Vergoedingenregeling Commissie van deskundigen gerechtsdeurwaarders

Geldend van 23-03-2011 t/m heden

Besluit van 1 november 2001 tot vaststelling van de Vergoedingenregeling Commissie van deskundigen gerechtsdeurwaarders

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 25 oktober 2001, nr. 5127199/801;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 1988, 205);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder de Commissie: de commissie van deskundigen, bedoeld in artikel 6 van de Interim-beleidsregels vestiging gerechtsdeurwaarders en artikel 6, tweede lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet.

Artikel 5

De vergoeding van de plaatsvervangend leden wordt na rato van deelname vastgesteld op een evenredig deel van de vergoeding van de leden.

Artikel 7

Indien de voorzitter of een lid van de Commissie niet gedurende het hele jaar de functie van voorzitter of lid bekleedt, wordt de vergoeding, genoemd in de artikelen 3 en 4 naar evenredigheid vastgesteld.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2001.

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling Commissie van deskundigen gerechtsdeurwaarders.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 november 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

N. A. Kalsbeek

Uitgegeven de veertiende februari 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina