Regeling aanvraag vergunning en uitvoering vergelijkende toets DVB-T

[Regeling vervallen per 15-03-2013.]
Geldend van 27-07-2001 t/m 14-03-2013

Regeling aanvraag vergunning en uitvoering vergelijkende toets DVB-T

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, F. van der Ploeg;

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 6, eerste lid, 8, eerste lid, en 10, eerste lid, van het Frequentiebesluit,

Besluit:

Artikel 1. (definities)

[Vervallen per 15-03-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

b. besluit:

Frequentiebesluit;

c. DVB-T:

Digital Video Broadcasting-Terrestrial, systeem van aardse digitale omroeptechnologie, gebaseerd op de standaard ETSI EN 300 744;

d. aanvraag:

aanvraag om de vergunning voor DVB-T;

e. aanvrager:

degene die een aanvraag doet;

f. aanvraagdocument:

document, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het besluit, ten behoeve van DVB-T;

g. multiplex:

de radiofrequenties binnen het bereik van 470 tot 862 MHz, elk met een bandbreedte van 8 MHz, die benodigd zijn voor de opbouw van een van de vier DVB-T-verzorgingsgebieden;

h. vergunninghouder:

de houder van een vergunning voor DVB-T.

Artikel 2. (omvang van de vergunning)

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Voor DVB-T is één vergunning beschikbaar volgens het DVB-T systeem, voor het gebruik van frequentieruimte binnen het frequentiebereik 470 - 862 MHz.

 • 2 Binnen de frequentieruimte, bedoeld in het eerste lid, exploiteert de vergunninghouder ten hoogste vier multiplexen.

 • 3 De voor DVB-T beschikbare frequentieruimte wordt op basis van de voortgang van het internationale frequentiecoördinatieproces met betrekking tot DVB-T voortdurend geactualiseerd. Een actueel overzicht van de beschikbare frequentieruimte is tot het tijdstip waarop de vergunning voor DVB-T wordt verleend verkrijgbaar bij de divisie Telecom van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Postbus 450, 9700 AL Groningen.

Artikel 3. (procedure vergunningverlening)

[Vervallen per 15-03-2013]

De vergunning voor DVB-T wordt verleend door middel van de procedure van een vergelijkende toets, met inachtneming van artikel 14, eerste lid.

Artikel 4. (aanvraagdocument)

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Degene die in aanmerking wenst te komen voor de vergunning voor DVB-T, verzoekt de minister per brief om toezending van een aanvraagdocument. Het aanvraagdocument kan worden opgevraagd met ingang van 30 juli 2001.

 • 2 Het verzoek wordt als volgt geadresseerd:

  De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

  p/a mevrouw mr. W.H.G. Kroon-Welp, notaris

  Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

  Postbus 11756

  2502 AT Den Haag

  Nederland

 • 3 Een aanvraagdocument wordt toegezonden na ontvangst van een bedrag van zevenhonderdvijftig gulden (EUR 340,34) dat onder vermelding van ‘aanvraagdocument vergunning voor DVB-T’ wordt overgemaakt op onderstaand bankrekeningnummer:

  228166837

  F. van Lanschot Bankiers N.V., Den Haag

  t.n.v. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn,

  derdengelden notariaat,

  inzake DVB-T.

Artikel 5. (vraag- en antwoordprocedure)

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Eenieder aan wie een aanvraagdocument is toegezonden, kan vragen met betrekking tot dat document per brief en per elektronische post aan de minister stellen. Vragen gesteld per elektronische post worden tevens per brief gesteld.

 • 2 Degene die een vraag als bedoeld in het eerste lid stelt, vergezelt iedere vraag van een niet tot zijn identiteit herleidbare versie.

 • 3 De vragen, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden uiterlijk 17 augustus 2001, om 14.00 uur per brief door de minister ontvangen.

 • 4 De vragen worden geadresseerd op de wijze, bedoeld in artikel 4, tweede lid. De elektronische post wordt verzonden naar het adres whg.kroon@prdf.nl.

 • 5 De minister verzendt de antwoorden op de vragen die tijdig per brief zijn ontvangen uiterlijk op 7 september 2001 en stuurt de gestelde vragen met de daarop gegeven antwoorden gelijktijdig in afschrift aan eenieder aan wie een aanvraagdocument is toegezonden.

 • 6 De identiteit van de vragensteller is alleen aan de notaris bekend.

Artikel 6. (inrichting van de aanvraag)

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 De aanvraag omvat de gegevens en bescheiden, bedoeld in de bij deze regeling behorende bijlage, volgens de specificaties in die bijlage.

 • 2 De aanvraag wordt ingedeeld overeenkomstig de bijlage, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 De door de aanvrager in te dienen aanvraag is in de Nederlandse taal gesteld en is aangeduid als origineel exemplaar. Dit exemplaar wordt ondertekend door de aanvrager.

 • 4 De aanvraag omvat zeven als zodanig aangeduide afschriften van het origineel exemplaar, bedoeld in het derde lid.

 • 5 Indien er verschillen bestaan tussen het origineel exemplaar, bedoeld in het derde lid, en de afschriften, bedoeld in het vierde lid, is het origineel exemplaar van de aanvraag bindend.

 • 6 De aanvrager informeert de minister onmiddellijk over de wijzigingen met betrekking tot de gegevens en bescheiden, bedoeld in het eerste lid, die na indiening van de aanvraag plaatsvinden.

Artikel 7. (indienen aanvraag)

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Elke aanvrager dient slechts één aanvraag in.

 • 2 De aanvraag wordt uiterlijk 28 september 2001, om 14.00 uur ontvangen.

 • 3 Indien de aanvraag via de post wordt verzonden, wordt deze als volgt geadresseerd:

  De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

  p/a mevrouw mr. W.H.G. Kroon-Welp, notaris

  Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

  Postbus 11756

  2502 AT Den Haag

  Nederland

 • 4 Indien de aanvraag niet via de post wordt verzonden, wordt deze geadresseerd aan en afgeleverd op het volgende adres:

  De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

  p/a mevrouw mr. W.H.G. Kroon-Welp, notaris

  Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

  Koningin Julianaplein 30

  Gebouw Babylon

  Kantoren A, 5e verdieping

  Den Haag

  Nederland

 • 5 De minister bevestigt schriftelijk de ontvangst van de aanvraag.

Artikel 8. (verzoek om mondelinge toelichting aanvraag)

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Een aanvrager kan een schriftelijk verzoek indienen om zijn aanvraag mondeling toe te lichten.

Artikel 9. (niet in behandeling nemen van de aanvraag)

[Vervallen per 15-03-2013]

Indien de aanvraag niet voldoet aan een of meer van de in de artikelen 4 en 7 gestelde eisen, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Artikel 10. (herstel verzuim)

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Indien de aanvraag niet voldoet aan een of meer van de in artikel 6 gestelde eisen, stelt de minister de aanvrager in de gelegenheid het verzuim binnen een week te herstellen.

 • 2 Indien het verzuim, bedoeld in het eerste lid, binnen de termijn, bedoeld in het eerste lid, niet is hersteld, of de aanvraag ook na herstel niet voldoet aan een of meer van de in artikel 6 gestelde eisen, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Artikel 11. (formele toetsing toelating tot vergelijkende toets)

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 De Minister van Verkeer en Waterstaat deelt de aanvrager binnen twee weken na de datum, bedoeld in artikel 7, tweede lid, schriftelijk mee of zijn aanvraag in behandeling wordt genomen.

 • 2 Indien is voldaan aan de in de artikelen 4, 6 en 7 gestelde eisen, wordt de aanvrager getoetst aan de eisen, bedoeld in artikel 12.

Artikel 12. (materiele toetsing toelating tot vergelijkende toets)

[Vervallen per 15-03-2013]

Een aanvrager voldoet aan de volgende eisen:

 • a. wat betreft rechtsvorm van de aanvrager:

  de aanvrager is een rechtspersoon, opgericht in overeenstemming met het recht van een van de lidstaten van de Europese Unie of een van de overige lidstaten van de Europese Economische Ruimte, en heeft zijn statutaire hoofdzetel, zijn hoofdbestuur of zijn hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte;

 • b. wat betreft de financiële positie van de aanvrager:

  • de aanvrager verkeert niet in staat van faillissement, noch is een verzoek tot faillietverklaring van de aanvrager ingediend;

  • de aanvrager is geen surseance van betaling verleend, noch is ten aanzien van de aanvrager surseance van betaling aangevraagd;

  • er is geen beslag gelegd op een of meer bedrijfsmiddelen van de aanvrager;

  • de aanvrager kan aantoonbaar beschikken over voldoende financiële middelen ten behoeve van de ingebruikneming van de frequenties;

 • c. wat betreft de kennis en ervaring van de aanvrager:

  • de aanvrager beschikt aantoonbaar over kennis van en ervaring met de aanleg van een infrastructuur voor televisieomroep;

  • de aanvrager beschikt aantoonbaar over kennis van en ervaring met de instandhouding en exploitatie van een infrastructuur voor televisieomroep, waarbij deze ervaring ten minste een aaneengesloten periode van één jaar beslaat en voortduurt op het moment van de vergelijkende toets;

  • de aanvrager beschikt aantoonbaar over specifieke kennis van en ervaring met de aanleg, instandhouding en exploitatie van een infrastructuur voor aardse televisieomroep ten behoeve van het leveren van diensten gebaseerd op de DVB-T-standaard ETSI EN 300 744, waarbij deze kennis en ervaring ook verkregen of opgedaan mag zijn door middel van voldoende grootschalige technische experimenten met en onderzoek naar DVB-T;

  • de aanvrager beschikt aantoonbaar over kennis van de Nederlandse markt voor de doorgifte van televisiesignalen;

 • d. wat betreft de technische middelen:

  de aanvrager beschikt aantoonbaar over de technische middelen die hem in staat stellen een infrastructuur voor DVB-T in Nederland aan te leggen, in stand te houden en te exploiteren.

Artikel 13. (beslissing omtrent toelating tot vergelijkende toets)

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 2 Indien uit de aanvraag blijkt dat is voldaan aan de eisen, bedoeld in artikel 12, stelt de Minister van Verkeer en Waterstaat de aanvrager hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte.

 • 3 Indien uit de aanvraag blijkt dat niet is voldaan aan de eisen, bedoeld in artikel 12, wijst de Minister van Verkeer en Waterstaat de aanvraag af en stelt de aanvrager van deze afwijzing onverwijld schriftelijk op de hoogte.

Artikel 14. (wel of geen toepassing vergelijkende toets)

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Indien slechts een aanvrager voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 12, verleent de Minister van Verkeer en Waterstaat de vergunning voor DVB-T aan de aanvrager zonder toepassing van een vergelijkende toets.

 • 2 Indien meer dan een aanvrager voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 12, worden de aanvragen van deze aanvragers beoordeeld in een vergelijkende toets aan de hand van de criteria, bedoeld in artikel 16.

Artikel 15. (mondelinge toelichting op aanvraag door aanvrager)

[Vervallen per 15-03-2013]

Indien artikel 14, tweede lid, wordt toegepast en een aanvrager het verzoek, bedoeld in artikel 8, heeft gedaan, stelt de minister hem daartoe binnen vijf weken na de datum, bedoeld in artikel 7, tweede lid, in de gelegenheid.

Artikel 16. (criteria vergelijkende toets)

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Bij de uitvoering van de vergelijkende toets worden de bedrijfsplannen, bedoeld in de bij deze regeling behorende bijlage, van de aanvragers onderling vergeleken en wordt getoetst aan de hand van de volgende criteria:

  • a. de concurrentiekracht van het aanbod van televisieprogramma's van de aanvrager ten opzichte van het aanbod van televisieprogramma's die via omroepnetwerken worden uitgezonden,

  • b. de plannen voor nieuwe diensten,

  • c. de aanpak van het interferentieprobleem,

  • d. de plannen voor de ingebruikname van de multiplexen,

  • e. de maatregelen ter bevordering van een open toegang tot de infrastructuur voor DVB-T,

  • f. de technische samenwerking met de publieke omroep, en

  • g. de plannen om aan te sluiten bij de Europese standaardisering van de ontvangers.

 • 2 Bij de toetsing aan het criterium, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt nagegaan:

  • a. of het aanbod van televisieprogramma's van de aanvrager naar verwachting een breed publiek zal aanspreken, en

  • b. of de tarieven voor het aanbod van televisieprogramma's van de aanvrager een gunstige prijs/kwaliteitsverhouding hebben ten opzichte van de tarieven voor het aanbod van televisieprogramma's die via omroepnetwerken worden uitgezonden.

Artikel 17. (aanvulling aanvraag op verzoek minister)

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 De minister kan in het kader van de uitvoering van de vergelijkende toets de aanvrager om nadere gegevens en bescheiden verzoeken, die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn.

 • 2 De nadere gegevens en bescheiden, bedoeld in het eerste lid, kunnen slechts betrekking hebben op de criteria bedoeld in artikel 16.

Artikel 18. (vergunningverlening)

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1 Nadat de vergelijkende toets heeft plaatsgevonden maakt de minister aan de aanvrager die het best voldoet aan de criteria, bedoeld in artikel 16, bekend, dat hij voornemens is hem voor te dragen aan de Minister van Verkeer en Waterstaat als degene die in aanmerking komt voor de vergunning voor DVB-T.

 • 2 De minister stelt de aanvrager, bedoeld in het eerste lid, niet eerder in kennis van het voornemen, bedoeld in het eerste lid, dan nadat ten minste vier weken zijn verstreken na de datum van verzending van de schriftelijke kennisgevingen, bedoeld in artikel 13, tweede en derde lid.

 • 3 De aanvrager, bedoeld in het eerste lid, geeft binnen een termijn van een week aan of hij de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen aanvaardt.

 • 4 Indien de aanvrager, bedoeld in het eerste lid, de vergunning aanvaardt, wordt de vergunning op voordracht van de minister door de Minister van Verkeer en Waterstaat aan hem verleend.

 • 5 Indien de aanvrager, bedoeld in het eerste lid, de vergunning niet aanvaardt, wordt de procedure bedoeld in het eerste tot en met vierde lid overeenkomstig toegepast op de eerstvolgende aanvrager die na de aanvrager die de vergunning niet aanvaardt, het best voldoet aan de criteria, bedoeld in artikel 16, en zonodig herhaald totdat een aanvrager de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wel aanvaardt.

 • 6 Nadat de vergunning aan de aanvrager is verleend, wijst de Minister van Verkeer en Waterstaat de overige aanvragen af.

Artikel 19. (inwerkingtreding)

[Vervallen per 15-03-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 20. (citeertitel)

[Vervallen per 15-03-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvraag vergunning en uitvoering vergelijkende toets DVB-T.

Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

F. van der Ploeg

Bijlage bij de Regeling aanvraag vergunning en uitvoering vergelijkende toets DVB-T

[Vervallen per 15-03-2013]

A. Informatie over de aanvrager

[Vervallen per 15-03-2013]

A. 1. Algemeen

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1. Naam van de aanvrager;

 • 2. Rechtsvorm van de aanvrager;

 • 3. Vestigingsplaats van de aanvrager en, als deze niet dezelfde zijn, de statutaire zetel en de zetel van het hoofdbestuur;

 • 4. Beschrijving van het doel en van de feitelijke werkzaamheden van de aanvrager en zijn aandeelhouders;

 • 5. Statuten;

 • 6. Een lijst van degenen die bevoegd zijn de aanvrager rechtsgeldig te vertegenwoordigen, met daarbij vermeld de beperkingen die eventueel met betrekking tot de vertegenwoordigingsbevoegdheid gelden;

 • 7. Een document waaruit blijkt dat de aanvrager gerechtigd is de aanvraag te ondertekenen;

 • 8. De regelingen voor externe aansprakelijkheid van bij de aanvrager betrokkenen, zoals aandeelhouders en bestuurders, voor daden van de aanvrager, alsmede bijzondere afspraken tussen de aandeelhouders, voor zover deze afwijken van de wettelijke regeling;

 • 9. Een bedrijfsplan, waarin de voorgenomen activiteiten met betrekking tot DVB-T zo volledig mogelijk staan beschreven.

A. 2. Eigendomsverhoudingen

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1. Beschrijving van de grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen, zoals gewone, preferente, converteerbare of prioriteitsaandelen, en de verdeling over de aandeelhouders;

 • 2. Beschrijving van de zeggenschapsverhoudingen en van alle overeenkomsten die deze verhoudingen beïnvloeden.

A. 3. Overeenkomsten met derden

[Vervallen per 15-03-2013]

Alle bestaande en voorgenomen strategische overeenkomsten met derden worden genoemd en beschreven.

A. 4. Schriftelijke verklaringen omtrent de juistheid der gegevens

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1. De informatie over de aanvrager gaat vergezeld van schriftelijke verklaringen omtrent de juistheid en de volledigheid van de door de aanvrager verstrekte gegevens, bedoeld onder A. 1, A. 2 en A. 3, verstrekt door een in Nederland gevestigde onafhankelijke advocaat;

 • 2. Uit de bedoelde schriftelijke verklaringen onder A. 4.1 blijkt tevens dat:

  • a. de aanvrager niet in staat van faillissement verkeert, noch een verzoek tot faillietverklaring van de aanvrager is ingediend,

  • b. ten aanzien van de aanvrager geen surseance van betaling is aangevraagd, noch aan de aanvrager surseance van betaling is verleend,

  • c. geen beslag is gelegd op een of meer bedrijfsmiddelen van de aanvrager.

B. Financiële positie van de aanvrager

[Vervallen per 15-03-2013]

Een overzicht van de financiële middelen waarover de aanvrager kan beschikken en een beschrijving waaruit blijkt dat de aanvrager kan voldoen aan de eisen ten aanzien van de ingebruikneming van frequenties.

C. Kennis en ervaring

[Vervallen per 15-03-2013]

 • 1. Een beschrijving van de kennis en ervaring met de aanleg van een infrastructuur voor televisieomroep;

 • 2. Een beschrijving van de kennis en ervaring met de instandhouding en exploitatie van een infrastructuur voor televisieomroep, waarbij deze ervaring ten minste een aaneengesloten periode van één jaar beslaat en voortduurt op het moment van de vergelijkende toets;

 • 3. Een beschrijving van de specifieke kennis en ervaring met de aanleg, instandhouding en exploitatie van een infrastructuur voor aardse televisieomroep ten behoeve van het leveren van diensten gebaseerd op de DVB-T-standaard ETSI EN 300 744, waarbij deze kennis en ervaring ook verkregen of opgedaan mag zijn middels voldoende grootschalige technische experimenten met en onderzoek naar DVB-T;

 • 4. Een beschrijving van de kennis van de Nederlandse markt voor de doorgifte van televisiesignalen.

D. Technische middelen

[Vervallen per 15-03-2013]

Een beschrijving van de technische middelen die de aanvrager in staat stellen een infrastructuur voor DVB-T in Nederland aan te leggen, in stand te houden en te exploiteren.

Terug naar begin van de pagina