Instellingsbesluit Commissie Metamorfoze

[Regeling vervallen per 01-04-2021.]
Geraadpleegd op 09-06-2023.
Geldend van 03-06-2001 t/m 31-03-2021

Instellingsbesluit Commissie Metamorfoze

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Besluit:

Artikel 1. Instelling

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

Er is een Commissie Metamorfoze, hierna te noemen de commissie.

Artikel 2. Taak

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

 • 1 De commissie adviseert de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, hierna de minister, over de uitvoering van het conserveringsbeleid inzake papieren materialen in bibliotheken.

 • 2 De commissie verricht haar werkzaamheden binnen het kader van het Nationaal programma voor de conservering van bibliotheekmaterialen (Metamorfoze) door de Koninklijke Bibliotheek vast te stellen beleidsplan 2001-2004. Het beleidsplan behoeft de instemming van de minister.

  Tot de werkzaamheden behoren in ieder geval de volgende taken:

  • a. het geven van een oordeel over het jaarlijkse activiteitenplan van het Bureau Conservering Bibliotheekmateriaal en de daarin opgenomen lijst van conserveringsprojecten;

  • b. het geven van een oordeel over de toepassing van het selectiescenario;

  • c. het geven van een oordeel over de opzet en uitvoering van het conserveringsprogramma alsmede over de evaluatie van het programma.

 • 3 De commissie adviseert op eigen gezag en deskundigheid over gevallen, waarin niet voorzien wordt door het Nationaal programma voor de conservering van bibliotheekmaterialen.

Artikel 3. Samenstelling

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

 • 1 De commissie bestaat uit de volgende onafhankelijke deskundigen:

  prof. dr. P.J.D. Drenth, tevens voorzitter;

  prof. dr. J.M.H.J. Hemels;

  prof. dr. P.G.J. Hoftijzer;

  mevr. A.K. Skolnik-Kooiman (met ingang van 1 januari 2002);

  prof. dr. L. Leertouwer;

  drs. P. Maarschalkerweerd;

  mevrouw prof. dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen.

 • 2 Drs. H.J. Jansen wordt benoemd tot secretaris van de commissie. De secretaris is geen lid van de commissie.

Artikel 4. Ondersteuning

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

De commissie wordt voor haar werkzaamheden ondersteund door het Bureau voor de Conservering van Bibliotheekmaterialen, dat is ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek.

Artikel 5. Werkwijze

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

De commissie regelt haar eigen werkwijze.

Artikel 6. Financiële aspecten

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

De leden en de voorzitter van de commissie ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen en overige bijeenkomsten vacatiegelden overeenkomstig het Vacatiegeldenbesluit 1988. Voorts ontvangen zij voor hun werkzaamheden vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland.

Artikel 7. Openbaarheid

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

Met betrekking tot de commissie is artikel 9 van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing.

Artikel 8. Archiefbescheiden

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

De achiefbescheiden van de commissie worden bij opheffing van de commissie overgedragen aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Artikel 9. Opheffing

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

De commissie wordt van rechtswege ontbonden met ingang van 1 januari 2005, tenzij voor die datum door de minister een ander tijdstip wordt vastgesteld.

Artikel 10. Intrekking

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

Het besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 3 december 1997, kenmerk MLB/LB/1997/36.958 en het besluit de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 8 januari 2001, kenmerk MLB/LB/51.671 worden ingetrokken.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Artikel 12. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-04-2021]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie Metamorfoze

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Naar boven