Wijzigingswet Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen)

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geldend van 14-02-2001 t/m 16-10-2007

Wet van 25 januari 2001, houdende wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat een voorziening dient te worden getroffen voor gewasbeschermingsmiddelen die landbouwkundig onmisbaar zijn;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

[Vervallen per 17-10-2007]

  • 2 Indien vóór 1 juli 2001 een volledige aanvraag tot toelating op grond van artikel 25c van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 is ingediend met overlegging van de vereiste gegevens en indien aan de overige bij of krachtens artikel 4 van die wet gestelde regels is voldaan, eindigt de in het eerste lid bedoelde periode van toelating met ingang van 1 juli 2002 of zoveel eerder als omtrent de aanvraag een beslissing is genomen.

  • 5 Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij doet mededeling in de Staatscourant van:

    • a. het vervallen van een toelating als bedoeld in het eerste lid, indien niet voldaan is aan het tweede lid;

    • b. de toelating van rechtswege, indien aan het tweede lid is voldaan;

    • c. een communautaire maatregel als bedoeld in het vierde lid, de gevolgen daarvan en het tijdstip waarop deze gevolgen intreden.

Artikel IV

[Vervallen per 17-10-2007]

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel II, eerste lid, terugwerkt tot en met 10 mei 2000.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 25 januari 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de dertiende februari 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Bijlage als bedoeld in artikel II, eerste lid, van de Wet houdende wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen)

[Vervallen per 17-10-2007]

 

Werkzame stof

Doeleinden

1.

carbaryl

Insectenbestrijding in de teelt van appel, peer, pruim, zoete kers, zure kers. Vruchtverdunning in de teelt van appel

2.

carbofuran

Insectenbestrijding in de teelt van lelies (ol*), boomkwekerijgewassen, vaste planten, aardbeien (ol), bloemisterijgewassen, bleekselderij (ol)

3.

chloorpyrifos

Insectenbestrijding in de teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewasssen, rode kool, savooiekool, spitskool, witte kool, bloemkool, Chinese kool, broccoli, spruitkool, koolrabi, andijvie, kroot, peen, wortel, prei, gladiool, iris, tulp, consumptie- en fabrieksaardappel

4.

chloridazon

Onkruidbestrijding in de teelt van bloembolgewassen

5.

dichloorvos

Insectenbestrijding in: • de teelt van uitgangsmateriaal (og**) van kropsla, ijsbergsla, andijvie, spinazie, postelein, veldsla, slabonen, snijbonen, kouseband, aubergine, augurk, courgette, komkommer, meloen, paprika, pattison, Spaanse peper, tomaat, bloemkool, broccoli, Chinese kool, koolrabi, radijs, rammenas, knolselderij, wortel, snijselderij, bleekselderij, peterselie, knolvenkel, aardbei en bloemisterijgewassen • de geïntegreerde teelt (og) van aardbei, aubergine, courgette, komkommer, paprika, rode peper, tomaat en bloemisterijgewassen correctiemiddel in de bestrijding van trips in de geïntegreerde teelt van aardbeien (ol)

6.

fenbutatinoxide

Mijtenbestrijding in de teelt van appel (ol), peer (ol), pruim (ol), kers (ol), aardbei (ol), boomkwekerijgewassen (ol), aubergine (og**), augurk (og), courgette (og), komkommer (og), meloen (og), paprika (og), tomaat (og)

7.

parathion-ethyl

Insecten- en mijtenbestrijding in de teelt van frambozen, bramen en bessen

8.

penconazool

Schimmelbestrijding in de teelt van braam, framboos, aardbei

9.

pirimifos-methyl

Insecten- en mijtenbestrijding in de teelt (og) van aubergine, komkommer, meloen, paprika, tomaat, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste planten

10.

propachloor

Onkruidbestrijding in de teelt van uigewassen, prei, radijs, rettich, koolraap, koolrabi, dahlia, Liatris spicata en in de bloemenzaadteelt en bloementeelt

11.

simazin

Onkruidbestrijding in de teelt van aardbei, boomkwekerijgewassen, trekheesters, vaste planten, doperwt, herfst- en winterprei, schorseneer, (Chinese) rabarber

* ol = open lucht

** og = onder glas

Terug naar begin van de pagina