Wet arbeid en zorg

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen WARZO
WAZO
Wazo
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0013008
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
OverheidsthemaGezondheid en zorgWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregel Boete werknemer 2010
 2. Beleidsregel boete werknemer 2017
 3. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
 4. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
 5. Controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2006
 6. Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016
 7. Ziekengeldreglement 2017

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassing Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs (BZA)
  Tekst: tekst
 2. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikel: 33fb
 3. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 2:2, 3:2, 3:4
 4. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17g
 5. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 17i
 6. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 45
 7. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 2, 3
 8. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 9. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 1
 10. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
  Artikel: 1
 11. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
  Artikel: 1
 12. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikelen: 41a, 55
 13. Besluit bezoldiging politie
  Artikelen: 23, 25b
 14. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 5a
 15. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
  Artikel: 5a
 16. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk
  Artikel: 5a
 17. Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikel: 1
 18. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 6e, 33l, 33o
 19. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikel: 11
 20. Circulaire Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2007–2010
  Teksten: tekst, tekst
 21. Circulaire Introductie bij gemeenten van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire van 28 november 2018 (kenmerk 2018-0000918502) betreffende de introductie bij gemeenten van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 22. Circulaire Introductie bij provincies van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire betreffende de introductie bij provincies van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 23. Circulaire Introductie bij waterschappen van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de Circulaire betreffende de Introductie bij waterschappen van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 24. Circulaire toepassing Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden bij de rijksoverheid
  Tekst: tekst
 25. Circulaire wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2009
  Tekst: tekst
 26. Controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2006
  Artikelen: 1, 6
 27. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikelen: 1, 12b, 12c, 12d, 12e, 12h
 28. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikelen: 27, 29, 38, 39
 29. Inkomstenbesluit militairen
  Artikelen: 17, 17a, 17c
 30. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 8
 31. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 91
 32. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 33. Mandaatbesluit beheer en bevoegdheden directeur bedrijfsvoering Hoge Raad 2015
  Artikel: 4
 34. Participatiewet
  Artikel: 60a
 35. Regeling SUWI
  Artikel: 3.12
 36. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlage: 6
 37. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
  Artikel: 3
 38. Regeling registratie arbeidstijden mijnbouw
  Bijlage: 1
 39. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel: 1
 40. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikelen: 45a, 45c
 41. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013-2014
  Artikelen: 4:32, 4:32:1, 5:34
 42. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013–2014
  Artikelen: 4:32, 4:32:1, 5:34, 5:34:1
 43. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Artikelen: 4:32, 5:34
 44. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Artikel: 5:34
 45. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Artikelen: 4:32, 4:32:1, 5:34, 5:34:1
 46. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Artikelen: 4:29, 4:29:1, 4:32, 4:32:1, 5:31, 5:31:1, 5:34, 5:34:1
 47. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Artikelen: 4:29, 4:29:1, 4:32, 4:32:1, 5:31, 5:31:1, 5:34, 5:34:1
 48. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Artikelen: 4:29, 4:29:1, 4:32, 4:32:1, 5:31, 5:31:1, 5:34, 5:34:1
 49. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2017–2018
  Artikelen: 4:29, 4:29:1, 4:32, 5:31, 5:31:1, 5:34, 5:34:1
 50. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikelen: 4:29, 4:29:1, 4:32, 4:32:1, 5:31, 5:34, 5:34:1
 51. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikelen: 4:29, 4:29:1, 4:32, 5:31, 5:31:1, 5:34
 52. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2019-2020
  Artikelen: 4:29, 4:29:1, 4:32, 4:32:1, 5:31, 5:31:1, 5:34, 5:34:1
 53. Tijdelijke regeling compensatie zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten bevallen in het tijdvak 7 mei 2005 tot 4 juni 2008
  Artikel: 1
 54. Toeslagenwet
  Artikel: 14g
 55. Uitkeringen Ziektewet (ZW) en de Wet arbeid en zorg (WAZ) maandelijks opgeven
  Tekst: tekst
 56. Verrekening uitkeringen ingevolge ziektewet/wet arbeid en zorg
  Tekst: tekst
 57. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: VIa
 58. Verzamelwet SZW 2012
  Artikel: X
 59. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XIV
 60. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XIII
 61. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XV
 62. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: X
 63. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XIIa
 64. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XI
 65. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 66. Werkloosheidswet
  Artikelen: 1, 19, 27g
 67. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.20
 68. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikelen: 8, 54
 69. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 3:43, 46
 70. Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
  Artikel: 3
 71. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: II
 72. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 28
 73. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 28
 74. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 24
 75. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 8.1
 76. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikel: X
 77. Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden
 78. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 29g
 79. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 11, 22a, 35, 35g
 80. Wet vereenvoudiging regelingen UWV
  Artikel: VII
 81. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 1, 96
 82. Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen
  Artikelen: I, VI
 83. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: V
 84. Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (toepasselijkheid Wet arbeid en zorg)
 85. Ziektewet
  Artikelen: 45g, 107

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-07-2019

 OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmaking
Aanhangig31800
Aanhangig35275
Wijziging17-04-2019Stb. 2019, 17335073
Wijziging27-03-2019Stb. 2019, 144
Wijziging26-11-2014Stb. 2014, 50433988
Wijziging10-11-2005Stb. 2005, 57330118
Wijziging16-12-2004Stb. 2005, 3729531
01-07-2020Wijziging14-11-2018Stb. 2018, 4513496717-11-2018Stb. 2018, 452
01-07-2019Wijziging17-10-2018Stb. 2018, 4243497708-11-2018Stb. 2018, 425
01-01-2019Wijziging14-11-2018Stb. 2018, 4513496717-11-2018Stb. 2018, 452
Wijziging17-10-2018Stb. 2018, 4243497708-11-2018Stb. 2018, 425
23-11-2018 t/m 01-01-2012 1) Wijziging17-10-2018Stb. 2018, 4243497708-11-2018Stb. 2018, 425
01-04-2018Wijziging29-11-2017Stb. 2017, 4843476606-12-2017Stb. 2017, 485
01-01-2017Wijziging14-11-2016Stb. 2016, 4713452826-11-2016Stb. 2016, 472
01-04-2016Wijziging25-11-2015Stb. 2015, 4643427310-12-2015Stb. 2015, 518
Wijziging17-12-2014Stb. 2014, 5653285510-12-2015Stb. 2015, 518
01-01-2016Wijziging25-11-2015Stb. 2015, 4643427302-12-2015Stb. 2015, 465
01-07-2015Wijziging17-12-2014Stb. 2014, 5653285517-12-2014Stb. 2014, 566
Wijziging26-11-2014Stb. 2014, 5043398810-12-2014Stb. 2014, 516
01-01-2015Wijziging17-12-2014Stb. 2014, 5653285517-12-2014Stb. 2014, 566
t/m 01-01-2013 2) , t/m 01-01-2014 3) Wijziging26-11-2014Stb. 2014, 5043398810-12-2014Stb. 2014, 516
Wijziging05-11-2014Stb. 2014, 4423398314-11-2014Stb. 2014, 443
Wijziging02-07-2014Stb. 2014, 2693380104-07-2014Stb. 2014, 271
06-01-2014Wijziging09-10-2013Stb. 2013, 4053357928-11-2013Stb. 2013, 494
Wijziging10-07-2013Stb. 2013, 3163355528-11-2013Stb. 2013, 494
01-01-2014Wijziging09-10-2013Stb. 2013, 4053357925-11-2013Stb. 2013, 497
01-07-2013 t/m 01-01-2013 4) , t/m 01-06-2013 5) , t/m 01-01-2012 6) Wijziging19-06-2013Stb. 2013, 2363355614-06-2013Stb. 2013, 261
Wijziging06-12-2012Stb. 2013, 723252906-02-2013Stb. 2013, 73
01-01-2013Wijziging20-12-2012Stb. 2012, 6753332720-12-2012Stb. 2012, 676
Wijziging04-10-2012Stb. 2012, 4623320711-10-2012Stb. 2012, 498
Wijziging02-08-2012Stb. 2012, 36112-07-2012Stb. 2012, 329
Wijziging06-06-2011Stb. 2011, 2883213106-02-2012Stb. 2012, 45
12-04-2012Wijziging23-03-2012Stb. 2012, 1523310702-04-2012Stb. 2012, 153
01-01-2012Wijziging22-12-2011Stb. 2011, 6703282622-12-2011Stb. 2011, 671
Wijziging01-12-2011Stb. 2011, 6183301512-12-2011Stb. 2011, 619
01-01-2011Wijziging23-12-2010Stb. 2010, 8673242123-12-2010Stb. 2010, 868
Wijziging16-12-2010Stb. 2010, 8383252023-12-2010Stb. 2010, 839
01-08-2009Wijziging02-07-2009Stb. 2009, 3183181118-07-2009Stb. 2009, 319
28-07-2009 t/m 04-06-2008 7) Wijziging02-07-2009Stb. 2009, 3183181118-07-2009Stb. 2009, 319
01-07-2009Wijziging25-06-2009Stb. 2009, 2653112425-06-2009Stb. 2009, 266
01-01-2009Wijziging29-12-2008Stb. 2008, 6003151429-12-2008Stb. 2008, 601
Wijziging18-12-2008Stb. 2008, 5653170418-12-2008Stb. 2008, 565
19-12-2008Wijziging04-12-2008Stb. 2008, 5103158604-12-2008Stb. 2008, 510
04-06-2008Wijziging29-05-2008Stb. 2008, 1923136629-05-2008Stb. 2008, 192
01-01-2008Wijziging29-11-2007Stb. 2007, 5513122914-12-2007Stb. 2007, 552
01-01-2006Wijziging22-12-2005Stb. 2005, 7083023822-12-2005Stb. 2005, 709
Wijziging15-12-2005Stb. 2005, 6833030615-12-2005Stb. 2005, 683
Wijziging06-10-2005Stb. 2005, 5253012409-12-2005Stb. 2005, 649
Wijziging24-02-2005Stb. 2005, 1152976024-02-2005Stb. 2005, 115
Wijziging16-12-2004Stb. 2005, 372953115-12-2005Stb. 2005, 717
Wijziging24-06-2004Stb. 2004, 3112821918-10-2004Stb. 2004, 548
29-12-2005Wijziging10-11-2005Stb. 2005, 5733011802-12-2005Stb. 2005, 619
01-06-2005Wijziging28-04-2005Stb. 2005, 2742846723-05-2005Stb. 2005, 278
01-01-2005Wijziging23-12-2004Stb. 2004, 7172957423-12-2004Stb. 2004, 718
Wijziging06-07-2004Stb. 2004, 3242949709-07-2004Stb. 2004, 357
Wijziging22-04-2004Stb. 2004, 3062816816-12-2004Stb. 2004, 701
01-08-2004Wijziging06-07-2004Stb. 2004, 3242949709-07-2004Stb. 2004, 357
01-01-2004Wijziging09-10-2003Stb. 2003, 3762896010-10-2003Stb. 2003, 386
01-01-2002Wijziging20-12-2001Stb. 2001, 6922789720-12-2001Stb. 2001, 693
Wijziging12-12-2001Stb. 2001, 6642807512-12-2001Stb. 2001, 664
Wijziging30-11-2001Stcrt. 2001, 23430-11-2001Stcrt. 2001, 234
Wijziging29-11-2001Stb. 2001, 6252766513-12-2001Stb. 2001, 682
01-12-2001Nieuwe-regeling16-11-2001Stb. 2001, 5672720720-11-2001Stb. 2001, 569

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 3:161)

 2. Heeft betrekking op Artikel 3:132)

 3. Heeft betrekking op Artikel 3:153)

 4. Heeft betrekking op Artikel 3:134)

 5. Heeft betrekking op Artikel 3:135)

 6. Heeft betrekking op Artikel 7:16)

 7. Heeft betrekking op Artikel 3:237)

Terug naar begin van de pagina