Regeling onderhoud lieren 2001

Geldend van 15-10-2001 t/m 10-09-2008

Regeling onderhoud lieren 2001

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikel 45 van het Besluit luchtwaardigheid;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder liertechnicus: een persoon die bevoegd is een lier te onderhouden.

Artikel 2

De eigenaar of houder van een lier is verplicht ervoor te zorgen dat het onderhoud, de revisie en de herstelling van de lier zodanig wordt uitgevoerd dat de deugdelijkheid van de lier is gewaarborgd, met inachtneming van het gestelde in deze regeling.

Artikel 3

De eigenaar of houder is verplicht:

 • a. ervoor te zorgen dat het onderhoud wordt uitgevoerd volgens een onderhoudsprogramma waarmee de Minister van Verkeer en Waterstaat heeft ingestemd. In dit onderhoudsprogramma zijn ten minste opgenomen:

  • 1. de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden, waaronder de dagelijkse inspectie;

  • 2. de tijds- of bedrijfsurenintervallen waarop deze werkzaamheden worden uitgevoerd;

  • 3. aanwijzingen betreffende revisie en herstelling van aanzienlijke schade. Het onderhoudsprogramma is opgesteld volgens de aanwijzingen van de fabrikant van de lier, voor zover deze beschikbaar zijn;

 • b. het onderhoudsprogramma te laten uitvoeren door of onder toezicht van een liertechnicus; de dagelijkse inspectie kan worden uitgevoerd door een houder van een geldig RPL(G) met de bevoegdverklaring RFI(G) of een door de liertechnicus schriftelijk daartoe gemachtigde houder van een geldig RPL(G);

 • c. ervoor te zorgen dat de verrichte werkzaamheden aan de lier en de bevindingen daarbij, schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend door een liertechnicus; voor de dagelijkse inspectie kan dit de houder van een geldig RPL(G) met de bevoegdverklaring RFI(G) zijn, of een door de liertechnicus schriftelijk daartoe gemachtigde houder van een geldig RPL(G).

Artikel 4

 • 1 De liertechnicus wordt aangewezen door de eigenaar of houder van de lier.

 • 2 Deze aanwijzing behoeft de instemming van de Minister van verkeer en Waterstaat.

 • 3 Deze instemming geldt voor ten hoogste 24 maanden.

 • 4 Deze instemming kan worden verkregen door indiening bij de minister van een verzoek. Het verzoek wordt ingediend door middel van een volledig ingevuld en ondertekend formulier, waarvan exemplaren kosteloos bij de minister verkrijgbaar zijn.

 • 5 Bij de instemming kunnen aanwijzingen of beperkingen worden gesteld met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door de liertechnicus.

Artikel 5

De Minister van Verkeer en Waterstaat kan nadere aanwijzingen geven betreffende het onderhoud van lieren.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina