Regeling beheer en schadebestrijding dieren

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-04-2011 t/m 31-12-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, houdende bepalingen voor beheer en schadebestrijding aangericht door dieren (Regeling beheer en schadebestrijding dieren)

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 65, derde en vijfde lid, en 67, eerste lid, van de Flora- en faunawet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

Als handelingen als bedoeld in artikel 65, derde lid, van de Flora- en faunawet zijn ten aanzien van de bij artikel 2 van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren aangewezen soorten de handelingen, genoemd in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van de Flora- en faunawet, toegestaan, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij, wateren en schade aan de fauna.

Artikel 2a

[Vervallen per 01-01-2017]

Het leggen van lokvoer is buiten de leefgebieden voor wilde zwijnen op de Veluwe en de Meinweg, alsmede in de nulstandgebieden binnen deze leefgebieden, en tot 1 april 2008 eveneens binnen het leefgebied voor wilde zwijnen op de Veluwe, beide zoals aangegeven op de als bijlage bij deze regeling behorende kaarten, niet voldoende effectief om het benodigde afschot op een andere wijze te realiseren dan bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Flora- en faunawet.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beheer en schadebestrijding dieren.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 2 van de Regeling beheer en schadebestrijding dieren

[Vervallen per 01-01-2017]

Beschermde inheemse diersoorten

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

brandgans

Branta leucopsis

Canadese gans

Branta canadensis

damhert

Dama dama

edelhert

Cervus elaphus

grauwe gans

Anser anser

knobbelzwaan

Cygnus olor

konijn

Oryctolagus cuniculus

kolgans

Anser albifrons

ree

Capreolus capreolus

vos

Vulpes vulpes

wild zwijn

Sus scrofa

wilde eend

Anas platyrhynchos

Andere diersoorten

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

beverrat

Myocastor coypus

grijze eekhoorn

Sciurus carollinensis

huiskraai

Corvus splendens

Indische gans

Anser indicus

marterhond

Nyctereutes procyonoides

moeflon

Ovis ammon

muntjak

Muntiacus reevesi

muskusrat

Ondatra zibethicus

Amerikaanse nerts

Mustela vison

nijlgans

Alopochen aegyptiacus

Pallas’ eekhoorn

Callosciurus erythraeus

rosse stekelstaart

Oxyura jamaicensis

Siberische grond-

eekhoorn

Tamias sibericus

wasbeer

Procyon lotor

zwarte zwaan

Cygnus atratus

Verwilderde dieren

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

verwilderde duif

Columba livia forma domestica

verwilderde kat

Felis catus

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2017]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te Den Haag.]

Terug naar begin van de pagina