Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Geraadpleegd op 10-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 34

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzing toezichthouders SVB 2019
 2. Besluit Beleidsregels SVB 2016

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 6

 1. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel 1
 2. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikel 1
 3. Besluit ex artikel 32 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel 1
 4. Besluit tot uitvoering van artikel 12 der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel 1
 5. Besluit ex artikel 11 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikel 1
 6. Besluit tot uitvoering van het vijfde hoofdstuk der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel 1
 7. Besluit ex artikel 11a der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel 1
 8. Uitvoeringsbeschikking artikel 11a der Wet buitengewoon pensioen 1940–1945
  Artikel 1
 9. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikel 1
 10. Regelen vergoeding kosten geneeskundige behandeling en verpleging zeeliedenoorlogsslachtoffers
  Artikel 1
 11. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikel 1
 12. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikel 1
 13. Besluit ex artikel 18 Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikel 1
 14. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel 1
 15. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel 1
 16. Vaststelling regelen vergoeding voor behandeling en verpleging
  Artikel 1
 17. Kortingsbesluit WIV
  Artikel 1
 18. Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie
  Artikel 1
 19. Inkomensbesluit wetten buitengewoon pensioen
  Artikel 1
 20. Algemene nabestaandenwet
  Artikel 1
 21. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel 14b
 22. Remigratiewet
  Artikel 1
 23. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen 1, 3, 5
 24. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen 1, 3
 25. Besluit SUWI
  Artikel 1.1
 26. Regeling SUWI
  Artikel 1.1
 27. Participatiewet
  Artikel 1
 28. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 1
 29. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 1
 30. Regeling zorgverzekering
  Artikel 6.5.1
 31. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel 62
 32. Pensioenwet
  Artikel 51
 33. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel 1
 34. Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose
  Artikel 1
 35. Waterschapsbesluit
  Artikel 6.17
 36. Regeling financiering bijstand buitenland
  Artikel 1
 37. Wijzigingswet Wet maatschappelijke ondersteuning, enz. (verstrekken uitkering aan mantelzorgers)
  Artikel II
 38. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel 1
 39. Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
  Artikel 1
 40. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel 1:1
 41. Bekostigingsregeling Wuvo
  Artikel 1
 42. Wijzigingswet Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)
  Artikel II
 43. Besluit betalingsregels periodieke bijdrage Zorgverzekeringsfonds
  Artikel 1
 44. Besluit basisregistratie personen
  Artikel 31
 45. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014
  Artikel 1
 46. Controlevoorschriften Remigratiewet
  Artikel 1
 47. Wijzigingswet Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen (opnemen grondslag voor uitvoering door Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank)
  Artikel II
 48. Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel 2:2a
 49. Wet kinderbijslagvoorziening BES
  Artikel 1
 50. Mandaat- en aanwijzingsbesluit Uitkeringsregeling backpay
  Artikel 1
 51. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Stelsel en Volksverzekeringen 2015
  Artikel 1
 52. Regeling uitzondering inlichtingenplicht
  Artikel 1
 53. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
  Artikel 1
 54. Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE
  Artikel 1
 55. Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO
  Artikel 1
 56. Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO zonder overheidsvergoeding
  Artikel 1
 57. Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden Afghanistan 2021
  Artikel 1
 58. Besluit wijziging Beleidsregels voorzieningen PUR 2022
  Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2017 Wijziging 08-04-2016 Stb. 2016, 173 34203 15-11-2016 Stb. 2016, 442
01-01-2015 Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
01-04-2014 Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 22-12-2011 Stb. 2011, 651
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 645 32701 22-12-2011 Stb. 2011, 645
01-10-2009 Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 282 31775 01-07-2009 Stb. 2009, 283
01-01-2009 Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
03-11-2007 Wijziging 01-11-2007 Stb. 2007, 418 30912 01-11-2007 Stb. 2007, 420
01-01-2006 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 15-12-2005 Stb. 2005, 717
25-05-2005 Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 717 29574 04-05-2005 Stb. 2005, 257
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 04-05-2005 Stb. 2005, 257
01-01-2002 Nieuwe-regeling 29-11-2001 Stb. 2001, 624 27588 13-12-2001 Stb. 2001, 682 Inwtr. 1

Opmerkingen

 1. De artikelen 3, 4 en 5, voorzover het betreft de Sociale verzekeringsbank, treden in werking met ingang van 1 januari 2003. De artikelen 21, onderdeel f, 28 en 29 treden voorzover het betreft aanvragen van uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De artikelen 21, onderdeel f, 28 en 29, treden voorzover het betreft aanvragen van toeslag op grond van de Toeslagenwet, in werking met ingang van 1 april 2002.1)
Naar boven