Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering en wijziging van enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst [...] 2000 tot en met 30 september 2001)

Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Besluit van 22 oktober 2001 tot vaststelling van een eenmalige uitkering en tot wijziging van enige besluiten in het kader van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode van 1 augustus 2000 tot en met 30 september 2001

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 10 juli 2001, nr. P/2001004578;

Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet en artikel 12, van de Militaire ambtenarenwet 1931;

De Raad van State gehoord (advies van 1 oktober 2001, nr. W07.0331/II);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 16 oktober 2001, nr. P/2001006881;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Premieregeling en aanvullende voorzieningen beroepsmilitairen van de krijgsmacht.]

Artikel XI

Toekenning van een eenmalige uitkering over 2000 aan het defensiepersoneel

 • A. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

 • B. De betrokkene, bedoeld in onderdeel A, onder b, 1 tot en met 3, heeft aanspraak op een eenmalige uitkering ter grootte van 12,96% van de voor hem geldende berekeningsbasis.

 • C. De betrokkene, bedoeld in onderdeel A, onder b, 4 en 5, heeft aanspraak op een eenmalige uitkering ter grootte van 12% van de voor hem geldende berekeningsbasis.

 • D. De eenmalige uitkering als bedoeld onder B en C heeft geen algemeen karakter en wordt niet gerekend tot de bezoldiging of het salaris in de zin van de bezoldigingsvoorschriften. De eenmalige uitkering maakt evenmin deel uit van de bij het vaststellen van de pensioengrondslag bedoeld in artikel C1 van de Algemeen militaire pensioenwet in beschouwing te nemen inkomsten en emolumenten, waarop de gewezen militair aanspraak had of zou hebben gehad.

Artikel XII. Overgangsbepalingen

A. In afwijking van de artikelen 54d, tweede lid, en artikel 54e, derde lid, van het Algemeen militair ambtenarenreglement en artikel 30da, tweede lid, en artikel 30db, tweede lid, van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, dient een aanvraag voor een tijdelijke verlenging of verkorting van de arbeidsduur van het rooster voor het resterende deel van het kalenderjaar 2001 vóór 15 mei 2001 te zijn ingediend bij de commandant of het bevoegd gezag.

B. In afwijking van artikel I, onderdeel J, geldt ten aanzien van het eerste en tweede lid van artikel 71a van het Algemeen militair ambtenarenreglement voor de periode van 1 juni 2001 tot 1 juli 2001 het volgende:

 • 1. Indien de militair op de datum waarop hij de werkelijke dienst verlaat nog aanspraak heeft op vakantieverlof, wordt hem voor iedere acht uren vakantieverlof die hem niet zijn verleend een vergoeding toegekend ten bedrage van 1/30 deel van de bezoldiging per maand als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder k, van het Inkomstenbesluit militairen, waarop de militair direct voorafgaand aan zijn verlaten van de werkelijke dienst aanspraak had. Een gedeelte van acht uren wordt naar boven afgerond. De vergoeding wordt berekend over ten hoogste twee maal de aanspraak op vakantieverlof over een vol kalenderjaar, zoals die direct voorafgaand aan het verlaten van de werkelijke dienst van de militair voor hem gold.

 • 2. Indien op de dag, waarop de militair de werkelijke dienst verlaat, blijkt dat de militair teveel vakantieverlof heeft genoten, is hij voor iedere acht uren teveel genoten vakantieverlof, tenzij dit niet aan zijn schuld of toedoen te wijten is, een bedrag verschuldigd ten bedrage van 1/30 deel van de bezoldiging per maand als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder k, van het Inkomstenbesluit militairen, waarop de militair direct voorafgaand aan zijn verlaten van de werkelijke dienst aanspraak had. Een gedeelte van acht uren wordt naar beneden afgerond.

C. In afwijking van artikel I, onderdeel R, geldt ten aanzien van het eerste en tweede lid van artikel 80b van het Algemeen militair ambtenarenreglement voor de periode van 1 juni 2001 tot 1 juli 2001 het volgende:

 • 1. Indien de militair op de datum waarop hij de werkelijke dienst verlaat nog aanspraak heeft op vakantieverlof, wordt hem voor iedere acht uren vakantieverlof die hem niet zijn verleend een vergoeding toegekend ten bedrage van 1/30 deel van de bezoldiging per maand als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder k, van het Inkomstenbesluit militairen, waarop de militair direct voorafgaand aan zijn verlaten van de werkelijke dienst aanspraak had. Een gedeelte van acht uren wordt naar boven afgerond. De vergoeding wordt berekend over ten hoogste twee maal de aanspraak op vakantieverlof over een vol kalenderjaar, zoals die direct voorafgaand aan het verlaten van de werkelijke dienst van de militair voor hem gold.

 • 2. Indien op de dag, waarop de militair de werkelijke dienst verlaat, blijkt dat de militair teveel vakantieverlof heeft genoten, is hij voor iedere acht uren teveel genoten vakantieverlof, tenzij dit niet aan zijn schuld of toedoen te wijten is, een bedrag verschuldigd ten bedrage van 1/30 deel van de bezoldiging per maand als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder k, van het Inkomstenbesluit militairen, waarop de militair direct voorafgaand aan zijn verlaten van de werkelijke dienst aanspraak had. Een gedeelte van acht uren wordt naar beneden afgerond.

D. In afwijking van artikel III, onderdeel B, wordt het maandbedrag in artikel 5 van het Besluit personenchauffeurs defensie voor de periode 1 augustus 2000 tot 1 januari 2001 bepaald op: f 259,–.

E. In afwijking van artikel IV, onderdeel B, geldt ten aanzien van de salarisschaal, opgenomen in artikel 7a van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie voor de periode van 1 augustus 2000 tot 1 januari 2001 de volgende salarisschaal:

 

Schaal 1

Schaal 2

0

f 2 671,–

f 2 729,–

J21

f 2 404,–

f 2 456,–

J20

f 2 137,–

f 2 183,–

J19

f 1 870,–

f 1 910,–

J18

f 1 603,–

f 1 637,–

F. In afwijking van artikel IV, onderdeel G wordt in artikel 22, tweede lid, van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie voor de periode van 1 augustus 2000 tot 1 januari 2001 het minimumbedrag van de vakantieuitkering bepaald op: f 274,18.

G. In afwijking van artikel IV, onderdeel I, gelden ten aanzien van de salarisschalen, opgenomen in bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie voor de periode van 1 augustus 2000 tot 1 januari 2001 de salarisschalen opgenomen als bijlage 6 bij dit besluit.

H. In afwijking van artikel IV, onderdeel B, geldt ten aanzien van de salarisschaal, opgenomen in artikel 7a van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie voor de periode van 1 januari 2001 tot 1 juni 2001 de volgende salarisschaal:

 

Schaal 1

Schaal 2

0

f 2 721,–

f 2 781,–

J21

f 2 449,–

f 2 503,–

J20

f 2 177,–

f 2 225,–

J19

f 1 905,–

f 1 947,–

J18

f 1 633,–

f 1 669,–

I. In afwijking van artikel V, onderdeel E, vervalt in artikel 66 het vierde lid, zoals dat luidde op 31 december 2000, voor de periode van 1 januari 2001 tot de datum van inwerkingtreding van artikel V, onderdeel E.

J. In afwijking van artikel VI, onderdeel D, geldt ten aanzien van de salarisschaal, opgenomen in artikel 5a van het Inkomstenbesluit militairen voor de periode van 1 augustus 2000 tot 1 januari 2001 de volgende salarisschaal:

diensttijd

matr3/sld

matr2/sld1

J18

f 1 710,–

f 1 745,–

J19

f 1 995,–

f 2 036,–

J20

f 2 280,–

f 2 327,–

J21

f 2 565,–

f 2 618,–

02

f 2 850,–

f 2 909,–

03

f 2 884,–

f 2 951,–

K. In afwijking van artikel VI, onderdeel K, wordt in artikel 14, tweede lid, van het Inkomstenbesluit militairen voor de periode van 1 augustus 2000 tot 1 januari 2001 het minimumbedrag van de vakantieuitkering bepaald op: f 274,18.

L. In afwijking van artikel VI, onderdeel P, gelden ten aanzien van de salarisschalen, opgenomen in bijlagen A en B van het Inkomstenbesluit militairen voor de periode van 1 augustus 2000 tot 1 januari 2001 de salarisschalen opgenomen als bijlagen 7 en 8 bij dit besluit.

M. In afwijking van artikel VI, onderdelen Q en R, gelden ten aanzien van de tabellen 1 tot en met 3 opgenomen in bijlage C van het Inkomstenbesluit militairen voor de periode van 1 augustus 2000 tot 1 januari 2001 de tabellen opgenomen als bijlagen 9 tot en met 11 bij dit besluit.

N. In afwijking van artikel IV, onderdeel I, gelden ten aanzien van de salarisschalen, opgenomen in bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie voor de periode van 1 januari 2001 tot 1 juni 2001 de salarisschalen opgenomen als bijlage 12 bij dit besluit.

O. In afwijking van artikel VI, onderdeel D, geldt ten aanzien van de salarisschaal, opgenomen in artikel 5a van het Inkomstenbesluit militairen voor de periode van 1 januari 2001 tot 1 juni 2001 de volgende salarisschaal:

diensttijd

matr3/sld

matr2/sld1

J18

f 1 742,–

f 1 778,–

J19

f 2 033,–

f 2 075,–

J20

f 2 323,–

f 2 371,–

J21

f 2 614,–

f 2 668,–

02

f 2 904,–

f 2 964,–

03

f 2 939,–

f 3 008,–

P. In afwijking van artikel VI, onderdeel K, wordt in artikel 14, tweede lid, van het Inkomstenbesluit militairen voor de periode van 1 januari 2001 tot 1 juni 2001 het minimumbedrag van de vakantieuitkering bepaald op: f 279,39.

Q. In afwijking van artikel VI, onderdeel P, gelden ten aanzien van de salarisschalen, opgenomen in bijlagen A en B van het Inkomstenbesluit militairen voor de periode van 1 januari 2001 tot 1 juni 2001 de salarisschalen opgenomen als bijlagen 13 en 14 bij dit besluit.

R. In afwijking van artikel VI, onderdelen Q en R, gelden ten aanzien van de tabellen 1 tot en met 3 opgenomen in bijlage C van het Inkomstenbesluit militairen voor de periode van 1 januari 2001 tot 1 juni 2001 de tabellen opgenomen als bijlagen 15 tot en met 17 bij dit besluit.

S. In afwijking van artikel VII, onderdeel B, geldt ten aanzien van artikel 2, eerste lid, van de Premieregeling en aanvullende voorzieningen beroepsmilitairen van de krijgsmacht voor de periode van 1 januari 2001 tot 1 juni 2001 het volgende:

 • 1. Aan de militair, die voor onbepaalde tijd wordt aangesteld bij het beroepspersoneel, kan naar bij ministeriële regeling te stellen regels een premie worden toegekend, die gelijk is aan ten hoogste 20% van de bezoldiging van een kapitein van de Koninklijke landmacht met voor verhoging tellende diensttijd van 18 jaren, berekend naar het aantal maanden van de voor de militair geldende verplichting.

T. In afwijking van artikel VII, onderdeel C, geldt ten aanzien van artikel 3, tweede lid, van de Premieregeling en aanvullende voorzieningen beroepsmilitairen van de krijgsmacht voor de periode van 1 januari 2001 tot 1 juni 2001 het volgende:

 • 2. De premie is ten hoogste een bedrag dat gelijk is aan het onder a tot en met d genoemde percentage van de bezoldiging met voor verhoging tellende diensttijd van 18 jaren behorende bij de rang die één rang hoger is dan de rang die verbonden is aan de functie waarvoor hij bij aanstelling is bestemd, berekend naar het aantal maanden van de voor de militair geldende verplichting, te weten:

  • a. bij een verplichting van vier jaar of langer: 25%;

  • b. bij een verplichting van drie tot vier jaar: 23%;

  • c. bij een verplichting van twee tot drie jaar: 21%;

  • d. bij een verplichting van minder dan twee jaar: 20%.

Artikel XIII. Slotbepalingen

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met dien verstande dat:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 oktober 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Defensie,

H. A. L. van Hoof

Uitgegeven de zesde november 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Bijlage 6. behorende bij artikel XII onder G

BIJLAGE B (BBAD, artikel 5, derde lid)

van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie

bevattende het kader (hoofd- en niveaugroepen) waarbinnen aard en niveau van de functies worden bepaald, alsmede de daarbij behorende salarisschalen voor de ambtenaren

Per 1 augustus 2000

HOOFDGROEP I (maandbedragen in guldens)

Niveaugroep Ia

Niveaugroep Ib

Niveaugroep Ic

Schaal 1

Schaal 2

Schaal 3

 

 

9

3 820

 

 

8

3 716

 

7

3 500

7

3 608

6

3 174

6

3 386

6

3 500

5

3 090

5

3 271

5

3 386

4

3 024

4

3 174

4

3 271

3

2 961

3

3 090

3

3 090

2

2 907

2

2 961

2

2 961

1

2 788

1

2 850

1

2 850

0

2 482

0

2 603

0

2 788

J 21

2 171

J 21

2 233

J 21

2 509

J 20

1 923

J 20

1 985

J 20

2 230

J 19

1 675

J 19

1 737

J 19

1 952

J 18

1 427

J 18

1 489

J 18

1 673

J 17

1 335

J 17

1 364

J 17

1 394

J 16

1 335

J 16

1 364

J 16

1 394

J 15

1 335

J 15

1 364

 

HOOFDGROEP II (maandbedragen in guldens)

Niveaugroep IIa

Niveaugroep IIb

Niveaugroep IIc

Niveaugroep IId

Schaal 3

Schaal 4

Schaal 5

Schaal 6

 

10

4 027

10

4 234

10

4 436

9

3 820

9

3 924

9

4 127

9

4 337

8

3 716

8

3 820

8

4 027

8

4 234

7

3 608

7

3 716

7

3 924

7

4 127

6

3 500

6

3 608

6

3 820

6

4 027

5

3 386

5

3 500

5

3 716

5

3 924

4

3 271

4

3 386

4

3 608

4

3 820

3

3 090

3

3 174

3

3 500

3

3 716

2

2 961

2

3 024

2

3 271

2

3 500

1

2 850

1

2 907

1

3 090

1

3 271

0

2 788

0

2 850

0

2 961

0

3 174

J 21

2 509

J 21

2 565

J 21

2 665

 

J 20

2 230

J 20

2 280

J 20

2 369

 

J 19

1 952

J 19

1 995

J 19

2 073

 

J 18

1 673

J 18

1 710

J 18

1 777

 

J 17

1 394

J 17

1 425

J 17

1 481

 

J 16

1 394

J 16

1 425

 

 

HOOFDGROEP III (maandbedragen in guldens)

Niveaugroep IIIa

Niveaugroep IIIb

Niveaugroep IIIc

Schaal 5

Schaal 6

Schaal 7

10

4 234

10

4 436

10

4 893

9

4 127

9

4 337

9

4 765

8

4 027

8

4 234

8

4 652

7

3 924

7

4 127

7

4 543

6

3 820

6

4 027

6

4 436

5

3 716

5

3 924

5

4 337

4

3 608

4

3 820

4

4 234

3

3 500

3

3 716

3

4 127

2

3 271

2

3 500

2

3 924

1

3 090

1

3 271

1

3 716

0

2 961

0

3 174

0

3 608

J 21

2 665

 

 

J 20

2 369

 

 

J 19

2 073

 

 

J 18

1 777

 

 

J 17

1 481

 

 

HOOFDGROEP III (maandbedragen in guldens)

Niveaugroep IIId

Niveaugroep IIIe

 

Schaal 8

Schaal 9

 

10

5 542

 

   

9

5 444

 

   

8

5 338

8

6 271

   

7

5 224

7

6 065

   

6

5 113

6

5 841

   

5

5 011

5

5 641

   

4

4 893

4

5 444

   

3

4 765

3

5 224

   

2

4 543

2

5 011

   

1

4 337

1

4 765

   

0

4 127

0

4 543

   

HOOFDGROEP IV (maandbedragen in guldens)

Niveaugroep IVa

Niveaugroep IVb

Niveaugroep IVc

Schaal 8

Schaal 9

Schaal 10

 

 

12

6 876

 

 

11

6 661

10

5 542

 

10

6 469

9

5 444

 

9

6 271

8

5 338

8

6 271

8

6 065

7

5 224

7

6 065

7

5 841

6

5 113

6

5 841

6

5 641

5

5 011

5

5 641

5

5 444

4

4 893

4

5 444

4

5 224

3

4 765

3

5 224

3

5 011

2

4 543

2

5 011

2

4 765

1

4 337

1

4 765

1

4 543

0

4 127

0

4 543

0

4 337

HOOFDGROEP IV (maandbedragen in guldens)

Niveaugroep IVd

Niveaugroep IVe

 

Schaal 11

Schaal 12

 

11

8 039

 

   

10

7 930

10

9 162

   

9

7 727

9

9 033

   

8

7 517

8

8 769

   

7

7 307

7

8 558

   

6

7 096

6

8 356

   

5

6 876

5

8 145

   

4

6 661

4

7 930

   

3

6 469

3

7 727

   

2

6 271

2

7 517

   

1

6 065

1

7 307

   

0

5 841

0

7 096

   

HOOFDGROEP V (maandbedragen in guldens)

Niveaugroep Va

Niveaugroep Vb

Niveaugroep Vc

Schaal 10

Schaal 11

Schaal 12

12

6 876

 

 

11

6 661

11

8 039

 

10

6 469

10

7 930

10

9 162

9

6 271

9

7 727

9

9 033

8

6 065

8

7 517

8

8 769

7

5 841

7

7 307

7

8 558

6

5 641

6

7 096

6

8 356

5

5 444

5

6 876

5

8 145

4

5 224

4

6 661

4

7 930

3

5 011

3

6 469

3

7 727

2

4 765

2

6 271

2

7 517

1

4 543

1

6 065

1

7 307

0

4 337

0

5 841

0

7 096

HOOFDGROEP V (maandbedragen in guldens)

Niveaugroep Vd

Niveaugroep Ve

Niveaugroep Vf

Schaal 13

Schaal 14

Schaal 15

10

10 226

10

11 298

10

12 427

9

10 087

9

10 945

9

12 039

8

9 950

8

10 651

8

11 663

7

9 824

7

10 365

7

11 298

6

9 559

6

10 087

6

10 945

5

9 295

5

9 824

5

10 651

4

9 033

4

9 559

4

10 365

3

8 769

3

9 295

3

10 087

2

8 558

2

9 033

2

9 824

1

8 356

1

8 769

1

9 559

0

8 145

0

8 558

0

9 295

HOOFDGROEP VI (maandbedragen in guldens)

Niveaugroep VIa

Niveaugroep VIb

Niveaugroep VIc

Niveaugroep VId

Schaal 13

Schaal 14

Schaal 15

Schaal 16

10

10 226

10

11 298

10

12 427

10

13 479

9

10 087

9

10 945

9

12 039

9

13 242

8

9 950

8

10 651

8

11 663

8

12 828

7

9 824

7

10 365

7

11 298

7

12 427

6

9 559

6

10 087

6

10 945

6

12 039

5

9 295

5

9 824

5

10 651

5

11 663

4

9 033

4

9 559

4

10 365

4

11 298

3

8 769

3

9 295

3

10 087

3

10 945

2

8 558

2

9 033

2

9 824

2

10 651

1

8 356

1

8 769

1

9 559

1

10 365

0

8 145

0

8 558

0

9 295

0

10 087

Bijlage 7. behorende bij artikel XII, onder L

Bijlage A

(IBM, artikel 4, eerste lid)

Salarisschalen voor de militairen van de Koninklijke marine (met ingang van 1 augustus 2000)

diensttijd

matr3

matr2

matr1

kpl

sgt

smjr

aoo

ltz3

ltz2

ltz2oc

ltz1

kltz

ktz

cdr

sbn

vadm

ltadm vadm∗

J16

1 425

1 455

1 704

J17

1 425

1 455

1 704

J18

1 484

1 546

2 045

2 092

2 157

2 729

J19

1 661

1 731

2 386

2 441

2 517

3 184

J20

1 864

1 943

2 726

2 790

2 876

3 638

3 790

J21

2 092

2 180

3 067

3 138

3 236

4 093

4 263

                                   

00

4 147

4 338

16 859

17 980

01

4 348

4 538

02

2 346

2 444

3 408

3 487

3 595

3 753

3 896

4 548

4 737

03

2 536

2 651

3 530

3 571

3 677

3 824

3 967

4 694

4 902

04

2 915

2 998

3 593

3 659

3 753

3 901

4 038

4 851

5 057

5 329

05

2 948

3 044

3 663

3 724

3 824

3 972

4 056

5 011

5 203

5 552

06

2 983

3 091

3 716

3 788

3 901

4 043

4 128

5 150

5 357

5 691

07

3 018

3 138

3 766

3 851

3 972

4 107

4 202

5 302

5 497

5 837

08

3 053

3 185

3 818

3 917

4 043

4 178

4 276

5 445

5 626

5 974

09

3 088

3 233

3 870

3 978

4 107

4 252

4 349

5 572

5 763

6 117

6 376

10

3 123

3 281

3 924

4 038

4 178

4 327

4 426

5 871

6 215

6 442

11

4 102

4 252

4 393

4 500

5 975

6 306

6 562

12

4 162

4 327

4 459

4 577

6 083

6 395

6 770

13

4 229

4 393

4 500

4 652

6 180

6 494

6 991

14

4 459

4 575

4 728

6 331

6 587

7 208

7 414

15

4 531

4 649

4 812

6 467

6 728

7 418

7 678

16

4 600

4 723

4 895

6 611

6 886

7 628

7 880

17

4 669

4 804

4 977

7 040

7 829

8 094

18

4 742

4 890

5 048

7 190

8 042

8 305

19

4 821

4 968

5 117

8 251

8 507

20

5 040

5 194

8 451

8 718

21

5 113

5 269

8 631

8 928

22

5 190

5 344

8 810

9 139

9 334

23

5 267

5 416

8 989

9 346

9 846

24

5 344

5 484

9 166

9 556

10 083

25

5 418

5 588

9 766

10 322

26

5 488

5 694

9 919

10 545

27

5 802

10 111

10 895

11 275

12 967

28

5 912

10 296

11 250

11 832

13 331

29

6 020

10 553

11 728

12 622

13 982

30

10 945

12 222

13 012

14 646

31

12 728

13 738

15 324

32

13 242

14 484

16 021

∗ vice-admiraal met de functie van bevelhebber der zeestrijdkrachten.

Bijlage 8. behorende bij artikel XII, onder L

Bijlage B

(IBM, artikel 4, eerste lid)

Salarisschalen voor de militairen van de Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht (met ingang van 1 augustus 2000)

dienst- tijd

sld

sld1

kpl

kpl1

sgt

sgt1

sm

aoo

opz

kap

tlnt

elnt

kap

maj

lkol

kol

bgen

genm

lgen genm∗∗

gen lgen∗

J16

1 425

1 455

1 514

J17

1 425

1 455

1 514

1 604

1 696

1 831

J18

1 484

1 546

1 817

1 924

2 035

2 116

2 197

2 691

2 779

J19

1 661

1 731

2 120

2 245

2 374

2 468

2 563

3 140

3 242

J20

1 864

1 943

2 422

2 566

2 713

2 821

2 929

3 588

3 706

J21

2 092

2 180

2 725

2 886

3 052

3 173

3 295

4 037

4 169

                                         

00

4 075

4 211

16 859

17 980

01

4 282

4 420

02

2 346

2 444

3 028

3 207

3 391

3 438

3 526

3 661

4 485

4 632

03

2 536

2 651

3 106

3 302

3 500

3 550

3 661

3 809

4 632

4 779

04

2 915

2 998

3 186

3 361

3 608

3 661

3 753

3 869

4 779

4 943

5161

05

2 948

3 044

3 271

3 417

3 663

3 753

3 869

3 925

4 943

5 089

5442

06

2 983

3 091

3 335

3 471

3 716

3 809

3 925

3 985

5 089

5 236

5558

07

3 018

3 138

3 398

3 528

3 770

3 869

3 985

4 043

4062

5 236

5 385

5692

08

3 053

3 185

3 460

3 580

3 822

3 925

4 043

4 229

4243

5 385

5 520

5814

09

3 088

3 233

3 524

3 641

3 878

3 985

4 105

4 293

4 311

5 520

5 641

5 938

10

3 123

3 281

3 584

3 694

3 928

4 043

4 164

4 355

4 371

4 455

5 772

6  066

6  290

11

3 652

3 745

3 978

4 105

4 229

4 426

4 439

4 710

5 899

6 185

6 373

12

3 710

3 797

4 038

4 164

4 293

4 494

4 512

4 782

6 030

6 301

6 570

13

3 848

4 102

4 229

4 355

4 566

4 582

4 874

6 156

6 415

6 777

14

3 901

4 162

4 293

4 426

4 638

4 653

4 945

6 272

6 527

6 996

7 283

15

4 229

4 355

4 494

4 710

4 728

5 022

6 373

6 652

7 211

7 490

16

4 426

4 566

4 782

4 808

5 086

6 494

6 775

7 420

7 700

17

4 494

4 638

4 874

4 892

5 155

6 912

7 631

7 902

18

4 566

4 710

4 945

4 968

5 227

7 043

7 835

8 116

19

4 638

4 782

5 022

5 035

5 303

8 051

8 327

20

4 710

4 874

5 086

5 104

5 374

8 263

8 529

21

4 945

5 155

5 174

5 488

8 467

8 740

22

5 022

5 227

5 245

5 596

8 679

8 950

9 184

23

5 086

5 303

5 322

5 705

8 845

9 194

9 732

24

5 155

5 374

5 392

5 816

9 141

9 441

10 000

25

5 227

5 488

5 506

5 927

9 687

10 267

26

5 303

5 596

5 614

6 030

9 919

10 545

27

5 374

5 705

5 722

6 131

10 111

10 895

11 275

12 967

28

5 816

5 834

6 230

10 296

11 250

11 832

13 331

29

5 927

5 940

6 316

10 553

11 728

12 622

13 982

30

10 945

12 222

13 012

14 646

31

12 728

13 738

15 324

32

13 242

14 484

16 021

∗ luitenant–generaal met de functie van bevelhebber der landstrijdkrachten of bevelhebber der luchtstrijdkrachten.

∗∗ generaal–majoor met de functie van commandant van het wapen der Koninklijke marechaussee.

Bijlage 9. behorende bij artikel XII, onder M

Bijlage C

(IBM, artikelen 4, 5 en 24)

Bedragen met ingang van 1 augustus 2000

Tabel 1: Verlenging salarisschaal Ltz1 (IBM, artikel 4, tweede lid)

diensttijd

bedrag

25 . . . . .

9 250

26 . . . . .

9 333

27 . . . . .

9 563

Bijlage 10. behorende bij artikel XII, onder M

Tabel 2: Verhoging salaris (IBM, artikel 5, derde lid)

aantal jaren dat aanspraak heeft bestaan op het hoogste bedrag van de geldende schaal

Koninklijke Marine

Koninklijke landmacht en Koninklijke luchtmacht

 

hoogste bedrag van de geldende schaal

matr1

kpl

kpl

kpl1

sgt

6 of meer

84

84

48

84

84

8 of meer

167

167

99

167

167

10 of meer

252

142

252

14 of meer

252

338

18 of meer

338

Bijlage 11. behorende bij artikel XII, onder M

Tabel 3: Verlenging salarischaal (IBM, artikel 24)

De salarisschalen worden verlengd met ten hoogste drie verhogingen, elk van hetgeen resulteert in de volgende bedragen: f 157

tlnt

elnt

kap

diensttijd

bedrag

diensttijd

bedrag

diensttijd

bedrag

10

5 677

17

6 651

19

7 200

11

5 834

18

6 808

20

7 357

12

5 991

19

6 965

21

7 514

Bijlage 12. behorende bij artikel XII onder N

BIJLAGE B (BBAD, artikel 5, derde lid)

van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie

bevattende het kader (hoofd- en niveaugroepen) waarbinnen aard en niveau van de functies worden bepaald, alsmede de daarbij behorende salarisschalen voor de ambtenaren

Per 1 januari 2001

HOOFDGROEP I (maandbedragen in guldens)

Niveaugroep Ia

Niveaugroep Ib

Niveaugroep Ic

Schaal 1

Schaal 2

Schaal 3

 

 

10

3 999

 

 

9

3 892

 

8

3 676

8

3 787

7

3 333

7

3 566

7

3 676

6

3 234

6

3 451

6

3 566

5

3 149

5

3 333

5

3 451

4

3 082

4

3 234

4

3 333

3

3 018

3

3 149

3

3 149

2

2 962

2

3 018

2

3 018

1

2 841

1

2 904

1

2 904

0

2 529

0

2 652

0

2 841

J 21

2 212

J 21

2 276

J 21

2 557

J 20

1 960

J 20

2 023

J 20

2 273

J 19

1 707

J 19

1 770

J 19

1 989

J 18

1 454

J 18

1 517

J 18

1 705

J 17

1 361

J 17

1 390

J 17

1 421

J 16

1 361

J 16

1 390

J 16

1 421

J 15

1 361

J 15

1 390

 

HOOFDGROEP II (maandbedragen in guldens)

Niveaugroep IIa

Niveaugroep IIb

Niveaugroep IIc

Niveaugroep IId

Schaal 3

Schaal 4

Schaal 5

Schaal 6

 

11

4 206

11

4 419

11

4 629

10

3 999

10

4 103

10

4 314

10

4 520

9

3 892

9

3 999

9

4 206

9

4 419

8

3 787

8

3 892

8

4 103

8

4 314

7

3 676

7

3 787

7

3 999

7

4 206

6

3 566

6

3 676

6

3 892

6

4 103

5

3 451

5

3 566

5

3 787

5

3 999

4

3 333

4

3 451

4

3 676

4

3 892

3

3 149

3

3 234

3

3 566

3

3 787

2

3 018

2

3 082

2

3 333

2

3 566

1

2 904

1

2 962

1

3 149

1

3 333

0

2 841

0

2 904

0

3 018

0

3 234

J 21

2 557

J 21

2 614

J 21

2 716

 

J 20

2 273

J 20

2 323

J 20

2 414

 

J 19

1 989

J 19

2 033

J 19

2 113

 

J 18

1 705

J 18

1 742

J 18

1 811

 

J 17

1 421

J 17

1 452

J 17

1 509

 

J 16

1 421

J 16

1 452

 

 

HOOFDGROEP III (maandbedragen in guldens)

Niveaugroep IIIa

Niveaugroep IIIb

Niveaugroep IIIc

Schaal 5

Schaal 6

Schaal 7

11

4 419

11

4 629

11

5 106

10

4 314

10

4 520

10

4 986

9

4 206

9

4 419

9

4 855

8

4 103

8

4 314

8

4 740

7

3 999

7

4 206

7

4 629

6

3 892

6

4 103

6

4 520

5

3 787

5

3 999

5

4 419

4

3 676

4

3 892

4

4 314

3

3 566

3

3 787

3

4 206

2

3 333

2

3 566

2

3 999