’s van het eigenrisicodrager zijn of van betaling van premie als bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 5, van de Wfsv kosteloos gegevens te verstrekken, mede afkomstig van de Belastingdienst, over WGA-uitkeringen verstrekt aan werknemers, met vermelding van aanvangsdatum en vermoedelijke einddatum, BSN-nummer en naam van de werknemer, op grond waarvan die werkgever de lasten van uitkeringen ingevolge de Werkhervattingsregeling op grond van de Wet WIA kan bepalen die aan de werkgever worden doorbelast op grond van de Wfsv dan wel de Wet WIA.

Artikel 5.14. Verstrekking van gegevens door het UWV aan financiële ondernemingen

 • 1 UWV verstrekt aan financiële ondernemingen, bedoeld in artikel 73, derde lid, onderdeel b, van de Wet SUWI, met inachtneming van het vijfde lid, kosteloos de volgende gegevens die het UWV verwerkt in de onder zijn verantwoordelijkheid gevoerde administraties, die mede afkomstig zijn van de Belastingdienst, die noodzakelijk zijn voor het vervaardigen van de statistieken ten behoeve van de uitvoering van overeenkomsten als bedoeld in artikel 73, derde lid, onderdeel b, van de Wet SUWI:

  • a. per persoon, die in een kalenderjaar een nieuwe uitkering Wet WIA heeft ontvangen, een lopende uitkering ontvangt dan wel van wie de WIA-uitkering is beëindigd of afgewezen: geslacht, leeftijd, sector als bedoeld in artikel 95 van de Wfsv, bedrag grondslag of dagloon, ingangsdatum (vervolg)uitkering, uitkeringspercentage Wet WIA, code verzekerd Wet WIA (soort dienstverband), benutting van de verdiencapaciteit, soort recht Wet WIA (WIA-klasse, en WGA of IVA), datum eerste ziektedag, bedrijfsgrootte werkgever, werkgever eigenrisicodrager of publiek verzekerd, datum einde uitkering en reden beëindiging, jaar-maand afhandeling claimbeoordeling;

  • b. per werknemer naar kalenderjaar: loonaangiftetijdvak, geslacht, leeftijd, sector als bedoeld in artikel 95 van de Wfsv, code bepaald/onbepaald, code oproepkracht, code uitzendkracht, code payrolling, SV-jaarloon, werkgever eigenrisicodrager of publiek verzekerd.

 • 2 UWV is bevoegd aan financiële ondernemingen, bedoeld in artikel 73, derde lid, onderdeel b, van de Wet SUWI, kosteloos per persoon, die in een kalenderjaar een nieuwe uitkering Wet WIA dan wel voorschot op die uitkering heeft ontvangen, een lopende uitkering ontvangt dan wel van wie de WIA-uitkering is beëindigd of afgewezen de volgende gegevens te verstrekken die het UWV verwerkt in de onder zijn verantwoordelijkheid gevoerde administraties, die mede afkomstig zijn van de Belastingdienst, die noodzakelijk zijn voor het vervaardigen van de statistieken ten behoeve van de uitvoering van overeenkomsten als bedoeld in artikel 73, derde lid, onderdeel b, van de Wet SUWI:

  • a. vermelding dat het verstrekte bedrag een voorschot op een uitkering Wet WIA betreft, met vermelding van aanvangsdatum en einddatum;

  • b. vermelding dat de verstrekte uitkering plaatsvindt onder toepassing van de vereenvoudigde beoordeling van de WIA-aanvraag voor 60-plussers.

 • 3 De gegevens, bedoeld in het eerste en tweede lid, mogen uitsluitend gebruikt worden voor het vervaardigen van statistieken met betrekking tot het verzekeringsproduct inzake het arbeidsongeschiktheids- of ziekterisico van werknemers en mogen niet verrijkt worden met gegevens over afzonderlijke personen en rechtspersonen uit andere bronnen.

 • 4 De gegevens, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden ontdaan van unieke persoonsidentificerende gegevens.

 • 5 Het UWV verstrekt de gegevens, bedoeld in het eerste en tweede lid, aan de door het Verbond van Verzekeraars namens de financiële ondernemingen aangewezen verwerker belast met de verwerking van gegevens voor statistische doeleinden.

 • 6 De door de verwerker vervaardigde statistieken, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden om niet ter beschikking gesteld aan Onze Minister en aan De Nederlandsche Bank N.V.

Artikel 5.15. Gegevensverstrekking door de SVB en het UWV aan instanties, bedoeld in de artikelen 73, eerste en tweede lid, en 73a

 • 2 De in het eerste lid bedoelde gegevens, niet zijnde bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 respectievelijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, kunnen door de SVB en het UWV systematisch worden verstrekt aan de instanties, genoemd in artikel 73, eerste en tweede lid, indien met de desbetreffende instantie overeenstemming is bereikt over de te verstrekken gegevens, de omstandigheden waaronder, de regelmaat waarmee en de wijze waarop die verstrekking plaatsvindt, vast te leggen in een besluit, dat op adequate wijze wordt bekendgemaakt.

 • 3 De bevoegdheid op grond van het eerste lid geldt ook voor het UWV voor het verstrekken van andere gegevens dan bedoeld in artikel 5.12, die door het UWV worden verwerkt op grond van artikel 33a van de Wet SUWI.

 • 4 Bij ministeriële regeling wordt bepaald welke gegevens op grond van het derde lid worden verstrekt.

 • 5 Bij het verstrekken van gegevens op grond van dit artikel worden kosten in rekening gebracht. Bij ministeriële regeling worden hiervoor nadere regels gesteld.

§ 5.5. Gegevensuitwisseling ten behoeve van re-integratie

Artikel 5.16. Gegevensverstrekking door eigenrisicodragers aan gemeenten

Eigenrisicodragers, die het risico dragen van de betaling van uitkeringen aan personen, ten aanzien van wie op grond van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet een verantwoordelijkheid bestaat, verstrekken op verzoek aan colleges van burgemeester en wethouders opgaven en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet ten aanzien van die personen.

Artikel 5.17. Gegevensverstrekking in verband met re-integratietaak overheidswerkgevers

 • 3 Een overheidswerkgever of het Participatiefonds, bedoeld in het tweede lid, kan het UWV op verzoek of uit eigen beweging kennis geven van het gegronde vermoeden dat een persoon van wie de inschakeling in de arbeid wordt bevorderd, onvoldoende medewerking verleent aan deze werkzaamheden, voorzover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de WW door het UWV.

Artikel 5.18. Gegevensverstrekking aan re-integratiebedrijven en ondersteunende instanties

 • 1 De gegevens die het UWV op grond van artikel 73, negende lid, van de Wet SUWI bevoegd is te verstrekken betreffen gegevens omtrent naam, woon- of postadres, telefoonnummer, opleiding en werkervaring.

§ 5.5a. Gegevensverwerking door werkgevers en verzekeraars

Artikel 5.18a. Gegevensverstrekking door werkgevers ten behoeve van verzekeringen met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het overzicht van wijzigingen]

 • 1 Werkgevers als bedoeld in artikel 73, derde lid, onderdeel a, van de Wet SUWI zijn bevoegd persoonsgegevens, waaronder gegevens over gezondheid, van de persoon, die in zijn dienst of voor hem arbeid verricht of heeft verricht, te verstrekken aan verzekeraars als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, of financiële dienstverleners die bemiddelen in verzekeringen als bedoeld in artikel 1:1 van die wet, voor zover de verwerking noodzakelijk is voor:

  • a. de beoordeling bij het aangaan van de overeenkomst van het door de verzekeraar te verzekeren risico van het betalen van loon in geval van ziekte van de werknemer dan wel van het risico van betalingen als gevolg van het eigenrisicodragen, bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Wfsv alsmede van verzekeringen van uitkeringen ten gevolge van arbeidsongeschiktheid;

  • b. de uitvoering van de overeenkomst tot verzekering van het risico van het betalen van loon in geval van ziekte van de werknemer dan wel het risico van betalingen als gevolg van het eigenrisicodragen, bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Wfsv, alsmede verzekeringen van uitkeringen ten gevolge van arbeidsongeschiktheid.

 • 2 Bij de gegevensverwerking noodzakelijk voor de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, kan de werkgever de volgende gegevens, waaronder gegevens over gezondheid, verstrekken van werknemers: geboortedatum, geslacht, gegevens over het dienstverband, salaris, verzuimstatistieken, arbeidsongeschiktheidspercentages van de werknemers bij verzuim en in verband met de beoordeling van een Wet WIA uitkering, ingangsdatum WGA-uitkering op grond van de Wet WIA, datum beëindiging loongerelateerde uitkering, datum beëindiging uitkering op grond van de Wet WIA, begin- en einddatum van de ZW-uitkering, aantal werknemers met een ZW-uitkering op grond van artikel 29b van de ZW.

 • 3 Bij de gegevensverwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, kan de werkgever de volgende gegevens, waaronder gegevens over gezondheid van werknemers verstrekken: NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, gegevens over het dienstverband, salaris, arbeidsongeschiktheids- of werkhervattingspercentage, lopende uitkeringen en regelingen, percentage loonwaarde, datum aanvang mutatie van verzuim, gegevens met betrekking tot de algemene voortgang van de re-integratie en het re-integratietraject, waaronder gegevens over het plan van aanpak en de instroom in de WIA, bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de Wet WIA, en over het reïntegratieverslag, bedoeld in artikel 25, derde lid, van de Wet WIA, in verband met een aanvraag voor een uitkering, bedoeld in artikel 65 van de Wet WIA, toekennings- en vervolgbeslissingen over uitkeringen op grond van de Wet WIA van UWV, gegevens over de WGA-uitkering in geval de werkgever eigenrisicodrager is in de zin van de Wet WIA, gegevens in verband met de mogelijkheid van regres, bedoeld in artikel 99 of 100 van de Wet WIA.

 • 4 Bij de gegevensverwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, kan gebruik worden gemaakt van het burgerservicenummer voor zover er sprake is van verwerking van gegevens over gezondheid.

§ 5.6. Elektronische voorzieningen

Artikel 5.19. Functie elektronische voorzieningen

Ten behoeve van de gegevensverwerking, bedoeld in artikel 62 van de Wet SUWI, worden de elektronische voorzieningen in ieder geval benut:

 • a. om de gebruikers en derde partijen te faciliteren bij de raadpleging en aanlevering van de gegevens met het oog op eenmalige gegevensuitvraag en de inrichting van hun administraties daarbij;

 • b. voor eenduidige informatieverstrekking aan de betrokkene op wie de gegevens betrekking hebben door gebruikers.

Artikel 5.20. Gegevensregister SUWI

Bij ministeriële regeling wordt in het Gegevensregister SUWI bepaald:

 • a. dat gegevens met behulp van de elektronische voorzieningen worden uitgewisseld;

 • b. welke soort gegevens en documenten het daarbij betreft;

 • c. wie de verwerkingsverantwoordelijke is;

 • d. welke gegevens aan de betrokkene op wie de gegevens betrekking hebben worden gepresenteerd en op welke wijze.

Artikel 5.21. Inrichting en beheer

 • 1 Het UWV voert ten behoeve van de gezamenlijke zorg voor de instandhouding van de elektronische voorzieningen de volgende beheertaken uit:

  • a. de inrichting van een centrale elektronische voorziening;

  • b. de inrichting van een gemeenschappelijke faciliteit voor de toegangsbeveiliging;

  • c. de ondersteuning van de gebruikers bij het beheer en gebruik van de centrale elektronische voorzieningen;

  • d. het, na overleg met de gebruikers, doen van voorstellen aan Onze Minister over de wijziging van de ministeriële regelingen op grond van deze paragraaf.

 • 2 Het UWV belast een afzonderlijk en herkenbaar organisatieonderdeel met de taken, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 De gebruikers zorgen, ten behoeve van het beheer en gebruik van onderdelen van de elektronische voorzieningen, voor de inrichting van een decentrale elektronische voorziening en de aansluiting daarvan op de centrale elektronische voorziening, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a.

 • 4 Bij ministeriële regeling worden, in de vorm van het Stelselontwerp gezamenlijke elektronische voorzieningen SUWI, regels gesteld over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het eerste en derde lid.

Artikel 5.22. Beveiliging

 • 1 De gebruikers dragen op uniforme wijze zorg voor de beveiliging van de gegevensverwerking door middel van de elektronische voorzieningen tegen inbreuken op de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid.

 • 2 Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over deze beveiliging.

Artikel 5.23. Gebruik elektronische voorzieningen voor gegevensuitwisseling met derden, niet SUWI-partijen

 • 1 De elektronische voorzieningen worden tevens gebruikt voor de verwerking van gegevens als bedoeld in artikel 62, tweede lid, tweede zin, van de Wet SUWI indien er een overeenkomst is gesloten tussen één van de gebruikers, voor zover die tot de gegevensverstrekking of het opvragen van de gegevens bevoegd is, en een derde partij. De overeenkomst heeft in ieder geval betrekking op de gegevens die worden verstrekt en de stelselmatigheid van de verstrekking.

 • 2 In geval één van de partijen bij een overeenkomst als bedoeld in het eerste lid een college van burgemeester en wethouders is treedt het Inlichtingenbureau namens het betrokken college van burgemeester en wethouders als partij op, indien het de verwerking van gegevens betreft, bedoeld in artikel 5.24.

 • 3 Op de gegevensverstrekking, bedoeld in dit artikel, is artikel 5.20 van overeenkomstige toepassing.

 • 4 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 5.23a. Gebruik elektronische voorzieningen voor justitiële gegevens

 • 2 Artikel 5.20 is van overeenkomstige toepassing, waarbij voorts regels worden gesteld voor de bewaartermijnen van de gegevens, bedoeld in het eerste lid.

§ 5.7. Inlichtingenbureau

Artikel 5.24. Taken en verantwoordelijkheden

 • 1 Het Inlichtingenbureau verwerkt gegevens die bij of krachtens enige wet door tussenkomst van het Inlichtingenbureau aan of door colleges van burgemeester en wethouders worden verstrekt, voor zover artikel 62 van de Wet SUWI van toepassing is. Het Inlichtingenbureau kan tevens, als verwerker, de gegevens verwerken die door het UWV, de Dienst wegverkeer of de Belastingdienst op grond van enig wettelijk voorschrift worden verstrekt aan colleges van burgemeester en wethouders, voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, bedoeld in artikel 255 van de Gemeentewet.

 • 3 Het Inlichtingenbureau en de betrokken colleges van burgemeester en wethouders zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken als bedoeld in artikel 26 van de Algemene verordening gegevensbescherming, voor de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, en het tweede lid.

 • 4 Bij ministeriële regeling kan worden bepaald welke gegevens door het Inlichtingenbureau worden verwerkt bij de uitoefening van de taken, genoemd in het eerste en tweede lid, en wat de respectievelijke verantwoordelijkheden zijn van het Inlichtingenbureau en de betrokken colleges van burgemeester en wethouders voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 5.25. Rijksbijdrage, begroting, jaarplan, budget, jaarverslag, jaarrekening en accountantsverklaring

 • 1 De kosten van het Inlichtingenbureau voor de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 5.24, eerste lid, komen ten laste van de daartoe door Onze Minister toegekende rijksbijdrage.

 • 2 Het Inlichtingenbureau stelt hiertoe elk jaar een begroting en een jaarplan voor het komende kalenderjaar vast en biedt deze vóór een door Onze Minister vast te stellen datum aan hem aan.

 • 3 Onze Minister stelt jaarlijks vóór 1 december het budget voor de uitvoeringskosten van het Inlichtingenbureau voor het eerstvolgende kalenderjaar vast. Hij kan besluiten dit budget te wijzigen. Het Inlichtingenbureau gaat met betrekking tot de uitvoering van zijn wettelijke taken geen verplichtingen aan en doet geen uitgaven die leiden tot een overschrijding van het vastgestelde budget. Wanneer het budget niet is vastgesteld vóór 1 januari van het kalenderjaar waarop de begroting betrekking heeft, is het Inlichtingenbureau bevoegd, teneinde zijn activiteiten gaande te houden, te beschikken over ten hoogste een derde gedeelte van het budget dat laatstelijk voor een geheel jaar is vastgesteld. Onze Minister kan besluiten dat het Inlichtingenbureau in een geval als bedoeld in de vorige zin, kan beschikken over meer dan een derde gedeelte van het budget dat laatstelijk voor een geheel jaar is vastgesteld.

 • 4 Het Inlichtingenbureau stelt jaarlijks een jaarverslag en een jaarrekening op en biedt deze vóór 15 maart van het kalenderjaar volgend op het jaar waarop deze betrekking hebben aan Onze Minister aan. Het Inlichtingenbureau beschrijft in zijn jaarverslag de taakuitoefening, het gevoerde beleid en de doelmatigheid van de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 5.24, eerste lid, in het afgelopen jaar en legt in zijn jaarrekening rekening en verantwoording af over het financieel beheer, alsmede over de rechtmatigheid van genoemde taken in het verstreken boekjaar. De jaarrekening gaat vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een door het Inlichtingenbureau aangewezen accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze verklaring heeft mede betrekking op de rechtmatige besteding van de middelen door het Inlichtingenbureau. De accountant voegt bij de verklaring tevens een verslag van zijn bevindingen over de vraag of het beheer en de organisatie van het Inlichtingenbureau voldoen aan de eisen van doelmatigheid.

 • 5 Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent de inhoud en de indiening van de begroting en ontwerpen daarvan, het jaarplan, tussentijdse verslagen, het jaarverslag, de jaarrekening, de verklaring, bedoeld in het vierde lid, en het aan die verklaring ten grondslag liggende onderzoek.

 • 6 Onze Minister betaalt maandelijks op of omstreeks de vijftiende dag van de maand een periodiek voorschot ter hoogte van 1/12de deel van het budget, bedoeld in het derde lid. Onze Minister kan na overleg met het Inlichtingenbureau van het in de voorgaande zin bedoeld bedrag afwijken.

Hoofdstuk 5a. SyRI

Artikel 5a.1. Voorwaarden inzet SyRI

 • 1 Indien het verzoek van het samenwerkingsverband voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in het tweede tot en met vierde lid, en uit de in het zesde lid bedoelde prioritering blijkt dat er voldoende capaciteit beschikbaar is voor de koppeling, bedoeld in artikel 5a.2, en de analyse, bedoeld in artikel 5a.3, verwerkt Onze Minister de gegevens, bedoeld in artikel 64, tweede lid, van de Wet SUWI in SyRI.

 • 2 Uit het verzoek blijkt in ieder geval:

  • a. met welke bestuursorganen en personen in het kader van artikel 64, eerste lid, van de Wet SUWI ten behoeve van het SyRI-project wordt samengewerkt, wat de concrete doelstelling van de samenwerking is, hoe de samenwerking is georganiseerd en vormgegeven, en de beoogde aanvangsdatum en de duur van het SyRI-project;

  • b. welke concrete gegevens door de bestuursorganen en personen van het samenwerkingsverband zullen worden aangeleverd;

  • c. de beoogde wijze van terugkoppeling van de risicomeldingen door Onze Minister, en

  • d. op welke indicatoren en welk risicomodel het verzoek betrekking heeft.

 • 3 Voor verwerking in SyRI komen uitsluitend een of meer van de volgende categorieën gegevens in aanmerking:

  • a. arbeidsgegevens, zijnde gegevens waarmee een door een persoon verrichte werkzaamheden vastgesteld kunnen worden;

  • b. gegevens inzake bestuursrechtelijke maatregelen en sancties, zijnde gegevens waaruit blijkt dat een natuurlijke persoon of een rechtspersoon een bestuursrechtelijke boete opgelegd heeft gekregen dan wel dat een andere bestuursrechtelijke maatregel is getroffen;

  • c. fiscale gegevens, zijnde gegevens waarmee de fiscale verplichtingen van een natuurlijk persoon of rechtspersoon kunnen worden vastgesteld;

  • d. gegevens roerende en onroerende goederen, zijnde gegevens waarmee het bezit en het gebruik van bepaalde goederen door een natuurlijk persoon of rechtspersoon kunnen worden vastgesteld;

  • e. gegevens over uitsluitingsgronden van bijstand of uitkeringen, zijnde gegevens waaruit blijkt dat een persoon niet in aanmerking komt voor een uitkering;

  • f. handelsgegevens, zijnde gegevens waarmee de aard en werkzaamheden van een rechtspersoon kunnen worden vastgesteld;

  • g. huisvestingsgegevens, zijnde gegevens waarmee de (daadwerkelijke) verblijfs- of vestigingsplaats van een natuurlijk persoon of rechtspersoon kunnen worden vastgesteld;

  • h. identificerende gegevens, zijnde bij een natuurlijk persoon: naam, adres, woonplaats, postadres, geboortedatum, geslacht en administratieve kenmerken en bij een rechtspersoon: naam, adres, postadres, rechtsvorm, vestigingsplaats en administratieve kenmerken;

  • i. inburgeringsgegevens, zijnde gegevens waarmee kan worden vastgesteld of aan een persoon inburgeringsverplichtingen zijn opgelegd;

  • j. nalevingsgegevens, zijnde gegevens waarmee de nalevingshistorie van wet- en regelgeving van een natuurlijk persoon of rechtspersoon kan worden vastgelegd;

  • k. onderwijsgegevens, zijnde gegevens waarmee de financiële ondersteuning ten behoeve van de bekostiging van onderwijs kan worden vastgesteld;

  • l. pensioengegevens, zijnde gegevens waarmee de pensioenrechten kunnen worden vastgesteld;

  • m. re-integratiegegevens, zijnde uitsluitend de gegevens waarmee kan worden vastgesteld of aan een persoon re-integratieverplichtingen zijn opgelegd en of deze worden nageleefd;

  • n. schuldenlastgegevens, zijnde gegevens waarmee de eventuele schulden van een natuurlijk persoon of rechtspersoon kunnen worden vastgesteld;

  • o. uitkerings-, toeslagen- en subsidiegegevens, zijnde gegevens waarmee de financiële ondersteuning van een natuurlijk persoon of rechtspersoon kan worden vastgesteld;

  • p. vergunningen en ontheffingen, zijnde gegevens waarmee kan worden bepaald voor welke activiteiten een natuurlijk persoon of rechtspersoon toestemming heeft gevraagd of verkregen;

  • q. zorgverzekeringsgegevens, zijnde uitsluitend de gegevens waarmee kan worden vastgesteld of een persoon is verzekerd voor de Zorgverzekeringswet.

 • 4 Voorts blijkt uit het verzoek, dat ieder van de bestuursorganen en personen, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de wet:

  • a. met het verzoek instemt;

  • b. de voorgenomen bestandslevering heeft getoetst aan de gegevens die nodig zijn voor de risico analyses, ten behoeve van het doel van het SyRI-project, waaronder het doel in artikel 64, eerste lid, van de Wet SUWI;

  • c. heeft onderbouwd dat een mogelijke aantasting van de belangen van de natuurlijke personen of rechtspersonen op wie de verwerking van gegevens betrekking heeft niet onevenredig is in verhouding tot het doel dat met de inzet van SyRI wordt beoogd;

  • d. alleen die gegevens verstrekt, die voor de risicoanalyses, bedoeld in artikel 65, eerste lid, van de Wet SUWI nodig zijn, en

  • e. in redelijkheid geen minder ingrijpende wijze voor de betrokken personen of rechtspersonen kan hanteren om het doel dat met de inzet van SyRI wordt beoogd, te bereiken.

 • 5 Voor zover een bestuursorgaan dat of een persoon die deel uitmaakt van een samenwerkingsverband voor een SyRI-project niet beschikt over de noodzakelijke gegevens, bedoeld in artikel 64, tweede lid, van de Wet SUWI is het vierde lid, onderdelen b tot en met e, niet van toepassing.

 • 6 Onze Minister stelt een prioritering van de analysecapaciteit voor SyRI vast.

 • 7 Onze Minister stelt een of meer risicomodellen vast.

 • 8 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de wijze waarop het verzoek door het samenwerkingsverband wordt opgesteld en ingediend en de inhoud van dit verzoek.

Artikel 5a.2. Koppeling door verwerker

 • 2 Als verwerker voor de koppeling van de bestanden in SyRI wordt de Stichting Inlichtingenbureau aangewezen.

 • 3 De verwerker verricht achtereenvolgens de volgende activiteiten ten behoeve van het SyRI-project:

  • a. hij brengt de door het samenwerkingsverband aangeleverde bestanden die ten behoeve van de uitvoering van het risicomodel noodzakelijk zijn samen;

  • b. hij creëert bestanden met versleutelde persoons- en bedrijfsgegevens, zodanig dat deze voor anderen niet meer tot natuurlijke personen en rechtspersonen herleidbaar zijn;

  • c. hij creëert een afzonderlijk bestand met de sleutels voor de ontsleuteling van de versleutelde gegevens, bedoeld in onderdeel b;

  • d. hij maakt de bestanden gereed voor koppeling;

  • e. hij neemt de gegevens op in SyRI door het koppelen van de bestanden, bedoeld in onderdeel b, overeenkomstig het risicomodel;

  • f. hij ontsleutelt alleen die gegevens die op basis van de resultaten van de koppeling van de bestanden duiden op een verhoogd risico op onregelmatigheden als bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet SUWI en legt daar een bestand van aan;

  • g. hij verstrekt het bestand, bedoeld in onderdeel f, aan Onze Minister.

 • 4 De verwerker vernietigt de in het kader van het SyRI-project aan hem verstrekte bestanden, de door hem bewerkte bestanden en de bestanden, bedoeld in het derde lid, onderdeel c, binnen vier weken nadat het bestand, bedoeld in het derde lid, onderdeel g, aan Onze Minister is verstrekt.

Artikel 5a.3. Analyse resultaten

 • 2 Onze Minister verstrekt aan de betreffende bestuursorganen en personen van het samenwerkingsverband de in aanmerking komende risicomeldingen die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van hun wettelijke taak.

 • 3 Indien een natuurlijk persoon of rechtspersoon geen onderwerp is van een risicomelding worden zijn of haar gegevens binnen vier weken na afronding van de analyse, bedoeld in het eerste lid, door Onze Minister vernietigd.

 • 5 Onverminderd de regels krachtens artikel 5a.5, vernietigt Onze Minister na de terugkoppeling, bedoeld in artikel 65, zesde lid, van de Wet SUWI, maar in ieder geval uiterlijk twee jaar nadat het SyRI-project is aangevangen, alle in het kader van dat project verkregen gegevens, waaronder de via de terugkoppeling verkregen gegevens.

Artikel 5a.4. Aanvang en einde SyRI-project

 • 1 Onze Minister bepaalt de aanvangsdatum van het SyRI-project indien het verzoek aan artikel 5a.1, eerste lid, voldoet. Hiervan doet hij mededeling in de Staatscourant.

Artikel 5a.5. Register risicomeldingen

 • 1 Er is een register risicomeldingen waarin gegevens over risicomeldingen worden verwerkt teneinde projectdeelnemers en bestuursorganen te informeren over de risicomeldingen die zijn verstrekt en om subjecten van risicomeldingen op aanvraag te informeren of zijn gegevens in het register zijn opgenomen.

 • 2 Onze Minister is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens in het register risicomeldingen.

 • 3 De gegevens uit het register risicomeldingen die noodzakelijk zijn voor de in het eerste lid genoemde doeleinden, worden verstrekt aan projectdeelnemers en subjecten van projecten.

 • 4 Gelet op het bepaalde in het eerste lid worden subjecten niet na afloop van het onderzoek afzonderlijk geïnformeerd over de risicomeldingen die in het register worden verwerkt.

 • 5 Indien een risicomelding wordt gedaan, worden de gegevens over de risicomelding direct opgenomen in het register risicomeldingen. De gegevens over de risicomeldingen worden bewaard tot twee jaren nadat de risicomelding in het register risicomeldingen is opgenomen.

Artikel 5a.6. Evaluatie

 • 2 De terugkoppeling vindt op de volgende onderdelen plaats:

  • a. voor zover beschikbaar: de resultaten van de risicomeldingen;

  • b. de bruikbaarheid van de risicomeldingen;

  • c. indien een of meer risicomeldingen niet tot vervolgacties hebben geleid: de redenen hiervan.

 • 3 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de terugkoppeling van de resultaten van de risicomeldingen, bedoeld in artikel 65, zesde lid, van de Wet SUWI, en de evaluatie, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 5a.7. Proces-verbaal vernietiging

 • 2 Het proces-verbaal, bedoeld in het eerste lid, wordt door de verwerker respectievelijk Onze Minister ter kennisname aan het samenwerkingsverband verzonden.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 december 2001

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. A. F. G. Vermeend

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de achtentwintigste december 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Bijlage I. Overzicht polisadministratie als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, Besluit SUWI

Gegevensset, doelen en herkomst

Gegeven

Doelen1

Herkomst

 

UWV

33.2a

UWV

33.2b

UWV

33.2c

Bld

33.2d

CBS

33.2.e

regeling

gegevens

uitvraag2

artikelnr

2.

BRP

3.

UWV

distr, rest

4.

UWV

Vrijw verz.

5.

Bld

6.

SVB

Straatadres Nederland

Huisnummer

x

x

x

x

x

4.c.2°

x

Huisnummer toevoeging

x

x

x

x

x

4.c.3°

x

Straatnaam

x

x

x

x

4.c.1°

x

Postcode

x

x

x

x

x

4.c.5°

x

Woonplaatsnaam

x

x

x

x

4.c.6°

x

Gemeentenaam

x

x

x

 

x

Woonobjectverwijzing

x

x

x

 

x

Locatieomschrijving

x

x

x

x

4.c.4°

x

Postbusadres Nederland

Postbusnummer

x

x

x

 

x

Postcode

x

x

x

 

x

Woonplaatsnaam

x

x

x

 

x

Gemeentenaam

x

x

x

 

x

Locatieomschrijving

x

x

x

 

x

Straatadres buitenland

Huisnummer buitenland

x

x

x

x

x

4.d.2°

x

x

x

Huisnummer toevoeging buitenland

x

x

x

x

 

x

x

x

Straatnaam buitenland

x

x

x

x

4.d.1°

x

x

x

Postcode buitenland

x

x

x

x

x

4.d.4°

x

x

x

Woonplaatsnaam buitenland

x

x

x

x

4.d.5°

x

x

x

Regionaam buitenland

x

x

x

x

4.d.6°

x

x

x

Locatieomschrijving buitenland

x

x

x

x

4.d.3°

x

x

x

Landcode ISO buitenland

x

x

x

x

x

4.d.7°

x

x

x

Natuurlijk persoon

                     

BSN

x

x

x

x

x

4.b.1°

x

A-nummer

x

x

x

 

x

Voornamen

x

x

x

 

x

Voorletters

x

x

x

4.b.2°

Voorvoegsels

x

x

x

x

4.b.3°

x

Significant deel achternaam

x

x

x

x

x

4.b.4°

x

Aanduiding naamgebruik

x

x

x

 

x

Code bijzonder Nederlandschap

x

x

x

 

x

Geboortedatum

x

x

x

x

x

4.b.5°

x

Overlijdensdatum

x

x

x

 

x

Geslacht

x

x

x

x

x

4.b.7°

x

Indicatie curatelestelling

x

x

x

 

x

Indicatie geheim

x

x

x

 

x

Indicatie Vip

x

x

x

 

x

Code burgerlijke staat

x

x

x

 

x

Code leefvorm

x

x

 

x

Nationaliteit

x

x

x

x

x

4.b.6°

x

Code verblijfstitel

x

x

x

 

x

Code adellijke titel/ predikaat

x

x

x

 

x

Datum vertrek uit Nederland

x

x

x

 

x

Gemoedsbezwaarheid

                     

Code sz product

x

x

x

x

 

x

Sociaal verzekeringsnummer buitenland

                     

Verzekeringsnummer

x

x

 

x

Landcode ISO

x

x

 

x

Vaststelling verzekeringsplicht

                     

Resultaat onderzoek verzekeringsplicht UWV en/of BD

x

x

x

 

x

x

Code status verblijfstitel

x

x

x

 

x

x

Administratieve eenheid

                     

Loonheffingennummer

x

x

x

x

2.b.1°

x

Naam inhoudingsplichtige

x

x

2.b.2°

x

Inkomstenverhouding

                     

Nummer inkomstenverhouding

x

x

x

4.a.1°

Personeelsnummer

x

x

x

x

4.a.5°

Datum aanvang inkomstenverhouding

x

x

x

x

4.a.2°

Datum einde inkomstenverhouding

x

x

x

x

4.a.3°

Code reden einde arbeidsverhouding

x

x

x

x

4.a.4°

Tijdvak

                     

Datum aanvang tijdvak

x

x

x

x

2.c.1°

Datum einde tijdvak

x

x

x

x

2.c.2°

Loon LB/PH

x

x

4.f.1°

Loon SV

x

x

x

x

4.f.2°

Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag

x

x

x

4.f.3°

Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog

x

x

x

4.f.4°

Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof uitkering

x

x

x

4.f.5°

Aanwas in het cumulatieve premieloon Whk

x

x

x

4.f.6°

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag

x

x

x

x

4.f.7°

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog

x

x

x

x

4.f.8°

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien

x

x

x

x

4.f.9°

Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf uitkering

x

x

x

4.f.10°

Aanwas in het cumulatieve premieloon Ufo

x

x

x

4.f.11°

Loon belast volgens tabel bijzondere beloningen

x

x

4.f.12°

 

Vakantiebijslag

x

x

x

4.f.13°

Opgebouwde recht vakantiebijslag

x

x

x

4.f.14°

Opname arbeidsvoorwaardenbedrag

x

x

x

4.f.15°

Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag

x

x

x

4.f.16°

Loon in geld

x

x

x

4.f.17°

Waarde niet in geld uitgekeerd loon

x

x

x

4.f.18°

Loon uit overwerk

x

4.f.19°

Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering

x

x

x

x

4.f.20°

Ingehouden loonbelasting / premie volksverzekeringen

x

x

4.f.21°

Premie Aof laag

x

x

x

4.f.22°

Premie Aof hoog

x

x

x

4.f.23°

Premie Aof uitkering

x

x