Aanspraken op de stichting Goodwillfonds voor Huisartsen

[Regeling vervallen per 24-12-2006.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 23-12-2006

Aanspraken op de stichting Goodwillfonds voor Huisartsen

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

1. Inleiding

[Vervallen per 24-12-2006]

Op 18 maart 1985 is door de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Staatssecretaris van Economische Zaken enerzijds en de Landelijke Huisartsen Vereniging anderzijds een Convenant bekrachtigd. Hierin is onder andere geregeld dat de goodwillvergoeding bij praktijkoverdracht door huisartsen moet worden afgeschaft, waartegenover de componenten beroepsrisico en rente geïnvesteerd vermogen uit het tarief zullen worden geëlimineerd.

Per 1 januari 1987 is een regeling ter uitvoering van het Convenant in werking getreden zodat huisartsen vanaf dat moment bij gehele of gedeeltelijke overdracht van hun praktijk geen vergoeding voor goodwill mogen bedingen. Per dezelfde datum hebben de huisartsbegunstigden een aanspraak op de Stichting Goodwillfonds voor Huisartsen (hierna: de Stichting) gekregen. In het door de Stichting vastgestelde reglement van 19 december 1986 worden in afdeling 2 de begunstigden aangeduid (zie bijlage A).

Tussen de Stichting en de begunstigde wordt een overeenkomst gesloten omtrent de omvang van de aanspraak (zie bijlage B). De grootte van de aanspraak wordt berekend per 1 januari 1987 en is gebaseerd op een aantal factoren zoals abonnementshonorering ziekenfondsen, honorarium particuliere patiënten en verrichte bevallingen in de praktijkuitoefening van voorbije jaren.

De aanspraak zal tot uitkering komen bij gehele of gedeeltelijke praktijkbeëindiging (bij gedeeltelijke praktijkbeëindiging: naar evenredigheid). Door middel van een wijziging van het reglement van de Stichting d.d. 22 november 2000 wordt de aanspraak in ieder geval opeisbaar in het jaar 2000. De wijziging is van toepassing op de huisarts (IB-ondernemer), de praktijkvennootschap en de instelling voor gezondheidszorg.

Bij praktijkbeëindiging vóór het jaar 2000 vindt de uitkering van het bedrag van de aanspraak plaats in twee gelijke termijnen met dien verstande dat de uitkering plaatsvindt in één termijn in geval van overlijden van de begunstigde.

De begunstigde die niet voor 1 januari 1977 als huisarts werkzaam was, kan bij de Stichting een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor een voorschot op de uitkering. Gedurende maximaal 10 jaren, te rekenen vanaf de datum dat de begunstigde voor het eerst als huisarts werkzaam was, kan deze jaarlijks maximaal 5% van het bedrag van de aanspraak per 1 januari 1987 uitgekeerd krijgen. Voor praktijkvennootschappen is deze regeling van overeenkomstige toepassing.

Ik keur goed dat de inspecteurs het vorenstaande fiscaal op de wijze als is omschreven in de leden 2 tot en met 9 behandelen.

2. Aanspraak

[Vervallen per 24-12-2006]

De verkrijging van de aanspraak op de Stichting Goodwillfonds voor Huisartsen per 1 januari 1987 leidt niet tot activering van de aanspraak op de balans van de belastingplichtige, en derhalve op dat tijdstip niet tot winstrealisatie. Ook de waardestijging van de aanspraak tot het moment van praktijkbeëindiging zal niet tot de winst worden gerekend. In plaats van de aanspraak zal te zijner tijd de gehele uitkering worden belast.

Indien op de balans per 31 december 1986 goodwill is geactiveerd, verkregen in verband met de overname van een huisartsenpraktijk, wordt deze balanspost volgens het tot dan toe toegepaste afschrijvingsschema in de daaropvolgende jaren ten laste van het resultaat gebracht. Versnelde afschrijving mag niet plaatsvinden.

Met ingang van 1 januari 1987 behoren tot het huisartsentarief niet meer de componenten beroepsrisico en rente geïnvesteerd vermogen. De daarmede overeenstemmende bedragen zullen in de jaren 1987 tot en met 2002 door de ziektekostenverzekeraars worden afgedragen aan de Stichting. Hierdoor wordt de winst van de belastingplichtigen niet beïnvloed.

3. Gevolgen opeisbaarheid aanspraak in 2000

[Vervallen per 24-12-2006]

Op grond van de wijziging van de reglementen van de Stichting d.d. 22 november 2000 wordt de uitkering reeds in het jaar 2000 opeisbaar. Het gevolg hiervan is dat de uitkering in het belastbaar inkomen over 2000 zal worden begrepen en wel voor de nominale waarde van de aanspraak, inclusief het rendement tot volledige uitbetaling in 2003. Met betrekking tot de belastingheffing over het inkomen 2000 zullen, ook zonder dat sprake is van praktijkbeëindiging, het bijzondere tarief ex artikel 57, eerste lid, onderdeel b, van de Wet IB 1964 alsmede (afhankelijk van de omstandigheden: het nog niet benutte deel van) de stakingsvrijstelling ex artikel 8, eerste lid, onderdeel d, van de Wet IB 1964, van toepassing zijn.

Indien de belastingplichtige in het jaar 2000 kan aantonen dat bij latere praktijkbeëindiging vanwege het ontbreken van stille reserves geen gebruik meer kan worden gemaakt van de hierboven vermelde stakingsvrijstelling, wordt de in 2000 geldende franchise toegepast, waarbij de verhoogde stakingsvrijstelling alleen dan van toepassing is indien de belastingplichtige op 31 december 2000 de 55-jarige leeftijd heeft bereikt. Bij latere praktijkbeëindiging kan de (tijdelijk verhoogde) stakingsaftrek niet van toepassing zijn, ook niet in de situatie dat nadien nog stille reserves zijn ontstaan. Om die reden dient de betrokken huisarts bij de aangifte over het jaar 2000 te verklaren dat hij in de toekomst afziet van de stakingsfaciliteiten (zowel stakingsaftrek als -vrijstelling).

Indien de belastingplichtige niet kan aantonen dat er geen stille reserves zijn, wordt op de stakingsvrijstelling f 8.000 in mindering gebracht. Van deze resterende f 8.000 kan gebruik gemaakt worden bij latere staking.

De Stichting zal begin 2001 aan de begunstigden een voorschot uitkeren teneinde hen in staat te stellen in zoverre de (nadere voorlopige) aanslag over 2000 te voldoen. De Stichting keert het restant van de aanspraak in 2003 uit en blijft dit tot 2003 rentedragend schuldig aan de begunstigden. Voor de huisarts (IB-ondernemer) behoort deze vordering op de Stichting tot het ondernemingsvermogen en het rendement op de vordering zal derhalve belast worden op basis van Hoofdstuk 3 van de Wet IB 2001. Wellicht ten overvloede merk ik op dat deze vordering voor de toepassing van paragraaf 3.2.3 (oudedagsreserve) van de Wet IB 2001 deel uitmaakt van het ondernemingsvermogen.

Voor de huisarts (IB-ondernemer) vormen de uit de Stichting beschikbaar gekomen middelen privé-vermogen. Belastingheffing hierover zal plaatsvinden op basis van Hoofdstuk 5 van de Wet IB 2001.

De onderdelen 4 tot en met 9 van dit besluit hebben slechts betekenis tot en met het belastingjaar 2000.

4. Niet-activeren

[Vervallen per 24-12-2006]

Het niet-activeren heeft tot gevolg dat de waarde van de aanspraak niet van invloed is op de fiscale oudedagsreserve ex artikel 44d en volgende van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (hierna: de Wet IB 1964).

5. Uitkering bij praktijkbeëindiging

[Vervallen per 24-12-2006]

Op de uitkeringen zijn de wettelijke bepalingen met betrekking tot de staking van de onderneming van toepassing. Dit houdt in dat in het jaar van staking de vordering (in geval van twee termijnen: tot de contante waarde) tot de stakingswinst behoort.

Bij inbreng van de onderneming in een besloten vennootschap wordt de praktijkuitoefening niet beëindigd in de zin van de overeenkomst tussen de Stichting en de begunstigde en vindt geen uitkering uit het fonds plaats. Dit neemt niet weg dat de waarde van de aanspraak wel in de stakingswinst dient te worden begrepen. De te zijner tijd te ontvangen uitkering wordt dan niet in de heffing betrokken, voor zover deze reeds bij de staking van de onderneming in aanmerking is genomen. De waarde-aangroei van de aanspraak op de Stichting wordt vervolgens volgens de normale wettelijke bepalingen in de heffing betrokken.

Indien de aanspraak tot het privé-vermogen wordt gerekend, is de aangroei van de aanspraak tot de nominale waarde en het eventueel door het fonds behaalde resultaat dat boven de nominale waarde van de aanspraak wordt uitgekeerd, belast op grond van artikel 24 van de Wet IB 1964. Dit bedrag wordt in de heffing betrokken in het jaar waarin het wordt uitgekeerd.

Indien de aanspraak op de Stichting voor de contante waarde in de besloten vennootschap wordt ingebracht wordt de waardering daarvan beheerst door goed koopmansgebruik. De jaarlijkse aangroei van de aanspraak dient ieder jaar tot de winst te worden gerekend. Met winst voortvloeiend uit de eventueel door het fonds te behalen beleggingsresultaten behoeft eerst rekening te worden gehouden vanaf het moment waarop deze voordelen ook daadwerkelijk aan de besloten vennootschap toekomen.

Ingeval van inbreng op de voet van artikel 18 van de Wet IB 1964 (de geruisloze overgang) dient de volledige eigendom van de aanspraak te worden overgedragen en wordt de waarde van de aanspraak bij de berekening van het aandelenkapitaal betrokken.

6. Praktijkassociatie

[Vervallen per 24-12-2006]

Op grond van het reglement van de Stichting vindt bij gedeeltelijke praktijkbeëindiging en bij associatie uitkering plaats van een evenredig gedeelte van het bedrag van de aanspraak. Bij associatie wordt deze evenredigheid bepaald door het aantal toetredende huisartsen dat geen begunstigde is, te delen door het terstond na die toetreding aanwezige totale aantal huisartsen dat lid is van die maatschap. Indien een maat in een huisartsenmaatschap met medeweten en instemming van de andere maten zijn aandeel in de maatschap overdraagt aan een derde, is voor de achterblijvende maten fiscaalrechtelijk geen sprake van staking van hun onderneming. De Stichting gaat evenwel uit van het civiele recht en stelt zich op het standpunt dat in deze situatie sprake is van associatie, waardoor een evenredig deel van de aanspraak opeisbaar wordt. De achterblijvende maten realiseren dan een evenredig deel van hun aanspraak terwijl fiscaal geen sprake is van staking. Op de ontvangen uitkering is het voor stakingswinst geldende bijzondere tarief van toepassing. Tevens kan een verzoek om verhoging van de mogelijke lijfrentepremie-aftrek op de voet van artikel 45a, vijfde lid, van de Wet IB 1964 worden ingewilligd in het jaar waarin de ontvangen uitkering is belast. Hierbij geldt het maximum van onderdeel a van het vijfde lid, ongeacht de leeftijd van de belastingplichtige.

Naast de reeds in het vijfde lid opgenomen verminderingen wordt dit bedrag tevens gekort met de nog op te bouwen aanspraken uit de verplichte beroepspensioenregeling voor huisartsen. Voor de nog op te bouwen pensioenaanspraken wordt uitgegaan van de gemiddelde pensioenopbouw volgens opgave van de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen over de drie jaren voorafgaande aan het jaar van associatie vermenigvuldigd met het aantal jaren dat de huisarts verwijderd is van de pensioengerechtigde leeftijd, rekening houdend met de sterftekans.

7. Voorschotten

[Vervallen per 24-12-2006]

Voorschotten op de uitkering worden in het jaar van ontvangst tot de winst gerekend en belast naar het tabeltarief.

8. Verpanding

[Vervallen per 24-12-2006]

Wellicht ten overvloede merk ik op dat het vestigen van een pandrecht ex artikel 3:236 en artikel 3:239 B.W. op de aanspraak niet als het realiseren van de aanspraak wordt aangemerkt. Zolang het volledige economische belang van de aanspraak de belastingplichtige aangaat, is er in dit verband geen aanleiding tot belastingheffing.

Indien de economische eigendom van de aanspraak wordt overgedragen, vindt echter belastingheffing plaats naar het tabeltarief van artikel 53a van de Wet IB 1964.

9. Vermogensbelasting

[Vervallen per 24-12-2006]

De niet-geactiveerde aanspraak die tot het ondernemingsvermogen behoort, behoeft voor toepassing van de Wet op de vermogensbelasting 1964 niet tot het vermogen te worden gerekend.

10. Inlichtingen

[Vervallen per 24-12-2006]

De Stichting Goodwillfonds voor Huisartsen is bereid informatie te verstrekken over de uitkeringen en de waarde van de aanspraak.

Het adres van de Stichting is postbus 345, 3430 AH Nieuwegein.

Ik merk ten slotte op dat het besluit van 3 augustus 1995, nr. DB95/1095M, hierbij is ingetrokken.

Bijlage A. Begunstigde

[Vervallen per 24-12-2006]

Artikel 2

[Vervallen per 24-12-2006]

1. Begunstigde is diegene die:

 • a. op 31 december 1985 huisarts was en op die datum als zodanig werkzaam was; én

 • b. vóór 1 april 1987 aan de Stichting tot Oprichting van een Goodwillfonds voor Huisartsen en/of aan het fonds de benodigde gegevens voor vaststelling van de aanspraak heeft verschaft; én

 • c. vóór 1 januari 1988 met het fonds een overeenkomst conform bijlage I heeft gesloten waarbij de omvang van de aanspraak van die huisarts wordt vastgesteld en waarbij die huisarts zich onder meer verbindt tot het niet bedingen in enigerlei vorm van een goodwillvergoeding ter gelegenheid van praktijkbeëinding en associatie, casu quo – indien die huisarts bij het aangaan van die overeenkomst inmiddels zijn praktijk geheel of gedeeltelijk heeft beëindigd – verklaart ter gelegenheid van zijn praktijkbeëindiging niet in enigerlei vorm een goodwillvergoeding ontvangen te hebben.

2. Begunstigde is tevens diegene die:

 • a. op 31 december 1985 huisarts was en op die datum in dienstverband van een instelling voor gezondheidszorg of een praktijkvennootschap als zodanig werkzaam was; én

 • b. vóór 1 april 1987 aan de Stichting tot Oprichting van een Goodwillfonds voor Huisartsen en/of aan het fonds de benodigde gegevens voor vaststelling van de aanspraak heeft verschaft; én

 • c. vóór 1 januari 1988 met het fonds en die instelling voor gezondheidszorg of die praktijkvennootschap een overeenkomst conform bijlage II heeft gesloten waarbij de omvang van de aanspraak wordt vastgesteld en partijen verklaren dat de aanspraak aan die huisarts toekomt en waarbij die huisarts zich verbindt tot het niet bedingen in enigerlei vorm van een goodwillvergoeding ter gelegenheid van praktijkbeëindiging en associatie, casu quo – indien die huisarts bij het aangaan van die overeenkomst inmiddels zijn praktijk geheel of gedeeltelijk heeft beëindigd – verklaart ter gelegenheid van zijn praktijkbeëindiging niet in enigerlei vorm een goodwillvergoeding ontvangen te hebben.

3. Begunstigde is voorts een instelling voor gezondheidszorg en een praktijkvennootschap indien:

 • a. op 31 december 1985 een huisarts als zodanig in dienst van die instelling voor gezondheidszorg of van die praktijkvennootschap werkzaam was; én

 • b. vóór 1 april 1987 aan de Stichting tot Oprichting van een Goodwillfonds voor Huisartsen of aan het fonds de benodigde gegevens voor vaststelling van de aanspraak zijn verschaft; én

 • c. vóór 1 januari 1988 met het fonds en die instelling voor gezondheidszorg of die praktijkvennootschap een overeenkomst conform bijlage III is gesloten waarbij de omvang van de aanspraak wordt vastgesteld en partijen verklaren dat de aanspraak aan die instelling voor gezondheidszorg of aan die praktijkvennootschap toekomt en waarbij die instelling voor gezondheidszorg zich verbindt bij indiensttreding van een huisarts niet in enigerlei vorm een vergoeding voor goodwill te zullen bedingen en verklaart sedert 31 december 1985 bij indiensttreding van een huisarts niet in enigerlei vorm een goodwillvergoeding ontvangen te hebben, dan wel die praktijkvennootschap te zamen met die huisarts zich hoofdelijk verbinden tot het niet bedingen in enigerlei vorm van een goodwillvergoeding ter gelegenheid van praktijkbeëindiging van die huisarts, casu quo – indien die huisarts bij het aangaan van die overeenkomst inmiddels zijn praktijk geheel of gedeeltelijk heeft beëindigd – verklaren ter gelegenheid van praktijkbeëindiging van die huisarts niet in enigerlei vorm een goodwillvergoeding ontvangen te hebben.

Artikel 3

[Vervallen per 24-12-2006]

Onder begunstigde worden begrepen:

 • a. de huisarts die zicht als huisarts heeft gevestigd in de periode tussen 31 december 1985 en 1 januari 1987 en die ten genoege van het fonds aantoont bij die vestiging in enigerlei vorm een vergoeding voor goodwill te hebben betaald mits door deze huisarts vóór 1 april 1987 de benodigde gegevens voor vaststelling van de aanspraak zijn verschaft en vóór 1 januari 1988 met het fonds een overeenkomst conform bijlage I is gesloten;

 • b. de rechtopvolgers onder algemene titel van de huisarts bedoeld in artikel 2, lid 1 en lid 2 en in dit artikel sub a indien door die huisarts niet vóór 1 april 1987 de benodigde gegevens voor vaststelling van de aanspraak zijn verschaft en/of vóór 1 januari 1988 een overeenkomst conform bijlage I of II is gesloten, mits door deze rechtsopvolgers vóór 1 januari 1988 deze gegevens zijn verschaft respectievelijk vóór 1 januari 1989 een overeenkomst conform bijlage IV is gesloten, waarbij onder meer de omvang van de aanspraak wordt vastgesteld en partijen verklaren aan wie de aanspraak toekomt en diegene aan wie de aanspraak toekomt verklaart dat ter gelegenheid van praktijkbeëindiging van die huisarts niet in enigerlei vorm een goodwillvergoeding is betaald.

  De bepalingen van dit reglement met betrekking tot huisartsen en begunstigden zijn op deze rechtsopvolgers onder algemene titel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, voor zover in dit reglement niet anders is bepaald of uit de tekst anders blijkt.

Artikel 4

[Vervallen per 24-12-2006]

Het bestuur is bevoegd in bepaalde gevallen of groepen van gevallen de periode waarbinnen de overeenkomsten conform bijlage I, II of III dienen te worden gesloten, te verlengen. Tot zodanige verlenging kan het bestuur slechts besluiten indien het bestuur dit ter verificatie van gegevens nodig oordeelt.

Bijlage B. Overeenkomst tussen de huisarts en de Stichting Goodwillfonds voor Huisartsen

[Vervallen per 24-12-2006]

Ondergetekenden:

1.

.............................................................

(familienaam)

 

.............................................................

(voornamen)

 

.............................................................

(geboortedatum)

 

.............................................................

(adres)

 

.............................................................

(postcode en woonplaats)

 

.............................................................

(telefoon)

– hierna te noemen: ‘de huisarts’

en

2. Stichting Goodwillfonds voor Huisartsen, gevestigd te Utrecht;

– hierna te noemen: ‘het fonds’;

komen overeen als volgt:

1. Definities

[Vervallen per 24-12-2006]

1.1. De definities van artikel 1 van het Reglement regelende de uitkeringsaanspraken op het Goodwillfonds voor Huisartsen – hierna te noemen: ‘het Reglement’ – gelden ook in deze overeenkomst.

2. Omvang aanspraak

[Vervallen per 24-12-2006]

2.1. De huisarts verkrijgt bij ondertekening van deze overeenkomst een aanspraak jegens het fonds tot het verkrijgen van een uitkering in een of meer termijnen, onder de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst en van het Reglement zoals dat thans luidt of na wijziging zal luiden.

2.2. De omvang van de aanspraak bedraagt per (datum ingang regeling) f .............. ( .............. gulden) en derhalve, op basis van artikel 9 van het Reglement, per 1 januari .... (jaar ondertekening overeenkomst) f ............. (............... gulden).

3. Verplichtingen van de huisarts

[Vervallen per 24-12-2006]

3.1. De huisarts verbindt zich jegens het fonds om ter gelegenheid van praktijkbeëindiging en associatie niet in enigerlei vorm een vergoeding voor goodwill te zullen bedingen.

Indien de huisarts bij de ondertekening van deze overeenkomst zijn praktijk geheel of gedeeltelijk heeft beëindigd en uit hoofde daarvan na het sluiten van deze overeenkomst een verzoek tot gehele of gedeeltelijke uitkering van zijn aanspraak aan het fonds zal doen, garandeert de huisarts ter gelegenheid van die gehele of gedeeltelijke praktijkbeëindiging niet in enerlei vorm een vergoeding voor goodwill ontvangen te hebben.

3.2. De huisarts verbindt zich jegens het fonds om aan het fonds al zodanige gegevens te verschaffen als het fonds voor het bepalen van de aanvang van het moment van uitkering en de wijze van uitkering zal verlangen; de huisarts zal op verzoek van het fonds de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens garanderen.

3.3. Nadat ter verkrijging van de uitkering van de aanspraak aan het fonds ter kennis is gebracht dat de praktijk geheel of gedeeltelijk is beëindigd, zal de huisarts zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het fonds zijn praktijk voor zover beëindigd niet geheel of gedeeltelijk hervatten. Het fonds is bevoegd bij het verlenen van bedoelde toestemming nadere voorwaarden te stellen waaronder gehele of gedeeltelijke restitutie van reeds uitgekeerde bedragen.

3.4. De huisarts garandeert het fonds de juistheid en volledigheid van alle gegevens die door of namens de huisarts zijn verstrekt aan het fonds en/of aan de Stichting tot Oprichting van een Goodwillfonds voor Huisartsen.

3.5. De huisarts is verplicht wijzigingen in zijn adres aan het fonds op te geven, zolang de aanspraak nog niet volledig is uitgekeerd.

4. Verplichtingen van het fonds

[Vervallen per 24-12-2006]

4.1. Het fonds keert aan de gerechtigde het bedrag van de aanspraak uit onder de voorwaarden en bepalingen zoals in het Reglement is bepaald.

4.2. Het fonds brengt de gerechtigde jaarlijks op de hoogte van de omvang van de aanspraak per 1 januari van dat jaar.

4.3. Het fonds brengt de huisarts op de hoogte van volledige uitkering van het (restant van) het bedrag van de aanspraak.

5. Wanprestatie

[Vervallen per 24-12-2006]

5.1. Het fonds is niet gehouden tot enige uitkering uit hoofde van de aanspraak indien de huisarts nalatig is in de nakoming van een of meer van de verplichtingen jegens het fonds genoemd in artikel 3, leden 1 tot en met 4. Hetgeen reeds uit hoofde van de aanspraak is uitgekeerd dient op eerste vordering van het fonds onverwijld door de gerechtigde te worden terugbetaald.

5.2. Indien de huisarts nalatig is in de nakoming van een of meer verplichtingen jegens het fonds genoemd in artikel 3, leden 1 tot en met 4 is de huisarts aan het fonds een direct opeisbare boete verschuldigd van 10% van de omvang van de aanspraak op het moment van die nalatigheid.

5.3. Ingeval van nalatigheid van de huisarts in de nakoming van enige verplichting jegens het fonds is de huisarts verplicht tot vergoeding van de schade; een eventueel verschuldigde boete strekt in mindering van het bedrag van de schadevergoeding.

6. Geschillen

[Vervallen per 24-12-2006]

6.1. Geschillen ten aanzien van de toepassing van de statuten van het fonds, van deze overeenkomst of van het Reglement zullen worden beslecht door de geschillencommissie overeenkomstig het geschillenreglement als bedoeld in artikel 15 van de statuten van het fonds.

Aldus in tweevoud getekend te

en te Nieuwegein op

1.

...............................................................

2.

...............................................................

Stichting Goodwillfonds voor Huisartsen

Terug naar begin van de pagina