Aanpassingswet wetgeving aan herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Wet van 6 december 2001 tot aanpassing van de wetgeving aan de herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de wetgeving aan te passen aan de herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg, alsmede enige voorzieningen te treffen die zowel samenhangen met de herziening van het procesrecht als met wetsvoorstel 27 181, houdende de Wet organisatie en bestuur gerechten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 4. Ministerie van Financiën

Artikel 6

[Red: Wijzigt de Wet tot beëindiging van overheidstaken m.b.t. voormalige Wees- en Momboirkamers.]

Hoofdstuk 5. Ministerie van Justitie

Artikel 17

[Red: Wijzigt de Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds.]

Artikel 19

[Red: Wijzigt de Wet gedwongen tenuitvoerlegging van uitspraken en beschikkingen ingevolge Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen voor kolen en staal.]

Artikel 22

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet inzake Overeenkomst beslissingen tot verbetering van akten van de burgerlijke stand.]

Artikel 25

[Red: Wijzigt de Wet vaststelling van regelen betreffende de gedwongen tenuitvoerlegging van uitspraken van het Benelux-Gerechtshof.]

Artikel 26

[Red: Wijzigt de Wet aanspraak van buitenlandse werknemers op rechtsbescherming en rechtsbijstand.]

Artikel 27

[Red: Wijzigt de Wet houdende aanwijzing van een rechter op grond van artikel 54 van het Verdrag van Washington van 18 maart 1965 inzake de beslechting van geschillen met betrekking tot investeringen tussen Staten en onderdanen van andere Staten.]

Artikel 29

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet Europees Verdrag inzake rechtspositie migrerende werknemers.]

Artikel 30

[Red: Wijzigt de Uitvoeringswet verdragen inzake internationale ontvoering van kinderen.]

Hoofdstuk 8. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 4

[Red: Wijzigt de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling.]

Hoofdstuk 12. Aanhangige wetsvoorstellen

Artikel 2

[Red: Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken, de Uitvoeringswet EEG-Executieverdrag en de Wet tarieven in burgerlijke zaken.]

Artikel 4

[Red: Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.]

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministers, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 6 december 2001

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de achttiende december 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina