Vaststelling tarief beveiligingsheffing

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Vaststelling tarief beveiligingsheffing

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 37j, eerste en vierde lid, van de Luchtvaartwet;

Besluit:

Artikel 1

Het tarief van de beveiligingsheffing bedraagt voor 2002 in de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 maart 2002 zes gulden en zestien cent (EURO 2,80) per passagier en in de periode van 1 april 2002 tot en met 31 december 2002 elf gulden en negenenzeventig cent (Euro 5,35) per passagier.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

De

Minister

van Justitie,
namens deze

hoofd bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden

H.Ph. Mayer

Terug naar begin van de pagina