Regeling toetsing geweldsbeheersing politie

[Regeling vervallen per 01-01-2021.]
Geraadpleegd op 18-05-2022.
Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Regeling houdende vaststelling van bepalingen inzake toetsing van ambtenaren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren terzake van geweldsbeheersing, aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden en schietvaardigheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 3a van de Wet wapens en munitie en artikel 48a van de Politiewet 1993;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 2 Een ambtenaar is steeds voor de duur van een kalenderhalfjaar geoefend in het gebruik van een vuurwapen, indien hij, naast de in het eerste lid bedoelde toetsen, in het daaraan voorafgaande kalenderhalfjaar de toets schietvaardigheid met voldoende resultaat heeft afgelegd.

 • 4 Een ambtenaar die is belast met de uitoefening van specialistische of leidinggevende politietaken en daartoe een postinitiële opleiding heeft gevolgd, dient, alvorens geoefend te zijn in het gebruik van de bij de uitoefening van die taken behorende geweldsmiddelen, de in het eerste tot en met derde lid bedoelde toetsen tevens volgens de competentiegerichte eindtermen van de postinitiële opleiding met voldoende resultaat af te leggen. Indien het LSOP een dergelijke toets niet heeft samengesteld, dient de in de eerste volzin bedoelde ambtenaar de toetsen volgens de competentiegerichte eindtermen van de initiële opleiding met voldoende resultaat af te leggen.

 • 5 Onverminderd het eerste tot en met vierde lid, wordt de ambtenaar van wie een geweldsmiddel op grond van het zesde lid is ingenomen, voor de resterende duur van het lopende kalenderjaar of kalenderhalfjaar, geacht wederom geoefend te zijn in het gebruik van dat geweldsmiddel, vanaf het moment dat hij de toetsen die hij niet of niet met voldoende resultaat had afgelegd, alsnog met voldoende resultaat aflegt.

 • 6 Het bevoegd gezag draagt er voor zorg dat de ambtenaar slechts over een geweldsmiddel beschikt, anders dan voor het vervoer en het gebruik ervan voor het volgen van onderwijs, indien hij geoefend is in het gebruik van dat geweldsmiddel. De ambtenaar die op de laatste dag van een kalenderjaar de in het eerste, tweede en vierde lid bedoelde toetsen niet met voldoende resultaat heeft afgelegd, wordt het geweldsmiddel in het gebruik waarvan hij dientengevolge niet langer is geoefend, door het bevoegd gezag ontnomen.

 • 7 De ambtenaar die de in het derde lid bedoelde toets niet met voldoende resultaat aflegt, wordt het geweldsmiddel in het gebruik waarvan hij dientengevolge niet langer geoefend is, door het bevoegd gezag terstond ontnomen.

 • 8 Met ingang van 1 januari 2014 zal de in het zevende lid bedoelde directe inname zich tevens uitstrekken tot de geweldsmiddelen genoemd in het zesde lid.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Het bevoegd gezag biedt de ambtenaar ten minste 32 uren de gelegenheid tot het deelnemen aan de toetsing en de training ter voorbereiding daarop. Tevens ziet het bevoegd gezag er op toe dat de ambtenaar zich voorbereidt en het trainingsaanbod opvolgt. De ambtenaar bereidt zich voor op de af te leggen toetsen en volgt daarvoor het trainingsaanbod op.

 • 2 De toets geweldsbeheersing, de toets aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden en de toets schietvaardigheid worden afgenomen door een door het bevoegd gezag daartoe aangewezen toetser.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Indien een ambtenaar een van de omschreven toetsen niet of niet met voldoende resultaat heeft afgelegd, doet de toetser hiervan onverwijld mededeling aan het bevoegd gezag.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Het bevoegd gezag draagt zorg voor registratie van de deelname aan en de resultaten van de in artikel 2 bedoelde toetsen.

 • 3 De korpschef verstrekt jaarlijks in het in artikel 36 van de Politiewet 2012 bedoelde beleidsplan een overzicht betreffende de deelname aan en de resultaten van de in artikel 2 bedoelde toetsen alsmede het gevoerde beleid hieromtrent.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2001, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 december 2001

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals.

Naar boven