Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 20-05-2009 t/m 29-04-2010

Besluit van 10 december 2001 tot vaststelling van nevenzittingsplaatsen van de gerechtshoven en de rechtbanken en houdende regels voor de verdeling van zaken over de hoofdplaats en de nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen (Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 13 november 2001, nr. 5132150/01/6;

Gelet op de artikelen 41 en 59 van de Wet op de rechterlijke organisatie;

De Raad van State gehoord (advies van 28 november 2001, nr. W03.01.0599/I);

Gelet op het nader rapport van de Minister van Justitie van 5 december 2001, nr. 5137099/01/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. kantonzaken: zaken die ingevolge de wet door de kantonrechter worden behandeld;

 • b. zittingscapaciteit: de beschikbare zittingsruimte, de beschikbare capaciteit aan rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast en de beschikbare capaciteit aan gerechtsambtenaren benodigd voor de behandeling van zaken;

 • c. gespecialiseerde zittingscapaciteit: de beschikbare zittingsruimte en de beschikbare capaciteit aan rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast en aan gerechtsambtenaren die voldoen aan de specifieke kennis, deskundigheid of andere vereisten die nodig zijn voor de behandeling van bepaalde zaken of bepaalde categorieën van zaken.

§ 2. Nevenzittingsplaatsen binnen het rechtsgebied van de gerechtshoven en de rechtbanken

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

De nevenzittingsplaatsen van de gerechtshoven zijn:

 • a. gerechtshof Amsterdam: Alkmaar, Amersfoort, Den Helder, Haarlem, Hilversum, Hoorn, Utrecht, Zaanstad;

 • b. gerechtshof Arnhem: Almelo, Almere, Apeldoorn, Deventer, Enschede, Harderwijk, Lelystad, Nijmegen, Tiel, Zutphen, Zwolle;

 • c. gerechtshof 's-Gravenhage: Dordrecht, Middelburg, Rotterdam;

 • d. gerechtshof 's-Hertogenbosch: Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, Heerlen, Maastricht, Roermond, Tilburg, Venlo;

 • e. gerechtshof Leeuwarden: Assen, Groningen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

De nevenzittingsplaatsen van de rechtbanken zijn:

 • a. rechtbank Alkmaar: Den Helder;

 • b. rechtbank Arnhem: Wageningen;

 • c. rechtbank Dordrecht: Gorinchem;

 • d. rechtbank Groningen: Winschoten;

 • e. rechtbank Leeuwarden: Sneek;

 • f. rechtbank Roermond: Venray;

 • g. rechtbank Rotterdam: Middelharnis;

 • h. rechtbank Zutphen: Doetinchem, Harderwijk, Oost Gelre, Oude IJsselstreek;

 • i. rechtbank Zwolle-Lelystad: Almere, Steenwijkerland.

§ 3. Nevenzittingsplaatsen buiten het rechtsgebied van de gerechtshoven en de rechtbanken

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De nevenzittingsplaatsen van de rechtbank te 's-Gravenhage voor beroepen, ingesteld tegen besluiten die zijn gegeven op grond van de Vreemdelingenwet 2000, zijn de hoofdplaatsen van de andere arrondissementen alsmede Haarlemmermeer.

 • 2 De rechtbank te ’s-Gravenhage kan buiten de hoofdplaats van het arrondissement onderscheidenlijk buiten het arrondissement vreemdelingenzaken als bedoeld in Hoofdstuk 5 van de Vreemdelingenwet 2000 behandelen in de nevenvestigingsplaats Alphen aan den Rijn en in de nevenzittingsplaatsen Loenen en Tilburg.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De gerechtshoven kunnen, voor zover het betreft de meervoudige kamers of raadkamers voor strafzaken, buiten het ressort terechtzittingen houden in de nevenzittingsplaatsen Amsterdam, Rotterdam en Soest.

 • 2 De rechtbanken kunnen, voor zover het betreft de meervoudige kamers of raadkamers voor strafzaken, buiten het arrondissement terechtzittingen houden in de nevenzittingsplaatsen Amsterdam, Rotterdam en Soest.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Zaken waarbij het personeel van het gerechtshof of het ressortsparket betrokken is, kunnen in een nevenzittingsplaats buiten het ressort worden behandeld. Een nevenzittingsplaats buiten het ressort is de hoofdplaats van een aangrenzend ressort.

 • 2 Zaken waarbij personeel van de rechtbank of het arrondissementsparket betrokken is, kunnen in een nevenzittingsplaats buiten het arrondissement worden behandeld. Een nevenzittingsplaats buiten het arrondissement is de hoofdplaats of een nevenvestigingsplaats van een aangrenzend arrondissement.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Bij gebrek aan voldoende zittingscapaciteit of aan gespecialiseerde zittingscapaciteit in de hoofdplaats of een nevenzittingsplaats binnen het ressort, kan het bestuur van een gerechtshof, de Raad voor de rechtspraak verzoeken tijdelijk een of meer nevenzittingsplaatsen buiten het ressort aan te wijzen voor de behandeling van een zaak of categorieën van zaken met het oog op een snellere behandeling van die zaken.

 • 2 De tijdelijke aanwijzing van een of meer nevenzittingsplaatsen buiten het ressort als bedoeld in het eerste lid geldt voor ten hoogste drie jaren en kan een maal worden verlengd.

 • 3 De nevenzittingsplaatsen buiten het ressort, die op grond van het eerste lid kunnen worden aangewezen, zijn de hoofdplaatsen van de andere ressorten.

 • 4 De Raad wijst zo veel als mogelijk een of meer nevenzittingsplaatsen aan in een of meer aangrenzende ressorten.

 • 5 Zaken waarvoor, vanwege hun aard dan wel de feiten of omstandigheden die met die zaken samenhangen, behandeling binnen het rechtsgebied waarin zij zijn aangebracht is aangewezen, worden zo veel als mogelijk binnen het rechtsgebied behandeld.

 • 6 Indien de aanwijzing betrekking heeft op strafzaken vindt de aanwijzing niet plaats, dan nadat de Raad daarover het College van procureurs-generaal heeft gehoord.

 • 7 Bij het aanwijzen van een of meer nevenzittingsplaatsen buiten het ressort voor de behandeling van categorieën van zaken geeft de Raad aan voor welke periode de aanwijzing geldt.

 • 8 De aanwijzing wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

 • 9 Het zesde tot en met het achtste lid zijn van overeenkomstige toepassing op de verlenging van de aanwijzing als bedoeld in het tweede lid.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Bij gebrek aan voldoende zittingscapaciteit of aan gespecialiseerde zittingscapaciteit in de hoofdplaats, een nevenvestigingsplaats of een nevenzittingsplaats binnen het arrondissement kan het bestuur van een rechtbank, de Raad voor de rechtspraak verzoeken tijdelijk een of meer nevenzittingsplaatsen buiten het arrondissement aan te wijzen voor de behandeling van een zaak of categorieën van zaken met het oog op een snellere behandeling van zaken.

 • 2 De tijdelijke aanwijzing van een of meer nevenzittingsplaatsen buiten het arrondissement als bedoeld in het eerste lid geldt voor ten hoogste drie jaren en kan een maal worden verlengd.

 • 3 De nevenzittingsplaatsen buiten het arrondissement, die op grond van het eerste lid kunnen worden aangewezen, zijn de hoofdplaatsen en nevenvestigingsplaatsen van de andere arrondissementen.

 • 4 De Raad wijst zo veel als mogelijk een of meer nevenzittingsplaatsen aan in een of meer aangrenzende arrondissementen.

 • 5 Zaken waarvoor, vanwege hun aard dan wel de feiten of omstandigheden die met die zaken samenhangen, behandeling binnen het rechtsgebied waarin zij zijn aangebracht is aangewezen, worden zo veel als mogelijk binnen het rechtsgebied behandeld.

 • 6 Indien de aanwijzing betrekking heeft op strafzaken vindt de aanwijzing niet plaats, dan nadat de Raad daarover het College van procureurs-generaal heeft gehoord.

 • 7 Bij het aanwijzen van een of meer nevenzittingsplaatsen buiten het arrondissement voor de behandeling van categorieën van zaken geeft de Raad aan voor welke periode de aanwijzing geldt.

 • 8 De aanwijzing wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

 • 9 Het zesde tot en met het achtste lid zijn van overeenkomstige toepassing op de verlenging van de aanwijzing als bedoeld in het tweede lid.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Bij gebrek aan voldoende gespecialiseerde zittingscapaciteit voor de werkzaamheden van de rechter-commissaris in strafzaken, waarin het onderzoek plaatsvindt door een niet regionaal opsporingsteam onder leiding van een officier van justitie van het landelijk parket, het functioneel parket, of een officier van justitie van een arrondissementsparket zijn Rotterdam, Amsterdam, Den Bosch, Haarlem, Den Haag, Zwolle, Arnhem of Groningen nevenzittingsplaats van alle rechtbanken. De nevenzittingsplaats is in die gevallen de plaats waar het onderzoek onder leiding van de officier van justitie wordt uitgevoerd.

 • 2 In de nevenzittingsplaats, bedoeld in het eerste lid, kan ook het hoger beroep worden behandeld tegen de beschikking van de rechter-commissaris in de gevallen bij wet bepaald en kunnen ook andere beslissingen die in het voorbereidend onderzoek aan de rechtbank zijn opgedragen, worden genomen.

Artikel 9a

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Bij gebrek aan een volledig operationeel geïntegreerd bedrijfsprocessysteem binnen een arrondissement kan het bestuur van een rechtbank de Raad voor de rechtspraak verzoeken tijdelijk een of meer nevenzittingsplaatsen buiten het arrondissement aan te wijzen voor de behandeling van strafzaken die met een eerder uitgevaardigde strafbeschikking in verband staan.

 • 2 De tijdelijke aanwijzing van een of meer nevenzittingsplaatsen buiten het arrondissement als bedoeld in het eerste lid geldt voor ten hoogste drie jaren en kan eenmaal worden verlengd met ten hoogste twee jaren.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2013]

Zaken kunnen pas in een nevenzittingsplaats buiten het ressort onderscheidenlijk buiten het arrondissement worden behandeld, nadat het griffierecht is voldaan.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De Raad voor de rechtspraak overlegt jaarlijks met het College van procureurs-generaal en met de Nederlandse Orde van Advocaten over de uitvoering van de artikelen 7 tot en met 9 in de praktijk.

 • 2 De Raad voor de rechtspraak doet jaarlijks verslag van het resultaat en de wijze waarop de artikelen 7 tot en met 9 zijn uitgevoerd door de Raad voor de rechtspraak en de gerechten. Daarbij besteedt de Raad voor de rechtspraak aandacht aan:

  • a. de op grond van artikel 7 en 8 gegeven aanwijzingen, de redenen daarvoor, de geldingsduur, de verleende verlengingen, de redenen daarvoor, alsmede een oordeel over de mogelijke aard van het gebrek aan zittingscapaciteit of gespecialiseerde zittingscapaciteit;

  • b. de mate waarin bij de aanwijzing van een of meer nevenzittingsplaatsen geen uitvoering kon worden gegeven aan artikelen 7, vierde en vijfde lid, en 8, vierde en vijfde lid, en de redenen daarvoor;

  • c. het overleg met het College van procureurs-generaal als bedoeld in artikelen 7 en 8 en de resultaten daarvan;

  • d. het aantal en de categorieën van zaken die daadwerkelijk in een nevenzittingsplaats buiten het ressort onderscheidenlijk buiten het arrondissement zijn behandeld op grond van artikelen 7 tot en met 9;

  • e. de effecten van de behandeling in een nevenzittingsplaats buiten het ressort onderscheidenlijk buiten het arrondissement op de werkvoorraden, op de doelmatige inzet van de zittingscapaciteit en op de positie van de justitiabelen;

  • f. klachten in verband met het behandelen van zaken in een nevenzittingsplaats buiten het ressort of arrondissement en de wijze waarop deze zijn afgehandeld;

  • g. eventuele knelpunten bij de uitvoering van artikelen 7 tot en met 10;

  • h. de resultaten van het overleg bedoeld in het eerste lid.

§ 4. Regels voor de verdeling van kantonzaken

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Bij het bepalen van de plaats in een arrondissement waar een kantonzaak wordt behandeld, geldt de in de bijlage bij dit besluit opgenomen gebiedsindeling en zijn de regels voor de relatieve competentie van de rechtbanken van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Indien een kantonzaak in meer dan een plaats kan worden behandeld, wordt de zaak behandeld in de plaats die de eiser of de verzoeker in de dagvaarding onderscheidenlijk het verzoekschrift vermeldt. Indien het verzoekschrift niet de plaats vermeldt waar de zaak wordt behandeld, bepaalt het gerechtsbestuur in welke plaats binnen het arrondissement de zaak wordt behandeld.

 • 3 Behalve in een geval als bedoeld in artikel 6, tweede lid, worden kantonzaken niet in een nevenzittingsplaats buiten het arrondissement behandeld.

Artikel 12a

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 In afwijking van artikel 12 kan, bij gebrek aan een volledig operationeel geïntegreerd bedrijfsprocessensysteem binnen een arrondissement, het bestuur van een rechtbank de Raad voor de rechtspraak verzoeken tijdelijk een of meer nevenzittingsplaatsen buiten het arrondissement aan te wijzen voor de behandeling van een kantonzaak die met een eerder uitgevaardigde strafbeschikking in verband staat.

 • 2 De tijdelijke aanwijzing van een of meer nevenzittingsplaatsen buiten het arrondissement als bedoeld in het eerste lid geldt voor ten hoogste drie jaren en kan eenmaal worden verlengd met ten hoogste twee jaren.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2013]

Kantonzaken die ingevolge artikel 12 in de na te noemen plaatsen worden behandeld, kunnen worden behandeld in de volgende nevenzittingsplaatsen:

 • a. Oude IJsselstreek: Doetinchem;

 • b. Zwolle: Steenwijkerland;

 • c. Lelystad: Almere.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 december 2001

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de twintigste december 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Bijlage als bedoeld in artikel 12, eerste lid

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze bijlage bevat voor de behandeling van kantonzaken per rechtbank voor de hoofdplaats, de nevenvestigingsplaatsen en de nevenzittingsplaatsen waar kantonzaken worden behandeld, een gebiedsindeling. Voor de nevenzittingsplaatsen, die in artikel 13 voor de behandeling van kantonzaken worden aangewezen, geldt geen eigen gebiedsindeling. Deze plaatsen zijn omwille van de duidelijkheid in de gebiedsindeling onderstreept en tevens afzonderlijk vermeld. Nevenzittingsplaatsen waar geen kantonzaken kunnen worden behandeld, zijn niet afzonderlijk in de gebiedsindeling opgenomen.

RECHTBANK ALKMAAR

   

Alkmaar

hoofdplaats

Hoorn

nevenvestigingsplaats

Den Helder

nevenzittingsplaats

     

Alkmaar

Bergen

Castricum

Graft-De Rijp

Harenkarspel

Heerhugowaard

Heiloo

Langedijk

Niedorp

Schagen

Schermer

Zijpe

Andijk

Drechterland

Enkhuizen

Hoorn

Koggenland

Medemblik

Opmeer

Stede Broec

Wervershoof

Anna Paulowna

Den Helder

Texel

Wieringen

Wieringermeer

RECHTBANK ALMELO

 

Almelo

hoofdplaats

Enschede

nevenvestigingsplaats

   

Almelo

Borne

Hellendoorn

Hof van Twente

Rijssen-Holten

Tubbergen

Twenterand

Wierden

Dinkelland

Enschede

Haaksbergen

Hengelo (O.)

Losser

Oldenzaal

RECHTBANK AMSTERDAM

 

Amsterdam

hoofdplaats

Hilversum

nevenvestigingsplaats

   

Aalsmeer

Amstelveen

Amsterdam

Diemen

Ouder-Amstel

Uithoorn

Blaricum

Bussum

Hilversum

Huizen

Laren (N.-H.)

Muiden

Naarden

Weesp

Wijdemeren

RECHTBANK ARNHEM

   

Arnhem

hoofdplaats

Tiel

nevenvestigingsplaats

Nijmegen

nevenvestigingsplaats

Wageningen

nevenzittingsplaats

       

Arnhem

Doesburg

Duiven

Rheden

Rozendaal

Rijnwaarden

Westervoort

Zevenaar

Buren

Culemborg

Geldermalsen

Neder-Betuwe

Lingewaal

Maasdriel

Neerijnen

Tiel

West Maas en Waal

Zaltbommel

Beuningen

Druten

Groesbeek

Heumen

Lingewaard

Millingen aan de Rijn

Nijmegen

Overbetuwe

Ubbergen

Wijchen

Barneveld

Ede

Nijkerk

Renkum

Scherpenzeel

Wageningen

RECHTBANK ASSEN

 

Assen

hoofdplaats

Emmen

nevenvestigingsplaats

Aa en Hunze

Borger-Odoorn

Assen

Coevorden

De Wolden

Emmen

Hoogeveen

 

Meppel

 

Midden-Drenthe

 

Noordenveld

 

Tynaarlo

 

Westerveld

 

RECHTBANK BREDA

   

Breda

hoofdplaats

Tilburg

nevenvestigingsplaats

Bergen op Zoom

nevenvestigingsplaats

     

Aalburg

Breda

Drimmelen

Geertruidenberg

Oosterhout

Werkendam

Woudrichem

Zundert

Alphen-Chaam

Baarle-Nassau

Dongen

Gilze en Rijen

Goirle

Hilvarenbeek

Loon op Zand

Oisterwijk

Tilburg

Waalwijk

Bergen op Zoom

Etten-Leur

Halderberge

Moerdijk

Roosendaal

Rucphen

Steenbergen

Woensdrecht

RECHTBANK DORDRECHT

 

Dordrecht

hoofdplaats

Gorinchem

nevenzittingsplaats

Alblasserdam

Giessenlanden

Binnenmaas

Gorinchem

Cromstrijen

Hardinxveld-Giessendam

Dordrecht

Leerdam

Graafstroom

Zederik

Hendrik-Ido-Ambacht

 

Korendijk

 

Liesveld

 

Nieuw-Lekkerland

 

Oud-Beijerland

 

Papendrecht

 

Sliedrecht

 

Strijen

 

Zwijndrecht

 

RECHTBANK ’S-GRAVENHAGE

   

’s-Gravenhage

hoofdplaats

Delft

nevenvestigingsplaats

Leiden

nevenvestigingsplaats

Gouda

nevenvestigingsplaats

       

’s-Gravenhage

Leidschendam-Voorburg

Rijswijk

Wassenaar

Delft

Midden-Delfland

Pijnacker-Nootdorp

Westland

Zoetermeer

Hillegom

Kaag en Braassem

Katwijk

Leiden

Leiderdorp

Lisse

Noordwijk

Noordwijkerhout

Oegstgeest

Teylingen

Voorschoten

Zoeterwoude

Bergambacht

Gouda

Moordrecht

Nederlek

Nieuwerkerk aan den IJssel

Ouderkerk

Reeuwijk

Schoonhoven

Vlist

Waddinxveen

Zevenhuizen-Moerkappelle

Alphen aan den Rijn

     

nevenvestigingsplaats

     
       

Alphen aan den Rijn

Bodegraven

Boskoop

Nieuwkoop

Rijnwoude

     

RECHTBANK GRONINGEN

 

Groningen

hoofdplaats

Winschoten

nevenzittingsplaats

 

Appingedam

Bedum

De Marne

Delfzijl

Eemsmond

Groningen

Grootegast

Haren

Hoogezand-Sappemeer

Leek

Loppersum

Marum

Slochteren

Ten Boer

Winsum

Zuidhorn

Bellingwedde

Menterwolde

Pekela

Reiderland

Scheemda

Stadskanaal

Veendam

Vlagtwedde

Winschoten

RECHTBANK HAARLEM

 

Haarlem

hoofdplaats

Zaanstad

nevenvestigingsplaats

 

Beverwijk

Bloemendaal

Haarlem

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Haarlemmermeer

Heemskerk

Heemstede

Uitgeest

Velsen

Zandvoort

Beemster

Waterland

Edam-Volendam

Landsmeer

Oostzaan

Purmerend

Wormerland

Zaanstad

Zeevang

RECHTBANK ’S-HERTOGENBOSCH

   

’s-Hertogenbosch

hoofdplaats

Eindhoven

nevenvestigingsplaats

Helmond

nevenvestigingsplaats

Boxmeer

nevenvestigingsplaats

     

Bernheze

Boekel

Boxtel

Haaren

’s-Hertogenbosch

Heusden

Landerd

Lith

Maasdonk

Sint-Michielsgestel

Oss

Schijndel

Uden

Veghel

Vught

Bergeijk

Best

Bladel

Cranendonck

Eersel

Eindhoven

Geldrop-Mierlo

Heeze-Leende

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Oirschot

Reusel-De Mierden

Sint-Oedenrode

Son en Breugel

Valkenswaard

Veldhoven

Waalre

Asten

Deurne

Gemert-Bakel

Helmond

Laarbeek

Someren

Boxmeer

Cuijk

Grave

Mill en Sint Hubert

Sint Anthonis

RECHTBANK LEEUWARDEN

   

Leeuwarden

hoofdplaats

Heerenveen

nevenvestigingsplaats

Sneek

nevenzittingsplaats

Achtkarspelen

Heerenveen

Bolsward

Ameland

Lemsterland

Gaasterlân-Sleat

Boarnsterhim

Ooststellingwerf

Littenseradiel

Dantumadeel

Opsterland

Nijefurd

Dongeradeel

Skarsterlân

Sneek

Ferwerderadiel

Smallingerland

Wûnseradiel

Franekeradeel

Weststellingwerf

Wymbritseradiel

Harlingen

   

Het Bildt

   

Kollumerland en Nieuwkruisland

 

Leeuwarden

   

Leeuwarderadeel

   

Menaldumadeel

   

Schiermonnikoog

   

Terschelling

   

Tytjerksteradiel

   

Vlieland

   

RECHTBANK MAASTRICHT

   

Maastricht

hoofdplaats

Heerlen

nevenvestigingsplaats

Sittard-Geleen

nevenvestigingsplaats

   

Eijsden

Gulpen-Wittem

Maastricht

Margraten

Meerssen

Vaals

Valkenburg aan de Geul

Brunssum

Heerlen

Kerkrade

Landgraaf

Nuth

Simpelveld

Voerendaal

Beek

Onderbanken

Schinnen

Sittard-Geleen

Stein

RECHTBANK MIDDELBURG

 

Middelburg

hoofdplaats

Terneuzen

nevenvestigingsplaats

Borsele

Hulst

Goes

Sluis

Kapelle

Terneuzen

Middelburg

 

Noord-Beveland

 

Reimerswaal

 

Schouwen-Duiveland

 

Tholen

 

Veere

 

Vlissingen

 

RECHTBANK ROERMOND

 

Roermond

hoofdplaats

Venlo

nevenvestigingsplaats

 

Beesel

Echt-Susteren

Kessel

Leudal

Maasgouw

Meijel

Nederweert

Roerdalen

Roermond

Weert

Arcen en Velden

Bergen (L.)

Gennep

Helden

Horst aan de Maas

Maasbree

Meerlo-Wanssum

Mook en Middelaar

Sevenum

Venlo

Venray

RECHTBANK ROTTERDAM

   

Rotterdam

hoofdplaats

Schiedam

nevenvestigingsplaats

Brielle

nevenvestigingsplaats

Middelharnis

nevenzittingsplaats

     

Albrandswaard

Barendrecht

Capelle aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel

Lansingerland

Ridderkerk

Rotterdam

Maassluis

Schiedam

Vlaardingen

Bernisse

Brielle

Hellevoetsluis

Rozenburg

Spijkenisse

Westvoorne

Dirksland

Goedereede

Middelharnis

Oostflakkee

RECHTBANK UTRECHT

 

Utrecht

hoofdplaats

Amersfoort

nevenvestigingsplaats

 

Abcoude

Breukelen

Bunnik

De Bilt

De Ronde Venen

Houten

Loenen

Lopik

Maarssen

Montfoort

Nieuwegein

Oudewater

Utrecht

Utrechtse Heuvelrug

Vianen

Woerden

Wijk bij Duurstede

IJsselstein

Zeist

Amersfoort

Baarn

Bunschoten

Eemnes

Leusden

Renswoude

Rhenen

Soest

Veenendaal

Woudenberg

RECHTBANK ZUTPHEN

   

Zutphen

hoofdplaats

Apeldoorn

nevenvestigingsplaats

Oost Gelre

nevenzittingsplaats

Oude IJsselstreek

nevenzittingsplaats

       

Bronckhorst

Brummen

Lochem

Zutphen

Apeldoorn

Epe

Hattem

Heerde

Voorst

Aalten

Berkelland

Oost Gelre

Winterswijk

Doetinchem

Montferland

Oude IJsselstreek

       

Harderwijk

nevenzittingsplaats

Doetinchem

nevenzittingsplaats

   

Elburg

Ermelo

Harderwijk

Nunspeet

Oldebroek

Putten

kantonzaken uit Oude IJsselstreek

   

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

   

Zwolle

hoofdplaats

Deventer

nevenvestigingsplaats

Lelystad

nevenvestigingsplaats

Almere

nevenzittingsplaats

       

Dalfsen

Hardenberg

Kampen

Ommen

Staphorst

Steenwijkerland

Zwartewaterland

Zwolle

Deventer

Olst-Wijhe

Raalte

Almere

Dronten

Lelystad

Noordoostpolder

Urk

Zeewolde

kantonzaken uit Lelystad

       

Steenwijkerland

nevenzittingsplaats

     
       

kantonzaken uit Zwolle

     
Terug naar begin van de pagina