Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geraadpleegd op 31-01-2023.
Geldend van 15-03-2006 t/m 11-09-2007

Besluit van 16 februari 2001 tot regeling van de doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen voor de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2002 (Interim-besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 november 2000, nr. EB2000/97915, gedaan mede namens Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Brandweerwet 1985, artikel 19, tweede lid, van de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen;

De Raad van State gehoord (advies van 18 januari 2001, nr. W04.00.0570/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 31 januari 2001, nr. EB2001/53045, uitgebracht mede namens Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

§ 2. Verdeelsystematiek

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

 • 1 Onze Minister stelt, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), jaarlijks uiterlijk op 1 oktober voor het eerstvolgende jaar de bedragen vast, die als basisbedrag en als variabel bedrag 1 en 2 worden verdeeld over respectievelijk de regionale brandweren en de GHOR-besturen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Onze Minister stelt de jaarlijkse bijdrage aan een regionale brandweer als volgt vast:

basisbedrag x aantal inwoners van de brandweerregio + variabel bedrag 1

aantal inwoners per gebied

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Onze Minister stelt de jaarlijkse bijdrage aan een GHOR-bestuur als volgt vast:

basisbedrag x aantal inwoners van de GHOR-regio + variabel bedrag 2

aantal inwoners per gebied

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Indien een brandweerregio of een GHOR-regio zich over meer dan één gebied uitstrekt, wordt het bedrag overeenkomstig deartikelen 3 en 4 verdeeld, met dien verstande dat de betreffende basisbedragen naar evenredigheid van het inwoneraantal van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten in de onderscheiden gebieden worden verdeeld.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

 • 1 In verband met de bekostiging van functionarissen, belast met de uitvoering van de taken in het kader van de voorbereiding op de bestrijding van rampen en zware ongevallen voortvloeiend uit de paragrafen 3 en 4 van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 en van hun ondersteuning:

  • a. ontvangt de Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond jaarlijks een bedrag van € 195.125,49;

  • b. ontvangen de Regionale Brandweer Amsterdam en Omstreken, de Sector Veiligheid Noord- en Midden-Limburg, de Hulpverleningsdienst Groningen en de Regionale Brandweer Zeeland jaarlijks een bedrag van € 100.739,20.

 • 2 In verband met de bestrijding van rampen en zware ongevallen op de Schelde/Rijnverbinding en de voorbereiding daarop ontvangt de Veiligheidsregio Brandweer Midden- en West Brabant jaarlijks een bedrag van € 151.579,42.

 • 3 In verband met de instandhouding van blusboten ontvangt de Hulpverleningsdienst Gelderland-Zuid jaarlijks een bedrag van € 104.369,45 en de Regio Zuid-Holland Zuid een bedrag van € 102.100,55.

 • 4 In verband met extra voorzieningen voor de Waddeneilanden ontvangt de Regionale Brandweer/Centrale Post Ambulancevervoer Fryslân jaarlijks een bedrag van € 38.117,54, de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Fryslân een bedrag van € 110.722,37 en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een bedrag van € 27.680,59.

 • 5 Over de inzet van de in het eerste lid bedoelde functionarissen en hun ondersteuning worden afspraken gemaakt met de besturen van de omliggende regionale brandweren, zoals neergelegd in de bij dit besluit behorende bijlage 2, en met de besturen van de in de desbetreffende regio’s gelegen gemeenten.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Onze Minister kan aan een regionale brandweer of een GHOR-bestuur een incidentele bijdrage verstrekken.

§ 3. Betaalbaarstelling, besteding en verantwoording

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

De betaling van de ingevolge paragraaf 2 berekende bijdrage vindt plaats in vier gelijke termijnen op 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Het bestuur van de regionale brandweer en het GHOR-bestuur besteden de bijdrage aan de uitvoering van taken die hen op grond van de Brandweerwet 1985 en de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen zijn toegekend.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Het bestuur van de regionale brandweer en het GHOR-bestuur zenden de vastgestelde jaarrekening, het jaarverslag, alsmede de verklaring van de accountant en diens verslag van bevindingen, binnen twee weken na vaststelling, maar uiterlijk vóór 1 oktober van het jaar, volgend op het begrotingsjaar, aan Onze Minister.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

 • 2 Indien de accountant een afkeurende verklaring of een verklaring met beperking of oordeelsonthouding heeft gegeven, kan Onze Minister de bijdrage voor een volgend jaar verminderen.

§ 4. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen wordt ingetrokken.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en, werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 februari 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. M. de Vries

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de achtste maart 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Bijlage 1

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Behorende bij de artikelen 3 en 4 van het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen

Tabel A. Brandweer

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Het totale variabele bedrag wordt over de structuurkenmerken verdeeld als volgt:

Structuurkenmerk

Betekenis

% van het totale variabele bedrag

Vindplaats structuurkenmerk in bijlage 2 van het Besluit financiële verhouding 2001

inwo

aantal inwoners

27%

tabelnummer 2

meerkernigheid

aantal kernen op basis van zijdelings aaneengesloten rastervierkanten met minimaal 25 adressen

5%

tabelnummer 36

opptot

totale oppervlakte van gemeente land en binnenwater in hectaren (Jabiwa) + oppervlakte buitenwater (buiwa) in hectaren

5%

tabelnummers 16, 19 en 20

woonruim

aantal woonruimten

27%

tabelnummer 24

oppbeb

oppervlakte van de bebouwing in hectaren

24%

tabelnummer 23

kpreg

regionaal klantenpotentieel

5%

tabelnummer 14

oad

omgevingsadressendichtheid* woonruimten

4%

tabelnummer 32

histkrn

oppervlakte historische kern in hectaren

3%

tabelnummer 27

Het variabele bedrag per brandweerregio wordt berekend als volgt, waarbij het gaat om het aantal per structuurkenmerk per brandweerregio:

(gewicht * inwo) + (gewicht * kernen) + (gewicht * opptot) + (gewicht * woonruim) + (gewicht * oppbep) + (gewicht * kpreg) + (gewicht * oad) + (gewicht * histkrn)

Het gewicht (in guldens, per eenheid afgerond op centen) wordt berekend als volgt:

het totale bedrag per structuurkenmerk gedeeld door het totale aantal eenheden per structuurkenmerk in Nederland.

Tabel B. GHOR

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Het totale variabele bedrag wordt over de structuurkenmerken verdeeld als volgt:

Structuurkenmerk

Be tekenis

% van het totale variabele bedrag

Vindplaats structuurkenmerk in bijlage 2 van het Besluit financiële verhouding 2001

inwo

aantal inwoners

37%

tabelnummer 2

woonruim

aantal woonruimten

36%

tabelnummer 24

oppbeb

oppervlakte van de bebouwing in hectaren

27%

tabelnummer 23

Het variabele bedrag per GHOR-regio wordt berekend als volgt, waarbij het gaat om het aantal eenheden per structuurkenmerk per GHOR-regio:

(gewicht * inwo) + (gewicht * woonruim) + (gewicht * oppbeb)

Het gewicht (in guldens, per eenheid afgerond op centen) wordt berekend als volgt:

het totale bedrag per structuurkenmerk gedeeld door het totale aantal eenheden per structuurkenmerk in Nederland.

Bijlage 2

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Behorende bij artikel 6, vijfde lid, van het Interim-Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen

Cluster Noord-Oost

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

ca. 17 VR-bedrijven

 • Groningen

  • Hulpverleningsdienst Groningen (*)

 • Friesland

  • Regionale Brandweer Fryslân

 • Drenthe

  • Regionale Brandweer Drenthe

 • Overijssel

  • Hulpverleningsdienst Regio Twente

  • Brandweer Regio IJssel-Vecht

 • Flevoland

  • Hulpverleningsdienst Flevoland

Cluster Zuid-Oost

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

ca. 19 VR-bedrijven

 • Limburg

  • Sector Veiligheid Noord- en Midden-Limburg

  • Veiligheidsregio Zuid-Limburg

 • Gelderland

  • Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

  • Hulpverleningsdienst Gelderland Zuid

  • Hulpverleningsdienst Gelderland Zuid

 • Noord-Brabant

  • Veiligheidsregio West en Midden-Brabant

  • Hulpverleningsdienst Brabant Noord

  • Hulpverleningsregio Zuidoost Brabant

Cluster Noord-West

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

ca. 22 VR-bedrijven

 • Noord-Holland

  • Regionale Brandweer Amsterdam e.o.*

  • Regionale Brandweerorganisatie in het Gooi en de

 • Vechtstreek

  • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

 • Noord-Kennemerland

  • Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland

  • Regionale Brandweer Noord-Holland Noord

  • Hulpverleningsdienst Kennemerland

 • Utrecht

  • Regionale Brandweer Utrechts Land

 • Zuid-Holland

  • Hulpverleningsregio Haaglanden

  • Regionale Brandweer Hollands-Midden

Cluster West

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

ca. 55 VR-bedrijven

 • Zuid-Holland

  • Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond*

  • Regio Zuid-Holland Zuid

Cluster Zuid-West

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

ca. 14 VR-bedrijven

 • Zeeland

  • Regionale Brandweer Zeeland*

 • Noord-Brabant

  • Regionale Brandweer West en Midden-Brabant

Naar boven