Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing

[Regeling vervallen per 29-03-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005.]
Geldend van 05-03-2003 t/m 26-06-2003

Besluit van 12 oktober 2001, houdende de vaststelling van regels ter bevordering van innovatieve ontwikkelingen in de stedelijke vernieuwing (Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 mei 2001, nr. MJZ2001049336, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 19 van de Wet stedelijke vernieuwing;

De Raad van State gehoord (advies van 31 augustus 2001, nr. W08.01. 0226/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 oktober 2001, nr. MJZ2001109325, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 29-03-2005]

Artikel 1

[Vervallen per 29-03-2005]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. wet: Wet stedelijke vernieuwing;

 • b. innovatief: gericht op het toepassen van nieuwe technologie, nieuwe producten, nieuwe instrumenten, nieuwe organisatievormen en -structuren, of nieuwe samenwerkingsvormen, binnen het kader van de stedelijke vernieuwing gericht op de fysieke leefomgeving;

 • c. prestatieveld: eis of groep van eisen aan het gemeentelijk ontwikkelingsprogramma, als bedoeld in enig lid van artikel 3 van het Besluit beleidskader stedelijke vernieuwing;

 • d. project: samenhangend stelsel van activiteiten waarvan innovatieve elementen een wezenlijk onderdeel uitmaken;

 • e. commissie: Commissie innovatie stedelijke vernieuwing, genoemd in artikel 10;

 • f. subcommissie: subcommissie als bedoeld in artikel 16;

 • g. uitvoeringsprotocol: document dat afspraken bevat betreffende de uitvoering van een beschikking tot verlening van een subsidie en

 • h. toegelaten instelling: instelling, toegelaten krachtens artikel 70 van de Woningwet.

Terugwerkende kracht

Stb. 2004, 436, datum inwerkingtreding 08-09-2004, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2003.

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. wet: Wet stedelijke vernieuwing;

 • b. innovatief: gericht op het toepassen van nieuwe technologie, nieuwe producten, nieuwe instrumenten, nieuwe organisatievormen en -structuren, of nieuwe samenwerkingsvormen, binnen het kader van de stedelijke vernieuwing gericht op de fysieke leefomgeving;

 • c. prestatieveld: eis of groep van eisen aan het gemeentelijk ontwikkelingsprogramma, als bedoeld in enig lid van artikel 3 van het Besluit beleidskader stedelijke vernieuwing;

 • d. project: samenhangend stelsel van activiteiten waarvan innovatieve elementen een wezenlijk onderdeel uitmaken.

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen

[Vervallen per 29-03-2005]

Artikel 2

[Vervallen per 29-03-2005]

Onze Minister kan subsidies verlenen ter tegemoetkoming in de kosten verbonden aan een project.

Artikel 3

[Vervallen per 29-03-2005]

Ingevolge dit besluit kunnen de volgende subsidies worden verleend:

 • a. een subsidie die bijdraagt in de noodzakelijke kosten van idee- en planvorming voor een project;

 • b. een subsidie die bijdraagt in de noodzakelijke rechtstreeks aan de uitvoering van een project toe te rekenen kosten, waarbij die kosten blijkens de met de aanvraag ingediende begroting een bedrag van   € 7 miljoen niet te boven gaan, en

 • c. een subsidie die bijdraagt in de noodzakelijke rechtstreeks aan de uitvoering van een project toe te rekenen kosten, waarbij die kosten blijkens de met de aanvraag ingediende begroting een bedrag van   € 7 miljoen te boven gaan.

Artikel 4

[Vervallen per 29-03-2005]

 • 1 De subsidie, bedoeld in artikel 3, onder a, bedraagt het bedrag van de kosten die worden veroorzaakt door de innovatieve elementen in het idee of plan voor een project tot een maximum bedrag van € 0,5 miljoen.

 • 2 De subsidie, bedoeld in artikel 3, onder b, bedraagt 20% van de noodzakelijke rechtstreeks aan de uitvoering van een project toe te rekenen kosten, met dien verstande dat de subsidie de kosten die worden veroorzaakt door de innovatieve elementen in een project niet overschrijdt.

 • 3 De subsidie, bedoeld in artikel 3, onder c, bedraagt 20% van de noodzakelijke rechtstreeks aan de uitvoering van een project toe te rekenen kosten tot een maximum bedrag van € 5 miljoen, en met dien verstande dat de subsidie de kosten die worden veroorzaakt door de innovatieve elementen in een project niet overschrijdt.

Artikel 5

[Vervallen per 29-03-2005]

 • 1 Het plafond voor de subsidie, bedoeld in artikel 3, onder a, bedraagt voor elk van de jaren 2001 tot en met 2004 € 3,4 miljoen.

 • 2 Het plafond voor de subsidie, bedoeld in artikel 3, onder b, bedraagt voor elk van de jaren 2001 tot en met 2004 € 12,1 miljoen.

 • 3 Het plafond voor de subsidie, bedoeld in artikel 3, onder c, bedraagt voor het jaar 2001 € 67 miljoen, voor het jaar 2002 € 40 miljoen, voor het jaar 2003 € 25,104 miljoen en voor het jaar 2004 € 21,209 miljoen.

Artikel 7

[Vervallen per 29-03-2005]

Ingediende aanvragen voor een subsidie worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • a. de mate waarin een project een innovatieve waarde heeft;

 • b. de mate waarin een project mogelijkheden biedt voor ruime toepassing en navolging van de resultaten;

 • c. de mate waarin sprake is van aantoonbare zeggenschap van de burger bij de ontwikkeling en uitvoering van een project, en

 • d. de mate waarin een project aanwezige potenties benut en de problematiek van de buurt, wijk of stad op een samenhangende wijze benadert.

Artikel 9

[Vervallen per 29-03-2005]

Een subsidie als bedoeld in artikel 3 kan door Onze Minister worden geweigerd indien:

 • a. een project geen betrekking heeft op een van de in artikel 6 bedoelde prestatievelden;

 • b. een project in geen enkele mate voldoet aan een of meer van de in artikel 7, onder a, b, c, en d, genoemde criteria;

 • c. met de uitvoering van een project is begonnen voordat Onze Minister de subsidie verleent;

 • d. naar het oordeel van Onze Minister:

  • 1°. een project strijdig is met het rijksbeleid;

  • 2°. een project waarvoor door een andere rechtspersoon dan een gemeente een aanvraag om een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder b, is ingediend, strijdig is met het gemeentelijk beleid;

  • 3°. een project waarvoor een aanvraag om een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder c, is ingediend, strijdig is met het provinciaal beleid of

  • 4°. een project waarvoor een aanvraag om een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder b of c, is ingediend, strijdig is met het gemeentelijk ontwikkelingsprogramma, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de wet;

 • e. een zodanige subsidie naar het oordeel van Onze Minister niet doeltreffend of doelmatig is, of

 • f. aan de idee- en planvorming voor een project, dan wel aan een project, wordt deelgenomen door één of meer winstbeogende partijen.

Hoofdstuk 3. De subsidies, bedoeld in artikel 3, onder A en B

[Vervallen per 29-03-2005]

§ 3.1. De Commissie innovatie stedelijke vernieuwing

[Vervallen per 29-03-2005]

Artikel 10

[Vervallen per 29-03-2005]

Er is een Commissie innovatie stedelijke vernieuwing. De commissie houdt op te bestaan op 1 januari 2005.

Artikel 12

[Vervallen per 29-03-2005]

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en ten hoogste acht andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden van de commissie worden benoemd op grond van hun deskundigheid op het gebied van de stedelijke vernieuwing.

Artikel 13

[Vervallen per 29-03-2005]

 • 1 De voorzitter en de andere leden van de commissie worden benoemd door Onze Minister.

 • 2 De voorzitter en de andere leden van de commissie kunnen te allen tijde hun functie neerleggen door een schriftelijke kennisgeving aan Onze Minister.

 • 3 In bijzondere gevallen kunnen de voorzitter en de andere leden van de commissie door Onze Minister worden geschorst en ontslagen.

Artikel 14

[Vervallen per 29-03-2005]

 • 1 De commissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 2 De plaatsvervangend voorzitter kan te allen tijde zijn functie neerleggen door een schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter.

 • 3 In bijzondere gevallen kan de commissie de plaatsvervangend voorzitter in zijn functie schorsen en uit zijn functie ontslaan.

Artikel 15

[Vervallen per 29-03-2005]

 • 1 De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Aan de secretaris kan een ambtelijk adjunct-secretaris worden toegevoegd.

 • 2 De secretaris en de adjunct-secretaris worden door Onze Minister benoemd.

 • 3 De secretaris en de adjunct-secretaris kunnen door Onze Minister in hun functie worden geschorst en uit hun functie worden ontslagen, de commissie gehoord.

 • 4 De secretaris en de adjunct-secretaris zijn geen lid van de commissie.

 • 5 De secretaris is voor de uitoefening van zijn taak uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de commissie.

 • 6 Onze Minister kan voorzien in een bureau voor de commissie, dat onder leiding staat van de secretaris.

Artikel 16

[Vervallen per 29-03-2005]

 • 1 De commissie kan ter voorbereiding van de opstelling van de in artikel 26 bedoelde rangorde tijdelijke subcommissies instellen.

 • 2 De voorzitter en de leden van een tijdelijke subcommissie worden door de commissie uit haar midden benoemd.

 • 3 Een subcommissie brengt van haar bevindingen verslag uit aan de commissie.

Artikel 17

[Vervallen per 29-03-2005]

 • 1 Onze Minister kan de commissie aanwijzingen geven omtrent de wijze waarop de aan de commissie ingevolge artikel 23 voorgelegde aanvragen moeten worden gewogen en de termijnen waarbinnen de commissie haar werkzaamheden moet verrichten.

 • 2 Onze Minister kan ambtenaren aanwijzen die bevoegd zijn tot het bijwonen van de door de commissie en een subcommissie te houden vergaderingen, met dien verstande dat in de vergaderingen ten hoogste vier ambtenaren aanwezig zijn, daaronder niet begrepen de secretaris en de adjunct-secretaris.

 • 3 In daartoe aanleiding gevende gevallen kan de commissie, onderscheidenlijk een subcommissie, elk waar het hun eigen vergaderingen betreft, besluiten tot het uitnodigen van meer ambtenaren dan het in het tweede lid genoemde aantal.

Artikel 18

[Vervallen per 29-03-2005]

De adviezen van de commissie worden uitgebracht overeenkomstig het gevoelen van de meerderheid van de vergadering.

Artikel 19

[Vervallen per 29-03-2005]

De commissie houdt de voorbereidende stukken die betrekking hebben op de door haar uitgebrachte adviezen ter beschikking van Onze Minister.

§ 3.2. De verlening van de subsidies

[Vervallen per 29-03-2005]

Artikel 20

[Vervallen per 29-03-2005]

De subsidies, bedoeld in artikel 3, onder a en b, worden, voorzover van toepassing namens de partijen die samenwerken aan de idee- en planvorming voor een project dan wel aan een project, aangevraagd door een rechtspersoon zonder winstoogmerk.

Artikel 21

[Vervallen per 29-03-2005]

Een aanvraag als bedoeld in artikel 20 wordt ingericht overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage I.

Artikel 22

[Vervallen per 29-03-2005]

 • 1 Een aanvraag als bedoeld in artikel 20 voor het jaar 2001 wordt vóór 1 juni van dat jaar ingediend bij Onze Minister.

 • 2 Een aanvraag als bedoeld in artikel 20 voor de jaren 2002 tot en met 2004 wordt vóór 1 april van elk van die jaren ingediend bij Onze Minister.

 • 3 De aanvrager zendt een aanvraag om een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder b, indien die aanvrager niet is de gemeente waarbinnen het project, waarop de aanvraag betrekking heeft, wordt uitgevoerd, in afschrift aan die gemeente met inachtneming van de in het eerste, onderscheidenlijk het tweede lid, genoemde indieningstermijn.

 • 4 Burgemeester en wethouders van de gemeente, bedoeld in het derde lid, kunnen, voor de aanvang van de maand volgend op de maand, genoemd in het eerste, onderscheidenlijk het tweede lid, Onze Minister berichten omtrent de in artikel 9, onder d, ten tweede, bedoelde strijdigheid met het gemeentelijk beleid en, voorzover van toepassing, de in artikel 9, onder d, ten vierde, bedoelde strijdigheid met het gemeentelijk ontwikkelingsprogramma.

 • 5 Indien geen bericht als bedoeld in het vierde lid is uitgebracht, vormt Onze Minister zich op basis van de hem beschikbare informatie een oordeel over een eventuele strijdigheid als bedoeld in dat artikellid.

Artikel 23

[Vervallen per 29-03-2005]

Aanvragen als bedoeld in artikel 20, die niet op grond van artikel 9 door Onze Minister worden afgewezen, worden door Onze Minister voorgelegd aan de commissie.

Artikel 24

[Vervallen per 29-03-2005]

 • 1 De commissie vormt zich een oordeel over de in de aanvraag opgenomen gegevens, waaronder mede begrepen een oordeel over de juistheid van de begroting van de rechtstreeks aan de idee- en planvorming voor een project dan wel de uitvoering van een project toe te rekenen kosten en de juistheid van de begroting van de kosten van de innovatieve elementen.

 • 2 De commissie kan ten behoeve van de oordeelsvorming, bedoeld in het eerste lid, de aanvrager van een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder a of b, om nadere informatie verzoeken omtrent de in het eerste lid bedoelde gegevens.

Artikel 25

[Vervallen per 29-03-2005]

Aan de commissie worden, voor de uitvoering van haar werkzaamheden als bedoeld in artikel 24, vanwege Onze Minister faciliteiten ter beschikking gesteld.

Artikel 26

[Vervallen per 29-03-2005]

De commissie brengt, gelet op artikel 7, alsmede gelet op haar oordeel omtrent de gegevens, bedoeld in artikel 24, eerste en tweede lid, advies uit aan Onze Minister omtrent:

 • a. een rangorde voor de verlening van de subsidies, bedoeld in artikel 3, onder a en b, en

 • b. de hoogte van elk van die subsidies.

Artikel 27

[Vervallen per 29-03-2005]

Onze Minister verleent, met inachtneming van de criteria, genoemd in artikel 7 en gelet op het advies van de commissie, vóór 1 december van het jaar waarin de aanvraag, bedoeld in artikel 20, is ingediend, de subsidies, bedoeld in artikel 3, onder a of b, voorzover de beschikbare middelen dit toelaten. De beschikking tot verlening van de subsidie vermeldt het bedrag van de subsidie dan wel de wijze waarop het bedrag wordt bepaald.

Artikel 28

[Vervallen per 29-03-2005]

 • 1 Indien een ontvanger van een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder a of b, de idee- en planvorming voor een project, dan wel het project, niet meer wenst uit te voeren, of anderszins niet meer in aanmerking kan komen voor een zodanige subsidie, kan Onze Minister de in artikel 27 bedoelde beschikking intrekken. Onze Minister kan vervolgens, gelet op het advies van de commissie en de beschikbare middelen in aanmerking genomen, een subsidie verlenen aan een van de andere indieners van een aanvraag. Onze Minister kan daarbij afwijken van de termijn, genoemd in artikel 27.

 • 2 Aanvragen die niet ingevolge artikel 27 of ingevolge het eerste lid zijn gehonoreerd met een verlening van een subsidie, worden afgewezen vóór 1 februari van het jaar volgend op het jaar waarin de aanvraag, bedoeld in artikel 20, is ingediend.

Hoofdstuk 4. De verlening van de subsidie, bedoeld in artikel 3, onder C

[Vervallen per 29-03-2005]

Artikel 30

[Vervallen per 29-03-2005]

Een aanvraag als bedoeld in artikel 29 wordt ingericht overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage I.

Artikel 31

[Vervallen per 29-03-2005]

 • 1 Een aanvraag als bedoeld in artikel 29 voor het jaar 2001 wordt vóór 1 juni van dat jaar ingediend bij Onze Minister.

 • 2 Een aanvraag als bedoeld in artikel 29 voor de jaren 2002 tot en met 2004 wordt vóór 1 april van elk van die jaren ingediend bij Onze Minister.

 • 3 Burgemeester en wethouders van de aanvragende gemeente zenden een aanvraag als bedoeld in artikel 29, met inachtneming van de in het eerste, onderscheidenlijk het tweede lid, genoemde indieningstermijnen, in afschrift aan de provincie waarbinnen die gemeente is gelegen.

 • 4 Gedeputeerde staten van de provincie, bedoeld in het derde lid, kunnen, voor de aanvang van de maand volgende op de maand, genoemd in het eerste, onderscheidenlijk het tweede lid, Onze Minister berichten omtrent de in artikel 9, onder d, ten derde, bedoelde strijdigheid met het provinciaal beleid, de meerwaarde van de ingediende voorstellen in regionaal verband, de eventuele samenhang tussen verschillende ingediende projecten binnen die provincie en, voorzover van toepassing, de in artikel 9, onder d, ten vierde, bedoelde strijdigheid met het gemeentelijk ontwikkelingsprogramma.

 • 5 Indien geen bericht als bedoeld in het vierde lid is uitgebracht, vormt Onze Minister zich op basis van de hem beschikbare informatie een oordeel over de aanvraag in relatie tot de in het vierde lid genoemde onderwerpen.

Artikel 32

[Vervallen per 29-03-2005]

 • 1 Onze Minister kan de in artikel 29 bedoelde aanvragende gemeente, waarvan de aanvraag niet op grond van artikel 9 wordt afgewezen, om nadere informatie verzoeken omtrent de in de aanvraag opgenomen gegevens.

 • 2 Onze Minister beslist, gelet op artikel 7, over een voorlopige rangorde ten aanzien van de ingediende aanvragen.

 • 3 Onze Minister bepaalt, de rangorde, bedoeld in het tweede lid, in aanmerking genomen, welke aanvragende gemeenten door hem zullen worden verzocht het overeenkomstig de aanvraag ingediende project nader uit te werken.

 • 4 Onze Minister laat een verzoek als bedoeld in het derde lid vergezeld gaan van voorstellen met betrekking tot:

  • a. aanpassing van de in de aanvraag opgenomen gegevens of van het project waarop de aanvraag betrekking heeft, en

  • b. de wijze waarop het project nader kan worden uitgewerkt.

 • 5 Een verzoek als bedoeld in het derde lid wordt niet gedaan dan nadat de aanvragende gemeente in de gelegenheid is gesteld haar project toe te lichten.

Artikel 33

[Vervallen per 29-03-2005]

 • 2 De ingevolge artikel 32, derde lid, nader uitgewerkte projecten worden, waar het aanvragen betreft als bedoeld in artikel 31, tweede lid, voor de jaren 2003 en 2004 vóór 1 augustus van elk van die jaren ingediend bij Onze Minister.

Artikel 34

[Vervallen per 29-03-2005]

Onze Minister beslist, gelet op artikel 7, alsmede gelet op de resultaten van zijn bemoeienissen ingevolge artikel 32, vierde lid, over een definitieve rangorde ten aanzien van de ingevolge artikel 33 ingediende projecten.

Artikel 35

[Vervallen per 29-03-2005]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Onze Minister verleent, waar het aanvragen betreft als bedoeld in artikel 31, eerste lid, vóór 1 november 2001, gelet op de rangorde, bedoeld in artikel 34, en voorzover de beschikbare middelen een verlening van een subsidie voor de ingevolge artikel 33 ingediende projecten toelaten, de subsidie, bedoeld in artikel 3, onder c, onder de voorwaarde dat de ontvanger van de subsidie meewerkt aan de totstandkoming van een uitvoeringsprotocol.

 • 2 Onze Minister verleent, waar het aanvragen betreft als bedoeld in artikel 31, tweede lid, vóór 1 oktober van elk van de jaren, genoemd in dat lid, gelet op de rangorde, bedoeld in artikel 34, en voorzover de beschikbare middelen een verlening van een subsidie voor de ingevolge artikel 33 ingediende projecten toelaten, de subsidie, bedoeld in artikel 3, onder c, onder de voorwaarde dat de ontvanger van de subsidie meewerkt aan de totstandkoming van een uitvoeringsprotocol.

Terugwerkende kracht

Stb. 2004, 436, datum inwerkingtreding 08-09-2004, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2003.

Onze Minister verleent, waar het aanvragen betreft als bedoeld in artikel 31, tweede lid, vóór 1 december van elk van de jaren, genoemd in dat lid, gelet op de rangorde, bedoeld in artikel 34, en voorzover de beschikbare middelen een verlening van een subsidie voor de ingevolge artikel 33 ingediende projecten toelaten, de subsidie, bedoeld in artikel 3, onder b.

Artikel 36

[Vervallen per 29-03-2005]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Een beschikking ingevolge artikel 35, eerste of tweede lid, of 38, tweede volzin, gaat vergezeld van:

 • a. vermelding van de verplichtingen die aan een verlening van een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder c, zijn verbonden, en

 • b. een concept voor een uitvoeringsprotocol.

Terugwerkende kracht

Stb. 2004, 436, datum inwerkingtreding 08-09-2004, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2003.

De beschikking ingevolge artikel 35, of 38, tweede volzin, vermeldt in ieder geval de verplichtingen die aan de verlening van een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder b, zijn verbonden.

Artikel 37

[Vervallen per 29-03-2005]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Onze Minister stelt na overleg met de aanvrager een uitvoeringsprotocol in tweevoud op en zendt dit ter ondertekening aan de aanvrager.

 • 2 Beide exemplaren van het uitvoeringsprotocol, bedoeld in het eerste lid, dienen vóór 1 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend, door de ontvanger van de subsidie ondertekend te zijn teruggezonden aan Onze Minister.

 • 3 Onze Minister ondertekent vervolgens beide exemplaren van het uitvoeringprotocol, bedoeld in het tweede lid, en zendt vervolgens een exemplaar van dat protocol aan de ontvanger van de subsidie.

Terugwerkende kracht

Stb. 2004, 436, datum inwerkingtreding 08-09-2004, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2003.

Dit onderdeel vervalt.

Artikel 38

[Vervallen per 29-03-2005]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Indien het uitvoeringsprotocol niet overeenkomstig artikel 37 tot stand is gekomen, of een ontvanger van een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder c, het project niet meer wenst uit te voeren, of anderszins niet meer in aanmerking kan komen voor een zodanige subsidie, kan Onze Minister de in artikel 36 bedoelde beschikking intrekken. Onze Minister kan vervolgens, gelet op de ingevolge artikel 34 vastgestelde rangorde en de beschikbare middelen in aanmerking genomen, een subsidie verlenen aan een van de andere indieners van een aanvraag. Onze Minister kan daarbij afwijken van de termijnen, genoemd in de artikelen 35 en 37.

Terugwerkende kracht

Stb. 2004, 436, datum inwerkingtreding 08-09-2004, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2003.

Indien een ontvanger van een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder b, het project niet meer wenst uit te voeren, of anderszins niet meer in aanmerking kan komen voor een zodanige subsidie, kan Onze Minister de in artikel 36 bedoelde beschikking intrekken. Onze Minister kan vervolgens, gelet op de ingevolge artikel 34 vastgestelde rangorde en de beschikbare middelen in aanmerking genomen, een subsidie verlenen aan een van de andere indieners van een aanvraag. Onze Minister kan daarbij afwijken van de termijnen, genoemd in artikel 35.

Artikel 39

[Vervallen per 29-03-2005]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Aanvragen die niet ingevolge de procedure, bedoeld in de artikelen 35 tot en met 38, zijn gehonoreerd met een verlening van een subsidie, worden afgewezen vóór 1 februari van het jaar volgend op het jaar waarin de aanvraag, bedoeld in artikel 29, is ingediend.

Terugwerkende kracht

Stb. 2004, 436, datum inwerkingtreding 08-09-2004, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2003.

Aanvragen als bedoeld in artikel 29, die niet zijn gehonoreerd met de verlening van een subsidie, worden afgewezen vóór 1 februari van het jaar volgend op het jaar waarin die aanvraag is ingediend.

Hoofdstuk 5. Aan de verlening van de subsidies verbonden verplichtingen

[Vervallen per 29-03-2005]

Artikel 40

[Vervallen per 29-03-2005]

 • 1 Aan de verlening van de subsidies, bedoeld in artikel 3, kunnen verplichtingen worden verbonden.

 • 2 Aan de verlening van de subsidies, bedoeld in artikel 3, is in elk geval de verplichting verbonden dat:

  • a. de rechtspersoon aan wie de subsidie is verleend, gegevens over de voortgang van de idee- en planvorming voor een project dan wel gegevens over de voortgang van het project, aan Onze Minister zendt, zo vaak als Onze Minister dit verzoekt, en

  • b. de rechtspersoon aan wie de subsidie is verleend, zo spoedig mogelijk mededeling aan Onze Minister doet van nieuwe omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de realisatie van de idee- en planvorming voor een project dan wel de realisatie van het project, en op de vaststelling van de subsidie, onder overlegging van de relevante stukken.

 • 3 Onverminderd artikel 42 kan Onze Minister, zolang de subsidie niet is vastgesteld, de verplichtingen, bedoeld in het eerste lid, wijzigen of aanvullen, indien uit gegevens over de voortgang of uit zich na de verlening van de subsidie voordoende omstandigheden blijkt dat de idee- en planvorming voor een project, dan wel een project, niet overeenkomstig de ten tijde van de verlening van de subsidie vigerende gegevens zal worden gerealiseerd.

Hoofdstuk 6. Voorschotverlening

[Vervallen per 29-03-2005]

Artikel 41

[Vervallen per 29-03-2005]

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Onze Minister kan voorschotten verlenen op de verleende subsidies.

 • 2 Op een verleende subsidie als bedoeld in artikel 3, onder c, kunnen slechts voorschotten worden verleend indien een uitvoeringsprotocol tot stand is gekomen.

Terugwerkende kracht

Stb. 2004, 436, datum inwerkingtreding 08-09-2004, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2003.

Onze Minister kan voorschotten verlenen op de verleende subsidies.

Hoofdstuk 7. Intrekking en wijziging van verleende subsidies en terugvordering van onverschuldigd betaalde voorschotten

[Vervallen per 29-03-2005]

Artikel 42

[Vervallen per 29-03-2005]

Zolang de subsidie niet is vastgesteld, kan Onze Minister de verlening van de subsidie intrekken indien:

Artikel 43

[Vervallen per 29-03-2005]

Onverminderd artikel 42 kan Onze Minister, zolang de subsidie niet is vastgesteld, de verlening van de subsidie ten nadele van de rechtspersoon aan welke de subsidie is verleend wijzigen, indien uit gegevens over de voortgang of uit nieuwe omstandigheden blijkt, dat de idee- en planvorming voor een project dan wel een project, niet overeenkomstig de ten tijde van de verlening van de subsidie vigerende gegevens zal worden gerealiseerd.

Artikel 44

[Vervallen per 29-03-2005]

Bij een terugvordering als bedoeld in artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht kan worden bepaald dat over de onverschuldigd betaalde bedragen de wettelijke rente, bedoeld in artikel 120 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, verschuldigd is.

Hoofdstuk 8. De verantwoording en de vaststelling en betaling van de subsidie

[Vervallen per 29-03-2005]

Artikel 45

[Vervallen per 29-03-2005]

 • 1 Binnen zes maanden nadat de idee- en planvorming voor een project dan wel een project is voltooid, dient de rechtspersoon aan welke een subsidie is verleend bij Onze Minister een aanvraag in tot vaststelling van de verleende subsidie.

 • 2 De aanvraag tot vaststelling van de verleende subsidie gaat vergezeld van een verantwoordingsverslag.

 • 3 De aanvraag tot vaststelling van een op basis van artikel 3, onder b of c, verleende subsidie gaat, behoudens het in het tweede lid bedoelde verantwoordingsverslag, tevens vergezeld van een bestedingsverklaring.

 • 4 De aanvraag tot vaststelling van een op basis van artikel 3, onder a, verleende subsidie gaat, behoudens het in het tweede lid bedoelde verantwoordingsverslag, tevens vergezeld van:

 • 5 Onze Minister kan een controle doen instellen op de ingevolge dit artikel verstrekte gegevens.

Artikel 46

[Vervallen per 29-03-2005]

 • 1 De aanvraag tot vaststelling van de verleende subsidie wordt ingericht overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage II.

 • 5 De accountantsverklaring, bedoeld in artikel 45, vierde lid, onder b, heeft betrekking op de juistheid van het verslag over de besteding van de verleende voorschotten en wordt opgesteld met inachtneming van de bij dit besluit behorende bijlage VI.

Artikel 47

[Vervallen per 29-03-2005]

 • 1 Onze Minister stelt de subsidie vast binnen acht weken nadat de aanvraag tot vaststelling door hem is ontvangen. De subsidie wordt vastgesteld op het bedrag van de verleende subsidie, indien geen van de in artikel 4:48, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, of artikel 42, bedoelde omstandigheden zich voordoet en de ingevolge artikel 45 aan Onze Minister verstrekte gegevens daaraan niet in de weg staan.

 • 2 De vaststelling geeft aanspraak op betaling van het vastgestelde bedrag.

 • 3 De subsidie wordt overeenkomstig de vaststelling ervan betaald onder verrekening van de betaalde voorschotten.

Artikel 48

[Vervallen per 29-03-2005]

 • 1 Indien de in artikel 45, eerste lid, bedoelde termijn is verstreken zonder dat een aanvraag tot vaststelling van de subsidie is ingediend, kan de subsidie ambtshalve worden vastgesteld.

 • 2 Onze Minister gaat niet over tot ambtshalve vaststelling dan nadat de rechtspersoon, die de in artikel 45, eerste lid, bedoelde termijn heeft overschreden, in de gelegenheid is gesteld alsnog een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in te dienen binnen een door Onze Minister te bepalen termijn.

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

[Vervallen per 29-03-2005]

Artikel 49

[Vervallen per 29-03-2005]

De bij dit besluit behorende bijlagen kunnen bij ministeriële regeling worden gewijzigd.

Artikel 52

[Vervallen per 29-03-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Artikel 53

[Vervallen per 29-03-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 oktober 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. W. Remkes

Uitgegeven drieëntwintigste oktober 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Bijlage I

[Vervallen per 29-03-2005]

[Red: Bijlage I ligt ter inzage bij de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.]

Bijlage II. behorende bij artikel 46, eerste lid, van het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing

[Vervallen per 29-03-2005]

Ingevolge artikel 46, eerste lid, dient de aanvraag tot vaststelling van de subsidie, bedoeld in artikel 45, eerste lid, te worden ingericht overeenkomstig dit model.

MODEL AANVRAAG TOT VASTSTELLING VAN DE SUBSIDIES, BEDOELD IN ARTIKEL 3, ONDER A, B EN C

A. Verzoek

Hierbij verzoek ik u de subsidie overeenkomstig beschikking no. ... vast te stellen.

B. Gegevens aanvrager:

Naam aanvrager/organisatie:

..........

 

Rechtsvorm aanvrager:

..........

 

(publiekrechtelijke rechtspersoon, stichting e.d.)

Naam contactpersoon:

..........

 

Functie contactpersoon:

..........

 

Bezoekadres:

..........

 

Postadres:

..........

 

Postcode:

..........

Plaats:

..........

Telefoon:

..........

Mobiel:

..........

Fax:

..........

E-mail:

..........

C. Gegevens project:

Projectnaam:

..........

Locatie:

..........

Datum realisatie innovatieve elementen:

..........

D. Beschikking VROM

Datum beschikking:

..........

Nummer beschikking:

..........

E. Ondertekening

Naam ondergetekende:

..........

 

Functie ondergetekende:

..........

 

Handtekening:

..........

 

Plaats:

..........

Datum:

..........

Bijlage III. behorende bij artikel 46, tweede lid, van het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing

[Vervallen per 29-03-2005]

Ingevolge artikel 46, tweede lid, dient het verantwoordingsverslag, bedoeld in artikel 45, tweede lid, te worden ingericht overeenkomstig dit model.

MODEL VERANTWOORDINGSVERSLAG VAN EEN RECHTSPERSOON AAN WELKE EEN SUBSIDIE IS VERLEEND ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3, ONDER A, B OF C

Naam rechtspersoon:

Vestigingsplaats rechtspersoon:

1.

De prestatie

   

1.1

Innovatieve elementen

   

1.2

Hetgeen van de innovatieve elementen is gerealiseerd

   

1.3

Toelichting van de verschillen

 
       

2.

Verplichtingen

   

2.1

Verplichtingen

   

2.2

Hetgeen van de verplichtingen is nagekomen

   

2.3

Toelichting van de verschillen

 
       

3.

Actualiteit van de prestatie

   
       

4.

Vermelding bijlage(n)

   
       

5.

Ondertekening

   

5.1

Naam ondergetekende:

..........

 

5.2

Functie ondergetekende:

..........

 

5.3

Handtekening:

..........

 

5.4

Plaats:

..........

Datum: ..........

Bijlage IV. behorende bij artikel 46, derde lid, van het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing

[Vervallen per 29-03-2005]

Ingevolge artikel 46, derde lid, dient de bestedingsverklaring, bedoeld in artikel 45, derde lid, te worden ingericht overeenkomstig dit model.

MODEL BESTEDINGSVERKLARING VAN EEN RECHTSPERSOON AAN WELKE EEN SUBSIDIE IS VERLEEND ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3, ONDER B OF C

Naam rechtspersoon:

Vestigingsplaats rechtspersoon:

Afhankelijk van de feitelijke situatie 1A of 1B invullen:

1A

[Vervallen per 29-03-2005]

Ondergetekende verklaart hierbij dat de verleende voorschotten zijn besteed overeenkomstig de (meest recente) beschikking en de eventuele daaraan verbonden verplichtingen en afspraken.

Naam ondergetekende:

..........

 

Functie ondergetekende:

..........

 

Handtekening:

..........

 

Plaats:

..........

Datum: ..........

1B

[Vervallen per 29-03-2005]

Ondergetekende verklaart hierbij dat de verleende voorschotten niet zijn besteed overeenkomstig de (meest recente) beschikking en de eventuele daaraan verbonden verplichtingen en afspraken.

De redenen daartoe zijn aangegeven in een bijlage bij deze verklaring.

Naam ondergetekende:

..........

 

Functie ondergetekende:

..........

 

Handtekening:

..........

 

Plaats:

..........

Datum: ..........

Bijlage V. behorende bij artikel 46, vierde lid, van het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing

[Vervallen per 29-03-2005]

Ingevolge artikel 46, vierde lid, dient het verslag over de besteding van de verleende voorschotten, bedoeld in artikel 45, vierde lid, onder a, te worden ingericht overeenkomstig dit model.

MODEL VERSLAG OVER DE BESTEDING VAN DE VERLEENDE VOORSCHOTTEN, VAN EEN RECHTSPERSOON AAN WELKE EEN SUBSIDIE IS VERLEEND ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3, ONDER A

N.B. Voor het jaar 2001 dienen bedragen in guldens te worden vermeld, voor de jaren daarna in euro's

Naam rechtspersoon:

Vestigingsplaats rechtspersoon:

1.

Bedragen

   

1.1

Verleende subsidie € /f ........

   

1.2

Overzicht kosten idee- en planvorming project ............ (benaming project)

1.

Omschrijving/specificatie van de innovatieve kosten, conform de specificatie, ingediend bij de aanvraag om een subsidie (zie vraag 4A van bijlage I van het besluit).

2. Begrote kosten

3. Gerealiseerde kosten

4. Verschil kolom 2 en 3

   

€ /f ........

€ /f ........

€ /f ........

   

€ /f ........

€ /f ........

€ /f ........

1.3

Toelichting op de verschillen in kolom 4

 
       

2.

Verantwoording, voorzover van toepassing, over aan de verlening van de subsidie verbonden verplichtingen met betrekking tot de besteding van de verleende voorschotten

 
       

3.

Vermelding bijlage(n)

 
       

4.

Ondertekening

 
       

4.1

Naam ondergetekende:

..........

 
       

4.2

Functie ondergetekende:

..........

 
       

4.3

Handtekening:

..........

 
       

4.4

Plaats:

..........

Datum: ..........

Bijlage VI. behorende bij artikel 46, vijfde lid, van het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing

[Vervallen per 29-03-2005]

ONDERDEEL A

[Vervallen per 29-03-2005]

PROTOCOL TEN AANZIEN VAN ACCOUNTANTSVERKLARINGEN BIJ HET VERSLAG OVER DE BESTEDING VAN DE VERLEENDE VOORSCHOTTEN OP EEN SUBSIDIE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3, ONDER A

Richtlijnen

1. De accountantsverklaring wordt afgegeven met als doel Onze Minister in staat te stellen de juistheid van de verstrekte subsidie voor idee- en planvorming te beoordelen.

2. De accountant controleert bij een verslag over de besteding van de verleende voorschotten voor idee- en planvorming, die nauw verbonden zijn met de subsidie, bedoeld in artikel 3, onder a, van het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing, in elk geval of de kosten feitelijk betrekking hebben op c.q. juist zijn toegerekend aan het project waarvoor de subsidie is verleend.

3. De accountant stelt vast dat het verslag is ingericht overeenkomstig het in bijlage V van het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing opgenomen model, alsmede dat de gerealiseerde kosten van ideeen planvorming conform de goedgekeurde begroting zijn gespecificeerd.

4. De accountant controleert, voorzover van toepassing blijkens de beschikking tot subsidieverlening, de naleving van de verplichtingen met betrekking tot de besteding van de verleende voorschotten.

5. De accountant stelt de juistheid van het verslag vast in overeenstemming met de hiervoor gestelde eisen. De accountant vermeldt in aanvulling op zijn verklaring, in een afzonderlijk rapport zijn bevindingen ten aanzien van de controle, voorzover die van belang zijn geweest bij de oordeelsvorming.

6. De accountant verstrekt slechts een goedkeurende verklaring indien naar het oordeel van de accountant de som van de fouten en onzekerheden in de gerealiseerde kosten niet meer dan één procent bedraagt van deze kosten. De accountant stelt de goedkeurende verklaring op conform het model dat hierna in onderdeel B van deze bijlage VI bij het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing is opgenomen.

7. De accountant laat een niet goedkeurende accountantsverklaring zo goed mogelijk aansluiten op de indeling die in het hierna in onderdeel B opgenomen model is gegeven. De accountant richt die verklaring in met inachtneming van de door het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants vastgestelde gedrags- en beroepsregels voor registeraccountants, dan wel van de door de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten vastgestelde gedrags- en beroepsregels voor accountantsadministratieconsulenten.

ONDERDEEL B

[Vervallen per 29-03-2005]

MODEL VAN EEN ACCOUNTANTSVERKLARING BIJ HET VERSLAG OVER DE BESTEDING VAN DE VERLEENDE VOORSCHOTTEN OP EEN SUBSIDIE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3, ONDER A

Accountantsverklaring

Opdracht:

Op grond van artikel 45, vierde lid, van het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing, hebben wij het bijgevoegde en door ons gewaarmerkte verslag over de besteding van de verleende voorschotten op een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder a, van genoemd besluit, van .................... (naam aanvrager) ten behoeve van project .................... (naam project) gecontroleerd. Het overzicht is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de te dezen gerechtigde vertegenwoordigers van de rechtspersoon waaraan de subsidie is verleend. Het is onze verantwoordelijkheid om een accountantsverklaring inzake dit verslag te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Verder hebben wij in onze werkzaamheden betrokken de richtlijnen zoals opgenomen in het in onderdeel A van bijlage VI van het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing opgenomen protocol. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het verslag geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van relevante gegevens. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat de gegevens vermeld in het verslag juist zijn weergegeven.

Plaats,

Datum,

Ondertekening,

Terug naar begin van de pagina