Besluit taakuitoefening Inspectie Werk en Inkomen

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 28-08-2003

Besluit van 13 december 2001 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 44 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Besluit taakuitoefening Inspectie Werk en Inkomen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst, van 19 oktober 2001, Directie Toezicht, nr. TZ/SUWI/01/71157;

Gelet op artikel 38, derde lid, en artikel 44 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 130, tweede lid, van de Algemene bijstandswet, artikel 52, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 52, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 13, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening, artikel 20, tweede lid, van de Wet inschakeling werkzoekenden, en artikel 33, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars;

De Raad van State gehoord (advies van 23 november 2001, nr. W12.01.0541/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst, van 11 december 2001, Directie Toezicht nr. TZ/SUWI/01/81960;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. secretaris-generaal: de secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • b. Inspectie: de Inspectie Werk en Inkomen, genoemd in artikel 36, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • c. inspecteur-generaal: het hoofd van de Inspectie Werk en Inkomen;

 • d. Ministerie: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • e. wet: de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • f. apparaatszorg: het geheel van activiteiten, noodzakelijk voor en in samenhang met:

  • het functioneren van de organisatie;

  • de personeelsvoorziening;

  • de toepassing van rechtspositionele regelingen;

  • het treffen van beschikkingen jegens personeelsleden;

  • het welbevinden van individuele personeelsleden;

  • de ontwikkeling van de kwaliteit van het personeelsbestand;

  • de lokatiekeuze en huisvesting van het personeel;

  • de opslag en distributie van goederen;

  • de beveiliging van mensen en goederen;

  • de dagelijkse huishoudelijke gang van zaken;

  • de informatievoorziening, inclusief automatisering, en

  • het beheer van de voor deze activiteiten beschikbaar gestelde middelen.

Artikel 2. Reikwijdte besluit

[Vervallen per 01-01-2016]

Op de Inspectie is het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW van toepassing voor zover daarvan in dit besluit niet wordt afgeweken.

§ 2. Uitvoering van taken

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3. Taakuitoefening Inspectie

[Vervallen per 01-01-2016]

De Inspectie oefent haar in artikel 37 van de wet bedoelde taken uniform uit, behoudens voor zover de bestuurlijke positie van de betrokken bestuursorganen dan wel bijzondere omstandigheden tot afwijking nopen.

Artikel 4. Jaarverslag

[Vervallen per 01-01-2016]

Het jaarverslag van de Inspectie bevat een integrale rapportage van de bevindingen van de Inspectie over de rechtmatigheid en doelmatigheid, waaronder begrepen de doeltreffendheid, van de uitvoering van wettelijke taken door de in artikel 37 van de wet genoemde bestuursorganen, alsmede van de wijze waarop deze daarbij samenwerken. Het verslag bevat verder de daaraan door de Inspectie verbonden conclusies ten aanzien van de werking van het stelsel voor zover dat samenhangt met het functioneren van en de onderlinge betrekkingen tussen de bedoelde bestuursorganen.

Artikel 5. Verslag non-discriminatiecode

[Vervallen per 01-01-2016]

Het in artikel 38, derde lid, van de wet bedoelde verslag wordt voor de eerste maal vóór 1 mei 2003 en vervolgens eens per twee jaar vóór 1 mei door de Inspectie Werk en Inkomen opgesteld.

§ 3. Beheer Inspectie

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6. Departementale kaders

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 2 De departementale voorschriften met betrekking tot de apparaatszorg zijn van toepassing op de werkwijze van de Inspectie voor zover daarvan bij dit besluit of op grond van het eerste lid niet wordt afgeweken.

Artikel 7. Positie inspecteur-generaal

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De inspecteur-generaal fungeert rechtstreeks onder de secretaris-generaal.

 • 2 De inspecteur-generaal neemt deel aan periodiek ambtelijk overleg van de secretaris-generaal en directeuren-generaal van het Ministerie als bedoeld in het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW.

Artikel 8. Inrichting organisatie

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De inspecteur-generaal regelt, met inachtneming van artikel 6, de inrichting en de organisatie van de Inspectie.

 • 2 De inspecteur-generaal oefent, met inachtneming van artikel 6, de bevoegdheden ter zake van de apparaatszorg uit en draagt daarbij zorg voor afstemming met de overige departementsonderdelen.

 • 3 De inspecteur-generaal is bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden en voert het overleg met de op grond van die wet ingestelde medezeggenschapsorganen.

Artikel 9. Protocol werkwijze

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De inspecteur-generaal maakt afspraken met andere departementsonderdelen over de informatie-uitwisseling met betrekking tot de taakverdeling, rapportage, informatievoorziening, voorlichting, informatie- en communicatietechnologie en afstemming van onderzoek en legt deze vast in een protocol.

 • 2 De secretaris-generaal stelt het protocol, bedoeld in het eerste lid, vast.

§ 4. Informatievoorziening

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 10. Kwartaalinformatie

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Uiterlijk een maand na ieder kwartaal verstrekt de inspecteur-generaal informatie aan de secretaris-generaal over de voortgang van de werkzaamheden van de Inspectie in het verstreken kwartaal.

 • 2 De secretaris-generaal en de inspecteur-generaal maken nadere afspraken over de inrichting van de kwartaalinformatie.

Artikel 11. Informatie over belangrijke bevindingen

[Vervallen per 01-01-2016]

De inspecteur-generaal informeert Onze Minister en de secretaris-generaal onverwijld over bevindingen, ontwikkelingen en gebeurtenissen waarvan de Inspectie bij de uitoefening van haar taken kennis heeft gekregen en die van zodanig maatschappelijk of politiek belang zijn of die anderszins zodanig de aandacht kunnen trekken, dat tijdige kennisneming door hen gewenst is.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 2001

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. A. F. G. Vermeend

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina