Vergoedingenregeling leden Adviesraad internationale vraagstukken

Geldend van 01-04-2004 t/m heden

Vergoedingenregeling leden Adviesraad internationale vraagstukken

Artikel 1

De voorzitter van de Adviesraad internationale vraagstukken en de voorzitters van de permanente commissies ontvangen een vaste vergoeding overeenkomstig schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met inachtneming van een deeltijdfactor van 0,2441.

Artikel 2

De ondervoorzitters van de permanente commissies ontvangen een vaste vergoeding overeenkomstig schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met inachtneming van een deeltijdfactor van 0,1098.

Artikel 3

De voorzitters van de werkgroepen uit de permanente commissies ontvangen een vergoeding van € 235 per vergadering.

Artikel 5

De leden van de Adviesraad internationale vraagstukken die niet op grond van de artikelen 1 of 2 voor een vergoeding in aanmerking komen, ontvangen een vaste vergoeding overeenkomstig schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met inachtneming van een deeltijdfactor van 0,09.

Artikel 6

In afwijking van de artikelen 1 tot en met 4, bedraagt de hoogte van de vergoedingen, bedoeld in deze artikelen, voor het jaar 1998 € 20.420,11, € 9075,60, € 181,51 onderscheidenlijk € 90,76. De vergoedingen voor de jaren 1999 en 2000 worden vastgesteld door de vergoedingen van het daaraan voorafgaande jaar te verhogen met het door de Minister van Financiën vastgestelde inflatie-indexcijfer van het jaar waarop de vergoeding betrekking heeft.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. De artikelen 1 tot en met 5 werken terug tot en met 1 januari 2001. Artikel 6 werkt terug tot en met 1 januari 1998.

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling leden Adviesraad internationale vraagstukken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina