Regeling vaststelling invorderingskosten

Geldend van 18-07-2001 t/m heden

Regeling vaststelling invorderingskosten

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling betreffen de handelingen van de gerechtsdeurwaarder die worden verricht ter zake van de invordering van geldboetes, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen en administratieve sancties, bedoeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994, geen ambtshandelingen als bedoeld in het Besluit tarieven gerechtsdeurwaarders.

Artikel 2

Onverminderd artikel 3 bedragen de kosten van de in artikel 1 genoemde niet-ambtshandelingen voor:

Artikel 3

Indien de uitvoering van een niet-ambtshandeling terzake van de invordering van ontnemingsmaatregelen langer dan drie uur en drie kwartier heeft geduurd, worden de kosten verhoogd met f 45,27 voor elk kwartier dat die uitvoering langer dan drie uur en drie kwartier heeft geduurd.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 juli 2001

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

Terug naar begin van de pagina