Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 35

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 6

 1. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel 1
 2. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikel 1
 3. Besluit ex artikel 32 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel 1
 4. Besluit tot uitvoering van artikel 12 der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel 1
 5. Besluit ex artikel 11 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikel 1
 6. Besluit tot uitvoering van het vijfde hoofdstuk der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel 1
 7. Besluit ex artikel 11a der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel 1
 8. Uitvoeringsbeschikking artikel 11a der Wet buitengewoon pensioen 1940–1945
  Artikel 1
 9. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikel 1
 10. Regelen vergoeding kosten geneeskundige behandeling en verpleging zeeliedenoorlogsslachtoffers
  Artikel 1
 11. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikel 1
 12. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikel 1
 13. Besluit ex artikel 18 Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikel 1
 14. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel 1
 15. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel 1
 16. Vaststelling regelen vergoeding voor behandeling en verpleging
  Artikel 1
 17. Kortingsbesluit WIV
  Artikel 1
 18. Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie
  Artikel 1
 19. Inkomensbesluit wetten buitengewoon pensioen
  Artikel 1
 20. Algemene nabestaandenwet
  Artikel 1
 21. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel 14b
 22. Remigratiewet
  Artikel 1
 23. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen 1, 3, 5
 24. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen 1, 3
 25. Besluit SUWI
  Artikel 1.1
 26. Regeling SUWI
  Artikel 1.1
 27. Participatiewet
  Artikel 1
 28. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 1
 29. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 1
 30. Regeling zorgverzekering
  Artikel 6.5.1
 31. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel 62
 32. Pensioenwet
  Artikel 51
 33. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel 1
 34. Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose
  Artikel 1
 35. Waterschapsbesluit
  Artikel 6.17
 36. Regeling financiering bijstand buitenland
  Artikel 1
 37. Wijzigingswet Wet maatschappelijke ondersteuning, enz. (verstrekken uitkering aan mantelzorgers)
  Artikel II
 38. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel 1
 39. Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
  Artikel 1
 40. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel 1:1
 41. Bekostigingsregeling Wuvo
  Artikel 1
 42. Wijzigingswet Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)
  Artikel II
 43. Besluit betalingsregels periodieke bijdrage Zorgverzekeringsfonds
  Artikel 1
 44. Besluit basisregistratie personen
  Artikel 31
 45. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014
  Artikel 1
 46. Controlevoorschriften Remigratiewet
  Artikel 1
 47. Wijzigingswet Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen (opnemen grondslag voor uitvoering door Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank)
  Artikel II
 48. Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel 2:2a
 49. Wet kinderbijslagvoorziening BES
  Artikel 1
 50. Mandaat- en aanwijzingsbesluit Uitkeringsregeling backpay
  Artikel 1
 51. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Stelsel en Volksverzekeringen 2015
  Artikel 1
 52. Regeling uitzondering inlichtingenplicht
  Artikel 1
 53. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
  Artikel 1
 54. Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE
  Artikel 1
 55. Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO
  Artikel 1
 56. Besluit wijziging Beleidsregels voorzieningen PUR 2021
  Artikel 1
Terug naar begin van de pagina