Besluit financiële verhouding 2001

Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2012

Besluit van 2 februari 2001, houdende regels inzake de financiële verhouding tussen het Rijk en de provincies en het Rijk en de gemeenten (Besluit financiële verhouding 2001)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Staatssecretaris van Financiën van 23 oktober 2000, nr. FO2000/U89578, directoraat-generaal Openbaar Bestuur/BFO.

Gelet op de artikelen 8, derde lid, en 22 van de Financiële-verhoudingswet;

De Raad van State gehoord (advies van 14 december 2000, nr. WO4.00.0505/1)

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 januari 2001 (FO2001/U50552), uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. de wet: de Financiële-verhoudingswet;

 • b. het CBS: het Centraal bureau voor de statistiek;

 • c. de uitkeringsfactor: het quotiënt van het voor de algemene uitkeringen beschikbare bedrag en de som van de uitkeringsbases, bedoeld in artikel 11 van de wet;

 • d. rastervierkanten: vierkanten van 500 bij 500 meter, zoals deze worden gebruikt in het geografisch basisregister van het CBS;

 • e. omgevingsadressendichtheid van een adres: het aantal adressen in de omgeving van het adres, gedeeld door het oppervlak in vierkante kilometers van de omgeving. De omgeving van een adres wordt gevormd door het rastervierkant, waarin het adres is gelegen en de twaalf meest nabij gelegen rastervierkanten;

 • f. woonkern: een verzameling rastervierkanten die ieder 25 adressen of meer omvatten, en een aaneengesloten gebied binnen een gemeente vormen. Indien de verzameling meer dan één rastervierkant bevat zijn de rastervierkanten tenminste met één zijde aan elkaar gesloten.

Hoofdstuk 2. Het provinciefonds en het gemeentefonds

Paragraaf 2.1. Algemene bepalingen inzake de algemene uitkering uit het provinciefonds en het gemeentefonds

Artikel 2

Vóór 1 juli van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar geven Onze Ministers aan gedeputeerde staten en de colleges van burgemeester en wethouders kennis van:

 • a. de verwachte bedragen per eenheid over het uitkeringsjaar;

 • b. de verwachte uitkeringsfactor over het uitkeringsjaar;

 • c. de verwachte ontwikkeling van de uitkeringsfactor over de vier jaren na het uitkeringsjaar.

Artikel 3

 • 1 Bij de verdeling van het voor de algemene uitkeringen aan de provincies beschikbare bedrag worden de verdeelmaatstaven gehanteerd die zijn omschreven in bijlage 1 bij dit besluit.

 • 2 Bij de verdeling van het voor de algemene uitkeringen aan de gemeenten beschikbare bedrag worden de verdeelmaatstaven gehanteerd die zijn omschreven in bijlage 2 bij dit besluit.

 • 3 Bij de vaststelling van de algemene uitkering aan een provincie of gemeente stellen Onze Ministers zo nodig het aantal eenheden per verdeelmaatstaf vast. Voor zover in bijlage 1 en bijlage 2 bij een verdeelmaatstaf een bron is vermeld, kunnen Onze Ministers het aantal eenheden ontlenen aan een opgave van het vermelde orgaan of de vermelde instantie.

 • 4 De vaststelling van het aantal eenheden per verdeelmaatstaf voor een provincie of gemeente geschiedt naar de toestand op 1 januari van het uitkeringsjaar waarover het aantal wordt vastgesteld, tenzij in bijlage 1 of bijlage 2 een peildatum of andere tijdsaanduiding bij een verdeelmaatstaf is vermeld. In dat geval geschiedt de vaststelling naar de toestand op de aangegeven datum of de gegeven tijdsaanduiding.

 • 5 Indien op grond van het vierde lid een peildatum of tijdsaanduiding moet worden gehanteerd die ligt vóór de datum van herindeling van de provincie of gemeente, stellen Onze Ministers het aantal eenheden vast op basis van een redelijke schatting van de toestand zoals die op het aangegeven tijdstip zou zijn geweest als de herindeling op dat tijdstip reeds was ingegaan.

Artikel 4

Onze Ministers kunnen nadere regels stellen omtrent de uitwerking van de in bijlage 1 en bijlage 2 en in de paragrafen 2.2 en 2.3 van dit besluit gehanteerde begrippen en omtrent de telling van het aantal eenheden per verdeelmaatstaf voor zover dit noodzakelijk is om de verdeelmaatstaven te kunnen toepassen.

Paragraaf 2.2. Bijzondere bepalingen in verband met enkele verdeelmaatstaven voor het provinciefonds

Artikel 5

Bij de bepaling van het totaal van de in een kalenderjaar ontvangen hoofdsommen van de motorrijtuigenbelasting, als bedoeld in de verdeelmaatstaf vermeld onder nummer 1 van bijlage 1, wordt het tarief van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 gehanteerd, zoals dat gold op 1 april 1995. De verhoging van de belasting, bedoeld in artikel 23, tweede lid, van die wet en de vermindering van de belasting, bedoeld in de artikelen 28 en 68 van die wet, blijven buiten beschouwing.

Artikel 6

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Onze Ministers stellen het aantal kilometers gewogen weglengte, bedoeld in de verdeelmaatstaf vermeld onder nummer 7 van bijlage 1, van de wegen in beheer bij de provincie vast, door het aantal kilometers weglengte van de wegen die in beheer zijn bij de provincie te vermenigvuldigen met een wegingsfactor die een maat is voor de kosten per kilometer van het onderhoud van de wegen in de provincie, in verhouding met die kosten in alle provincies.

  2. Op de voorbereiding van dit besluit is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Terugwerkende kracht

Stb. 2013, 337, datum inwerkingtreding 01-12-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2012.

Paragraaf 2.3. Bijzondere bepalingen in verband met enkele verdeelmaatstaven voor het gemeentefonds

Artikel 7

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt jaarlijks aan het CBS gegevens omtrent de in artikel 22 van de Wet waardering onroerende zaken bedoelde waarden in de gemeente. Bij regeling van Onze Ministers worden nadere regels gesteld omtrent de te verstrekken gegevens alsmede de wijze en het moment van verstrekking.

Artikel 11

 • 1 Onder slechte grond wordt verstaan: een minimaal 5 meter dik aaneengesloten pakket holocene klei- en/of veenlagen dat zich binnen 8 meter onder het maaiveld bevindt. Binnen deze definitie worden onderscheiden:

  • a. kleigebied: de cumulatieve veendikte bedraagt in dit gebied maximaal 50 cm;

  • b. klei/veengebied: de cumulatieve veendikte bedraagt tussen de 50 en 400 cm;

  • c. veengebied: de cumulatieve veendikte bedraagt minimaal 400 cm.

 • 2 Onder goede grond wordt verstaan grond die niet aan de omschrijvingen onder a, b en c in het eerste lid van dit artikel voldoet.

Artikel 12

 • 1 Het percentage slechte grond is het percentage in het totale oppervlak van land en binnenwater binnen de gemeente dat wordt ingenomen door slechte grond.

 • 2 De bodemfactor van een gemeente of van een deelgebied binnen een gemeente is het gewogen gemiddelde aandeel van de verschillende grondsoorten in het totale oppervlak van land en binnenwater binnen de gemeente of het deelgebied.

Artikel 17

Onze Ministers stellen de omvang van de maatstaven Historische kernen, Historische waterwegen, Bewoonde oorden 1930 en Woningen 1930 in historische kernen vast.

Artikel 18

 • 1 De gemeenten ontvangen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds een tegemoetkoming in de kosten die zij maken als gevolg van de eigen bijdragen die van hen worden verwacht voor investeringen die mede bekostigd worden uit het Investeringsbudget voor stedelijke vernieuwing.

 • 2 Op basis van de verdeling van het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing stellen Onze Ministers in overleg met Onze Minister wie het aangaat de omvang van het totale voor de tegemoetkoming beschikbare bedrag vast alsmede de aandelen van de gemeenten daarin.

Paragraaf 2.4. De aanvullende uitkering

Artikel 19

 • 1 De gemeenteraad doet een aanvraag voor een aanvullende uitkering voor 1 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor zij wordt aangevraagd.

 • 2 De aanvraag bevat de vastgestelde begroting voor het jaar waarvoor de aanvullende uitkering wordt aangevraagd.

 • 3 De aanvraag wordt ingediend bij Onze Ministers en gelijktijdig in afschrift gezonden aan gedeputeerde staten.

Artikel 20

Gedeputeerde staten brengen voor 15 februari van het jaar waarvoor de aanvullende uitkering is aangevraagd dan wel verleend, aan Onze Ministers verslag uit over de financiële positie van de gemeente.

Artikel 21

Onze Ministers kunnen bepalen dat de artikelen 19 en 20 geheel of gedeeltelijk buiten toepassing blijven in verband met een besluit tot vaststelling van de aanvullende uitkering voor meer dan een jaar.

Artikel 22

Onze Ministers besluiten omtrent de aanvraag vóór 1 juni van het jaar, volgend op het jaar waarvoor de aanvullende uitkering wordt aangevraagd.

Artikel 23

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Een aanmerkelijk en structureel tekort als bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de wet is een tekort dat groter of gelijk is aan 2% van de som van:

  • a. de belastingcapaciteit van de gemeente met betrekking tot de onroerende zaakbelastingen;

  • b. de algemene uitkering aan de gemeente;

  • c. de bedragen, bedoeld in artikel 6 van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet, waar de gemeente recht op heeft; terwijl in het eerste jaar van aanvraag aannemelijk is dat het tekort zich over het begrotingsjaar en de gehele periode van de meerjarenraming voor de drie op het begrotingsjaar volgende jaren uitstrekt.

 • 2 De belastingcapaciteit wordt bepaald door het totaal van de vastgestelde waarden bedoeld in artikel 22 van de Wet waardering onroerende zaken, in de gemeente, neerwaarts afgerond op een veelvoud van 500 000 euro, te vermenigvuldigen met de absolute waarde van het bedrag per eenheid behorende bij de maatstaf die in bijlage 2, onder nummer 1, is vermeld.

 • 3 Bij de bepaling van de in het tweede lid bedoelde waarden wordt niet meegerekend de waarde van onroerende zaken of delen van onroerende zaken waarover het de gemeente verboden is, bij of krachtens wettelijk voorschrift, onroerende-zaakbelasting te heffen.

Terugwerkende kracht

Stb. 2013, 337, datum inwerkingtreding 01-12-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2011.

1 Een gemeente heeft een aanmerkelijk en structureel tekort als bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de wet, indien:

 • a. het tekort van de gemeente groter of gelijk is aan 2% van de som van:

  • 1°. de belastingcapaciteit van de gemeente met betrekking tot de onroerendezaakbelastingen;

  • 2°. de algemene uitkering aan de gemeente;

  • 3°. de decentralisatie-uitkeringen aan de gemeente;

  • 4°. de integratie-uitkeringen aan de gemeente, en

 • b. de gemeente in het eerste jaar van aanvraag aannemelijk kan maken dat het tekort zich over het begrotingsjaar en de drie daarop volgende jaren uitstrekt.

Stb. 2015, 476, datum inwerkingtreding 12-12-2015, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2006.

2 De belastingcapaciteit wordt bepaald door het totaal van de vastgestelde waarden bedoeld in artikel 22 van de Wet waardering onroerende zaken, in de gemeente, neerwaarts afgerond op een veelvoud van 500 000 euro, te vermenigvuldigen met de absolute waarde van de bedragen per eenheid behorende bij de maatstaven die in bijlage 2, onder nummer 1, 1a en 1b zijn vermeld.

Artikel 24

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Van een redelijk peil van eigen inkomsten van een gemeente, als bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de wet is sprake indien:

  • a. een door Onze Ministers bij ministeriële regeling vast te stellen percentage van de heffingsmaatstaf wordt geheven;

  • b. de door de gemeente gemaakte lasten inzake huisvuil en bedrijfsvuil volledig worden doorberekend in de reinigingsheffingen;

  • c. de door de gemeente gemaakte lasten inzake de riolering volledig worden doorberekend in de rioolrechten.

 • 2 Een tekort op de in het eerste lid, onder b en c, bedoelde onderdelen kan worden gecompenseerd door het tarief van de onroerendezaakbelastingen, bedoeld in het eerste lid, onder a, met een met het tekort overeenkomend bedrag te verhogen.

Terugwerkende kracht

Stb. 2013, 337, datum inwerkingtreding 01-12-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2008.

1 Van een redelijk peil van eigen inkomsten van een gemeente, als bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de wet is sprake indien:

 • a. een door Onze Ministers bij ministeriële regeling vast te stellen percentage van de heffingsmaatstaf wordt geheven;

 • b. de door de gemeente gemaakte lasten inzake huisvuil en bedrijfsvuil volledig worden doorberekend in de reinigingsheffingen;

 • c. de door de gemeente gemaakte lasten inzake de riolering volledig worden doorberekend in de rioolheffingen.

Artikel 25

Onze Ministers kunnen nadere regels stellen omtrent:

 • a. het verslag van gedeputeerde staten, bedoeld in artikel 20;

 • b. de procedure in verband met de voorbereiding van het besluit omtrent het verlenen van de aanvullende uitkering;

 • c. de uitwerking van de in paragraaf 2.4. van dit besluit gehanteerde begrippen.

Paragraaf 2.5. De betalingen

Artikel 26

 • 1 Onze Ministers doen de betalingen in verband met de uitkeringen, bedoeld in artikel 5, eerste en tweede lid, van de wet, over het lopende uitkeringsjaar, zoveel mogelijk in gelijke wekelijkse delen gedurende de eerste vijftig volle weken van het jaar.

Hoofdstuk 3. Specifieke uitkeringen

Artikel 28

Vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar geven Onze Ministers wie het aangaat aan gedeputeerde staten en de colleges van burgemeester en wethouders kennis van:

 • a. de verwachte specifieke uitkeringen voor het uitkeringsjaar;

 • b. de verwachte wijzigingen in de specifieke uitkeringen voor de vier jaren na het uitkeringsjaar.

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 29

 • 1 Indien de effecten van een nieuwe verdeelmethodiek ertoe leiden dat de uitkering per inwoner van een gemeente aanmerkelijk hoger of lager is, kan de algemene uitkering aan de desbetreffende gemeente worden verlaagd of verhoogd ten laste van het gemeentefonds. De uitkeringsfactor is op deze bedragen niet van toepassing.

 • 2 Onze Ministers stellen bij ministeriële regeling vast wat de maximale verlaging per inwoner van de gemeente van de algemene uitkering voor de gemeenten mag bedragen.

 • 3 Onze Ministers maken vóór 1 juli van het jaar voorafgaande aan een uitkeringsjaar bekend op welke bedragen de gemeenten voorlopig kunnen rekenen.

 • 4 Bij beschikking wordt het definitieve bedrag van de verhoging of verlaging van de algemene uitkering vastgesteld.

Artikel 31

 • 1 Na de inwerkingtreding van dit besluit berust de Regeling meet- en rekenregels verdeelmaatstaven en vaststelling kilometers gewogen weglengte provinciefonds op artikel 22 van de wet en artikel 4 van dit besluit.

 • 2 Na de inwerkingtreding van dit besluit berust de Regeling meet- en rekenregels verdeelmaatstaven gemeentefonds op artikel 22 van de wet en artikel 4 van dit besluit.

 • 3 Na de inwerkingtreding van dit besluit berust de Regeling belastingcapaciteit op de artikelen 4 en 7 van dit besluit.

Artikel 33

[Red: Wijzigt het Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg.]

Artikel 38

 • 1 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 februari 2001

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de tweeëntwintigste februari 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Bijlage 1. De verdeelmaatstaven voor het provinciefonds (bijlage bij artikel 3, eerste lid)

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

nummer en korte omschrijving

Definitie verdeelmaatstaf

Bron

Peildatum of tijdsaanduiding (indien deze anders luidt dan 1 januari van het uitkeringsjaar)

1. Maatstaf opcenten motorrijtuigenbelasting

Het voor het kalenderjaar bepaalde totaal van de hoofdsommen van de motorrijtuigenbelasting, van de in de provincie wonende of gevestigde houders van een personenauto of motorrijwiel gedeeld door de uitkeringsfactor over het uitkeringsjaar. Het totaal wordt bepaald door aan de hand van het totaal van de in het kalenderjaar ontvangen provinciale opcenten te berekenen hoeveel hoofdsommen zouden zijn ontvangen, indien het in artikel 5 bedoelde tarief wordt gehanteerd.

Onze Minister van Financiën

31 december van het jaar, twee jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

2a en b. Maatstaf inwoners provincie

Het aantal inwoners van de provincie. Daarbij vindt een verdeling plaats in twee maatstaven, overeenkomstig de volgende groepsindeling: a. het aantal inwoners; b. het aantal inwoners boven de 640 000 inwoners. Bij de toepassing van maatstaf 2b wordt een aantal kleiner dan 640 000 op dat aantal vastgesteld.

CBS

 

3a. Maatstaf inwoners stedelijk gebied

Het aantal inwoners van binnen de provincie gelegen stedelijk gebied.

CBS

 

3b. Maatstaf inwoners landelijk gebied

Het aantal inwoners van binnen de provincie gelegen landelijk gebied

CBS

 

4. Maatstaf oppervlak land

Het aantal hectaren land in de provincie.

CBS

 

5. Maatstaf oppervlak water

Het aantal hectaren water in de provincie.

CBS

 

6. Maatstaf oppervlak agrarisch en natuurterrein

Het totaal van de volgende aantallen: 1. het aantal hectaren land in de provincie, in gebruik ten behoeve van de land-, bos- en tuinbouw; 2. het aantal hectaren natuurterrein in de provincie.

CBS

De meest recente met betrekking tot het uitkeringsjaar of een daarvóór gelegen tijdstip vastgestelde cijfers van het CBS, voor zover deze zijn bekendgemaakt op uiterlijk 1 september van het tweede jaar volgend op het uitkeringsjaar

7. Maatstaf gewogen weglengte

Het aantal kilometers gewogen weglengte, van de wegen in beheer bij de provincie.

Regeling meet- en rekenregels verdeelmaatstaven en vaststeling kilometers gewogen weglengte provinciefonds art. 5

1 januari 1993

8. Maatstaf capaciteit warmte-kracht-koppeling

De capaciteit van warmte-krachtkoppelingsinstallaties in alle bedrijfssectoren, uitgezonderd de bedrijven voor openbare electriciteitsproduktie, in het aantal megajoule per uur plus het aantal kilowatt.

CBS

De meest recente met betrekking tot het uitkeringsjaar of een daarvóór gelegen tijdstip vastgestelde cijfers van het CBS, voor zover deze zijn bekendgemaakt op uiterlijk 1 september van het tweede jaar volgend op het uitkeringsjaar

9. Maatstaf vast bedrag

Één eenheid voor iedere provincie.

   

Terugwerkende kracht

Stb. 2013, 337, datum inwerkingtreding 01-12-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2012.

Bijlage 1. De verdeelmaatstaven voor het provinciefonds (bijlage bij artikel 3, eerste lid)

nummer en korte omschrijving

Definitie verdeelmaatstaf

Bron

Peildatum of tijdsaanduiding (indien deze anders luidt dan 1 januari van het uitkeringsjaar)

1. Maatstaf opcenten motorrijtuigenbelasting

Het voor het kalenderjaar bepaalde totaal van de hoofdsommen van de motorrijtuigenbelasting, van de in de provincie wonende of gevestigde houders van een personenauto of motorrijwiel gedeeld door de uitkeringsfactor over het uitkeringsjaar. Het totaal wordt bepaald door aan de hand van het totaal van de in het kalenderjaar ontvangen provinciale opcenten te berekenen hoeveel hoofdsommen zouden zijn ontvangen, indien het in artikel 5 bedoelde tarief wordt gehanteerd.

Onze Minister van Financiën

31 december van het jaar, twee jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

2. Maatstaf inwoners provincie

Het aantal inwoners van de provincie.

CBS

 

3a.

[Red: Vervallen.]

 

3b. Maatstaf inwoners landelijk gebied

Het aantal inwoners van binnen de provincie gelegen landelijk gebied

CBS

 

4. Maatstaf oppervlak land

Het aantal hectaren land in de provincie.

CBS

 

5. Maatstaf oppervlak water

Het aantal hectaren water in de provincie.

CBS

 

6.

[Red: Vervallen.]

7. Maatstaf gewogen weglengte

De gewogen weglengte in kilometers van de wegen in beheer bij de provincie.

CBS en regeling meet- en rekenregels verdeelmaatstaven

 

8.

[Red: Vervallen.]

[Red: Vervallen.]

[Red: Vervallen.]

9. Maatstaf vast bedrag

Één eenheid voor iedere provincie.

  

10. Maatstaf inwoners groei

De som van de toename van het aantal inwoners in de gemeenten van de provincie over de periode 1 januari 2009–1 januari 2030, voor het deel van de toename van het aantal inwoners in de gemeente dat de 10% te boven gaat.

CBS

23 oktober 2009

11. Maatstaf inwoners krimp

De som van de afname van het aantal inwoners in de gemeenten van de provincie over de periode 1 januari 2009–1 januari 2030, voor het deel van de afname van het aantal inwoners in de gemeente dat de 4% te boven gaat.

CBS

23 oktober 2009

12. Maatstaf inwoners omgevings-adressen-dichtheid

Het aantal inwoners van de provincie indien de omgevingsadressendichtheid van een provincie beneden de waarde van 1000 ligt.

CBS

 

13. Maatstaf jongeren

Het aantal inwoners van de provincie dat 19 jaar of jonger is.

CBS

 

14. Maatstaf woonruimten

Het aantal woonruimten in de provincie.

CBS

 

15. Maatstaf oeverlengte

De totale lengte in hectometers van de oevers van het binnenwater in de provincie.

CBS

 

16. Maatstaf oppervlakte ecologische hoofdstructuur groen

Het aantal hectaren land in de provincie in gebruik als bos, droog natuurlijk terrein, nat natuurlijk terrein en overig agrarisch gebruik binnen de contouren van de Ecologische Hoofdstructuur.

CBS

1 januari 2006

17. Maatstaf oppervlakte bedrijven-terreinen

Het aantal hectaren terrein in gebruik voor nijverheid, handel en zakelijke dienstverlening in de provincie.

CBS

 

18. Maatstaf inrichtingen gevaarlijke stoffen

Het aantal inrichtingen in het Register risico’s gevaarlijke stoffen in de provincie waarvoor de provincie bevoegd gezag is.

IPO

10 juli 2010

19. Maatstaf werkgelegenheid

Het gemiddeld aantal banen in december van werknemers in dienst van bedrijven en instellingen in de provincie.

CBS

 

20. Maatstaf stuwende werkgelegenheid

Het gemiddeld aantal banen in december van werknemers in de bedrijfstakken landbouw, bosbouw en visserij, delfstofwinning,

industrie, productie, distributie, vervoer, opslag en communicatie, financiële instellingen en

onroerendgoedhandel en de bedrijfsklasse groothandel en handelsbemiddeling in de provincie gedeeld door 1000.

CBS

voorlopige stand december 2009

Bijlage 2. De verdeelmaatstaven voor het gemeentefonds (bijlage bij artikel 3, tweede lid)

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

nummer en korte omschrijving

Definitie verdeelmaatstaf

Bron

Peildatum of tijdsaanduiding (indien deze anders luidt dan 1 januari van het uitkeringsjaar)

1. Maatstaf Ozb waarde woningen eigenaren

Het op grond van artikel 8, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet gecorrigeerde totaal van de vastgestelde waarden van onroerende zaken. Het gecorrigeerde totaal wordt gedeeld door de uitkeringsfactor over het uitkeringsjaar. Het betreft de onroerende zaken die tot woning dienen waarover onroerende zaakbelastingen (Ozb), bedoeld in artikel 220, onderdeel b, van de Gemeentewet, geheven kan worden van eigenaren. De waarde van de onroerende zaken wordt bepaald op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken.

CBS

 

1a. Maatstaf Ozb niet-woningen eigenaren

Het op grond van artikel 8, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet gecorrigeerde totaal van de vastgestelde waarden van onroerende zaken in de gemeente. Het gecorrigeerde totaal wordt gedeeld door de uitkeringsfactor over het uitkeringsjaar. Het betreft onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen en waarover onroerende zaakbelastingen (Ozb), bedoeld in artikel 220, onderdeel b, van de Gemeentewet, kan worden geheven van eigenaren. De waarde van de onroerende zaken wordt bepaald op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken.

CBS

 

1b. Maatstaf Ozb niet-woningen gebruikers

Het op grond van artikel 8, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet gecorrigeerde totaal van de vastgestelde waarden van onroerende zaken in de gemeente.

Het gecorrigeerde totaal wordt gedeeld door de uitkeringsfactor over het uitkeringsjaar. Het betreft onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen en waarover onroerende zaakbelastingen (Ozb) kan worden geheven van de gebruikers, zoals bedoeld in artikel 220, onderdeel a, van de Gemeentewet. De waarde van de onroerende zaken wordt bepaald op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken.

CBS

 

2. Maatstaf inwoners

Het aantal inwoners van de gemeente.

CBS

 

3. Maatstaf éénouderhuishoudens

Het aantal particuliere huishoudens in een gemeente bestaande uit een ouder met een of meer thuiswonende kinderen.

CBS

 

4. Maatstaf jongeren

Het aantal inwoners van de gemeente dat 19 jaar of jonger is.

CBS

 

5. Maatstaf ouderen

Het aantal inwoners van de gemeente dat 65 jaar of ouder is.

CBS

 

5a. Maatstaf inwoners 75 tot 85 jaar

Het aantal inwoners van een gemeente van 75 jaar tot 85 jaar.

CBS

 

6. Maatstaf inwoners waddengemeenten

Voor de gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog: het aantal inwoners van de gemeente. Daarbij vindt een verdeling plaats in drie maatstaven, overeenkomstig de volgende schijven: a. het aantal inwoners in het interval tot en met 2500 inwoners; b. het aantal inwoners in het interval van 2501 tot en met 7500 inwoners; c. het aantal inwoners boven de 7500 inwoners.

CBS

 

7. Maatstaf huishoudens met een laag inkomen

Het aantal huishoudens in de gemeente met een inkomen hoger dan inkomensgrens s en niet hoger dan inkomensgrens t. Inkomensgrens s wordt zodanig bepaald dat juist bij 10% van het landelijk aantal huishoudens het inkomen onder de grens ligt. Inkomensgrens t wordt zodanig bepaald dat juist bij 40% van het landelijk aantal huishoudens het inkomen onder de grens ligt.

CBS

De meest recente op het uitkeringsjaar of een daarvóór gelegen tijdstip betrekking hebbende inkomensstatistiek, voor zover deze is bekendgemaakt op uiterlijk 1 september van het tweede jaar volgend op het uitkeringsjaar.

7a. Maatstaf huishoudens met een laag inkomen met drempel

Het aantal huishoudens in de gemeente volgens maatstaf 7, voor zover dit aantal méér is dan 10% van het aantal woonruimten in de gemeente.

CBS

De meest recente op het uitkeringsjaar of een daarvóór gelegen tijdstip betrekking hebbende inkomensstatistiek, voor zover deze is bekendgemaakt op uiterlijk 1 september van het tweede jaar volgend op het uitkeringsjaar.

8. Bijstandsmaatstaf

Het totaal aantal personen die in een gemeente een periodieke uitkering ontvangen op grond van:

1. de Wet werk en bijstand (WWB) voor zover die personen thuiswonend en jonger dan 65 jaar zijn;

2. het Besluit WWB of het Besluit WWB 2007;

3. de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of

4. de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Indien een normuitkering wordt verdeeld onder verschillende personen, worden deze personen geteld als één persoon.

CBS

31 december van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

9. Maatstaf schaalnadeel uitvoering regelgeving SZW

Het aantal personen met een uitkering volgens maatstaf 8, gedeeld door de som van 350 en dit aantal.

CBS

31 december van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

10. Maatstaf schaalvoordeel uitvoering regelgeving SZW

Het aantal personen met een uitkering volgens maatstaf 8 tot de macht 0,87.

CBS

31 december van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

11. Maatstaf uitkeringsontvangers

Het aantal personen met een uitkering volgens maatstaf 8 plus

1. het aantal volgens de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) geïndiceerde inwoners in een gemeente die een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 1 van de Wsw hebben. Meegeteld worden de volgens de Wsw geïndiceerde personen die op de wachtlijst staan en beschikbaar zijn om een dienstbetrekking als eerder genoemd te aanvaarden, plus

2. het aantal personen jonger dan 65 jaar van de gemeentemet een periodieke uitkering op grond van

a. bij of krachtens de Kaderwet militaire pensioenen vastgestelde bepalingen;

b. de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;

c. de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;

d. de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

e. de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of

f. het Reglement van het Algemeen Mijnwerkersfonds.

1. SZW

2, onderdeel a: de Algemene Pensioen Groep (APG)

2, onderdelen b t/m e: het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV)

2, onderdeel f: het Algemeen Mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg

31 december van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

12. Maatstaf minderheden

Het totaal van het aantal inwoners van de gemeente dat behoort tot een etnische minderheid. Hiertoe worden in ieder geval gerekend personen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse afkomst van de eerste en tweede generatie, alsmede houders van een verblijfsvergunning op grond van asiel.

CBS

 

13. Maatstaf klantenpotentieel lokaal

Het aantal potentiële lokale klanten van een woonkern. Dat is het aantal klanten dat een woonkern van een gemeente aantrekt uit alle woonkernen binnen een straal van 20 kilometer rondom de eigen woonkern, met inbegrip van die woonkern zelf. Verondersteld wordt dat de lokale aantrekkingskracht van een kern lineair toeneemt met het aantal inwoners van die kern en afneemt met het kwadraat van de afstand tot die kern. Het totaal aantal potentiële lokale klanten in Nederland is gelijk aan het aantal inwoners.

CBS

 

14. Maatstaf klantenpotentieel regionaal

Het aantal potentiële regionale klanten van een woonkern. Dat is het aantal klanten dat een woonkern van een gemeente aantrekt uit alle woonkernen binnen een straal van 60 kilometer rondom de eigen woonkern, met inbegrip van die woonkern zelf. Verondersteld wordt dat de regionale aantrekkingskracht van een kern toeneemt met het kwadraat van het aantal inwoners van die kern en afneemt met het kwadraat van de afstand tot die kern. Het totaal aantal potentiële regionale klanten in Nederland is gelijk aan het aantal inwoners.

CBS

 

15. Leerlingmaatstaf voortgezet onderwijs

Het gecorrigeerde aantal leerlingen die in een gemeente op de peildatum voortgezet onderwijs volgen.

OCW

1 oktober van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

15a. Leerlingmaatstaf speciale school voor basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Het gecorrigeerde aantal leerlingen die in een gemeente op de peildatum één van de volgende vormen van onderwijs volgen:

1.onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs;

2. voortgezet speciaal onderwijs.

OCW

1 oktober van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

15b. Maatstaf extra groei leerlingen voortgezet onderwijs

Het aantal leerlingen boven de toename van het ongecorrigeerde aantal leerlingen van 10%, in een gemeente waar het ongecorrigeerde aantal leerlingen, bedoeld in maatstaf 15, in tien jaar tijd met meer dan 10% is toegenomen.

OCW

 

15c. Maatstaf extra groei jongeren

Voor de gemeente waar het aantal jongeren, bedoeld in maatstaf 4, in 10 jaar tijds met meer dan 10% is toegenomen, het aantal jongeren waarmee de toename de 10 procent overstijgt.

CBS

 

16. Maatstaf land

Het aantal hectaren land in de gemeente.

CBS

 

17. Maatstaf land ∗ percentage slechte grond

Het aantal hectaren land als bedoeld in maatstaf 16 vermenigvuldigd met het percentage slechte grond als bedoeld in artikel 12 eerste lid.

CBS

 

18. Maatstaf land ∗ bodemfactor gemeente

Het aantal hectaren land als bedoeld in maatstaf 16, vermenigvuldigd met de bodemfactor als omschreven in artikel 12, tweede lid.

   

19. Maatstaf binnenwater

Het aantal hectaren binnenwater in de gemeente.

CBS

 

20. Maatstaf buitenwater

Het aantal hectaren buitenwater in de gemeente.

CBS

 

21. Maatstaf oppervlak bebouwing

Het totale oppervlak van de bebouwing binnen de gemeente. Indien nodig wordt dit oppervlak jaarlijks geïndexeerd

CBS

 

22. Maatstaf oppervlak bebouwing woonkern ∗ bodemfactor woonkern

Het oppervlak van de bebouwing binnen de woonkernen, vermenigvuldigd met de bodemfactor bedoeld in artikel 12, tweede lid, voor de woonkernen van de gemeente.

CBS

 

23. Maatstaf oppervlak bebouwing buitengebied ∗ bodemfactor buitengebied

Het oppervlak van de bebouwing buiten de woonkernen, vermenigvuldigd met de bodemfactor bedoeld in artikel 12, tweede lid, voor de gebieden buiten de woonkernen.

CBS

 

24. Maatstaf woonruimten

Het aantal woonruimten in de gemeente.

CBS

 

24a Maatstaf nieuwbouwwoningen

Voor de gemeenten Aalburg, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Bloemendaal, Delfzijl, Deventer, Eindhoven, Enschede, Geertruidenberg, Groningen, Hengelo, Lansingerland, Lingewaard, Nederbetuwe, Nijmegen, Noordenveld, Overbetuwe, Pijnacker-Nootdorp, Rijssen-Holten, Rijswijk, Sluis, Tilburg, Twenterand, Venlo, Zandvoort, Zwolle het aantal nieuwbouwwoningen

CBS

 

25. Maatstaf woonruimten ∗ bodemfactor woonkern

Het aantal woonruimten in de gemeente vermenigvuldigd met de voor het gebied binnen de woonkern berekende bodemfactor als bedoeld in artikel 12, tweede lid.

CBS

 

26. Maatstaf woonruimten ∗ percentage slechte grond

Het aantal woonruimten in de gemeente vermenigvuldigd met het percentage slechte grond als bedoeld in artikel 12, eerste lid.

CBS

 

27. Maatstaf historische kernen

Voor de gemeente waarin historiche kernen zijn gelegen, bedoeld in artikel 17, het aantal hectaren historische kernen in de gemeente. Kernen met een oppervlak van minder dan 5 hectaren worden buiten beschouwing gelaten.

CBS

 

28. Maatstaf historische waterweg

Voor de gemeente waarin historische kernen zijn gelegen het aantal meters historische waterweg in en rondom de kernen

CBS

 

29. Maatstaf bewoonde oorden 1930

Voor de gemeente, waarin oorden zijn gelegen, die in de in 1930 gehouden volkstelling zijn geregistreerd als een bewoond oord met 500 of meer woningen het historisch aantal woningen in deze oorden.

CBS

 

30. Maatstaf woningen 1930 in bewoonde oorden

Voor de gemeente, waarin bewoonde oorden zijn gelegen als bedoeld in maatstaf 29, waarbij in de bewoonde oorden historische kernen zijn gelegen als bedoeld in maatstaf 27: het historisch aantal woningen in deze bewoonde oorden.

CBS

 

31. Maatstaf ISV

Het aandeel van de gemeente in de tegemoetkoming zoals door Onze Ministers op grond van artikel 18 is vastgesteld.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

 

32. Maatstaf omgevingsadressendichtheid

De gemiddelde omgevingsadressendichtheid van de adressen in de gemeente, in adressen per vierkante kilometer, vermenigvuldigd met het aantal woonruimten in de gemeente.

CBS

 

33. Maatstaf omgevingsadressendichtheid ∗ percentage slechte grond

De uitkomst van de berekening in maatstaf 32, vermenigvuldigd met het percentage slechte grond als bedoeld in artikel 12, eerste lid.

CBS

 

34. Maatstaf oeverlengte*bodemfactor gemeente

Voor de gemeente waarin binnenwater is gelegen: de totale lengte van de oevers van het binnenwater in hectometers, vermenigvuldigd met de bodemfactor voor de gemeente, bedoeld in artikel 12, tweede lid

   

35. Maatstaf oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

Voor de gemeente waarin binnenwater is gelegen als bedoeld in maatstaf 34: de uitkomst van de volgende berekening:

(oeverlengte + 2x oeverlengte in veen/ kleiveengebied) x bodemfactor gemeente x de dichtheidsfactor. De dichtheidsfactor bestaat uit het quotiënt van het aantal inwoners volgens maatstaf 2 en de som van de oppervlakten land en binnenwater volgens de maatstaven 16 en 19.

CBS

 

36. Maatstaf meerkernigheid

Het aantal woonkernen in de gemeente.

CBS

 

36a. Maatstaf grote woonkernen

In afwijking van artikel 1, onderdeel f, van het Besluit financiële verhouding 2001, worden voor deze maatstaf alleen de woonkernen meegeteld die ieder 500 adressen of meer omvatten.

CBS

 

37. Maatstaf meerkernigheid ∗ bodemfactor buitengebied

Het aantal woonkernen in de gemeente, vermenigvuldigd met de bodemfactor bedoeld in artikel 12, tweede lid, voor het gebied buiten de woonkernen.

   

38. Maatstaf bedrijven

Het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente.

CBS

 

38a. Maatstaf belastingcapaciteit niet-woningen

Het totaal van de vastgestelde waarden van woningen die niet in hoofdzaak tot woning dienen, als bedoeld in artikel 220, onderdeel b, van de Gemeentewet en waarover naar de toestand op 1 januari van het uitkeringsjaar door de gemeente onroerende zaakbelastingen (Ozb) kan worden geheven. De maatstaf bedraagt 70% van de Ozb-waarde en wordt uitgedrukt in miljoenen euro’s. De waarde van de onroerende zaken wordt bepaald op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken (Woz).

CBS

 

39. Maatstaf vast bedrag

Eén eenheid voor iedere gemeente.

   

40. Maatstaf vast bedrag Amsterdam

Eén eenheid voor de gemeente Amsterdam.

   

41. Maatstaf vast bedrag Rotterdam

Eén eenheid voor de gemeente Rotterdam.

   

42. Maatstaf vast bedrag Den Haag

Eén eenheid voor de gemeente Den Haag.

   

43. Maatstaf vast bedrag Utrecht

Eén eenheid voor de gemeente Utrecht.

   

44. Maatstaf vast bedrag Waddengemeenten

Voor de gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog: één eenheid.

   

44a. Vast bedrag Baarle-Nassau

Eén eenheid voor de gemeente Baarle-Nassau

   

45. Herindelingsmaatstaf

Voor gemeenten waar een wijziging van de gemeentelijke indeling heeft plaatsgevonden, indien ten gevolge van deze wijziging twee of meer gemeenten zijn samengevoegd tot één gemeente, en de datum van samenvoeging ligt in het uitkeringsjaar of in één van de drie daaraan voorafgaande jaren, de uitkomst van de volgende berekening in euro:

[1585065*a + 53,29* (b–c) ]*d

Waarin:

a = het aantal gemeenten waarmee het totaal aantal gemeenten ten gevolge van de samenvoeging verminderd wordt;

b = het totaal aantal inwoners per 1 januari van het jaar voorafgaand aan de samenvoeging van de gemeenten die bij de herindeling worden samengevoegd;

c = het aantal inwoners per 1 januari van het jaar voorafgaand aan de samenvoeging van de bij de samenvoeging betrokken gemeente met het grootste aantal inwoners;

d = de uitkeringsfactor die is vastgesteld voor het jaar waarin de samenvoeging plaatsvindt.

Het aldus berekende bedrag wordt uitgekeerd in vier jaarlijkse gecorrigeerde termijnen, verdeeld als volgt:

40% van het bedrag wordt uitgekeerd in het uitkeringsjaar waarin de samenvoeging plaatsvindt;

20% van het bedrag wordt uitgekeerd in elk der drie daarop volgende uitkeringsjaren.

Correctie vindt plaats door de termijnen te delen door de uitkeringsfactor over het uitkeringsjaar.

CBS

 

Terugwerkende kracht

Stb. 2013, 337, datum inwerkingtreding 01-12-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2009.

Bijlage 2. De verdeelmaatstaven voor het gemeentefonds (bijlage bij artikel 3, tweede lid)

nummer en korte omschrijving

Definitie verdeelmaatstaf

Bron

Peildatum of tijdsaanduiding (indien deze anders luidt dan 1 januari van het uitkeringsjaar)

1. Maatstaf Ozb waarde woningen eigenaren

Het op grond van artikel 8, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet gecorrigeerde totaal van de vastgestelde waarden van onroerende zaken. Het gecorrigeerde totaal wordt gedeeld door de uitkeringsfactor over het uitkeringsjaar. Het betreft de onroerende zaken die tot woning dienen waarover onroerende zaakbelastingen (Ozb), bedoeld in artikel 220, onderdeel b, van de Gemeentewet, geheven kan worden van eigenaren. De waarde van de onroerende zaken wordt bepaald op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken.

CBS

 

1a. Maatstaf Ozb niet-woningen eigenaren

Het op grond van artikel 8, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet gecorrigeerde totaal van de vastgestelde waarden van onroerende zaken in de gemeente. Het gecorrigeerde totaal wordt gedeeld door de uitkeringsfactor over het uitkeringsjaar. Het betreft onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen en waarover onroerende zaakbelastingen (Ozb), bedoeld in artikel 220, onderdeel b, van de Gemeentewet, kan worden geheven van eigenaren. De waarde van de onroerende zaken wordt bepaald op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken.

CBS

 

1b. Maatstaf Ozb niet-woningen gebruikers

Het op grond van artikel 8, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet gecorrigeerde totaal van de vastgestelde waarden van onroerende zaken in de gemeente.

Het gecorrigeerde totaal wordt gedeeld door de uitkeringsfactor over het uitkeringsjaar. Het betreft onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen en waarover onroerende zaakbelastingen (Ozb) kan worden geheven van de gebruikers, zoals bedoeld in artikel 220, onderdeel a, van de Gemeentewet. De waarde van de onroerende zaken wordt bepaald op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken.

CBS

 

2. Maatstaf inwoners

Het aantal inwoners van de gemeente.

CBS

 

3. Maatstaf éénouderhuishoudens

Het aantal particuliere huishoudens in een gemeente bestaande uit een ouder met een of meer thuiswonende kinderen.

CBS

 

4. Maatstaf jongeren

Het aantal inwoners van de gemeente dat 19 jaar of jonger is.

CBS

 

5. Maatstaf ouderen

Het aantal inwoners van de gemeente dat 65 jaar of ouder is.

CBS

 

5a. Maatstaf inwoners 75 tot 85 jaar

Het aantal inwoners van een gemeente van 75 jaar tot 85 jaar.

CBS

 

6. Maatstaf inwoners waddengemeenten

Voor de gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog: het aantal inwoners van de gemeente. Daarbij vindt een verdeling plaats in drie maatstaven, overeenkomstig de volgende schijven: a. het aantal inwoners in het interval tot en met 2500 inwoners; b. het aantal inwoners in het interval van 2501 tot en met 7500 inwoners; c. het aantal inwoners boven de 7500 inwoners.

CBS

 

7. Maatstaf huishoudens met een laag inkomen

Het aantal huishoudens in de gemeente met een inkomen hoger dan inkomensgrens s en niet hoger dan inkomensgrens t. Inkomensgrens s wordt zodanig bepaald dat juist bij 10% van het landelijk aantal huishoudens het inkomen onder de grens ligt. Inkomensgrens t wordt zodanig bepaald dat juist bij 40% van het landelijk aantal huishoudens het inkomen onder de grens ligt.

CBS

De meest recente op het uitkeringsjaar of een daarvóór gelegen tijdstip betrekking hebbende inkomensstatistiek, voor zover deze is bekendgemaakt op uiterlijk 1 september van het tweede jaar volgend op het uitkeringsjaar.

7a. Maatstaf huishoudens met een laag inkomen met drempel

Het aantal huishoudens in de gemeente volgens maatstaf 7, voor zover dit aantal méér is dan 10% van het aantal woonruimten in de gemeente.

CBS

De meest recente op het uitkeringsjaar of een daarvóór gelegen tijdstip betrekking hebbende inkomensstatistiek, voor zover deze is bekendgemaakt op uiterlijk 1 september van het tweede jaar volgend op het uitkeringsjaar.

8. Bijstandsmaatstaf

Het totaal aantal personen die in een gemeente een periodieke uitkering ontvangen op grond van:

1. de Wet werk en bijstand (WWB) voor zover die personen thuiswonend en jonger dan 65 jaar zijn;

2. het Besluit WWB of het Besluit WWB 2007;

3. de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of

4. de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Indien een normuitkering wordt verdeeld onder verschillende personen, worden deze personen geteld als één persoon.

CBS

31 december van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

9. Maatstaf schaalnadeel uitvoering regelgeving SZW

Het aantal personen met een uitkering volgens maatstaf 8, gedeeld door de som van 350 en dit aantal.

CBS

31 december van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

10. Maatstaf schaalvoordeel uitvoering regelgeving SZW

Het aantal personen met een uitkering volgens maatstaf 8 tot de macht 0,87.

CBS

31 december van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

11. Maatstaf uitkeringsontvangers

Het aantal personen met een uitkering volgens maatstaf 8 plus

1. het aantal volgens de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) geïndiceerde inwoners in een gemeente die een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 1 van de Wsw hebben. Meegeteld worden de volgens de Wsw geïndiceerde personen die op de wachtlijst staan en beschikbaar zijn om een dienstbetrekking als eerder genoemd te aanvaarden, plus

2. het aantal personen jonger dan 65 jaar van de gemeentemet een periodieke uitkering op grond van

a. bij of krachtens de Kaderwet militaire pensioenen vastgestelde bepalingen;

b. de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;

c. de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;

d. de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

e. de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of

f. het Reglement van het Algemeen Mijnwerkersfonds.

1. SZW

2, onderdeel a: de Algemene Pensioen Groep (APG)

2, onderdelen b t/m e: het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV)

2, onderdeel f: het Algemeen Mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg

31 december van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

12. Maatstaf minderheden

Het totaal van het aantal inwoners van de gemeente dat behoort tot een etnische minderheid. Hiertoe worden in ieder geval gerekend personen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse afkomst van de eerste en tweede generatie, alsmede houders van een verblijfsvergunning op grond van asiel.

CBS

 

13. Maatstaf klantenpotentieel lokaal

Het aantal potentiële lokale klanten van een woonkern. Dat is het aantal klanten dat een woonkern van een gemeente aantrekt uit alle woonkernen binnen een straal van 20 kilometer rondom de eigen woonkern, met inbegrip van die woonkern zelf. Verondersteld wordt dat de lokale aantrekkingskracht van een kern lineair toeneemt met het aantal inwoners van die kern en afneemt met het kwadraat van de afstand tot die kern. Het totaal aantal potentiële lokale klanten in Nederland is gelijk aan het aantal inwoners.

CBS

 

14. Maatstaf klantenpotentieel regionaal

Het aantal potentiële regionale klanten van een woonkern. Dat is het aantal klanten dat een woonkern van een gemeente aantrekt uit alle woonkernen binnen een straal van 60 kilometer rondom de eigen woonkern, met inbegrip van die woonkern zelf. Verondersteld wordt dat de regionale aantrekkingskracht van een kern toeneemt met het kwadraat van het aantal inwoners van die kern en afneemt met het kwadraat van de afstand tot die kern. Het totaal aantal potentiële regionale klanten in Nederland is gelijk aan het aantal inwoners.

CBS

 

15. Leerlingmaatstaf voortgezet onderwijs

Het gecorrigeerde aantal leerlingen die in een gemeente op de peildatum voortgezet onderwijs volgen.

OCW

1 oktober van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

15a. Leerlingmaatstaf speciale school voor basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Het gecorrigeerde aantal leerlingen die in een gemeente op de peildatum één van de volgende vormen van onderwijs volgen:

1.onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs;

2. voortgezet speciaal onderwijs.

OCW

1 oktober van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

15b. Maatstaf extra groei leerlingen voortgezet onderwijs

Het aantal leerlingen boven de toename van het ongecorrigeerde aantal leerlingen van 10%, in een gemeente waar het ongecorrigeerde aantal leerlingen, bedoeld in maatstaf 15, in tien jaar tijd met meer dan 10% is toegenomen.

OCW

 

15c. Maatstaf extra groei jongeren

Voor de gemeente waar het aantal jongeren, bedoeld in maatstaf 4, in 10 jaar tijds met meer dan 10% is toegenomen, het aantal jongeren waarmee de toename de 10 procent overstijgt.

CBS

 

16. Maatstaf land

Het aantal hectaren land in de gemeente.

CBS

 

17. Maatstaf land ∗ percentage slechte grond

Het aantal hectaren land als bedoeld in maatstaf 16 vermenigvuldigd met het percentage slechte grond als bedoeld in artikel 12 eerste lid.

CBS

 

18. Maatstaf land ∗ bodemfactor gemeente

Het aantal hectaren land als bedoeld in maatstaf 16, vermenigvuldigd met de bodemfactor als omschreven in artikel 12, tweede lid.

  

19. Maatstaf binnenwater

Het aantal hectaren binnenwater in de gemeente.

CBS

 

20. Maatstaf buitenwater

Het aantal hectaren buitenwater in de gemeente.

CBS

 

21. Maatstaf oppervlak bebouwing

Het totale oppervlak van de bebouwing binnen de gemeente. Indien nodig wordt dit oppervlak jaarlijks geïndexeerd

CBS

 

22. Maatstaf oppervlak bebouwing woonkern ∗ bodemfactor woonkern

Het oppervlak van de bebouwing binnen de woonkernen, vermenigvuldigd met de bodemfactor bedoeld in artikel 12, tweede lid, voor de woonkernen van de gemeente.

CBS

 

23. Maatstaf oppervlak bebouwing buitengebied ∗ bodemfactor buitengebied

Het oppervlak van de bebouwing buiten de woonkernen, vermenigvuldigd met de bodemfactor bedoeld in artikel 12, tweede lid, voor de gebieden buiten de woonkernen.

CBS

 

24. Maatstaf woonruimten

Het aantal woonruimten in de gemeente.

CBS

 

24a Maatstaf nieuwbouwwoningen

Voor de gemeenten Aalburg, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Bloemendaal, Delfzijl, Deventer, Eindhoven, Enschede, Geertruidenberg, Groningen, Hengelo, Lansingerland, Lingewaard, Nederbetuwe, Nijmegen, Noordenveld, Overbetuwe, Pijnacker-Nootdorp, Rijssen-Holten, Rijswijk, Sluis, Tilburg, Twenterand, Venlo, Zandvoort, Zwolle het aantal nieuwbouwwoningen

CBS

 

25. Maatstaf woonruimten ∗ bodemfactor woonkern

Het aantal woonruimten in de gemeente vermenigvuldigd met de voor het gebied binnen de woonkern berekende bodemfactor als bedoeld in artikel 12, tweede lid.

CBS

 

26. Maatstaf woonruimten ∗ percentage slechte grond

Het aantal woonruimten in de gemeente vermenigvuldigd met het percentage slechte grond als bedoeld in artikel 12, eerste lid.

CBS

 

27. Maatstaf historische kernen

Voor de gemeente waarin historiche kernen zijn gelegen, bedoeld in artikel 17, het aantal hectaren historische kernen in de gemeente. Kernen met een oppervlak van minder dan 5 hectaren worden buiten beschouwing gelaten.

CBS

 

28. Maatstaf historische waterweg

Voor de gemeente waarin historische kernen zijn gelegen het aantal meters historische waterweg in en rondom de kernen

CBS

 

29. Maatstaf bewoonde oorden 1930

Voor de gemeente, waarin oorden zijn gelegen, die in de in 1930 gehouden volkstelling zijn geregistreerd als een bewoond oord met 500 of meer woningen het historisch aantal woningen in deze oorden.

CBS

 

30. Maatstaf woningen 1930 in bewoonde oorden

Voor de gemeente, waarin bewoonde oorden zijn gelegen als bedoeld in maatstaf 29, waarbij in de bewoonde oorden historische kernen zijn gelegen als bedoeld in maatstaf 27: het historisch aantal woningen in deze bewoonde oorden.

CBS

 

31. Maatstaf ISV

Het aandeel van de gemeente in de tegemoetkoming zoals door Onze Ministers op grond van artikel 18 is vastgesteld.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

 

32. Maatstaf omgevingsadressendichtheid

De gemiddelde omgevingsadressendichtheid van de adressen in de gemeente, in adressen per vierkante kilometer, vermenigvuldigd met het aantal woonruimten in de gemeente.

CBS

 

33. Maatstaf omgevingsadressendichtheid ∗ percentage slechte grond

De uitkomst van de berekening in maatstaf 32, vermenigvuldigd met het percentage slechte grond als bedoeld in artikel 12, eerste lid.

CBS

 

34. Maatstaf oeverlengte*bodemfactor gemeente

Voor de gemeente waarin binnenwater is gelegen: de totale lengte van de oevers van het binnenwater in hectometers, vermenigvuldigd met de bodemfactor voor de gemeente, bedoeld in artikel 12, tweede lid

  

35. Maatstaf oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

Voor de gemeente waarin binnenwater is gelegen als bedoeld in maatstaf 34: de uitkomst van de volgende berekening:

(oeverlengte + 2x oeverlengte in veen/ kleiveengebied) x bodemfactor gemeente x de dichtheidsfactor. De dichtheidsfactor bestaat uit het quotiënt van het aantal inwoners volgens maatstaf 2 en de som van de oppervlakten land en binnenwater volgens de maatstaven 16 en 19.

CBS

 

36. Maatstaf meerkernigheid

Het aantal woonkernen in de gemeente.

CBS

 

36a. Maatstaf grote woonkernen

In afwijking van artikel 1, onderdeel f, van het Besluit financiële verhouding 2001, worden voor deze maatstaf alleen de woonkernen meegeteld die ieder 500 adressen of meer omvatten.

CBS

 

37. Maatstaf meerkernigheid ∗ bodemfactor buitengebied

Het aantal woonkernen in de gemeente, vermenigvuldigd met de bodemfactor bedoeld in artikel 12, tweede lid, voor het gebied buiten de woonkernen.

  

38. Maatstaf bedrijven

Het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente.

CBS

 

38a. Maatstaf belastingcapaciteit niet-woningen

Het totaal van de vastgestelde waarden van woningen die niet in hoofdzaak tot woning dienen, als bedoeld in artikel 220, onderdeel b, van de Gemeentewet en waarover naar de toestand op 1 januari van het uitkeringsjaar door de gemeente onroerende zaakbelastingen (Ozb) kan worden geheven. De maatstaf bedraagt 70% van de Ozb-waarde en wordt uitgedrukt in miljoenen euro’s. De waarde van de onroerende zaken wordt bepaald op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken (Woz).

CBS

 

39. Maatstaf vast bedrag

Eén eenheid voor iedere gemeente.

  

40. Maatstaf vast bedrag Amsterdam

Eén eenheid voor de gemeente Amsterdam.

  

41. Maatstaf vast bedrag Rotterdam

Eén eenheid voor de gemeente Rotterdam.

  

42. Maatstaf vast bedrag Den Haag

Eén eenheid voor de gemeente Den Haag.

  

43. Maatstaf vast bedrag Utrecht

Eén eenheid voor de gemeente Utrecht.

  

44. Maatstaf vast bedrag Waddengemeenten

Voor de gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog: één eenheid.

  

44a. Vast bedrag Baarle-Nassau

Eén eenheid voor de gemeente Baarle-Nassau

  

45. Herindelingsmaatstaf

Voor gemeenten waar een wijziging van de gemeentelijke indeling heeft plaatsgevonden, indien ten gevolge van deze wijziging twee of meer gemeenten zijn samengevoegd tot één gemeente, en de datum van samenvoeging ligt in het uitkeringsjaar of in één van de drie daaraan voorafgaande jaren, de uitkomst van de volgende berekening in euro:

[2.245.440*a+53,29* (b–c)]*d

Waarin:

a = het aantal gemeenten waarmee het totaal aantal gemeenten ten gevolge van de samenvoeging verminderd wordt;

b = het totaal aantal inwoners per 1 januari van het jaar voorafgaand aan de samenvoeging van de gemeenten die bij de herindeling worden samengevoegd;

c = het aantal inwoners per 1 januari van het jaar voorafgaand aan de samenvoeging van de bij de samenvoeging betrokken gemeente met het grootste aantal inwoners;

d = de uitkeringsfactor die is vastgesteld voor het jaar waarin de samenvoeging plaatsvindt.

Het aldus berekende bedrag wordt uitgekeerd in vier jaarlijkse gecorrigeerde termijnen, verdeeld als volgt:

40% van het bedrag wordt uitgekeerd in het uitkeringsjaar waarin de samenvoeging plaatsvindt;

20% van het bedrag wordt uitgekeerd in elk der drie daarop volgende uitkeringsjaren.

Correctie vindt plaats door de termijnen te delen door de uitkeringsfactor over het uitkeringsjaar.

CBS

 

Stb. 2013, 337, datum inwerkingtreding 01-12-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2011.

Bijlage 2. De verdeelmaatstaven voor het gemeentefonds (bijlage bij artikel 3, tweede lid)

nummer en korte omschrijving

Definitie verdeelmaatstaf

Bron

Peildatum of tijdsaanduiding (indien deze anders luidt dan 1 januari van het uitkeringsjaar)

1. Maatstaf Ozb waarde woningen eigenaren

Het op grond van artikel 8, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet gecorrigeerde totaal van de vastgestelde waarden van onroerende zaken. Het gecorrigeerde totaal wordt gedeeld door de uitkeringsfactor over het uitkeringsjaar. Het betreft de onroerende zaken die tot woning dienen waarover onroerende zaakbelastingen (Ozb), bedoeld in artikel 220, onderdeel b, van de Gemeentewet, geheven kan worden van eigenaren. De waarde van de onroerende zaken wordt bepaald op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken.

CBS

 

1a. Maatstaf Ozb niet-woningen eigenaren

Het op grond van artikel 8, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet gecorrigeerde totaal van de vastgestelde waarden van onroerende zaken in de gemeente. Het gecorrigeerde totaal wordt gedeeld door de uitkeringsfactor over het uitkeringsjaar. Het betreft onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen en waarover onroerende zaakbelastingen (Ozb), bedoeld in artikel 220, onderdeel b, van de Gemeentewet, kan worden geheven van eigenaren. De waarde van de onroerende zaken wordt bepaald op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken.

CBS

 

1b. Maatstaf Ozb niet-woningen gebruikers

Het op grond van artikel 8, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet gecorrigeerde totaal van de vastgestelde waarden van onroerende zaken in de gemeente.

Het gecorrigeerde totaal wordt gedeeld door de uitkeringsfactor over het uitkeringsjaar. Het betreft onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen en waarover onroerende zaakbelastingen (Ozb) kan worden geheven van de gebruikers, zoals bedoeld in artikel 220, onderdeel a, van de Gemeentewet. De waarde van de onroerende zaken wordt bepaald op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken.

CBS

 

2. Maatstaf inwoners

Het aantal inwoners van de gemeente.

CBS

 

2a. Maatstaf krimp

Voor gemeenten in de provincies Groningen, Limburg en Zeeland die in het uitkeringsjaar een inwonertal hebben dat meer dan 1% lager ligt dan het inwonertal van zeven jaar eerder: het verschil in aantal inwoners boven de drempel van 1% van het aantal inwoners zeven jaar eerder.

CBS

 

3. Maatstaf éénouderhuishoudens

Het aantal particuliere huishoudens in een gemeente bestaande uit een ouder met een of meer thuiswonende kinderen.

CBS

 

4. Maatstaf jongeren

Het aantal inwoners van de gemeente dat 19 jaar of jonger is.

CBS

 

5. Maatstaf ouderen

Het aantal inwoners van de gemeente dat 65 jaar of ouder is.

CBS

 

5a. Maatstaf inwoners 75 tot 85 jaar

Het aantal inwoners van een gemeente van 75 jaar tot 85 jaar.

CBS

 

6. Maatstaf inwoners waddengemeenten

Voor de gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog: het aantal inwoners van de gemeente. Daarbij vindt een verdeling plaats in drie maatstaven, overeenkomstig de volgende schijven: a. het aantal inwoners in het interval tot en met 2500 inwoners; b. het aantal inwoners in het interval van 2501 tot en met 7500 inwoners; c. het aantal inwoners boven de 7500 inwoners.

CBS

 

7. Maatstaf huishoudens met een laag inkomen

Het aantal huishoudens in de gemeente met een inkomen hoger dan inkomensgrens s en niet hoger dan inkomensgrens t. Inkomensgrens s wordt zodanig bepaald dat juist bij 10% van het landelijk aantal huishoudens het inkomen onder de grens ligt. Inkomensgrens t wordt zodanig bepaald dat juist bij 40% van het landelijk aantal huishoudens het inkomen onder de grens ligt.

CBS

De meest recente op het uitkeringsjaar of een daarvóór gelegen tijdstip betrekking hebbende inkomensstatistiek, voor zover deze is bekendgemaakt op uiterlijk 1 september van het tweede jaar volgend op het uitkeringsjaar.

7a. Maatstaf huishoudens met een laag inkomen met drempel

Het aantal huishoudens in de gemeente volgens maatstaf 7, voor zover dit aantal méér is dan 10% van het aantal woonruimten in de gemeente.

CBS

De meest recente op het uitkeringsjaar of een daarvóór gelegen tijdstip betrekking hebbende inkomensstatistiek, voor zover deze is bekendgemaakt op uiterlijk 1 september van het tweede jaar volgend op het uitkeringsjaar.

8. Bijstandsmaatstaf

Het totaal aantal personen die in een gemeente een periodieke uitkering ontvangen op grond van:

1. de Wet werk en bijstand (WWB) voor zover die personen thuiswonend en jonger dan 65 jaar zijn;

2. het Besluit WWB of het Besluit WWB 2007;

3. de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of

4. de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Indien een normuitkering wordt verdeeld onder verschillende personen, worden deze personen geteld als één persoon.

CBS

31 december van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

9. Maatstaf schaalnadeel uitvoering regelgeving SZW

Het aantal personen met een uitkering volgens maatstaf 8, gedeeld door de som van 350 en dit aantal.

CBS

31 december van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

10. Maatstaf schaalvoordeel uitvoering regelgeving SZW

Het aantal personen met een uitkering volgens maatstaf 8 tot de macht 0,87.

CBS

31 december van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

11. Maatstaf uitkeringsontvangers

Het aantal personen met een uitkering volgens maatstaf 8 plus

1. het aantal volgens de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) geïndiceerde inwoners in een gemeente die een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 1 van de Wsw hebben. Meegeteld worden de volgens de Wsw geïndiceerde personen die op de wachtlijst staan en beschikbaar zijn om een dienstbetrekking als eerder genoemd te aanvaarden, plus

2. het aantal personen jonger dan 65 jaar van de gemeentemet een periodieke uitkering op grond van

a. bij of krachtens de Kaderwet militaire pensioenen vastgestelde bepalingen;

b. de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;

c. de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;

d. de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

e. de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of

f. het Reglement van het Algemeen Mijnwerkersfonds.

1. SZW

2, onderdeel a: de Algemene Pensioen Groep (APG)

2, onderdelen b t/m e: het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV)

2, onderdeel f: het Algemeen Mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg

31 december van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

12. Maatstaf minderheden

Het totaal van het aantal inwoners van de gemeente dat behoort tot een etnische minderheid. Hiertoe worden in ieder geval gerekend personen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse afkomst van de eerste en tweede generatie, alsmede houders van een verblijfsvergunning op grond van asiel.

CBS

 

13. Maatstaf klantenpotentieel lokaal

Het aantal potentiële lokale klanten van een woonkern. Dat is het aantal klanten dat een woonkern van een gemeente aantrekt uit alle woonkernen binnen een straal van 20 kilometer rondom de eigen woonkern, met inbegrip van die woonkern zelf. Verondersteld wordt dat de lokale aantrekkingskracht van een kern lineair toeneemt met het aantal inwoners van die kern en afneemt met het kwadraat van de afstand tot die kern. Het totaal aantal potentiële lokale klanten in Nederland is gelijk aan het aantal inwoners.

CBS

 

14. Maatstaf klantenpotentieel regionaal

Het aantal potentiële regionale klanten van een woonkern. Dat is het aantal klanten dat een woonkern van een gemeente aantrekt uit alle woonkernen binnen een straal van 60 kilometer rondom de eigen woonkern, met inbegrip van die woonkern zelf. Verondersteld wordt dat de regionale aantrekkingskracht van een kern toeneemt met het kwadraat van het aantal inwoners van die kern en afneemt met het kwadraat van de afstand tot die kern. Het totaal aantal potentiële regionale klanten in Nederland is gelijk aan het aantal inwoners.

CBS

 

15. Leerlingmaatstaf voortgezet onderwijs

Het gecorrigeerde aantal leerlingen die in een gemeente op de peildatum voortgezet onderwijs volgen.

OCW

1 oktober van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

15a. Leerlingmaatstaf speciale school voor basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Het gecorrigeerde aantal leerlingen die in een gemeente op de peildatum één van de volgende vormen van onderwijs volgen:

1.onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs;

2. voortgezet speciaal onderwijs.

OCW

1 oktober van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

15b. Maatstaf extra groei leerlingen voortgezet onderwijs

Het aantal leerlingen boven de toename van het ongecorrigeerde aantal leerlingen van 10%, in een gemeente waar het ongecorrigeerde aantal leerlingen, bedoeld in maatstaf 15, in tien jaar tijd met meer dan 10% is toegenomen.

OCW

 

15c. Maatstaf extra groei jongeren

Voor de gemeente waar het aantal jongeren, bedoeld in maatstaf 4, in 10 jaar tijds met meer dan 10% is toegenomen, het aantal jongeren waarmee de toename de 10 procent overstijgt.

CBS

 

16. Maatstaf land

Het aantal hectaren land in de gemeente.

CBS

 

17. Maatstaf land ∗ percentage slechte grond

Het aantal hectaren land als bedoeld in maatstaf 16 vermenigvuldigd met het percentage slechte grond als bedoeld in artikel 12 eerste lid.

CBS

 

18. Maatstaf land ∗ bodemfactor gemeente

Het aantal hectaren land als bedoeld in maatstaf 16, vermenigvuldigd met de bodemfactor als omschreven in artikel 12, tweede lid.

  

19. Maatstaf binnenwater

Het aantal hectaren binnenwater in de gemeente.

CBS

 

20. Maatstaf buitenwater

Het aantal hectaren buitenwater in de gemeente.

CBS

 

21. Maatstaf oppervlak bebouwing

Het totale oppervlak van de bebouwing binnen de gemeente. Indien nodig wordt dit oppervlak jaarlijks geïndexeerd

CBS

 

22. Maatstaf oppervlak bebouwing woonkern ∗ bodemfactor woonkern

Het oppervlak van de bebouwing binnen de woonkernen, vermenigvuldigd met de bodemfactor bedoeld in artikel 12, tweede lid, voor de woonkernen van de gemeente.

CBS

 

23. Maatstaf oppervlak bebouwing buitengebied ∗ bodemfactor buitengebied

Het oppervlak van de bebouwing buiten de woonkernen, vermenigvuldigd met de bodemfactor bedoeld in artikel 12, tweede lid, voor de gebieden buiten de woonkernen.

CBS

 

24. Maatstaf woonruimten

Het aantal woonruimten in de gemeente.

CBS

 

24a. Maatstaf nieuwbouw-woningen

Voor de gemeenten Aalburg, Aalsmeer, Alphen-Chaam, Apeldoorn, Arnhem, Beverwijk, Bloemendaal, Eindhoven, Groesbeek, Hengelo, Houten, Lansingerland, Lingewaard, Loon op Zand, Neder-Betuwe, Nijmegen, Noordenveld, Oosterhout, Overbetuwe, Pijnacker-Nootdorp, Rijssen-Holten, Roermond, Schijndel, ’s-Hertogenbosch, Sluis, Tiel, Tilburg, Veere, Veldhoven, Venlo, Venray, Vlissingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Winterswijk, Woensdrecht en Zwolle het aantal nieuwbouwwoningen.

CBS

 

25. Maatstaf woonruimten ∗ bodemfactor woonkern

Het aantal woonruimten in de gemeente vermenigvuldigd met de voor het gebied binnen de woonkern berekende bodemfactor als bedoeld in artikel 12, tweede lid.

CBS

 

26. Maatstaf woonruimten ∗ percentage slechte grond

Het aantal woonruimten in de gemeente vermenigvuldigd met het percentage slechte grond als bedoeld in artikel 12, eerste lid.

CBS

 

27. Maatstaf historische kernen

Voor de gemeente waarin historiche kernen zijn gelegen, bedoeld in artikel 17, het aantal hectaren historische kernen in de gemeente. Kernen met een oppervlak van minder dan 5 hectaren worden buiten beschouwing gelaten.

CBS

 

28. Maatstaf historische waterweg

Voor de gemeente waarin historische kernen zijn gelegen het aantal meters historische waterweg in en rondom de kernen

CBS

 

29. Maatstaf bewoonde oorden 1930

Voor de gemeente, waarin oorden zijn gelegen, die in de in 1930 gehouden volkstelling zijn geregistreerd als een bewoond oord met 500 of meer woningen het historisch aantal woningen in deze oorden.

CBS

 

30. Maatstaf woningen 1930 in bewoonde oorden

Voor de gemeente, waarin bewoonde oorden zijn gelegen als bedoeld in maatstaf 29, waarbij in de bewoonde oorden historische kernen zijn gelegen als bedoeld in maatstaf 27: het historisch aantal woningen in deze bewoonde oorden.

CBS

 

31. Maatstaf ISV

Het aandeel van de gemeente in de tegemoetkoming zoals door Onze Ministers op grond van artikel 18 is vastgesteld.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

 

32. Maatstaf omgevingsadressendichtheid

De gemiddelde omgevingsadressendichtheid van de adressen in de gemeente, in adressen per vierkante kilometer, vermenigvuldigd met het aantal woonruimten in de gemeente.

CBS

 

33. Maatstaf omgevingsadressendichtheid ∗ percentage slechte grond

De uitkomst van de berekening in maatstaf 32, vermenigvuldigd met het percentage slechte grond als bedoeld in artikel 12, eerste lid.

CBS

 

34. Maatstaf oeverlengte*bodemfactor gemeente

Voor de gemeente waarin binnenwater is gelegen: de totale lengte van de oevers van het binnenwater in hectometers, vermenigvuldigd met de bodemfactor voor de gemeente, bedoeld in artikel 12, tweede lid

  

35. Maatstaf oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

Voor de gemeente waarin binnenwater is gelegen als bedoeld in maatstaf 34: de uitkomst van de volgende berekening:

(oeverlengte + 2x oeverlengte in veen/ kleiveengebied) x bodemfactor gemeente x de dichtheidsfactor. De dichtheidsfactor bestaat uit het quotiënt van het aantal inwoners volgens maatstaf 2 en de som van de oppervlakten land en binnenwater volgens de maatstaven 16 en 19.

CBS

 

36. Maatstaf meerkernigheid

Het aantal woonkernen in de gemeente.

CBS

 

36a. Maatstaf grote woonkernen

In afwijking van artikel 1, onderdeel f, van het Besluit financiële verhouding 2001, worden voor deze maatstaf alleen de woonkernen meegeteld die ieder 500 adressen of meer omvatten.

CBS

 

37. Maatstaf meerkernigheid ∗ bodemfactor buitengebied

Het aantal woonkernen in de gemeente, vermenigvuldigd met de bodemfactor bedoeld in artikel 12, tweede lid, voor het gebied buiten de woonkernen.

  

38. Maatstaf bedrijven

Het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente, vermenigvuldigd met het quotiënt van het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente in het uitkeringsjaar en het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente in het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar.

CBS

1 januari 2010

38a. Maatstaf belastingcapaciteit niet-woningen

Het totaal van de vastgestelde waarden van woningen die niet in hoofdzaak tot woning dienen, als bedoeld in artikel 220, onderdeel b, van de Gemeentewet en waarover naar de toestand op 1 januari van het uitkeringsjaar door de gemeente onroerende zaakbelastingen (Ozb) kan worden geheven. De maatstaf bedraagt 70% van de Ozb-waarde en wordt uitgedrukt in miljoenen euro’s. De waarde van de onroerende zaken wordt bepaald op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken (Woz).

CBS

 

39. Maatstaf vast bedrag

Eén eenheid voor iedere gemeente.

  

40. Maatstaf vast bedrag Amsterdam

Eén eenheid voor de gemeente Amsterdam.

  

41. Maatstaf vast bedrag Rotterdam

Eén eenheid voor de gemeente Rotterdam.

  

42. Maatstaf vast bedrag Den Haag

Eén eenheid voor de gemeente Den Haag.

  

43. Maatstaf vast bedrag Utrecht

Eén eenheid voor de gemeente Utrecht.

  

44. Maatstaf vast bedrag Waddengemeenten

Voor de gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog: één eenheid.

  

44a. Vast bedrag Baarle-Nassau

Eén eenheid voor de gemeente Baarle-Nassau

  

45. Herindelingsmaatstaf

Voor gemeenten waar een wijziging van de gemeentelijke indeling heeft plaatsgevonden, indien ten gevolge van deze wijziging twee of meer gemeenten zijn samengevoegd tot één gemeente, en de datum van samenvoeging ligt in het uitkeringsjaar of in één van de drie daaraan voorafgaande jaren, de uitkomst van de volgende berekening in euro:

[2.245.440*a+53,29* (b–c)]*d

Waarin:

a = het aantal gemeenten waarmee het totaal aantal gemeenten ten gevolge van de samenvoeging verminderd wordt;

b = het totaal aantal inwoners per 1 januari van het jaar voorafgaand aan de samenvoeging van de gemeenten die bij de herindeling worden samengevoegd;

c = het aantal inwoners per 1 januari van het jaar voorafgaand aan de samenvoeging van de bij de samenvoeging betrokken gemeente met het grootste aantal inwoners;

d = de uitkeringsfactor die is vastgesteld voor het jaar waarin de samenvoeging plaatsvindt.

Het aldus berekende bedrag wordt uitgekeerd in vier jaarlijkse gecorrigeerde termijnen, verdeeld als volgt:

40% van het bedrag wordt uitgekeerd in het uitkeringsjaar waarin de samenvoeging plaatsvindt;

20% van het bedrag wordt uitgekeerd in elk der drie daarop volgende uitkeringsjaren.

Correctie vindt plaats door de termijnen te delen door de uitkeringsfactor over het uitkeringsjaar.

CBS

 

46. Maatstaf verfijning rioleringen

Gemeenten die in aanmerking komen voor een tijdelijke verfijningsuitkering rioleringen ontvangen de uitkomst van de formule a * b * c * e * D gedeeld door de uitkeringsfactor over het uitkeringsjaar;

waarbij:

a= het naar boven op een tiende afgeronde annuïteitspercentage van een 25-jarige annuïteit bij het gemiddelde van door de Minister van Financiën voor het kalenderjaar, waarin de aansluiting is gemaakt, vastgestelde rentepercentages;

b= het rekenkundig gemiddelde van de indices van de kosten van onderscheidenlijk het maken van riolering buiten en binnen de bebouwde kom, inclusief BTW, (1979 = 100) voor het jaar van aansluiting;

c= het in het kalenderjaar gemaakte aantal aansluitingen op een gemeentelijke riolering;

e= een vermenigvuldigingsfactor, die als de formule wordt toegepast op aansluitingen die voor 1 juli 1985, onderscheidenlijk na 30 juni 1985 maar voor 1 januari 1986, in 1986, in 1987, in 1988, in 1989 of enig daarop volgend jaar tot stand komen 1,0 onderscheidenlijk 0,8, 0,6, 0,4, 0,2 en 0,0 bedraagt;

D= een bedrag per aansluiting.

Het aantal aansluitingen op de riolering volgens de uitkeringsadministratie van het uitkeringsjaar 1996

Maximaal 25 jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

Stb. 2013, 337, datum inwerkingtreding 01-12-2013, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2012.

Bijlage 2. De verdeelmaatstaven voor het gemeentefonds (bijlage bij artikel 3, tweede lid)

nummer en korte omschrijving

Definitie verdeelmaatstaf

Bron

Peildatum of tijdsaanduiding (indien deze anders luidt dan 1 januari van het uitkeringsjaar)

1. Maatstaf Ozb waarde woningen eigenaren

Het op grond van artikel 8, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet gecorrigeerde totaal van de vastgestelde waarden van onroerende zaken. Het gecorrigeerde totaal wordt gedeeld door de uitkeringsfactor over het uitkeringsjaar. Het betreft de onroerende zaken die tot woning dienen waarover onroerende zaakbelastingen (Ozb), bedoeld in artikel 220, onderdeel b, van de Gemeentewet, geheven kan worden van eigenaren. De waarde van de onroerende zaken wordt bepaald op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken.

CBS

 

1a. Maatstaf Ozb niet-woningen eigenaren

Het op grond van artikel 8, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet gecorrigeerde totaal van de vastgestelde waarden van onroerende zaken in de gemeente. Het gecorrigeerde totaal wordt gedeeld door de uitkeringsfactor over het uitkeringsjaar. Het betreft onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen en waarover onroerende zaakbelastingen (Ozb), bedoeld in artikel 220, onderdeel b, van de Gemeentewet, kan worden geheven van eigenaren. De waarde van de onroerende zaken wordt bepaald op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken.

CBS

 

1b. Maatstaf Ozb niet-woningen gebruikers

Het op grond van artikel 8, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet gecorrigeerde totaal van de vastgestelde waarden van onroerende zaken in de gemeente.

Het gecorrigeerde totaal wordt gedeeld door de uitkeringsfactor over het uitkeringsjaar. Het betreft onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen en waarover onroerende zaakbelastingen (Ozb) kan worden geheven van de gebruikers, zoals bedoeld in artikel 220, onderdeel a, van de Gemeentewet. De waarde van de onroerende zaken wordt bepaald op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken.

CBS

 

2. Maatstaf inwoners

Het aantal inwoners van de gemeente.

CBS

 

2a. Maatstaf krimp

Voor gemeenten in de provincies Groningen, Limburg en Zeeland die in het uitkeringsjaar een inwonertal hebben dat meer dan 1% lager ligt dan het inwonertal van zeven jaar eerder: het verschil in aantal inwoners boven de drempel van 1% van het aantal inwoners zeven jaar eerder.

CBS

 

3. Maatstaf éénouderhuishoudens

Het aantal particuliere huishoudens in een gemeente bestaande uit een ouder met een of meer thuiswonende kinderen.

CBS

 

4. Maatstaf jongeren

Het aantal inwoners van de gemeente dat 19 jaar of jonger is.

CBS

 

5. Maatstaf ouderen

Het aantal inwoners van de gemeente dat 65 jaar of ouder is.

CBS

 

5a. Maatstaf inwoners 75 tot 85 jaar

Het aantal inwoners van een gemeente van 75 jaar tot 85 jaar.

CBS

 

6. Maatstaf inwoners waddengemeenten

Voor de gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog: het aantal inwoners van de gemeente. Daarbij vindt een verdeling plaats in drie maatstaven, overeenkomstig de volgende schijven: a. het aantal inwoners in het interval tot en met 2500 inwoners; b. het aantal inwoners in het interval van 2501 tot en met 7500 inwoners; c. het aantal inwoners boven de 7500 inwoners.

CBS

 

7. Maatstaf huishoudens met een laag inkomen

Het aantal huishoudens in de gemeente met een inkomen hoger dan inkomensgrens s en niet hoger dan inkomensgrens t. Inkomensgrens s wordt zodanig bepaald dat juist bij 10% van het landelijk aantal huishoudens het inkomen onder de grens ligt. Inkomensgrens t wordt zodanig bepaald dat juist bij 40% van het landelijk aantal huishoudens het inkomen onder de grens ligt.

CBS

De meest recente op het uitkeringsjaar of een daarvóór gelegen tijdstip betrekking hebbende inkomensstatistiek, voor zover deze is bekendgemaakt op uiterlijk 1 september van het tweede jaar volgend op het uitkeringsjaar.

7a. Maatstaf huishoudens met een laag inkomen met drempel

Het aantal huishoudens in de gemeente volgens maatstaf 7, voor zover dit aantal méér is dan 10% van het aantal woonruimten in de gemeente.

CBS

De meest recente op het uitkeringsjaar of een daarvóór gelegen tijdstip betrekking hebbende inkomensstatistiek, voor zover deze is bekendgemaakt op uiterlijk 1 september van het tweede jaar volgend op het uitkeringsjaar.

8. Bijstandsmaatstaf

Het totaal aantal personen die in een gemeente een periodieke uitkering ontvangen op grond van:

1. de Wet werk en bijstand (WWB) voor zover die personen thuiswonend en jonger dan 65 jaar zijn;

2. het Besluit WWB of het Besluit WWB 2007;

3. de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of

4. de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Indien een normuitkering wordt verdeeld onder verschillende personen, worden deze personen geteld als één persoon.

CBS

31 december van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

9. Maatstaf schaalnadeel uitvoering regelgeving SZW

Het aantal personen met een uitkering volgens maatstaf 8, gedeeld door de som van 350 en dit aantal.

CBS

31 december van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

10. Maatstaf schaalvoordeel uitvoering regelgeving SZW

Het aantal personen met een uitkering volgens maatstaf 8 tot de macht 0,87.

CBS

31 december van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

11. Maatstaf uitkeringsontvangers

Het aantal personen met een uitkering volgens maatstaf 8 plus

1. het aantal volgens de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) geïndiceerde inwoners in een gemeente die een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 1 van de Wsw hebben. Meegeteld worden de volgens de Wsw geïndiceerde personen die op de wachtlijst staan en beschikbaar zijn om een dienstbetrekking als eerder genoemd te aanvaarden, plus

2. het aantal personen jonger dan 65 jaar van de gemeentemet een periodieke uitkering op grond van

a. bij of krachtens de Kaderwet militaire pensioenen vastgestelde bepalingen;

b. de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;

c. de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;

d. de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

e. de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of

f. het Reglement van het Algemeen Mijnwerkersfonds.

1. SZW

2, onderdeel a: de Algemene Pensioen Groep (APG)

2, onderdelen b t/m e: het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV)

2, onderdeel f: het Algemeen Mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg

31 december van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

12. Maatstaf minderheden

Het totaal van het aantal inwoners van de gemeente dat behoort tot een etnische minderheid. Hiertoe worden in ieder geval gerekend personen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse afkomst van de eerste en tweede generatie, alsmede houders van een verblijfsvergunning op grond van asiel.

CBS

 

13. Maatstaf klantenpotentieel lokaal

Het aantal potentiële lokale klanten van een woonkern. Dat is het aantal klanten dat een woonkern van een gemeente aantrekt uit alle woonkernen binnen een straal van 20 kilometer rondom de eigen woonkern, met inbegrip van die woonkern zelf. Verondersteld wordt dat de lokale aantrekkingskracht van een kern lineair toeneemt met het aantal inwoners van die kern en afneemt met het kwadraat van de afstand tot die kern. Het totaal aantal potentiële lokale klanten in Nederland is gelijk aan het aantal inwoners.

CBS

 

14. Maatstaf klantenpotentieel regionaal

Het aantal potentiële regionale klanten van een woonkern. Dat is het aantal klanten dat een woonkern van een gemeente aantrekt uit alle woonkernen binnen een straal van 60 kilometer rondom de eigen woonkern, met inbegrip van die woonkern zelf. Verondersteld wordt dat de regionale aantrekkingskracht van een kern toeneemt met het kwadraat van het aantal inwoners van die kern en afneemt met het kwadraat van de afstand tot die kern. Het totaal aantal potentiële regionale klanten in Nederland is gelijk aan het aantal inwoners.

CBS

 

15. Leerlingmaatstaf voortgezet onderwijs

Het gecorrigeerde aantal leerlingen die in een gemeente op de peildatum voortgezet onderwijs volgen.

OCW

1 oktober van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

15a. Leerlingmaatstaf speciale school voor basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Het gecorrigeerde aantal leerlingen die in een gemeente op de peildatum één van de volgende vormen van onderwijs volgen:

1.onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs;

2. voortgezet speciaal onderwijs.

OCW

1 oktober van het jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

15b. Maatstaf extra groei leerlingen voortgezet onderwijs

Het aantal leerlingen boven de toename van het ongecorrigeerde aantal leerlingen van 10%, in een gemeente waar het ongecorrigeerde aantal leerlingen, bedoeld in maatstaf 15, in tien jaar tijd met meer dan 10% is toegenomen.

OCW

 

15c. Maatstaf extra groei jongeren

Voor de gemeente waar het aantal jongeren, bedoeld in maatstaf 4, in 10 jaar tijds met meer dan 10% is toegenomen, het aantal jongeren waarmee de toename de 10 procent overstijgt.

CBS

 

16. Maatstaf land

Het aantal hectaren land in de gemeente.

CBS

 

17. Maatstaf land ∗ percentage slechte grond

Het aantal hectaren land als bedoeld in maatstaf 16 vermenigvuldigd met het percentage slechte grond als bedoeld in artikel 12 eerste lid.

CBS

 

18. Maatstaf land ∗ bodemfactor gemeente

Het aantal hectaren land als bedoeld in maatstaf 16, vermenigvuldigd met de bodemfactor als omschreven in artikel 12, tweede lid.

  

19. Maatstaf binnenwater

Het aantal hectaren binnenwater in de gemeente.

CBS

 

20. Maatstaf buitenwater

Het aantal hectaren buitenwater in de gemeente.

CBS

 

21. Maatstaf oppervlak bebouwing

Het totale oppervlak van de bebouwing binnen de gemeente. Indien nodig wordt dit oppervlak jaarlijks geïndexeerd

CBS

 

22. Maatstaf oppervlak bebouwing woonkern ∗ bodemfactor woonkern

Het oppervlak van de bebouwing binnen de woonkernen, vermenigvuldigd met de bodemfactor bedoeld in artikel 12, tweede lid, voor de woonkernen van de gemeente.

CBS

 

23. Maatstaf oppervlak bebouwing buitengebied ∗ bodemfactor buitengebied

Het oppervlak van de bebouwing buiten de woonkernen, vermenigvuldigd met de bodemfactor bedoeld in artikel 12, tweede lid, voor de gebieden buiten de woonkernen.

CBS

 

24. Maatstaf woonruimten

Het aantal woonruimten in de gemeente.

CBS

 

24a. Maatstaf nieuwbouw-woningen

Voor de gemeenten Aalburg, Aalsmeer, Alphen-Chaam, Arnhem, Beverwijk, Bloemendaal, Eindhoven, Groesbeek, Hengelo, Houten, Lansingerland, Lingewaard, Loon op Zand, Neder-Betuwe, Nijmegen, Noordenveld, Oosterhout, Overbetuwe, Pijnacker-Nootdorp, Rijssen-Holten, Roermond, Schijndel, ’s-Hertogenbosch, Sluis, Tiel, Tilburg, Veere, Veldhoven, Venlo, Venray, Vlissingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Winterswijk, Woensdrecht en Zwolle het aantal nieuwbouwwoningen.

CBS

 

25. Maatstaf woonruimten ∗ bodemfactor woonkern

Het aantal woonruimten in de gemeente vermenigvuldigd met de voor het gebied binnen de woonkern berekende bodemfactor als bedoeld in artikel 12, tweede lid.

CBS

 

26. Maatstaf woonruimten ∗ percentage slechte grond

Het aantal woonruimten in de gemeente vermenigvuldigd met het percentage slechte grond als bedoeld in artikel 12, eerste lid.

CBS

 

27. Maatstaf historische kernen

Voor de gemeente waarin historiche kernen zijn gelegen, bedoeld in artikel 17, het aantal hectaren historische kernen in de gemeente. Kernen met een oppervlak van minder dan 5 hectaren worden buiten beschouwing gelaten.

CBS

 

28. Maatstaf historische waterweg

Voor de gemeente waarin historische kernen zijn gelegen het aantal meters historische waterweg in en rondom de kernen

CBS

 

29. Maatstaf bewoonde oorden 1930

Voor de gemeente, waarin oorden zijn gelegen, die in de in 1930 gehouden volkstelling zijn geregistreerd als een bewoond oord met 500 of meer woningen het historisch aantal woningen in deze oorden.

CBS

 

30. Maatstaf woningen 1930 in bewoonde oorden

Voor de gemeente, waarin bewoonde oorden zijn gelegen als bedoeld in maatstaf 29, waarbij in de bewoonde oorden historische kernen zijn gelegen als bedoeld in maatstaf 27: het historisch aantal woningen in deze bewoonde oorden.

CBS

 

31. Maatstaf ISV

Het aandeel van de gemeente in de tegemoetkoming zoals door Onze Ministers op grond van artikel 18 is vastgesteld.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

 

32. Maatstaf omgevingsadressendichtheid

De gemiddelde omgevingsadressendichtheid van de adressen in de gemeente, in adressen per vierkante kilometer, vermenigvuldigd met het aantal woonruimten in de gemeente.

CBS

 

33. Maatstaf omgevingsadressendichtheid ∗ percentage slechte grond

De uitkomst van de berekening in maatstaf 32, vermenigvuldigd met het percentage slechte grond als bedoeld in artikel 12, eerste lid.

CBS

 

34. Maatstaf oeverlengte*bodemfactor gemeente

Voor de gemeente waarin binnenwater is gelegen: de totale lengte van de oevers van het binnenwater in hectometers, vermenigvuldigd met de bodemfactor voor de gemeente, bedoeld in artikel 12, tweede lid

  

35. Maatstaf oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

Voor de gemeente waarin binnenwater is gelegen als bedoeld in maatstaf 34: de uitkomst van de volgende berekening:

(oeverlengte + 2x oeverlengte in veen/ kleiveengebied) x bodemfactor gemeente x de dichtheidsfactor. De dichtheidsfactor bestaat uit het quotiënt van het aantal inwoners volgens maatstaf 2 en de som van de oppervlakten land en binnenwater volgens de maatstaven 16 en 19.

CBS

 

36. Maatstaf meerkernigheid

Het aantal woonkernen in de gemeente.

CBS

 

36a. Maatstaf grote woonkernen

In afwijking van artikel 1, onderdeel f, van het Besluit financiële verhouding 2001, worden voor deze maatstaf alleen de woonkernen meegeteld die ieder 500 adressen of meer omvatten.

CBS

 

37. Maatstaf meerkernigheid ∗ bodemfactor buitengebied

Het aantal woonkernen in de gemeente, vermenigvuldigd met de bodemfactor bedoeld in artikel 12, tweede lid, voor het gebied buiten de woonkernen.

  

38. Maatstaf bedrijven

Het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente, vermenigvuldigd met het quotiënt van het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente in het uitkeringsjaar en het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente twee jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar.

CBS

1 januari 2010

38a. Maatstaf belastingcapaciteit niet-woningen

Het totaal van de vastgestelde waarden van woningen die niet in hoofdzaak tot woning dienen, als bedoeld in artikel 220, onderdeel b, van de Gemeentewet en waarover naar de toestand op 1 januari van het uitkeringsjaar door de gemeente onroerende zaakbelastingen (Ozb) kan worden geheven. De maatstaf bedraagt 70% van de Ozb-waarde en wordt uitgedrukt in miljoenen euro’s. De waarde van de onroerende zaken wordt bepaald op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken (Woz).

CBS

 

39. Maatstaf vast bedrag

Eén eenheid voor iedere gemeente.

  

40. Maatstaf vast bedrag Amsterdam

Eén eenheid voor de gemeente Amsterdam.

  

41. Maatstaf vast bedrag Rotterdam

Eén eenheid voor de gemeente Rotterdam.

  

42. Maatstaf vast bedrag Den Haag

Eén eenheid voor de gemeente Den Haag.

  

43. Maatstaf vast bedrag Utrecht

Eén eenheid voor de gemeente Utrecht.

  

44. Maatstaf vast bedrag Waddengemeenten

Voor de gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog: één eenheid.

  

44a. Vast bedrag Baarle-Nassau

Eén eenheid voor de gemeente Baarle-Nassau

  

45. Herindelingsmaatstaf

Voor gemeenten waar een wijziging van de gemeentelijke indeling heeft plaatsgevonden, indien ten gevolge van deze wijziging twee of meer gemeenten zijn samengevoegd tot één gemeente, en de datum van samenvoeging ligt in het uitkeringsjaar of in één van de drie daaraan voorafgaande jaren, de uitkomst van de volgende berekening in euro:

[2.245.440*a+53,29* (b–c)]*d

Waarin:

a = het aantal gemeenten waarmee het totaal aantal gemeenten ten gevolge van de samenvoeging verminderd wordt;

b = het totaal aantal inwoners per 1 januari van het jaar voorafgaand aan de samenvoeging van de gemeenten die bij de herindeling worden samengevoegd;

c = het aantal inwoners per 1 januari van het jaar voorafgaand aan de samenvoeging van de bij de samenvoeging betrokken gemeente met het grootste aantal inwoners;

d = de uitkeringsfactor die is vastgesteld voor het jaar waarin de samenvoeging plaatsvindt.

Het aldus berekende bedrag wordt uitgekeerd in vier jaarlijkse gecorrigeerde termijnen, verdeeld als volgt:

40% van het bedrag wordt uitgekeerd in het uitkeringsjaar waarin de samenvoeging plaatsvindt;

20% van het bedrag wordt uitgekeerd in elk der drie daarop volgende uitkeringsjaren.

Correctie vindt plaats door de termijnen te delen door de uitkeringsfactor over het uitkeringsjaar.

CBS

 

46. Maatstaf verfijning rioleringen

Gemeenten die in aanmerking komen voor een tijdelijke verfijningsuitkering rioleringen ontvangen de uitkomst van de formule a * b * c * e * D gedeeld door de uitkeringsfactor over het uitkeringsjaar;

waarbij:

a= het naar boven op een tiende afgeronde annuïteitspercentage van een 25-jarige annuïteit bij het gemiddelde van door de Minister van Financiën voor het kalenderjaar, waarin de aansluiting is gemaakt, vastgestelde rentepercentages;

b= het rekenkundig gemiddelde van de indices van de kosten van onderscheidenlijk het maken van riolering buiten en binnen de bebouwde kom, inclusief BTW, (1979 = 100) voor het jaar van aansluiting;

c= het in het kalenderjaar gemaakte aantal aansluitingen op een gemeentelijke riolering;

e= een vermenigvuldigingsfactor, die als de formule wordt toegepast op aansluitingen die voor 1 juli 1985, onderscheidenlijk na 30 juni 1985 maar voor 1 januari 1986, in 1986, in 1987, in 1988, in 1989 of enig daarop volgend jaar tot stand komen 1,0 onderscheidenlijk 0,8, 0,6, 0,4, 0,2 en 0,0 bedraagt;

D= een bedrag per aansluiting.

Het aantal aansluitingen op de riolering volgens de uitkeringsadministratie van het uitkeringsjaar 1996

Maximaal 25 jaar voorafgaand aan het uitkeringsjaar

Terug naar begin van de pagina