Wijzigingswet Warenwet met het oog op de incorporatie van productveiligheidsvoorschriften uit de Wet op de gevaarlijke werktuigen, enz.

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-05-2004 t/m heden

Wet van 1 november 2001 tot wijziging van de Warenwet met het oog op de incorporatie van productveiligheidsvoorschriften uit de Wet op de gevaarlijke werktuigen, zulks onder intrekking van deze wet en de Stoomwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Warenwet te wijzigen, teneinde de voorschriften ten aanzien van productveiligheid uit de Wet op de gevaarlijke werktuigen daarin te incorporeren, zulks onder intrekking van deze wet en de Stoomwet;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

  • 3 Na de inwerkingtreding van deze wet berusten de op grond van de Wet op de gevaarlijke werktuigen, en de op grond van de in het vierde lid genoemde algemene maatregelen van bestuur verrichte keuringen, afgegeven certificaten van goedkeuring, aangebrachte merken van goedkeuring, verleende ontheffingen, gegeven beschikkingen en genomen besluiten op de artikelen 1, 1a, 3 tot en met 11a, 14 en 16 van de Warenwet.

Artikel V

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 1 november 2001

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de zevenentwintigste november 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven