Regeling tegemoetkoming bijzondere kosten onderwijs en pedagogische activiteiten jeugdigen

Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 17-07-2011 t/m heden

Regeling tegemoetkoming bijzondere kosten onderwijs en pedagogische activiteiten jeugdigen

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 52, vierde lid, van de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen;

Gezien het advies van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming van 3 mei 2001, kenmerk 5095686/TH/rb;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder: DJI: de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 2

  • 1 De directeur kan de Minister van Veiligheid en Justitie verzoeken om een tegemoetkoming in de kosten die zijn verbonden aan het laten deelnemen van een jeugdige, aan een cursus of activiteit ten behoeve van zijn pedagogische vorming, voor zover die cursus of activiteit niet behoort tot het door de inrichting of de daaraan verbonden school geboden onderwijsprogramma.

  • 2 De aanvraag gebeurt schriftelijk bij de DJI, onder opgave van aard en motivering en specificatie van de kosten.

Artikel 3

Uit de aanvraag blijkt dat de cursus of activiteit, bedoeld in artikel 2, eerste lid, zich verdraagt met het perspectiefplan van de jeugdige en dat deelname daaraan geen gevaar oplevert voor de orde en veiligheid in de inrichting.

Artikel 4

De beslissing van de Minister van Veiligheid en Justitie wordt schriftelijk en, ingeval van afwijzing, met redenen omkleed, aan de directeur meegedeeld.

Redenen voor afwijzing kunnen onder meer gebaseerd zijn op de in artikel 3 genoemde voorwaarden, alsmede op de omvang van de gevraagde tegemoetkoming.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tegemoetkoming bijzondere kosten onderwijs en pedagogische activiteiten jeugdigen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

vanJustitie

A.H. Korthals

Naar boven