Wijzigingswet sociale zekerheidswetten (Belastingplan 2002 V - Sociale zekerheidswetgeving)

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Wet van 14 december 2001 tot wijziging van enkele sociale zekerheidswetten (Belastingplan 2002 V – Sociale zekerheidswetgeving)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van de met het fiscale beleid samenhangende wijzigingen in het sociale zekerheidsbeleid voor het jaar 2002 wenselijk is maatregelen te treffen in de sociale zekerheidswetgeving;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 2. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel V. Overgangsrecht structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

[Red: Wijzigt de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel VI. Bepaling in verband met de Wet verbetering poortwachter

[Red: Wijzigt de Wet verbetering poortwachter.]

Artikel VII. Bepaling in verband met de Verzamelwet SZW-wetten 2001

[Red: Wijzigt deze wet en de Verzamelwet SZW-wetten 2001.]

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage,, 14 december 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de eenentwintigste december 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina