Voorschrift Vreemdelingen 2000

Geldend van 01-07-2005 t/m 15-07-2005

Voorschrift Vreemdelingen 2000

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1.1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. het Besluit:

het Vreemdelingenbesluit 2000;

b. de BVV:

de door de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie aangehouden Basisvoorziening Vreemdelingen;

c. de TWV:

de tewerkstellingsvergunning, bedoeld in artikel 1, onder e, van de Wet arbeid vreemdelingen;

d. de GBA:

de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens, bedoeld in de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 1.2

Ter uitvoering van een verdrag waarbij de grenscontrole is verlegd naar de buitengrenzen, wordt onder 'Nederland' in de artikelen 4.7 en 4.8 mede verstaan het grondgebied van andere bij dat verdrag aangesloten landen waarover de werking van dat verdrag zich uitstrekt.

Artikel 1.3

Voorzover uit een wettelijk voorschrift niet anders voortvloeit, worden de bevoegdheden genoemd in deze regeling uitgeoefend namens de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie. Bij de uitoefening van deze bevoegdheden worden de algemene en bijzondere aanwijzingen van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie in acht genomen.

Hoofdstuk 2. Toegang

Artikel 2.1

 • 1 Als luchthavens, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, van het Besluit, zijn aangewezen:

  • a. de luchthavens die zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling, en

  • b. de luchthavens, vanaf welke vluchten vertrekken voor het vervoer van personen in het ongeregeld vervoer, als bedoeld in het Besluit Vracht- en overige vluchten van de Minister van Verkeer en Waterstaat, met uitzondering van de vluchten die door onze Minister door tussenkomst van de Minister van Verkeer en Waterstaat van de verplichting tot het maken van een afbeelding zijn ontheven.

 • 2 Onze Minister kan bepalen dat de verplichtingen ingevolge artikel 2.2 van het Besluit voor één of meer vervoerders vanaf één of meer van de in het eerste lid, onder a, genoemde luchthavens tijdelijk worden opgeschort.

 • 3 Onze Minister kan bepalen dat de verplichtingen ingevolge artikel 2.2 van het Besluit van toepassing zijn op één of meer vervoerders door wiens tussenkomst de aanvoer van niet- of onvoldoende gedocumenteerde vreemdelingen op korte termijn vanaf een bepaalde, niet in het eerste lid, onder a, genoemde luchthaven aanzienlijk is toegenomen.

Artikel 2.2

Als de staten, bedoeld in artikel 2.3, derde lid, onder a, van het Besluit, zijn aangewezen de staten, vermeld in kolom A van bijlage 2 bij deze regeling, voor zover de vreemdeling:

 • a. in het bezit is van een document voor grensoverschrijding voor onderdanen van die staat als opgenomen in kolom B van bijlage 2, en

 • b. zich naar Nederland begeeft voor een tijdsduur of doel als aangegeven bij dat document in kolom C van bijlage 2.

Artikel 2.3

Als de categorieën vreemdelingen, bedoeld in artikel 2.3, derde lid onder b, van het Besluit zijn aangewezen de vreemdelingen die behoren tot een van de categorieën, opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling, voor zover de vreemdeling:

 • a. voldoet aan de voor hem gestelde voorwaarden, en

 • b. zich naar Nederland begeeft voor een tijdsduur of doel als aangegeven bij die categorie.

Artikel 2.5

Als de staten, bedoeld in artikel 2.4, zesde lid, onder a, van het Besluit zijn aangewezen: Afghanistan, Algerije, Bangladesh, Buiten-Mongolië, de Chinese Volksrepubliek, Cuba, de Democratische Republiek Congo, Egypte, Ethiopië, Ghana, India, Irak, Iran, Jordanië, Koeweit, Libanon, Libië, Marokko, Nigeria, Noord-Korea, Pakistan, Somalië, Sri Lanka, Syrië, Tunesië, Turkije en Vietnam.

Artikel 2.6

Artikel 2.7

De aantekening, bedoeld in artikel 2.6, vijfde lid, van het Besluit, luidt: 'Toegang tot het Beneluxgebied verleend van (datum) tot (datum), artikel 2.6 Vreemdelingenbesluit (inreisstempel en handtekening van de ambtenaar die de toegang verleent)'.

Artikel 2.8

De aantekening, bedoeld in artikel 2.7, vijfde lid, van het Besluit, luidt: 'Toegang tot het Beneluxgebied verleend van (datum) tot (datum), artikel 2.7 Vreemdelingenbesluit (inreisstempel en handtekening van de ambtenaar die de toegang verleent)'.

Artikel 2.9

Voor de ondertekening door een daartoe solvabele derde van de garantverklaring, bedoeld in artikel 2.11, derde lid, van het Besluit, wordt bij het verlenen van toegang aan:

 • a. een zeeman of meerdere zeelieden gebruik gemaakt van het model, dat als bijlage 6a onderscheidenlijk als bijlage 6b bij deze regeling is gevoegd;

 • b. een andere vreemdeling gebruik gemaakt van het model, dat als bijlage 6c bij deze regeling is gevoegd.

Artikel 2.10

De ambtenaren belast met de grensbewaking zijn bevoegd de vreemdeling aan wie de toegang is geweigerd, de verplichting, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet, op te leggen.

Hoofdstuk 3. Verblijf

Afdeling 1. Bescheiden rechtmatig verblijf

Artikel 3.1

 • 2 De beperking waaronder de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14 van de Wet, wordt verleend, wordt vermeld op het document, bedoeld in het eerste lid, onder a.

 • 3 Op het document, bedoeld in het eerste lid, onder b en d, wordt de aantekening gesteld 'arbeid vrij toegestaan; TWV niet vereist'. Op het document, bedoeld in het eerste lid, onder a en c, wordt de aantekening gesteld:

  • a. 'arbeid vrij toegestaan; TWV niet vereist';

  • b. 'arbeid uitsluitend toegestaan indien werkgever beschikt over TWV';

  • c. 'specifieke arbeid toegestaan mits werkgever beschikt over TWV; andere arbeid niet toegestaan', of

  • d. 'arbeid niet toegestaan'.

 • 4 Op het document wordt de aantekening 'beroep op publieke middelen kan gevolgen hebben voor verblijfsrecht' gesteld, indien de verblijfsvergunning is verleend:

  • a. onder één van de beperkingen, bedoeld in artikel 3.4, vierde lid, van het Besluit;

  • b. op grond van het Nederlands-Duits Vestigingsverdrag (Stb. 1906, 279);

  • c. op grond van het Nederlands-Zwitsers Tractaat (Stb. 1878, nr. 137);

  • d. op grond van het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag (Trb. 1956, 40), of

  • e. op grond van de Associatieverdragen EG met Hongarije (PbEG 1993, L 347), Polen (PbEG 1993, L 348), Roemenië (PbEG 1994, L 357), Bulgarije (PbEG 1994, L 358), Slowakije (PbEG 1994, L 359) en Tsjechië (PbEG 1994 L 360).

Artikel 3.2

 • 1 Als document waaruit het rechtmatig verblijf, bedoeld in artikel 8, onder e, van de Wet, blijkt, zijn aangewezen de volgende documenten en verklaringen, waarbij het vastgestelde model van dat document of die verklaring wordt aangegeven:

  • a. voor gemeenschapsonderdanen die zes maanden in Nederland als werkzoekende of als grensarbeider verblijven: de sticker Verblijfsaantekeningen Gemeenschapsonderdanen van het model dat als bijlage 7h bij deze regeling is gevoegd;

  • b. voor gemeenschapsonderdanen, niet zijnde onderdanen van een staat die partij is bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap of de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat, en voor gemeenschapsonderdanen die werkzaamheden in loondienst verrichten waarvan de te verwachten duur meer dan zes maanden maar minder dan een jaar bedraagt: het document I van het model, dat als bijlage 7a bij deze regeling is gevoegd, en

  • c. voor de overige gemeenschapsonderdanen: het document EU/EER van het model dat als bijlage 7e bij deze regeling is gevoegd.

 • 2 Op de documenten en verklaringen, bedoeld in het eerste lid, wordt de aantekening gesteld: ‘arbeid toegestaan; tewerkstellingsvergunning niet vereist’.

 • 3 Op de documenten en verklaringen, bedoeld in het eerste lid, kan de aantekening worden gesteld:

  • a. ‘een beroep op publieke middelen kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht’, of

  • b. ‘een meer dan aanvullend beroep op publieke middelen kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht’.

Artikel 3.2a

 • 1 In afwijking van artikel 3.2, tweede lid, wordt op de documenten en verklaringen, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, de aantekening gesteld: ‘arbeid toegestaan, tewerkstellingsvergunning wel vereist’, indien het een vreemdeling betreft die de nationaliteit bezit van Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije of Tsjechië. Dezelfde aantekening wordt gesteld op de documenten en verklaringen van de echtgenote dan wel geregistreerde partner, van de in de voorgaande volzin bedoelde vreemdeling, en bloedverwanten in neergaande lijn beneden de leeftijd van 21 jaar of die te hunnen laste zijn, ongeacht hun nationaliteit, voorzover zij geen onderdaan zijn van een staat die op 30 april 2004 partij was, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, onder b, en evenmin van Cyprus of Malta.

 • 2 Het voorgaande lid is niet van toepassing indien de vreemdeling, bedoeld in de eerste volzin ervan, op 1 mei 2004 legaal in Nederland verbleef en diens toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt die dag gold voor de duur van tenminste twaalf maanden, ingevolge een tewerkstellingsvergunning of blijkens een daartoe strekkende aantekening op een eerder verleende verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 14 van de Wet, van zodanige duur.

 • 3 In afwijking van het eerste lid wordt de aantekening gesteld ‘arbeid toegestaan, tewerkstellingsvergunning alleen gedurende eerste 12 maanden vereist’, indien de vreemdeling, bedoeld in de eerste volzin ervan, op een tijdstip na 1 mei 2004 Nederland is binnengekomen en hem toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt is verleend voor een duur van 12 maanden of meer.

Artikel 3.3

 • 1 Als document waaruit het rechtmatig verblijf, bedoeld in artikel 8, onder f tot en met h, van de Wet, blijkt, zijn aangewezen de volgende documenten en verklaringen, waarbij het vastgestelde model van dat document of die verklaring wordt aangegeven:

  • a. voor vreemdelingen die in afwachting zijn van een besluit of een rechterlijke beslissing omtrent een verblijfsvergunning als bedoeld in de artikelen 28 en 33 van de Wet: het document W van het model dat als bijlage 7f bij deze regeling is gevoegd;

  • b. voor overige vreemdelingen met rechtmatig verblijf als bedoeld in artikel 8, onder f of g, van de Wet: de sticker Verblijfsaantekeningen Algemeen van het model dat als bijlage 7g bij deze regeling is gevoegd, voorzien van de aantekening, bedoeld in het derde lid, en

  • c. voor overige vreemdelingen met rechtmatig verblijf als bedoeld in artikel 8, onder h, van de Wet: de sticker Verblijfsaantekeningen Vervolgprocedures van het model dat als bijlage 7i bij deze regeling is gevoegd, voorzien van de aantekening, bedoeld in het vierde lid.

 • 2 Het document, bedoeld in het eerste lid, onder a, is ingevolge artikel 4.21, eerste lid, onder c, van het Besluit tevens vastgesteld als geldend document ter vaststelling van de identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie van vreemdelingen die een aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 28 van de Wet hebben ingediend.

 • 3 De aantekening, bedoeld in het eerste lid, onder b, luidt: 'aanvraag ingediend/verlenging aangevraagd voor een verblijfsvergunning op grond van artikel 14/20/33 Vw 2000 op (datum). arbeid wel/niet toegestaan; tewerkstellingsvergunning wel/niet vereist. Geldig tot (datum), tenzij voor deze datum op voormelde aanvraag is beslist'.

 • 4 De aantekening, bedoeld in het eerste lid, onder c, luidt: 'bezwaarschrift ingediend of beroep rechtbank ingediend op (datum). Arbeid wel/niet toegestaan; tewerkstellingsvergunning wel/niet vereist. Geldig tot (datum), tenzij voor deze datum op voormeld bezwaar/beroep is beslist.'

 • 5 De aantekeningen, bedoeld in het derde en vierde lid, hebben een geldigheidsduur van ten hoogste zes maanden. Indien de geldigheidsduur van de aantekening verstrijkt voordat een beslissing is genomen op de aanvraag, onderscheidenlijk het bezwaar of beroep, kan de desbetreffende aantekening wederom worden gesteld met een geldigheidsduur van ten hoogste zes maanden. Indien afwijzend is beslist, wordt de aantekening 'vervallen' geplaatst.

Artikel 3.4

 • 1 Als document waaruit het rechtmatig verblijf als bedoeld in artikel 8, onder i, van de Wet blijkt, is aangewezen de Sticker Verblijfsaantekeningen Algemeen van het model dat als bijlage 7g bij deze regeling is gevoegd, voorzien van de aantekening, bedoeld in het tweede lid.

 • 2 De tekst van de aantekening, bedoeld in het eerste lid, luidt: 'aangemeld op (datum) voor verblijf op grond van artikel 12 Vw 2000 tot (datum). arbeid wel/niet toegestaan; tewerkstellingvergunning wel/niet vereist'. Indien het betreft een vreemdeling die naar Nederland is gekomen om als zeeman werk te zoeken aan boord van een zeeschip, wordt de aantekening omtrent aanmelding aangevuld met 'voor verblijf als zeeman tot (datum)'.

Artikel 3.5

Als document waaruit het rechtmatig verblijf als bedoeld in artikel 8, onder j, van de Wet, blijkt, zijn aangewezen de volgende documenten en verklaringen, waarbij het vastgestelde model van dat document of die verklaring wordt aangegeven:

 • a. in de gevallen, bedoeld in artikel 4.29, derde lid, van het Besluit: het document W van het model dat als bijlage 7f bij deze regeling is gevoegd;

 • b. in de overige gevallen: de Sticker Verblijfsaantekeningen Algemeen van het model dat als bijlage 7g bij deze regeling is gevoegd, voorzien van de aantekening 'verblijf als bedoeld in artikel 8, onder j, Vw 2000 tot (datum). Arbeid wel/niet toegestaan; tewerkstellingsvergunning wel/niet vereist'.

Artikel 3.6

Als document waaruit het rechtmatig verblijf als bedoeld in artikel 8, onder k, van de Wet blijkt, is aangewezen de Sticker Verblijfsaantekeningen Algemeen van het model dat als bijlage 7g bij deze regeling is gevoegd, voorzien van de aantekening 'verblijf als bedoeld in artikel 8, onder k, Vw 2000 tot (datum). Arbeid wel/niet toegestaan; tewerkstellingsvergunning wel/niet vereist'.

Artikel 3.7

Artikel 3.8

 • 1 De stickers van de modellen die als bijlagen 7g, 7h en 7i bij deze regeling zijn gevoegd, worden geplaatst:

 • 2 Op de stickers, bedoeld in het eerste lid, wordt aangetekend:

  • a. het V-nummer;

  • b. het paspoortnummer.

Artikel 3.9

 • 1 Documenten of schriftelijke verklaringen waaruit het rechtmatig verblijf op grond van artikel 8, onder a, b, d, e, f, g – laatstgenoemde twee onderdelen voor zover sprake is van een aanvraag tot het verlenen of wijzigen van een verblijfsvergunning bedoeld in artikel 14 – alsmede i en l van de Wet blijkt, worden verstrekt door de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft.

 • 2 Documenten of schriftelijke verklaringen waaruit het rechtmatig verblijf op grond van artikel 8, onder c, f, g – laatstgenoemde twee onderdelen voor zover sprake is van een aanvraag tot het verlenen, verlengen of wijzigen van een verblijfsvergunning bedoeld in de artikelen 28 en 33 – alsmede j en k van de Wet blijkt, worden verstrekt door de korpschef van het regionale politiekorps waarin de gemeente is gelegen waar de vreemdeling zijn woon- of verblijfplaats heeft.

Afdeling 2. De verblijfsvergunning regulier

Paragraaf 1. Bevoegdheid

[Vervallen per 13-04-2004]

Paragraaf 2. Verlening onder beperking en voorschriften

Artikel 3.17

De beperkingen, bedoeld in artikel 3.4, vierde lid, van het Besluit, omvatten de beperkingen, bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, onder a en b, van het Besluit, slechts voorzover op het verblijfsdocument de aantekening is geplaatst 'arbeid niet toegestaan'.

Artikel 3.18

Als de landen, bedoeld in de artikelen 3.21, 3.23, vierde lid, onder c, 3.31, tweede lid, onder d, en 3.79, tweede lid, van het Besluit, zijn aangewezen:

 • a. de staten die partij zijn bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;

 • b. de staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en

 • c. Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw Zeeland, Suriname, de Verenigde Staten van Amerika, en Zwitserland.

Artikel 3.19

 • 1 Middelen van bestaan ter hoogte van het bedrag, bedoeld in artikel 3.74, onder b, van het Besluit, zijn voldoende, indien de vreemdeling in Nederland wil verblijven voor een doel dat verband houdt met:

  • a. het volgen van studie;

  • b. de voorbereiding op studie, of

  • c. uitwisseling tussen Nederland en Australië, Canada of Nieuw-Zeeland.

 • 2 Indien een in Nederland gevestigde persoon of rechtspersoon het verblijf van de vreemdeling, bedoeld in het eerste lid, financiert, zijn de middelen van bestaan voldoende, indien het netto-inkomen gelijk is aan het bedrag, bedoeld in het eerste lid, aangevuld met het bedrag, bedoeld in artikel 3.74, onder a, van het Besluit, voor de categorie waartoe de persoon behoort die het verblijf financiert.

 • 3 Middelen van bestaan ter hoogte van het bedrag, bedoeld in artikel 3.74, onder a, van het Besluit, voor de categorie waartoe de persoon behoort die het verblijf financiert, aangevuld met het bedrag bedoeld in artikel 3.74, onder a, van het Besluit, voor de categorie waartoe de vreemdeling behoort, zijn voldoende, indien de vreemdeling in Nederland wil verblijven voor een doel dat verband houdt met:

  • a. familiebezoek;

  • b. verblijf als au pair, of

  • c. het ondergaan van medische behandeling.

Artikel 3.20

 • 1 Middelen van bestaan uit arbeid als zelfstandige zijn eerst duurzaam, indien zij gedurende ten minste anderhalf jaar zijn verworven en nog een jaar beschikbaar zijn op het tijdstip waarop de aanvraag is ontvangen of de beschikking wordt gegeven.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing, indien de aanvraag strekt tot het verlenen van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 14 van de Wet onder een beperking verband houdend met het verrichten van arbeid als zelfstandige.

Paragraaf 3. Procedurele bepalingen

Artikel 3.26

De aanvraag tot het verlenen of wijzigen van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 14 van de Wet, wordt gedaan door indiening van een formulier van het in bijlage 13 bij deze regeling met de letter a aangeduide model.

Artikel 3.26a

De aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 14 van de Wet, onder de beperking genoemd in artikel 3.4, eerste lid, onder y, van het Besluit, wordt gedaan door indiening van een formulier van het in bijlage 13 bij deze regeling met de letter b aangeduide model.

Artikel 3.29

De aanvraag tot toetsing van het verblijfsrecht als gemeenschapsonderdaan en tot afgifte van een verblijfsdocument waaruit het rechtmatig verblijf als bedoeld in artikel 8, onder e, van de Wet blijkt, wordt gedaan door indiening van een formulier van het in bijlage 13 bij deze regeling met de letter e aangeduide model.

Artikel 3.30

De aanvraag tot het verlengen van de geldigheidsduur van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 14 van de Wet, wordt gedaan door indiening van een formulier van het in bijlage 13 bij deze regeling met de letter f aangeduide model.

Artikel 3.32

De aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 20 van de Wet, wordt gedaan door indiening van een formulier van het in bijlage 13 bij deze regeling met de letter h aangeduide model.

Artikel 3.33

Bij de indiening van de aanvraag, bedoeld in de artikelen 14 en 20 van de Wet, verklaart de vreemdeling of de wettelijk vertegenwoordiger ermee bekend te zijn dat de verblijfsrechtelijke gegevens via de koppelingen tussen het IND-informatiesysteem en de GBA worden doorgegeven aan instanties die deze gegevens voor de beoordeling van voorzieningen nodig hebben.

Artikel 3.33a

 • 1 De aanvraag tot het verlenen of wijzigen van de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 14 van de Wet, wordt ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning onder de beperking, genoemd in artikel 3.4, eerste lid, onder s van het Besluit, ingediend bij de korpschef van de politieregio waar de aangifte is gedaan.

 • 3 In afwijking van het eerste lid wordt de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning onder de beperking genoemd in artikel 3.4, eerste lid onder y van het Besluit, ingediend bij het loket kennis- en arbeidsmigratie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst;

 • 4 In afwijking van het eerste lid en onverminderd het tweede en derde lid wordt de aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 14 van de Wet, ingediend bij het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst te Hoofddorp indien de vreemdeling:

  • a. woon- of verblijfplaats heeft in de gemeenten Amsterdam of Delft;

  • b. niet de nationaliteit bezit van één der door de Minister van Buitenlandse Zaken aan te wijzen land;

  • c. geen gemeenschapsonderdaan is, en

  • d. niet beschikt over een geldige machtiging tot voorlopig verblijf die overeenkomt met het verblijfsdoel waarvoor de verblijfsvergunning is aangevraagd.

Artikel 3.33b

De aanvraag tot het verlengen van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 14 van de Wet, wordt ingediend bij het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst te Zwolle.

Artikel 3.33c

De aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 20 van de Wet, wordt ingediend bij het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst te Zwolle.

Artikel 3.33d

De in artikel 3.102, tweede lid, van het Besluit genoemde gegevens en bescheiden worden op verzoek van Onze Minister overgelegd bij de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft.

Artikel 3.34

 • 1 Ter zake van de afdoening van een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 14 van de Wet, is de vreemdeling die in het bezit is van een mvv, geldig voor het doel waar verblijf voor wordt gevraagd, een bedrag van € 188 verschuldigd.

Artikel 3.34a

In afwijking van artikel 3.34 is de vreemdeling een bedrag van € 30 verschuldigd die:

Artikel 3.34b

 • 2 In aanvulling op het eerste lid kan onze Minister in overleg met de minister van Buitenlandse Zaken bepalen dat de vastgestelde leges niet zijn verschuldigd in het belang van de internationale betrekkingen.

Artikel 3.34c

Ter zake van de afdoening van een aanvraag tot het wijzigen van de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 14 van de Wet, is de vreemdeling, niet zijnde gemeenschapsonderdaan, een bedrag van € 331 verschuldigd, met uitzondering van de vreemdeling, niet zijnde gemeenschapsonderdaan, indien hij:

Artikel 3.34d

Ter zake van de afdoening van een aanvraag tot het verlengen van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 14 van de Wet, is de vreemdeling, niet zijnde gemeenschapsonderdaan, een bedrag van € 188 verschuldigd met uitzondering van de vreemdeling, niet zijnde gemeenschapsonderdaan, die:

Artikel 3.34e

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In afwijking van artikel 3.34d is de vreemdeling geen leges verschuldigd ter zake van de afdoening van een aanvraag tot het verlengen van een verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 14 van de Wet, indien:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2008, 163, datum inwerkingtreding 27-08-2008, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-07-2005.

In afwijking van artikel 3.34d is de vreemdeling geen leges verschuldigd ter zake van de afdoening van een aanvraag tot het verlengen van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 14 van de Wet, indien:

 • a. deze aanvraag gelijktijdig is ontvangen met een aanvraag tot het wijzigen van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 3.34c, eerste lid, tenzij deze aanvragen zijn ontvangen een jaar of langer voordat de geldigheidsduur van de vergunning afloopt;

 • b. deze aanvraag gelijktijdig is ontvangen met een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd als bedoeld in artikel 3.34g, tenzij deze aanvragen zijn ontvangen een jaar of langer voordat de geldigheidsduur van de vergunning afloopt;

 • c. de vreemdeling in aanmerking komt voor verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 14 van de Wet, voor een verblijfsdoel als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, onder m of s, van het Besluit;

 • d. het minderjarige kind van de vreemdeling, die verblijf heeft op grond van artikel 3.4, eerste lid, onder s, van het Besluit, een aanvraag indient tot het verlengen van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 14 van de Wet, voor een verblijfsdoel als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, onder a, van het Besluit;

 • e. de vreemdeling aan wie een verblijfsvergunning is verleend op grond van een schriftelijke verklaring van de Minister als bedoeld in artikel 14 van de Wet, voor een ander verblijfsdoel dan genoemd in artikel 3.4, eerste lid, van het Besluit en die in aanmerking komt voor verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning;

 • f. aan de vreemdeling een verblijfsvergunning is verleend in het kader van verblijf als gezinslid van een militair verbonden aan een hier te lande gevestigd internationaal militair hoofdkwartier (Joint Force Command-headquarters) onder de beperking ‘conform beschikking Staatssecretaris’.

Artikel 3.34f

 • 1 In afwijking van artikel 3.34 is de vreemdeling geen leges verschuldigd ter zake van de afdoening van de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 14 van de Wet, voor een verblijfsdoel, bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, onder a, van het Besluit, indien hij om vrijstelling van leges verzoekt, daarbij een gerechtvaardigd beroep doet op artikel 8 EVRM en aantoont niet te kunnen beschikken over middelen om aan de legesverplichting te kunnen voldoen.

 • 2 In aanvulling op het eerste lid is de vreemdeling evenmin leges verschuldigd ter zake van ten behoeve van de afdoening van de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 14 van de Wet, voor een verblijfsdoel, bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, onder a, van het Besluit, indien hij ontheven is van de legesverplichting voor de behandeling van de mvv-aanvraag, voorafgaande aan de ingediende aanvraag.

 • 3 In afwijking van artikel 3.34c onder b is de vreemdeling, niet zijnde gemeenschapsonderdaan, geen leges verschuldigd ter zake van de afdoening van een aanvraag tot het wijzigen van een verblijfsvergunning, in een verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 14 van de Wet, voor een verblijfsdoel, bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, onder a, van het Besluit, indien deze vreemdeling om ontheffing van leges verzoekt, daarbij een gerechtvaardigd beroep doet op artikel 8 EVRM en daarbij aantoont niet te kunnen beschikken over middelen om aan de legesverplichting te kunnen voldoen.

 • 4 In afwijking van artikel 3.34d is de vreemdeling die in het bezit is van een verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 14 van de Wet, welke is verleend is voor het verblijfsdoel ‘uitoefenen van het gezinsleven conform artikel 8 EVRM’, geen leges verschuldigd voor het afdoen van een aanvraag tot het verlengen van de verblijfsvergunning, indien deze vreemdeling om ontheffing van leges verzoekt, daarbij een gerechtvaardigd beroep doet op artikel 8 EVRM en daarbij aantoont niet te kunnen beschikken over middelen om aan de legesverplichting te kunnen voldoen.

Artikel 3.34g

 • 1 Ter zake van de afdoening van een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 20 van de Wet, is de vreemdeling een bedrag van € 201 verschuldigd.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is de vreemdeling die in aanmerking komt voor de terugkeeroptie op grond van artikel 8 van de Remigratiewet en in aanmerking komt voor verlening van een verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 20 van de Wet, een bedrag van € 30 verschuldigd.

Artikel 3.34h

Ter zake van de afdoening van een aanvraag om toetsing aan het gemeenschapsrecht en afgifte van het daaraan verbonden verblijfsdocument, is de vreemdeling een bedrag van € 30 verschuldigd.

Artikel 3.34i

De leges ter zake van de afdoening van aanvragen op grond van de artikelen 3.34, 3.34a, 3.34c, 3.34g, tweede lid, en 3.34h worden per aanvraag geheven door de burgemeester van de woon- of verblijfplaats van de vreemdeling, uitgezonderd de leges ter zake van de afdoening van een aanvraag tot verlenen van een verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 14 van de Wet, voor een verblijfsdoel als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, onder y.

Afdeling 3. De verblijfsvergunning asiel

Paragraaf 2. Procedurele bepalingen

Artikel 3.38

De aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet, wordt gedaan door indiening van een formulier van het in bijlage 13 bij deze regeling met de letter i aangeduide model.

Artikel 3.39

De aanvraag tot het verlengen van de geldigheidsduur van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet, wordt gedaan door indiening van een formulier van het in bijlage 13 bij deze regeling met j-1 aangeduide model.

Artikel 3.40

De aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Wet, wordt gedaan door indiening van een formulier van het in bijlage 13 bij deze regeling met j-1 aangeduide model.

Artikel 3.41

Bij de indiening van de aanvraag, bedoeld in de artikelen 28 en 33 van de Wet, verklaart de vreemdeling of de wettelijk vertegenwoordiger ermee bekend te zijn dat de verblijfsrechtelijke gegevens via de koppelingen tussen het IND-informatiesysteem en de GBA worden doorgegeven aan instanties die deze gegevens voor de beoordeling van voorzieningen nodig hebben.

Artikel 3.42

 • 1 De aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 28 van de Wet, wordt ingediend in het Aanmeldcentrum te Ter Apel.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, wordt de aanvraag ingediend in het Aanmeldcentrum op de Luchthaven Schiphol, indien de vreemdeling de toegang is geweigerd ingevolge artikel 3 van de Wet.

 • 3 In afwijking van het eerste lid, wordt de eerste aanvraag ingediend in het Aanmeldcentrum op de Luchthaven Schiphol, indien de vreemdeling stelt minderjarig te zijn en niet begeleid wordt door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 3.43

De aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning bedoeld in artikel 33 van de Wet, wordt ingediend bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Artikel 3.44

 • 1 De in artikel 3:110, tweede lid, van het Besluit bedoelde vragenlijst bevat in ieder geval vragen omtrent de personalia van de vreemdeling, zijn geboorteplaats en geboortedatum, zijn nationaliteit en etnische afkomst, de datum van zijn vertrek uit het land van herkomst, de datum van zijn aankomst in Nederland, eventueel verblijf in derde landen, en het bezit van een paspoort en identiteitsdocumenten.

 • 2 Indien de beantwoording van de vastgestelde vragen onvoldoende duidelijkheid verschaft kunnen aanvullende vragen worden gesteld.

Hoofdstuk 4. Grensbewaking, toezicht en uitvoering

Artikel 4.1

Met het toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften met betrekking tot vreemdelingen zijn belast de ambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, die ingevolge een akte en proces-verbaal van beëdiging van de Procureur-generaal zijn belast met opsporing van een of meer strafbare feiten ingevolge de Wet.

Artikel 4.2

 • 1 Als de plaatsen waar grensdoorlaatposten zijn gevestigd, zijn aangewezen de plaatsen vermeld in kolom A van bijlage 4 bij deze regeling. Personencontrole in het kader van de grensbewaking kan worden uitgevoerd op de locaties, vermeld in kolom B van bijlage 4 bij deze regeling.

 • 2 De grensdoorlaatposten, bedoeld in het eerste lid, zijn voor het inreizen en uitreizen van personen opengesteld gedurende de tijden, vermeld in kolom C van bijlage 4 bij deze regeling.

Artikel 4.4. Modellen bemanningslijst/passagierslijst zeeschip

 • 1 Het model van de bemanningslijst, bedoeld in artikel 4.11, eerste lid onder a, van het Besluit is opgenomen in bijlage 14a en 14b bij deze regeling. Op de bemanningslijst worden de gegevens verstrekt omtrent de familienaam, voornamen, rang, nationaliteit, geboortedatum en geboorteplaats, van zowel de gezagvoerder als van alle bij het binnenvaren van Nederland aan boord aanwezige personen die deel uitmaken van de bemanning en als zodanig op de monsterrol voorkomen.

Artikel 4.6

 • 2 Het opleggen van een verplichting tot aanmelding bij de korpschef aan een vreemdeling, aan wie een bijzonder doorlaatbewijs als bedoeld in bijlage 3 onder I bij deze regeling is afgegeven, geschiedt door in dat document achter de woorden 'zich melden binnen drie dagen na afgifte van dit doorlaatbewijs bij' aan te tekenen: 'de korpschef te (plaats)'.

Artikel 4.7

 • 2 De aantekening, bedoeld in het eerste lid, kan worden aangevuld met een aantekening omtrent de grond waarop de weigering van toegang tot Nederland berust.

Artikel 4.8

 • 2 De aantekening, bedoeld in het eerste lid, kan worden aangevuld met een aantekening omtrent de reden van de verwijdering uit Nederland.

Artikel 4.9

Voor het stellen van aantekeningen in de reis- en identiteitspapieren van de vreemdeling, bedoeld in artikel 4.29 van het Besluit, wordt gebruik gemaakt van het model dat als bijlage 7j bij deze regeling is gevoegd.

Artikel 4.10

De aantekening, bedoeld in artikel 4.29 van het Besluit, omtrent het voldoen aan een verplichting tot aanmelding of vervoeging bij een korpschef ingevolge de artikelen 4.39, 4.47 tot en met 4.51 van het Besluit luidt: 'Aangemeld op (datum)'. Indien het betreft een vreemdeling die naar Nederland is gekomen om als zeeman werk te zoeken aan boord van een zeeschip, wordt de aantekening aangevuld met de zinsnede 'voor verblijf als zeeman tot (datum)'.

Artikel 4.11

 • 1 In de reis- en identiteitspapieren van een vreemdeling wiens uitzetting gedurende enige tijd achterwege blijft, wordt een aantekening gesteld, luidende: 'vertrek voor (datum)'.

 • 2 In de reis- en identiteitspapieren van een vreemdeling wiens uitzetting achterwege blijft hangende de beslissing op een door hem ingediend verzoek om een voorlopige voorziening wordt de aantekening: 'verzoek voorlopige voorziening ingediend (datum). Arbeid is wel/niet toegestaan. Een tewerkstellingsvergunning is wel/niet verplicht. Geldig tot (datum), tenzij voor deze datum op voormeld verzoek is beslist' gesteld. Tevens worden aangetekend het V-nummer en het paspoortnummer.

 • 3 De aantekening, bedoeld in het tweede lid, heeft een geldigheidsduur van ten hoogste zes maanden. Indien de geldigheidsduur van de aantekening is verstreken voordat een beslissing is genomen op het verzoek om een voorlopige voorziening, kan de desbetreffende aantekening wederom worden gesteld met een geldigheidsduur van ten hoogste zes maanden. Indien afwijzend is beslist, wordt de aantekening 'vervallen' geplaatst.

 • 4 Voor de aantekeningen, bedoeld in het tweede lid, wordt gebruik gemaakt van de Sticker Aantekening Voorlopige Voorziening, waarvan het model als bijlage 7k bij deze regeling is gevoegd.

Artikel 4.13

De korpschef is bevoegd om met toepassing van artikel 4.51 van het Besluit:

 • a. ontheffing te verlenen van de verplichting tot periodieke aanmelding, en

 • b. een andere dan een wekelijkse termijn te stellen voor de verplichting tot periodieke aanmelding.

Artikel 4.14

 • 1 De aantekening omtrent de ontheffing met toepassing van artikel 4.51, tweede lid, van het Besluit van de verplichting tot wekelijkse aanmelding, luidt: 'ontheffing verleend van de verplichting tot wekelijkse aanmelding onder de volgende beperking(en) en/of voorschrift(en) (beperkingen/voorschriften) (datum)'.

Artikel 4.15

 • 2 Indien de verplichting, bedoeld in 54, tweede lid, van de Wet, wordt opgeheven, wordt de aantekening gesteld: 'Verplichting tot periodieke aanmelding opgeheven op (datum)'.

Artikel 4.16

 • 1 De korpschef van het regionale politiekorps waarin de gemeente is gelegen waar de vreemdeling zijn woon- of verblijfplaats heeft, is bevoegd om

 • 2 Een vordering als bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt niet bij algemene bekendmaking gedaan dan na goedkeuring van, en volgens voorschrift te geven door, Onze Minister.

Hoofdstuk 5. Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen

Artikel 5.1

Indien de korpschef of de bevelhebber van de Koninklijke marechaussee de bevoegdheid, bedoeld in artikel 50, vierde lid, van de Wet, mandateert, doet hij dat niet dan aan een ambtenaar, belast met het toezicht op vreemdelingen, die tevens hulpofficier van justitie is.

Artikel 5.2

 • 2 In spoedeisende gevallen kan de korpschef van het regionale politiekorps van de gemeente waar de vreemdeling woon- of verblijfplaats heeft, een verplichting als bedoeld in artikel 56, eerste lid, van de Wet voor de duur van ten hoogste een week opleggen.

 • 3 Indien de korpschef van deze bevoegdheid ondermandaat verleent, doet hij dat niet dan aan een ambtenaar, belast met het toezicht op vreemdelingen, die tevens hulpofficier van justitie is.

Artikel 5.4

De hulpofficier van justitie, die bevoegd is tot inbewaringstelling, is bevoegd tot het nemen van het besluit, bedoeld in artikel 5.5, eerste lid, van het Besluit en tot het doen van de kennisgeving, bedoeld in artikel 5.5, tweede lid, van het Besluit.

Hoofdstuk 6. Vertrek en uitzetting

Artikel 6.1

 • 1 De ambtenaren belast met de grensbewaking of met het toezicht op vreemdelingen zijn bevoegd tot uitzetting over te gaan en daartoe alle benodigde handelingen te verrichten.

 • 2 De ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, gaan niet dan ingevolge een bijzondere aanwijzing van Onze Minister over tot uitzetting van de vreemdeling die te kennen geeft dat hij asiel wenst.

Artikel 6.2

De korpschef en de bevelhebber van de Koninklijke marechaussee zijn bevoegd de kosten van verwijdering te verhalen op de vreemdeling of op een vervoersonderneming.

Hoofdstuk 7. Algemene en slotbepalingen

Artikel 7.1

 • 1 Het bestuursorgaan of orgaan als bedoeld in artikel 107 van de Wet, dat Onze Minister met toepassing van artikel 8.1, derde lid, van het Besluit vraagt om onverwijld nadere gegevens over de verblijfsrechtelijke positie van de vreemdeling te verstrekken, maakt daarvoor gebruik van het formulier van het in bijlage 17a bij deze regeling aangeduide model. Op dit formulier wordt tevens aangegeven om welke reden onduidelijkheid bestaat over de verblijfsrechtelijke positie van de vreemdeling.

 • 2 De verstrekking van de nadere gegevens over de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling aan de in het eerste lid bedoelde bestuursorgaan, vindt plaats door gebruikmaking van het formulier van het in bijlage 17b bij deze regeling aangeduide model.

 • 3 Bij het vragen van gegevens omtrent de toekenning of beëindiging van een verstrekking, voorziening, uitkering, ontheffing of vergunning bij het in het eerste lid bedoelde bestuursorgaan of orgaan op grond van artikel 8.2, eerste lid van het Besluit, wordt gebruik gemaakt van het formulier van het in bijlage 17c van deze regeling aangeduide model.

 • 4 Het in het eerste lid bedoelde bestuursorgaan of orgaan dat Onze Minister desgevraagd of uit eigen beweging op grond van artikel 8.2, tweede of derde lid van het Besluit, gegevens verstrekt omtrent de toekenning of beëindiging van een verstrekking, voorziening, uitkering, ontheffing of vergunning, maakt daarvoor gebruik van het formulier van het in bijlage 17d bij deze regeling aangeduide model.

Artikel 7.1a

 • 1 De verwerking van bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 107a, eerste lid, van de Wet is noodzakelijk:

  • a. voor de beoordeling van het bij een aanvraag om een verblijfsvergunning als bedoeld in de artikelen 14 en 20 van de Wet beoogde verblijfsdoel, voor de beoordeling van een aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur alsmede voor de beoordeling van de algemene weigeringsgronden of intrekkingsgronden van de verblijfsvergunning en ambtshalve beoordelingen;

  • b. voor het beoordelen van een aanvraag om een verblijfsvergunning als bedoeld in de artikelen 28 en 33 van de Wet, voor de beoordeling van een aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur alsmede voor de beoordeling van de algemene weigeringsgronden of intrekking van de verblijfsvergunning en ambtshalve beoordelingen;

  • c. voor het beoordelen van de gronden voor het ongewenst verklaren van een vreemdeling en de opheffing van de ongewenstverklaring;

  • d. voor de beoordeling van de voorwaarden voor het verlenen van de toegang als bedoeld in artikel 2.1, 2.9 en 2.10 van het Besluit;

  • e. voor de toepassing van vrijheidsbeperkende en -ontnemende maatregelen krachtens de artikelen 6, 56, 57, 58 en 59 van de Wet;

  • f. voor de handhaving van de afschriftplicht van vervoerders als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van het Besluit;

  • g. voor de beoordeling van de voorwaarden voor verblijf in de vrije termijn als bedoeld in de artikelen 3.2 en 3.3 van het Besluit;

  • h. bij de uitoefening van de bevoegdheid tot het uitzetten van een vreemdeling als bedoeld in 6.1 van het Besluit, daaronder begrepen de verwerking van bijzondere gegevens in het kader van de beoordeling of de uitzetting achterwege dient te blijven als bedoeld in artikel 64 van de Wet.

 • 2 De bijzondere persoonsgegevens worden ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde doeleinden opgenomen in documenten die in een persoonsgebonden dossier en in een geautomatiseerd bestand worden neergelegd. De gegevens in het geautomatiseerde bestand worden gebruikt voor het opstellen van beschikkingen.

Artikel 7.1b

 • 1 Voorzover de bijzondere persoonsgegevens zijn opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, wordt dit bestand beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik door:

  • a. het toekennen van autorisaties aan alleen die personen, die voor het uitoefenen van hun taak toegang tot de opgeslagen informatie moeten hebben;

  • b. het bewaren van een reservebestand op een voor niet-geautoriseerde personen ontoegankelijke plaats.

 • 2 De autorisaties als bedoeld in het eerste lid worden toegekend aan medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de ambtenaren, bedoeld in de artikelen 46 tot en met 48 van de Wet.

 • 3 De verantwoordelijke stelt richtlijnen op voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens in het geautomatiseerde systeem.

Artikel 7.1c

 • 1 Bijzondere persoongegevens als bedoeld in artikel 107a, eerste lid, van de Wet kunnen worden verstrekt aan de volgende derde personen en instanties:

  • a. de Minister van Buitenlandse Zaken, voor het verrichten van onderzoek in het buitenland op verzoek van Onze Minister alsmede ten behoeve van de beoordeling van visumaanvragen;

  • b. artsen, voor het beoordelen van de gezondheidstoestand van de vreemdeling op basis van de door de vreemdeling ondertekende toestemmingsverklaring, alsmede de overdracht van medische gegevens van een vreemdeling in het kader van uitzetting.

 • 2 De verstrekking van bijzondere persoonsgegevens aan de in het eerst lid genoemde personen geschiedt op geen andere wijze dan schriftelijk.

Artikel 7.1d

De onverenigbare verwerking van bijzondere persoonsgegevens wordt op de volgende wijze tegengegaan:

 • a. de toegang tot de gegevens in het persoonsgebonden dossier en het geautomatiseerde bestand is voorbehouden aan die personen, die voor het uitoefenen van hun taak als bedoeld in de artikelen 7.1a en 7.1c toegang tot de informatie moeten hebben;

 • b. de verantwoordelijke stelt een Functionaris voor de Gegevensbescherming aan, die toeziet op de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • c. de verantwoordelijke verricht integriteits- en kwaliteitsaudits ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens en rapporteert deze aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Artikel 7.2

 • 1 De artikelen 3.1 en 3.2 zijn niet van toepassing op kinderen beneden de leeftijd van twaalf jaar, die bij een van hun ouders inwonen, indien in het aan deze ouder verstrekte document, bedoeld in de artikelen 3.1 en 3.2, is aangetekend dat de hem verleende vergunning tot verblijf mede voor deze kinderen geldt.

 • 2 Het document of de verklaring, afgegeven op grond van de Vreemdelingenwet blijft geldig tot de daarop aangegeven datum, dan wel tot de vervanging van dat document door een document afgegeven op grond van de Wet.

's-Gravenhage, 18 december 2000

De

Staatssecretaris

van Justitie,

M.J. Cohen

Bijlage 1. , behorend bij artikel 2.1, eerste lid, onder a, Voorschrift Vreemdelingen (luchthavens waarvoor een afschriftverplichting geldt)

Luchthaven

Internationale luchthavencode

Abu Dhabi Int’l

AUH

Hong Kong

HKG

Istanboel Ataturk

IST

Kathmandu Tribhuvan

KTM

Kuala Lumpur Subang

KUL

Lagos Murtala Muhammed

LOS

Nairobi Jomo Kenyatta

NBO

Paramaribo J.A. Pengel

PBM

Peking Capitol

PEK

Sjanghai Pu Dong

PVG

Quito Mariscal Sucre

UIO

Bijlage 2. , behorend bij artikel 2.2 Voorschrift Vreemdelingen (vreemdelingen die toegang tot Nederland hebben)

Bijlage 42696.png
Bijlage 42697.png
Bijlage 42698.png
Bijlage 42699.png
Bijlage 42700.png
Bijlage 42701.png
Bijlage 42702.png
 • 1) Toegang tot Nederland hebben tevens:

  • a. de echtgenote van een Argentijn, indien zij is opgenomen in het paspoort van de man (familiepaspoort);

  • b. voor een verblijf van ten hoogste drie maanden: de echtgenote, en de minderjarige kinderen, van een Argentijn die zelf niet de Argentijnse nationaliteit bezitten, mits zij reizen op een geldig Argentijns paspoort met de vermelding ‘No Argentino’.

 • 2) Voor de voorwaarden waarop in Belgische paspoorten bijgeschreven kinderen beneden de leeftijd van vijftien jaar toegang tot Nederland hebben, zie bijlage 3, onder B 2.

  Voor de voorwaarden waarop in België verblijvende vreemdelingen toegang tot Nederland hebben, zie bijlage 3, onder C 3-4.

  Voor de voorwaarden waarop jeugdige personen en bejaarden toegang tot Nederland hebben op een door de plaatselijke Belgische politie-autoriteit afgestempelde collectieve lijst: zie bijlage 3, onder C 5.

  Onderdanen van Burundi en Rwanda die nog houder zijn van een geldig Belgisch paspoort hebben voorshands voor een verblijf van ten hoogste drie maanden toegang tot Nederland.

 • 3) Voor de voorwaarden waarop Canadese onderdanen toegang tot Nederland hebben op grond van een geldig Canadees identiteitsbewijs voor zeevarenden: zie bijlage 3, onder H.

 • 4) Onderdanen van Cyprus die nog houder zijn van een geldig Brits Paspoort, met de vermelding ‘British Subject’ of ‘British Protected Person’, hebben voorshands eveneens toegang tot Nederland.

 • 5) Voor de voorwaarden waarop Deense onderdanen toegang tot Nederland hebben op grond van een geldig Deens zeemansboekje, zie bijlage 3 onder H.

 • 6) Als geldige ‘Personalausweis’ wordt tevens beschouwd een geldige ‘Behelfsmässiger Personalausweis’, afgegeven door de ‘Polizeipräsident’ in West-Berlijn aan aldaar woonachtige Duitse onderdanen.

 • 7) Als geldige ‘Kinderausweis’ wordt tevens beschouwd een geldige ‘Bescheinigung’, met foto, afgegeven door de ‘Polizeipräsident’ in West- Berlijn aan aldaar woonachtige Duitse kinderen beneden de leeftijd van vijftien jaar.

 • 8) Het betreft hier dienstuitoefening ter uitvoering van de overeenkomst nopens de samenvoeging van de grenscontrole dan wel het maken van dienstreizen als bedoeld in artikel 14 van de overeenkomst inzake het kleine grensverkeer.

 • 9) Voor de voorwaarden waarop Franse onderdanen toegang tot Nederland hebben op grond van een geldig Frans zeemansboekje (livret professionnel maritime), zie bijlage 3, onder H.

  Voor de voorwaarden waarop in Franse paspoorten of in Franse cartes d’identité bijgeschreven Franse kinderen beneden de leeftijd van vijftien jaar toegang tot Nederland hebben: zie bijlage 3 , onder B 2.

  Onderdanen van Boven Volta (Burkina Faso), de Centraal Afrikaanse Republiek, Dahomey, Gabon, Guinee, Ivoorkust, Kameroen, voormalig Frans-Kongo, Madagaskar, Mali, Mauretanië, Niger, Senegal, Togo en Tsjaad die nog houder zijn van een geldig Frans paspoort met de vermelding ‘nationalité française’ hebben voorshands voor een verblijf van ten hoogste drie maanden toegang tot Nederland.

 • 10) Niet geldig voor toegang tot Nederland zijn nationale Franse paspoorten of Franse ‘cartes d’identité’ die vóór 1 juli 1962 zijn afgegeven in de Algerijnse departementen.

 • 11) Voor de voorwaarden waarop Griekse onderdanen toegang tot Nederland hebben op grond van een geldig Grieks zeemansboekje, zie bijlage 3, onder H.

 • 12) Voor de voorwaarden waarop Britse onderdanen toegang tot Nederland hebben op grond van een geldig Brits zeemansboekje (British Seaman’s Card), zie bijlage 3, onder H.

  Voor de voorwaarden waarop in een British visitor’s passport bijgeschreven Britse kinderen beneden de leeftijd van zestien jaar toegang tot Nederland hebben, zie bijlage 3, onder B 3.

  Onderdanen van Gambia, Jamaica, Kenya, Maladiven, Malawi, Oeganda, Sierra Leone, Tanzanië, Trinidad- Tobago, Zambia en Zuid-Rhodesië die nog houder zijn van een geldig Brits paspoort, met de vermelding ‘British Subject’ of ‘British Protected Person’ hebben voorshands voor een verblijf van ten hoogste drie maanden toegang tot Nederland (zie ook de noten bij Cyprus en Malta).

 • 13) Voor de voorwaarden waarop Israelische onderdanen toegang tot Nederland hebben op grond van een geldig Israelisch zeemansboekje (Seaman’s Book), zie bijlage 3, onder H.

 • 14) Voor de voorwaarden waarop Italiaanse onderdanen toegang tot Nederland hebben op grond van een geldig Italiaans zeemansboekje (libretto di navigazione), zie bijlage 3, onder H.

 • 15) Voor de voorwaarden waarop onderdanen van Ivoorkust toegang tot Nederland hebben op grond van een geldig zeemansboekje van Ivoorkust, zie bijlage 3, onder H.

 • 16) Voor de voorwaarden waarop in een Luxemburgs paspoort bijgeschreven kinderen beneden de leeftijd van vijftien jaar toegang tot Nederland hebben, zie bijlage 3, onder B 2.

  Voor de voorwaarden waarop in Luxemburg verblijvende vreemdelingen toegang tot Nederland hebben, zie bijlage 3, onder C 3 en 4.

  Voor de voorwaarden waarop jeugdige personen en bejaarden toegang tot Nederland hebben op een door de plaatselijke Luxemburgse politie-autoriteit afgestempelde collectieve lijst, zie bijlage 3, onder C 5.

 • 17) Onderdanen van Malta die nog houder zijn van een geldig Brits paspoort, met de vermelding ‘British Subject’ of ‘British Protected Person’, hebben eveneens toegang tot Nederland.

 • 18) Voor de voorwaarden, waarop Pakistaanse onderdanen toegang tot Nederland hebben op grond van een geldig Pakistaans zeemansboekje, zie bijlage 3, onder H.

 • 19) Voor de voorwaarden, waarop Portugese onderdanen toegang tot Nederland hebben op grond van een geldig Portugees zeemansboekje, zie bijlage 3, onder H.

 • 20) Voor de voorwaarden waarop onderdanen van Singapore toegang tot Nederland hebben op grond van een geldig zeemansboekje van Singapore (Seaman’s Identity Book), zie bijlage 3 onder H.

 • 21) Voor de voorwaarden waarop Spaanse onderdanen toegang tot Nederland hebben op grond van een geldig Spaans zeemansboekje, zie bijlage 3, onder H.

 • 22) Voor de voorwaarden waarop onderdanen van de Verenigde Staten van Amerika toegang tot Nederland hebben op grond van een geldig Amerikaans identiteitsbewijs voor zeevarenden, zie bijlage 3, onder H.

 • 23) Voor de voorwaarden waarop Zwitserse onderdanen toegang tot Nederland hebben op grond van een geldig Zwitsers zeemansboekje (livret de marin), zie bijlage 3, onder H.

Bijlage 3. , behorend bij artikel 2.3 Voorschrift Vreemdelingen (categorieën vreemdelingen die toegang tot Nederland hebben)

De categorieën vreemdelingen, bedoeld in artikel 2.3 Voorschrift Vreemdelingen, zijn:

A. Houders van een vergunning tot verblijf, verblijfsdocument of legitimatiebewijs:

 • 1. Vreemdelingen die in het bezit zijn van een geldig paspoort waarin een geldige verblijfsvergunning in Nederland is aangetekend.

 • 2. Vreemdelingen die in het bezit zijn van een geldig paspoort alsmede van een afzonderlijk document of van een beschikking van de Minister van Justitie, waaruit blijkt dat zij rechtmatig verblijf in Nederland hebben, als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e, dan wel l, van de Wet.

 • 3. Vreemdelingen die in het bezit zijn van een geldig paspoort alsmede van een door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven geldig legitimatiebewijs, dan wel een door dat Ministerie gewaarmerkt identiteitsbewijs, verstrekt vanwege een internationale organisatie waarbij zij werkzaam zijn.

B. Minderjarigen:

 • 1. Kinderen beneden de leeftijd van zestien jaar mits:

  • a. zij reizen in gezelschap van een der ouders, een der grootouders of van hun voogd, en deze in het bezit is van een voor het hebben van toegang tot Nederland vereist document voor grensoverschrijding;

  • b. zij dezelfde nationaliteit bezitten als hun begeleider en c. in het document voor grensoverschrijding van de begeleider door de bevoegde buitenlandse autoriteit een aantekening is gesteld, vermeldende de naam, voornamen, geboorteplaats en -datum alsmede de nationaliteit van de minderjarige.

 • 2. Belgische, Luxemburgse en Franse kinderen beneden de leeftijd van zestien jaar mits:

  • a. zij reizen in gezelschap van een Belg of Luxemburger, dan wel een vreemdeling van Franse nationaliteit, die in het bezit is van een voor het hebben van toegang tot Nederland vereist document voor grensoverschrijding;

  • b. zij in dat document zijn bijgeschreven en c. zij en hun begeleider zich naar Nederland begeven voor een verblijf van ten hoogste drie maanden.

 • 3. Britse kinderen beneden de leeftijd van zestien jaar mits:

  • a. zij reizen in gezelschap van een der ouders, een der grootouders of van hun voogd, die in het bezit is van een geldig ‘British visitor’s passport’;

  • b. zij in dat document zijn bijgeschreven en c. zij en hun begeleider zich naar Nederland begeven voor een verblijf van ten hoogste drie maanden.

C. Vreemdelingen die binnen het Schengengebied reizen:

 • 1. Vreemdelingen die houder zijn van een eenvormig, niet territoriaal beperkt visum en die het grondgebied van één der Schengenstaten op regelmatige wijze zijn binnengekomen, voor zover zij aan de overige bij en krachtens artikel 12 van de Wet gestelde voorwaarden voldoen, zolang het visum nog geldig is.

 • 2. Vreemdelingen die niet aan de visumplicht zijn onderworpen, gerekend vanaf de datum van eerste binnenkomst op het grondgebied van de Schengenstaten, voor zover zij aan de in artikel 12 van de Wet genoemde voorwaarden voldoen, doch uitsluitend voor een verblijf van ten hoogste drie maanden binnen een periode van zes maanden.

 • 3. Vreemdelingen die in bezit zijn van een geldig document voor grensoverschrijding tezamen met een van de volgende door de in dit onderdeel genoemde Schengenstaten afgegeven verblijfstitels, indien zij aan de bij en krachtens artikel 12 van de Wet gestelde voorwaarden voldoen en zij overigens niet gesignaleerd staan op de nationale opsporingslijst, doch uitsluitend voor een verblijf van ten hoogste drie maanden.

  Vreemdelingen die houder zijn van een geldige, door één van de Schengenstaten afgegeven tijdelijke verblijfsinstemming, op grond van deze verblijfsinstemming en van een door de betrokken Schengenstaat afgegeven geldig reisdocument, indien zij aan de bij en krachtens artikel 12 van de Wet gestelde voorwaarden voldoen en zij niet gesignaleerd staan op de nationale opsporingslijst, doch uitsluitend voor een verblijf van ten hoogste drie maanden.

  Vreemdelingen die houder zijn van een document dat recht geeft op visumvrije binnenkomst en doorreis:

België

 • 1. Carte d’identité d’étranger Identiteitskaart voor vreemdelingen Personalausweis für Ausländer

 • 2. Certificat d’inscription au régistre des étrangers Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister Bescheinigung der Eintragung im Ausländer-register

 • 3. Door het Ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven bijzondere verblijfstitels

  • -

   Carte d’identité diplomatique

   Diplomatieke identiteitskaart

   Diplomatischer Personalausweis

  • -

   Carte d’identité consulaire

   Consulaire identiteitskaart

   Konsularer Personalausweis

  • -

   Carte d’identité spéciale - couleur bleue

   Bijzondere identiteitskaart - blauw

   Besonderer Personalausweis - blau

  • -

   Carte d’identité spéciale - couleur rouge

   Bijzondere identiteitskaart - rood

   Besonderer Personalausweis - rot

 • 4. Certificat d’identité avec photographie délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de douze ans

  Door een Belgisch gemeentebestuur aan een kind beneden de 12 jaar afgegeven identiteitsbewijs met foto

  Von einer belgischen Gemeindeverwaltung einem Kind unter dem 12 Lebensjahr ausgestellter Personalausweis mit Lichtbild

 • 5. Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie

Duitsland

 • 1. Aufenthaltserlaubnis für die Bundesrepublik Deutschland

 • 2. Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

 • 3. Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland

 • 4. Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland

 • 5. Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

Bovenstaande verblijfstitels geven als vervanging van het visum alleen recht op visumvrije binnenkomst, indien zij in een paspoort zijn aangebracht, dan wel als visumverklaring bij een paspoort zijn gevoegd; zij geven geen recht op visumvrije binnenkomst indien zij als nationaal identiteitsdocument in een paspoortvervangend document zijn aangebracht. De verblijfstitels ‘Aussetzung der Abschiebung (Duldung)’ (opgeschorte uitzettingsmaatregel), alsmede ‘Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber’ (voorlopige verblijfstitel voor asielzoekers) geven geen recht op visumvrije binnenkomst.

 • 6. De door het Bondsministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven verblijfstitels zijn:

  • -

   Diplomatenausweis (Diplomatiek paspoort) (rode kleur)

  • -

   Ausweis für bevorrechte Personen (Paspoort voor bevoorrechte personen) (blauwe kleur)

  • -

   Ausweis (Paspoort) (gele kleur)

  • -

   Personalausweis (Paspoort voor personeel) (groene kleur)

 • 7. De door de deelstaten afgegeven bijzondere verblijfstitels zijn:

  • -

   Ausweis für Mitglieder des Konsularkorps (Paspoort voor leden van consulaire corps) (witte kleur)

  • -

   Ausweis (Paspoort) (grijze kleur)

  • -

   Ausweis für Mitglieder des Konsularkorps (Paspoort voor leden van het consulair corps) (wit met groene strepen)

  • -

   Ausweis (Paspoort) (gele kleur)

  • -

   Ausweis (Paspoort) (groene kleur)

 • 8. Reizigerslijst voor schoolreizen binnen Europese Unie

Spanje

 • 1. Permiso de Residencia Inicial

 • 2. Permiso de Residencia Ordinario

 • 3. Permiso de Residencia Especial

 • 4. Tarjeta de Estudiante

 • 5. Permiso de Trabajo y Residencia tipo A

 • 6. Permiso de Trabajo y Residencia tipo B

 • 7. Permiso de Trabajo y Residencia tipo b

 • 8. Permiso de Trabajo y Residencia tipo C

 • 9. Permiso de Trabajo y Residencia tipo D

 • 10. Permiso de Trabajo y Residencia tipo E

 • 11. Reconocimiento de la excepción a la necesidad de obtener Permiso de Trabajo y Permiso de Residencia (Erkenning van de uitzondering op de werkvergunnings- en verblijfsvergunningsplicht)

 • 12. Permiso de Trabajo en prácticas y Permiso de Residencia (Stagevergunning en verblijfsvergunning)

 • 13. Título de Residêntia Temporário (5 anos) (Voorlopige vergunning tot verblijf van 5 jaar)

 • 14. Título de Residência Vitalício (Permanente vergunning tot verblijf)

 • 15. Cartão de Residência Temporário (Voorlopige verblijfskaart)

 • 16. Cartão de Residência (Verblijfskaart)

 • 17. Autorizacão de Residência Provisória (toelating tot voorlopig verblijf)

 • 18. Títtulo de Identitade de Refugiado (Idenditeitsdocument voor vluchteling)

 • 19. Tarjeta de Familiar de Residente Comunitario (Document van een gezinslid van een EG-ingezetene)

 • 20. Tarjeta temporal de Familiar de Residente Comunitario (Tijdelijk document van een gezinslid van een EG-ingezetene)

 • 21. Permiso de Residencia para Refugiados (Verblijfsvergunning voor vluchtelingen)

 • 22. Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie

Voor houders van geldige, door het Ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven accreditatiebewijzen is visumvrije binnenkomst toegestaan.

Frankrijk

Meerderjarige vreemdelingen die in het bezit zijn van één der onderstaande documenten:

 • 1) Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (tijdelijke verblijfsvergunning met een bijzondere, naar gelang van het toegestane doel van het verblijf verschillende vermelding)

 • 2) Carte de résident (verblijfsvergunning)

 • 3) Certificat de résidence d ‘Algérien comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 ans, 10 ans) (verblijfsvergunning voor Algerijnse onderdanen met een bijzondere, naar gelang van het toegestane doel van het verblijf verschillende vermelding (1 jaar, 10 jaar))

 • 4) Certificat de résidence d’Algérien portant la mention ‘membre d’un organisme officiel’ (2 ans) (verblijfsvergunning voor Algerijnse onderdanen met de vermelding “lid van een officiële instantie” (2 jaar))

 • 5) Carte de séjour des Communautés européennes (1 an, 5 ans, 10 ans) (verblijfskaart van de Europese Gemeenschappen (1 jaar, 5 jaar, 10 jaar))

 • 6) Carte de séjour de l’Éspace Economique Européen (Verblijfskaart van de Europese Economische Ruimte)

 • 7) Carte spéciale portant la mention ‘corps diplomatique’ délivrée par le Ministère des Affaires étrangères au personnel des représentations diplomatiques accréditées en France (couleur orange) (Bijzondere kaart met de vermelding ‘corps diplomatique’ afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan personeel van in Frankrijk geaccrediteerde diplomatieke en consulaire posten (oranje kleur))

 • 8) Carte spéciale portant la mention ‘carte consulaire’ délivrée par le Ministère des Affaires étrangères aux fonctionnaires des postes consulaires situés en France (couleur verte) (Bijzondere kaart met de vermelding ‘consulaire kaart’ afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan functionarissen van in Frankrijk gevestigde consulaire posten (groene kleur))

 • 9) Carte diplomatique délivrée par le Ministère des Affaires Etrangères aux diplomates accrédités en France (door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan in Frankrijk geaccrediteerde diplomaten afgegeven legitimatiebewijs)

 • 10) Carte spéciale portant la mention ‘organisations internationales’ délivrée par le Ministère des Affaires étrangères auz fonctionnaires internationaux des organisations internationales situées en France (couleur verte) (Bijzonder kaart met de vermelding ‘internationale organisaties’ afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan internationale functionarissen van in Frankrijk gevestigde internationale organisaties (groene kleur))

 • 11) Carte spéciale portant la mention ‘carte spéciale’ délivrée par le Ministère des Affaires étrangères au personnel de service, de nationalité étrangère, des missions diplomatiques, des postes consulaires et des organisations internationales (couleur grise) (Bijzondere kaart met de vermelding ‘bijzondere kaart’ afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan dienstpersoneel van vreemde nationaliteit van diplomatieke missies, consulaire posten en internationale organisaties (grijze kleur))

 • 12) Carte spéciale portant la mention ‘carte spéciale’ délivrée par le Ministère des Affaires étrangères au personnel administratif et technique, de nationalité étrangère, des missions diplomatiques, des postes consulaires et des organisations internationales (couleur beige) (Bijzondere kaart met de vermelding ‘bijzondere kaart’ afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan administratief en technisch personeel van vreemde nationaliteit van diplomatieke missies, consulaire posten en internationale organisaties (beige kleur))

 • 13) Carte spéciale portant la mention ‘carte spéciale’ délivrée par le Ministère des Affaires étrangères au personnel étranger en mission officielle et de statut particulier (coleur bleue) (Bijzondere kaart met de vermelding ‘bijzondere kaart’ afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan buitenlands personeel met een offciële missie en een specifiek statuut (blauwe kleur))

 • 14) Carte spéciale portant la mention ‘carte spéciale’ délivrée par le Ministère des Affaires étrangères au personnel privé, de nationalité étrangère, au service des agens diplomatiques ou assimilés, des fonctionnaires consulaires de carrièrre et des fonctionnaires internationaux (couleur grise) (Bijzondere kaart met de vermelding ‘bijzondere kaart’ afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan buitenlands privé-personeel in de dienst van diplomatieke ambtenaren of daarmee gelijkgestelden, consulaire beroepsfunctionarissen en internationale functionarissen (grijze kleur))

Minderjarige vreemdelingen die in het bezit zijn van één der onderstaande documenten:

 • 1. Document de circulation pour étrangers mineurs (Reisdocumenten voor minderjarige vreemdelingen)

 • 2. Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs) (Terugkeervisum) (zonder nationaliteitsvoorwaarde of verplichting tot het overleggen van de verblijfstitel, welke voor minderjarige kinderen niet verplicht is))

 • 3. Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d’une carte spéciale du Ministère des Affaires étrangères revêtu d’un visa de circulation (Diplomatiek dienst-/gewoon paspoort van minderjarige kinderen van personen die houder zijn van een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven bijzondere kaart welke van een circulatievisum is voorzien)

 • 3. Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie

Gewezen zij op het feit dat de ontvangstbewijzen van een eerste aanvraag van een verblijfstitel niet geldig zijn. Ontvangstbewijzen van verzoeken tot hernieuwing of wijziging van de verblijfstitel worden als geldig beschouwd, voor zover deze bij de oorspronkelijke verblijfstitel zijn gevoegd.

De ‘attestations de fonctions’ délivrées par le protocole du Ministère des Affaires étrangères (beroepsgetuigschriften afgegeven door het protocol van het Ministerie van Buitenlandse Zaken) worden niet als verblijfstitel aangemerkt. De houders van deze documenten dienen tevens over één of meerder verblijfstitels op grond van het Gemeenschapsrecht te beschikken.

Luxemburg

 • 1. Carte d’identité d’étranger (identiteitskaart voor vreemdelingen)

 • 2. Autorisation de séjour provisoire apposée dans le passeport national (machtiging tot voorlopig verblijf, aangebracht in het nationale paspoort)

 • 3. Carte diplomatique délivrée par le Ministère des Affaires Etrangères (Door het Ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven diplomatieke kaart)

 • 4. Titre de légimation délivrée par le Ministère des Affaires Etrangères au personnel administratif et technique des Ambassades (Legitimatietitel afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan administratief en technisch personeel van ambassades)

 • 5. Titre de légimation délivrée par le Ministère de la Justice au personnel des institutions et organisations internationales étabilies au Luxembourg (Legitimatietitel afgegeven door het Ministerie van Justitie aan personeel van in Luxemburg gevestigde internationale instellingen en organisaties)

 • 6. Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie

Portugal

 • 1. Cartão de Identitade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros) (Identiteitsbewijs afgegeven door het Minsterie van Buitenlandse Zaken) Corpo Consular, Chefe de Missão (Consulair corps, Hoofd van de zending)

 • 2. Cartão de Identitade (emitido pelo Minstério dos Negócios Estrangeiros) (Identiteitsbewijs afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken) Corpo Consular, Funcionário de Missão (Consulair corps, functionaris van de zending)

 • 3. Cartão de Identitade (emitido pelo Minstério dos Negócios Estrangeiros) (Identiteitsbewijs afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken) Pessoal Auxiliar de Missão Estrangeira (Hulppersoneel van de buitenlandse zending)

 • 4. Cartão de Identitade (emitido pelo Minstério dos Negócios Estrangeiros) (Identiteitsbewijs afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken) Funcionário Admnistrativo de Missão Estrangeira (Administratief functionaris van de buitenlandse zending)

 • 5. Cartão de Identitade (emitido pelo Minstério dos Negócios Estrangeiros) (Identiteitsbewijs afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken) Corpo Diplomático, chefe de Missão (Diplomatiek corps, Hoofd van de zending)

 • 6. Cartão de Identitade (emitido pelo Minstério dos Negócios Estrangeiros) (Identiteitsbewijs afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken) Corpo Diplomático, Funciionário de Missão (Diplomatiek corps, Functionaris van de zending)

 • 7. Título de Residência Anual (1 ano) (Vergunning tot verblijf van 1 jaar)

 • 8. Título de Residência Temporário (5 anos) (Voorlopige vergunning tot verblijf van 5 jaar)

 • 9. Título de Residência Vitalício (Permanente vergunning tot verblijf)

 • 10. Cartão de Residência de Nacional de um Estado Membro da Comunidade Europeia (Verblijfskaart van een onderdaan van een Lid-Staat der Europese Gemeenschap)

 • 11. Cartão de Residência Temporário (Voorlopige verblijfskaart)

 • 12. Cartão de Residência (Verblijfskaart)

 • 13. Autorizacão de Residência Provisória (Toelating tot voorlopig verblijf)

 • 14. Título de Identitade de Refugiado (Identiteitsdocument voor vluchteling)

Italië

 • 1. Permesso di soggiorno (verblijfsvergunning)

 • 2. Visto di reingresso (terugkeervisum)

 • 3. Carta d’identità M. A. E. – corpo diplomatico (identiteitskaart M. A. E. – diplomatiek korps)

 • 4. Carta d’identità – Organizzazione internazionali e Missioni Estere Speciali (Identiteitskaart – Internationale organisaties en bijzondere buitenlandse zendingen)

 • 5. Carta d’identità – Rappresentanze Diplomatiche (Identiteitskaart – Diplomatieke vertegenwoordigingen)

 • 6. Carta d’identità – Corpo Consolare (Identiteitskaart – Consulair korps)

 • 7. Carta d’identità – Uffici Consolari (Identiteitskaart – Consulaire diensten)

 • 8. Carta d’identità – Rappresentanze Dipomatiche (personale amministrativo e tecnico) (Identiteitskaart - Diplomatieke vertegenwoordigingen (administratief en technisch personeel)

 • 9. Carta d’identità - Rappresentanze Dipomatiche e Consolari (personale di servizio) (Identiteitskaart- Diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen (dienstpersoneel))

 • 10. Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie

Oostenrijk

 • 1. Sichtvermerk (Visum)

 • 2. Aufenthaltsbewilligung (verblijfsvergunning)

 • 3. Aufenthaltsberechtigung gemäß § 12 Aufenthaltsgesetz für Kriegsvertriebene (Machtiging tot verblijf op grond van § 12 van de Verblijfswet voor oorlogsballingen)

 • 4. Konventionsreisepaß ausgestellt ab 1.1.1993 (Verdragspaspoort, afgegeven met ingang van 1 januari 1993)

 • 5. Legitimationskarten für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb und blau, ausgestellt vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten (Legitimatiekaarten voor dragers van privileges en immuniteiten, in rood, geel en blauw, afgegeven door het Bondsministerie van Buitenlandse Zaken)

 • 6. Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie

Griekenland

 • 1. Adeia paramonvn allodapoú gia ergasía (werkvergunning)

 • 2. Adeia paramonnv melwn oikogeneíav allodapoú (in het kader van gezinshereniging afgegeven verblijfstitel)

 • 3. Adeia paramonnv allodapoú gia spoudév (verblijfstitel voor studiedoeleinden)

 • 4. Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie

D. Vreemdelingen die naar het Schengengebied terugkeren:

Vreemdelingen die in het bezit zijn van een door een Schengenstaat afgegeven verblijfstitel of terugkeer visum (zie onder C) dan wel zonodig van beide documenten, tenzij zij gesignaleerd staan op de nationale opsporingslijst.

E. Houders van documenten afgegeven door internationale organisaties:

 • 1. Vreemdelingen die in het bezit zijn van een geldig ‘laissez-passer’ van de Verenigde Naties of van een der gespecialiseerde instellingen van de Verenigde Naties.

 • 2. Vreemdelingen die in het bezit zijn van een geldig ‘laissez-passer’ van de Europese Gemeenschappen, afgegeven door de voorzitters van de instellingen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de Europese Economische Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie of door de president van de Europese Investeringsbank.

 • 3. Vreemdelingen die in het bezit zijn van een geldig ‘laissez-passer’ afgegeven door de Secretaris-Generaal van de Internationale Douaneraad.

 • 4. Militairen behorende tot een krijgsmacht van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie die in het bezit zijn van een persoonlijk militair identiteitsbewijs en, voor zover niet hier te lande gestationeerd, voorzien van een collectieve of individuele reiswijzer (ordre de mission, movement order), afgegeven door de autoriteiten van hun land of door genoemde organisatie.

F. Vluchtelingen

 • 1. Vluchtelingen die rechtmatig verblijven op het grondgebied van België, Denemarken, Duitsland (Bondsrepubliek), Frankrijk, Groot- Brittannië (het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord- Ierland, alsmede het eiland Man, Jersey en Guernesey), Ierland (Ierse Vrijstaat), Italië, Luxemburg, Noorwegen, Portugal, Spanje, IJsland, Zweden of Zwitserland (met inbegrip van Liechtenstein) en die in het bezit zijn van een geldig reisdocument voor vluchtelingen, afgegeven door de autoriteiten van deze landen, doch uitsluitend voor een verblijf van ten hoogste drie maanden.

 • 2. Zeelieden-vluchtelingen - voorzover niet vallende onder 1 - die houder zijn van door de autoriteiten van Australië (met inbegrip van het gebied Papoea, het eiland Norfolk en het trustgebied Nieuw Guinea), België, Canada, Denemarken, Duitsland (Bondsrepubliek), Frankrijk, Groot-Brittannië (het Verenigd Koninkrijk van Groot- Brittannië en Noord-Ierland, alsmede het eiland Man, Jersey en Guernsey), Ierland (Ierse Vrijstaat), Italië, Marokko, Mauritius, Monaco, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Portugal, Zweden, Zuidslavië of Zwitserland (met inbegrip van Liechtenstein) ingevolge de overeenkomst van 23 november 1957 betreffende zeelieden-vluchtelingen (Trb. 1958, 111) afgegeven reisdocument voor vluchtelingen, doch uitsluitend indien zij:

  • a. a. door het overleggen van een verklaring van de desbetreffende rederij kunnen aantonen dat zij zullen worden tewerkgesteld aan boord van een met name genoemd schip, liggende in een met name genoemde Nederlandse of Belgische haven of

  • b. kunnen aantonen dat zij door Nederland moeten reizen teneinde tewerkgesteld te worden aan boord van een schip, liggende in een buitenlandse haven of

  • c. door Nederland reizen teneinde na afmonstering terug te keren naar het land door welks autoriteiten het reisdocument is afgegeven.

G. Reizigers in groepsverband:

 • 1. Vreemdelingen reizende op een geldig collectief paspoort of een geldige collectieve lijst mits:

  • a. op het paspoort of de lijst de naam, voornamen, geboortedatum en -plaats en de woonplaats van tenminste vijf en ten hoogste vijftig deelnemers aan de reis vermeld staan;

  • b. indien het betreft een collectieve lijst, het document is gewaarmerkt door de bevoegde autoriteit van het land welks nationaliteit de deelnemers bezitten;

  • c. op het paspoort of de lijst een door de bevoegde buitenlandse autoriteit verstrekte of gewaarmerkte verklaring voorkomt waaruit blijkt dat alle daarop vermelde personen de nationaliteit bezitten van het land door welks autoriteit het document is afgegeven of gewaarmerkt;

  • d. het paspoort of de lijst is voorzien van een geldig reis- of transitvisum indien de deelnemers aan de reis onderdaan zijn van een voor Nederland visumplichtig land;

  • e. zich bij het gezelschap een reisleider bevindt die het paspoort of de lijst onder zijn berusting heeft en die in het bezit is van een voor het hebben van toegang tot Nederland geldig document voor grensoverschrijding;

  • f. alle deelnemers aan de reis beschikken over een individueel identiteitsbewijs, voorzien van een foto;

  • g. het paspoort of de lijst niet is afgegeven of gewaarmerkt door de autoriteiten van Albanië, Bulgarije, de Chinese Volksrepubliek (Peking), Cuba, Roemenië, Rusland dan wel door de autoriteiten van een niet door Nederland erkende regering of staat; doch uitsluitend voor een verblijf van ten hoogste drie maanden, dan wel voor doorreis indien het betreft een collectief paspoort of een collectieve lijst voorzien van een transitvisum.

 • 2. Kinderen beneden de leeftijd van eenentwintig jaar, reizende op een collectief paspoort voor jeugdige personen, afgegeven overeenkomstig de bepalingen van de Europese overeenkomst van 16 december 1961 tussen België, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Turkije, IJsland en Zweden, mits:

  • a. op het paspoort de naam, voornamen, geboortedatum en -plaats en de woonplaats van ten minste vijf en ten hoogste vijftig deelnemers aan de reis vermeld staan;

  • b. uit een door de bevoegde buitenlandse autoriteit op het paspoort gestelde of door deze gewaarmerkte verklaring blijkt dat de deelnemers aan de reis de nationaliteit bezitten van het land door welks autoriteiten het paspoort is afgegeven;

  • c. zich bij het gezelschap een reisleider bevindt die het paspoort onder zijn berusting heeft en die in het bezit is van een voor het hebben van toegang tot Nederland geldig document voor grensoverschrijding;

  • d. de deelnemers aan de reis zo nodig in staat zijn hun identiteit op enigerlei wijze te bewijzen; doch uitsluitend voor een verblijf van ten hoogste drie maanden.

 • 3. Scholieren, reizende op een leerlingenlijst van het bij deze bijlage behorende model, afgegeven overeenkomstig besluit nr. 94/795/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 30 november 1994 inzake een gemeenschappelijk optreden ter vereenvoudiging van het reizen voor scholieren uit derde landen die in een Lid-Staat verblijven (PBEG,327), mits:

  • a. de scholieren in het kader van een schoolexcursie deelnemen aan een groepsreis van leerlingen van een school voor algemeen vormend onderwijs;

  • b. de groep begeleid wordt door een leerkracht van de desbetreffende school;

  • c. de leerlingenlijst volledig is ingevuld en gewaarmerkt door de bevoegde school- en immigratie-autoriteiten, alsmede is voorzien van recente foto’s van de op de lijst vermelde scholieren voorzover deze niet in het bezit zijn van een identiteitsbewijs met foto; doch uitsluitend voor een verblijf van ten hoogste drie maanden.

H. Zeelieden:

 • 1. Vreemdelingen die in het bezit zijn van één der volgende door de hierna genoemde landen afgegeven geldige identiteitsbewijzen voor zeelieden:

  • Algerije: Seaman’s Book

  • Angola: Cédula de Inscriçâo Maritima Passaporte de Maritimo

  • Argentinië: Libreta de Embarco

  • Antigua en Barbuda: Seamen’s Certificate of Identity

  • Australië: Seaman’s Document of Identity (ook geldig indien afgegeven aan zeelieden die onderdaan zijn van een ander Gemenebestland, op voorwaarde dat het document is voorzien van een voor Australië geldig terugkeervisum)

  • Bangladesh: Certificate of Discharge

  • Barbados: Seaman’s Discharge Book

   Brazilië: Seafarer’s Discharge Book

  • Bulgarije: Seafarer’s Passport

  • Cambodja: Seaman’s Book

  • Canada: Seaman’s Identity Certificate (ook geldig indien afgegeven aan zeelieden die niet de Canadese nationaliteit bezitten; indien de houder, op grond van zijn nationaliteit, voor binnenkomst in het Benelux-gebied visumplichtig is, dient hij tevens aan deze voorwaarde te voldoen)

  • Chili: Libreta de Matricula de Tripulantes de Naves de Alta Mar

  • China: (Volksrepubliek) Seafarers Identity Certificate

  • Colombia: Libreta de Embarco

  • Congo: Livret professionnel maritime

  • Denemarken: Sofartbog

  • Dominica: Certificate of Nationality and Identity

  • Duitsland: (Bondsrepubliek) Seefahrtbuch (geldt tevens als algemeen reisdocument)

  • Egypte: Seaman’s Passport

  • Estland: Seaman’s Discharge Book

  • Ethiopië: Seaman’s Book

  • Filippijnen: Seaman’s Service Record Book Seaman’s Continuous Discharge Book

  • Finland: Sjömanspass (geldt tevens als algemeen reisdocument)

  • Frankrijk: Livret professionnel maritime

  • Ghana: Seaman’s Certificate of Nationality and Identity

  • Grenada: Seaman’s Certificate of Nationality and Identity

  • Griekenland: Seaman’s Book Seaman’s Discharge Book

  • Groot-Brittannië en Noord Ierland: British Seaman’s Card

  • Guinee-Bissau: Cédula de Inscrição Maritima

  • Guyana: Discharge Book

  • Honduras: Libreta de Identificacion para tripulantes de naves mercantes Seaman’s Identification Book

  • Hongarije: Seaman’s Book

  • Hong Kong: Hong Kong Seaman’s Identity Book

  • Ierland: Irish Seaman’s Identity Card Seaman’s Record Book and Certificates of Discharge

  • IJsland: Sjóferdavók

  • India: Continuous Certificate of Discharge

  • Indonesië: Seaman’s Book

  • Irak: Seaman’s Book

  • Iran: Seaman’s Identity Book

  • Israël: Seaman’s Book (ook geldig indien afgegeven aan zeelieden die niet de Israëlische nationaliteit bezitten; indien de houder, op grond van zijn nationaliteit, voor binnenkomst in het Benelux-gebied visumplichtig is, dient hij tevens aan deze voorwaarde te voldoen)

  • Italië: Libretto di Navigazione

  • Ivoorkust: Livret Professionnel Maritime Carte d’Identité B (deze documenten zijn eveneens geldig indien afgegeven aanzeelieden die niet de nationaliteit van Ivoorkust bezitten; indien de houder, op grond van zijn nationaliteit, voor binnenkomst in het Benelux-gebied niet visumplichtig is, behoeft hij niet aan deze voorwaarde te voldoen)

  • Jamaica: Seaman’s Certificate of Identity Seaman’s Certificate of Nationality and Identity

  • Japan: Mariner’s Pocket Ledger Jordanië: Seamans Record Book Certificates of Discharge

  • Kaapverdië: Cédula de Inscriçäo Maritima

  • Kameroen: Seaman’s Discharge Book

  • Kenya: Seaman’s Record Book and Identity Document

  • Libië: Seaman’s Passport

  • Letland: Seaman’s Discharge Book

  • Litouwen: Seaman’s Discharge Book

  • Madagaskar: Livret Professionnel de Marins (ook geldig indien afgegeven aan zeelieden die niet de nationaliteit van Malagasy bezitten; indien de houder, op grond van zijn nationaliteit, voor binnenkomst in het Beneluxgebied niet visumplichtig is, behoeft hij niet aan deze voorwaarde te voldoen)

  • Maleisië: Seaman’s Record Book

  • Marokko: Livret maritime

  • Mexico: Libreta de Mar e Identidad Maritima

  • Nieuw-Zeeland: Seaman’s Identity Card

  • Nigeria: Seaman’s Record Book

  • Noorwegen: Sjömanspass (geldt tevens als algemeen reisdocument)

  • Oekraïne: Seaman’s Identification Card

  • Oman: Sailors Register

  • Oostenrijk: Schifferausweis Seedienstbuch

  • Pakistan: Continuous Discharge Certificate

  • Panama: Marina Mercante Nacional Carnet de Oficial Marina Mercante Nacional Carnet de Marinero

  • Papoea-Nieuw-Guinea: Crewman’s Employment Record Book

  • Paraguay: Libreta de Navegacion

  • Peru: Libreta de Embarco

  • Polen: Seaman’s Book

  • Portugal: Cédula de Inscrição Maritima

  • Saint Kitts and Nevis: Seaman’s Certificate of Nationality and Identity

  • Saint Lucia: Continuous Certificate of Discharge

  • Saint Vincent and the Grenadinen: Seaman’s Certificate of Nationality and Identity

  • Salomonseilanden: Seaman’s Record Book

  • São Tome en Principe: Cédula de Inscrição Maritima

  • Senegal: Livret Professionnel Maritime

  • Sierra Leone: Seaman’s Identity Book

  • Singapore: Seaman’s Identity Book (ook geldig indien afgegeven aan zeelieden die niet de nationaliteit van Singapore bezitten, indien de houder, op grond van zijn nationaliteit, voor binnenkomst in het Benelux-gebied visumplichtig is, dient hij tevens aan deze voorwaarde te voldoen)

  • Soedan: Seaman’s Book

  • Somalië: Libretto di Navigazione

  • Spanje: Libreta de Inscripcion Maritima

  • Slovenië: Seaman’s Book

  • Sri Lanka: Seaman’s Record Book and Certificates of Discharge

  • Syrië: Seaman’s Passport

  • Thailand: Seaman’s Book

  • Togo: Livret Professionnel Maritime

  • Tonga: Seaman’s Record Book and Certificates of Discharge

  • Trinidad en Tobago: Seaman’s Certificate of Nationality and Identity

  • Tunesië: Livret professionnel des gens de mer

  • Turkije: Seaman’s Book

  • Uruguay: Libreta de Embarque

  • Vanuatu: Seaman’s Record Book

  • Venezuela: Cédula de Personnal Subalterno Cédula par los titulares y permisados de la marina mercante nacional

  • Verenigde Arabische Emiraten: Seaman’s Passport

  • Verenigde Staten van Amerika: U.S. Merchant Mariner Document (ook geldig indien afgegeven aan zeelieden die niet de Amerikaanse nationaliteit bezitten; indien de houder, op grond van zijn nationaliteit voor binnenkomst in het Benelux-gebied visumplichtig is, dient hij tevens aan deze voorwaarden te voldoen)

  • Vietnam: Seaman’s Passport

  • West-Samoa: Seaman’s Record Book and Certificate of Discharge

  • Zuid-Afrika: Seaman’s Identity Certificate

  • Zuid-Korea: Seaman’s Passport

  • Zweden: Sjömanspass (geldt tevens als algemeen reisdocument)

  • Zwitserland: Livret de Marin.

 • 2. De houder van één der bovengenoemde bijzondere documenten heeft echter uitsluitend toegang tot Nederland voor de volgende doeleinden:

  • a. binnenkomst met als doel inscheping aan boord van een schip dat reeds in een haven van een van de Schengenstaten is afgemeerd of aldaar binnenkort zal binnenlopen;

  • b. binnenkomst en doorreis door het Schengengebied om zich te begeven naar een bepaald schip, liggend in een derde land, of voor terugkeer naar het land van herkomst;

  • c. binnenkomst ten gevolge van spoedgevallen of noodzaak, bijvoorbeeld ziekte, ontslag, beëindiging arbeidsovereenkomst, enz.

  In het onder a. genoemde geval moet de mogelijkheid van aanmonstering blijken uit het bezit van een verklaring van de betreffende rederij, welke verklaring tevens een waarborg van de rederij moet inhouden voor de betaling van de kosten van terugreis indien de aanmonstering geen doorgang vindt. In de gevallen genoemd onder b en c dient het reisdoel te worden aangetoond of aannemelijk gemaakt op grond van:

  • 1º. een schriftelijke verklaring van de betrokken reder of scheepsagent;

  • 2º. een verklaring van de bevoegde diplomatieke en consulaire autoriteiten;

  • 3º. bewijzen welke zijn verkregen aan de hand van gerichte controles bij de politie- of andere autoriteiten; of

  • 4º. een door middel van hun stempel door de scheepvaartautoriteiten gewaarmerkt contract.

 • 3. De volgende staten verstrekken geen bijzonder document voor zeelieden (zeemansboekje): Andorra, Bahama’s, Botswana, Burkina Faso, Costa Rica, El Salvador, Gambia, Guatemala, Jemen (Noord-Jemen), Macedonië (voormalige Joegoslavische Republiek), de Marshalleilanden, Nauru, Nepal, Nicaragua, de Noordelijke Marianen, San Marino, Saoedi-Arabië, Tsjaad, Turkmenistan, Zambia, en Zimbabwe.

I. Opvarenden van Rijnschepen:

Staatlozen die in het bezit zijn van een geldig Belgisch ‘reisbewijs voor vreemdelingen’, een geldige ‘Fremdenpass’ afgegeven door de autoriteiten van de Bondsrepubliek Duitsland, een geldige Franse of Luxemburgse ‘titre d’identité et de voyage’, een geldig Nederlands paspoort voor vreemdelingen of een geldig Zwitsers ‘passeport pour étrangers’ (Pass für Ausländer), mits deze documenten zijn voorzien van een drietalig stempel voor Rijnschippers en de houder ervan rijnvarende is.

J. Bemanningsleden van vliegtuigen:

Vreemdelingen die in het bezit zijn van een geldig bewijs van vlieggeschiktheid (Flightcrew Member’s License) of een geldig certificaat van vliegtuigbemanningslid (Crew Member Certificate) doch uitsluitend:

 • a. voor verblijf buiten het vliegveld waar hun vliegtuig landt, in afwachting van hun vertrek met hetzelfde vliegtuig of met het eerstvolgende vliegtuig van de lijn waarop zij dienst doen, of

 • b. teneinde zich voor de uitoefening van hun beroep te begeven naar een vliegveld of een operatiebasis van hun maatschappij.

K. Houders van een bijzonder doorlaatbewijs:

Vreemdelingen die in het bezit zijn van een ‘bijzonder doorlaatbewijs’ (laissez-passer spécial) van het bij deze bijlage behorende model, afgegeven door een met de grensbewaking belaste ambtenaar van een der Beneluxlanden, doch uitsluitend hetzij voor doorreis, hetzij voor een verblijf hetwelk de in dat document aangegeven tijdsduur niet te boven gaat.

L. Houders van een doorlaatdocument voor overbrenging van personen die tijdelijke bescherming genieten

Vreemdelingen die in het bezit zijn van een ‘doorlaatdocument voor de overbrenging van personen die tijdelijke bescherming genieten’ mits dit document is afgegeven door de bevoegde autoriteiten van een van de lidstaten van de Europese Unie ter eenmalige overbrenging van de vreemdeling naar een andere lidstaat van de Europese Unie.

Bijlage 3a. , behorend bij bijlage 3, onder G, Voorschrift Vreemdelingen (Model Collectieve lijst voor in groepsverband reizende minderjarigen)

Bijlage 42703.png

Bijlage 4. , behorend bij de artikelen 2.4 en 4.2 Voorschrift Vreemdelingen (vliegvelden, andere grensdoorlaatposten en hun openingstellingstijden)

A. doorlaatpost

B. locatie

C. openstellings-

   

tijden

Amsterdam Schiphol

 

00.00 - 24.00 uur

- luchthaven

   

Amsterdam IJmond

alle aanlegmogelijkheden

00.00 - 24.00 uur

- haven (ambulant)

   

IJmuiden

alle aanlegmogelijkheden

00.00 - 24.00 uur

- haven

   

De Kooy

 

06.00 - 23.00 uur

- luchthaven

   

Delfzijl

alle aanlegmogelijkheden

00.00 - 24.00 uur

- haven (ambulant)

   

Den Helder

 

00.00 - 24.00 uur

- haven (ambulant)

   

Dordrecht

alle aanlegmogelijkheden

00.00 - 24.00 uur

- haven (ambulant)

   

Eindhoven

 

00.00 - 24.00 uur

- luchthaven

   

Enschede Twente

 

00.00 - 24.00 uur

- luchthaven

   

Gent-Terneuzen

 

00.00 - 24.00 uur

- haven

   

Groningen Eelde

 

00.00 - 24.00 uur

- luchthaven

   

Harlingen

 

00.00 - 24.00 uur

- haven (ambulant)

   

Hoek van Holland/Europoort

alle aanlegmogelijkheden

00.00 - 24.00 uur

- haven

   

Lelystad

 

00.00 - 24.00 uur

- luchthaven (ambulant)

   

Maastricht Aachen

 

00.00 - 24.00 uur

- luchthaven

   

Moerdijk

alle aanlegmogelijkheden

00.00 - 24.00 uur

- haven (ambulant)

   

Rotterdam

 

00.00 - 24.00 uur

- luchthaven

   

Rotterdam-Havens

alle aanlegmogelijkheden,

00.00 - 24.00 uur

- haven (ambulant)

behoudens de specifiek genoemde

 

Scheveningen

 

00.00 - 24.00 uur

- haven (ambulant)

   

Valkenburg (ZH)

 

00.00 - 24.00 uur

- luchthaven (militair) (ambulant)

   

Vlissingen

alle aanlegmogelijkheden

00.00 - 24.00 uur

- haven (ambulant)

   

Bijlage 7f2. document W2

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Bijlage 12a. Voorschrift Vreemdelingen 2000

Verklaring met

betrekking tot de toelating

van kennismigranten

* de definitieve verklaring zal als model worden opgenomen

in het Voorschrift Vreemdelingen 2000

De werkgever, (naam bedrijf of onderwijs/onderzoeksinstelling**),

** indien de werkgever de verklaring van toepassing wil verklaren op in Nederland gevestigde nevenvestigingen, dochterondernemingen of bij kantoren van het bedrijf of de onderwijsinstelling, dient de werkgever een lijst hiervan bij te voegen met opgave van naam, adres en contactpersoon. Van latere aanvullingen op deze bijlage dient de werkgever de IND schriftelijk in kennis te stellen.

vertegenwoordigd door ondergetekende, verklaart met betrekking tot de toelating en het verblijf van kennismigranten dat hij:

1. aan de vreemdeling die verblijf als kennismigrant bij de werkgever beoogt dan wel heeft, een brutosalaris van ten minste € 45.000 per jaar zal betalen, dan wel een brutosalaris per jaar, dat tenminste gelijk is aan het bedrag, genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Ziekenfondswet, indien de vreemdeling de leeftijd van dertig jaar nog niet heeft bereikt;

2. de vreemdeling die bij de werkgever, zijnde een bekostigde of aangewezen onderwijsinstelling of een van overheidswege direct of indirect, geheel of gedeeltelijk bekostigde of gesubsidieerde onderzoeksinstelling, werkzaam is of zal zijn als universitair docent of postdoctoraal, die de leeftijd van dertig jaar nog niet heeft bereikt, of als promovendus, geen andere werkzaamheden dan als universitair docent, postdoctoraal of promovendus laat verrichten;

3. de bestanddelen waaruit het brutosalaris is samengesteld, benoemt door middel van een volledig ingevuld model loonstaat, zoals als bijlage opgenomen in het Handboek Loonheffing en premies werknemersverzekeringen 2004, uitgegeven door de Belastingdienst en UWV, voorzien van een handtekening en bedrijfsstempel door de werkgever; indien in het kader van de zogenaamde 30%regeling een netto salaris wordt uitbetaald, dat lager is dan het vereiste ruto salaris, een berekening bijvoegt, waaruit blijkt wat het bruto salaris geweest zou zijn;

4. in het geval van een aanstelling als promovendus of universitair docent of postdoctoraal in de aanstellings- of arbeidsovereenkomst dan wel in een bijlage daarbij aangeeft de functieaanduiding en de functiecode zoals gedefinieerd in het universitair functieordeningssysteem (UFO);

5. er mee instemt dat de leges die verschuldigd zijn voor het afdoen van een aanvraag tot het verlenen van de verblijfsvergunning aan de kennismigrant en aan diens gezinsleden,voor zover zij gelijktijdig met de kennismigrant een aanvraag doen, door de werkgever ten behoeve van de kennismigrant en diens gezinsleden per individuele aanvraag betaalbaar worden gesteld aan de IND door middel van automatische incasso;

6. zich verplicht tot goed werkgeverschap en dat hij daarvan in het verleden blijk heeft gegeven waartoe hij desgevraagd de volgende stukken zal overleggen aan het IND-loket kennis- en arbeidsmigratie:

 • een bewijs van inschrijving in het Handelsregister, niet ouder dan 30 dagen, verstrekt door de Kamer van Koophandel (indien van toepassing) dan wel een bewijs waaruit blijkt dat inschrijving in het Handelsregister niet verplicht;

 • (indien van toepassing) een bewijs dat het een bekostigde of aangewezen onderwijsinstelling of een van overheidswege direct of indirect, geheel of gedeeltelijk bekostigd of gesubsidieerde onderzoeksinstelling betreft;

 • en verklaring betalingsgedrag afgegeven door de belastingdienst;

 • een verklaring premieafdracht, afgegeven door UWV;

7. indien de kennismigrant niet langer bij de werkgever werkzaam is, dan wel niet langer werkzaam is als kennismigrant, dan wel niet langer voldoet aan het salariscriterium voor verblijf als kennismigrant, daarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na beëindiging van het dienstverband of wijziging van de functie, schriftelijk mededeling doet aan het IND-loket kennis- en arbeidsmigratie van de IND te Rijswijk;

8. indien de werkgever een vreemdeling in dienst neemt die reeds in het bezit is van een verblijfsvergunning als kennismigrant, op een zo vroeg mogelijk moment doch uiterlijk twee weken vóór in diensttreding van de kennismigrant, het IND-loket kennis- en arbeidsmigratie schriftelijk hiervan in kennis stelt en daartoe een arbeidsovereenkomst dan wel aanstellingsbrief overlegt;

9. zich er van bewust is dat, indien hij een vreemdeling arbeid laat verrichten als kennismigrant terwijl deze niet aan de voorwaarden voor verblijf als kennismigrant voldoet, hij strafbaar is op grond van artikel 1 onder 4e van de Wet op de economische delicten;

10. zich er van bewust is dat, indien hij een vreemdeling arbeid laat verrichten als kennismigrant terwijl deze niet aan de voorwaarden voor verblijf als kennismigrant voldoet, ingevolge artikel 23 van de Wet arbeid vreemdelingen, vermoed wordt dat de vreemdeling ten minste zes maanden werkzaam is geweest tegen een beloning, tenminste gelijk aan het voor verblijf als kennismigrant vereiste salaris, en tegen een arbeidsduur die in de betreffende bedrijfstak gebruikelijk is;

11. er voor garant staat dat de vreemdeling voor wie de aanvraag voor verblijf als kennismigrant wordt ingediend, voldoet aan de algemene voorwaarden voor verlening van een verblijfsvergunning en aan de specifieke voorwaarden voor verblijf als kennismigrant bij de werkgever;

12. er mee in stemt dat de kosten, niet zijnde bijstandskosten,die voor de Staat en andere openbare lichamen voortvloeien uit het verblijf van de kennismigrant en diens gezinsleden, waarin mede zijn begrepen de kosten van een reis naar een plaats buiten Nederland waar de toelating van de vreemdeling en diens gezinsleden is gewaarborgd,en eventuele door de IND in dat kader te maken kosten, op hem verhaald kunnen worden in het geval hij niet heeft voldaan aan de in artikel 7 van deze verklaring neergelegde verplichting tot afmelding;

13. er mee in stemt dat indien de kennismigrant een uitkering krachtens de Wet werk en bijstand geniet, de kosten van bijstand welke ten behoeve van de kennismigrant zijn gemaakt, op hem kunnen worden verhaald in het geval hij niet heeft voldaan aan de in artikel 7 van deze verklaring neergelegde verplichting tot afmelding.

Onderteken de verklaring op pagina 2

Blz 2

Gegevens werkgever

Naam

Vestigingsadres (straat) (nummer)

Postcode Plaats

Telefoon Fax

Internetsite

Uwv-aansluitnummer Belastingdienst-nummer

Registratienummer Kamer van Koophandel (indien van toepassing)

Giro/banknummer (ten behoeve van automatische incasso)*

* Indien adresgegevens afwijkend

Straat Nummer

Postcode Plaats

Contactpersoon bij werkgever

Naam

Correspondentieadres

Postcode Plaats

Telefoon Fax

E-mail

Blz 3

Overige contactpersonen bij werkgever

1.

2.

3.

4.

5.

Telefoon Fax E-mail

2. Telefoon Fax E-mail

3. Telefoon Fax E-mail

4. Telefoon Fax E-mail

5. Telefoon Fax E-mail

Gegevens advocatenkantoor/bemiddelende instantie

Naam

Correspondentieadres

Postcode Plaats

Naam contactpersoon

Telefoon Fax

E-mail internetsite

Overige contactpersonen bij advocatenkantoor/bemiddelende instantie

1.

2.

3.

4.

5.

Telefoon Fax E-mail

2. Telefoon Fax E-mail

3. Telefoon Fax E-mail

4. Telefoon Fax E-mail

5. Telefoon Fax E-mail

Bijlage 13. , behorend bij de artikelen 3.26 - 3.32 en 3.38 - 3.40 Voorschrift Vreemdelingen

aanvraagformulier model a, behorend bij artikel 3.26, eerste lid, Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 79832.png
Bijlage 79833.png
Bijlage 79834.png
Bijlage 79835.png
Bijlage 79836.png
Bijlage 79837.png
Bijlage 79838.png
Bijlage 79839.png
Bijlage 79840.png
Bijlage 79841.png
Bijlage 79842.png
Bijlage 79843.png
Bijlage 79844.png
Bijlage 79845.png
Bijlage 79846.png
Bijlage 79847.png
Bijlage 79848.png
Bijlage 79849.png
Bijlage 79850.png
Bijlage 79851.png

aanvraagformulier model b, behorend bij artikel 3.26, tweede lid, Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 13, onder b

1. Aanvraag verblijfsvergunning kennismigrant met MVV

Waarom dit formulier?

U kunt als werkgever met dit formulier een aanvraag om een verblijfsvergunning voor een kennismigrant indienen. Dit formulier kunt u tegelijkertijd gebruiken voor een aanvraag om een verblijfsvergunning voor gezinsleden van de kennismigrant.

U kunt dit formulier alleen gebruiken voor de kennismigrant en eventueel meegereisde gezinsleden die:

 • Nederland zijn ingereisd met een geldige machtiging tot voorlopig verblijf in het kader van kennismigrant, dan wel gezinshereniging bij kennismigrant;

 • hier willen verblijven met hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor de MVV is afgegeven;

 • niet eerder op basis van dezelfde MVV een verblijfsvergunning hebben aangevraagd.

Wat moet u als werkgever doen?

Vul voor de kennismigrant en eventuele gezinsleden waarvoor een aanvraag wordt ingediend dit formulier in. De kennismigrant en eventuele gezinsleden dienen het formulier in het daarvoor bestemde vakje bij de persoonlijke gegevens te ondertekenen. Dit formulier is voorzien van bijlagen. Zorg ervoor dat bij de indiening van de aanvraag alle bijlagen volledig zijn ingevuld en ondertekend door de kennismigrant en eventuele gezinsleden en dat alle bijlagen worden meegestuurd. Lever <link> alle gevraagde documenten tegelijkertijd met de aanvraag in. Een niet complete aanvraag leidt tot vertraging.

Als de kennismigrant ouder of wettelijk vertegenwoordiger is van een minderjarig kind, kan hij dit formulier namens het kind invullen. Als het kind jonger is dan 12 jaar moet de ouder of de wettelijk vertegenwoordiger de aanvraag voor het kind ondertekenen. Als het kind 12 jaar of ouder is dan mag het kind het formulier zelf ondertekenen.

De aanvraag kunt u met alle gevraagde documenten en bijlagen opsturen naar:

IND-loket kennis- en arbeidsmigratie

Postbus 3022

2280 GA Rijswijk

Alleen de in origineel ondertekende aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

Kosten voor aanvragen (leges)

Het aanvragen van een verblijfsvergunning kost geld. Over de kosten van de aanvraag vindt u in dit formulier geen informatie. Bel 0900-1234561 (€ 0,10 p.m.) of kijk op www.ind.nl als u vooraf wilt weten wat de kosten zijn. De werkgever dient de bijgevoegde incasso-opdracht te ondertekenen en mee te sturen. Als de werkgever geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, ontvangt de kennismigrant een acceptgiro voor de betaling van de leges. Bij betaling op deze wijze duurt de afhandeling van de aanvragen aanmerkelijk langer. Als uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat de kennismigrant (en gezinsleden) niet in aanmerking komt voor de aangevraagde verblijfsvergunning, krijgt u geen geld terug. Het niet (tijdig) betalen van de leges kan leiden tot buitenbehandelingstelling van de aanvraag.

Pasfoto

Van ieder persoon die een aanvraag doet, moet bij de inlevering van de aanvraag een recente pasfoto bijgevoegd worden. Ieder persoon vanaf 12 jaar moet tevens een handtekening zetten. Deze handtekening dient gezet te worden in het daarvoor bestemde kader op de fotokaart. De pasfoto en de handtekening komen op de verblijfsvergunning.

Meer informatie.

Voor meer informatie raadpleeg de internetpagina van het <link> IND-loket kennis- en arbeidsmigratie.

INVULLEN IN BLOKLETTERS

Ondertekening door kennismigrant

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik vraag voor mijzelf een eerste verblijfsvergunning aan voor de maximale geldigheidsduur. Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en worden doorgegeven aan instanties die deze gegevens daarvoor nodig hebben. Wijzigingen in mijn situatie die betrekking hebben op het verblijfsrecht, geef ik direct door aan de IND.

Naam

V-nummer

Plaats

Datum

Handtekening

1. Gegevens werkgever

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in

Naam organisatie

Straat

Nummer

Postcode

Vestigingsplaats

Organisatienummer

1a. Correspondentieadres werkgever of gemachtigde

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in

Naam organisatie

Naam contactpersoon

Postadres

Postcode

Plaats

Telefoon contactpersoon

Telefax contactpersoon

E-mail contactpersoon

2. Gegevens kennismigrant

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in

Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding

Voorna(a)m(en)

Man vrouw

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Nummer van document voor grensoverschrijding

Datum afgifte document voor grensoverschrijding

Document voor grensoverschrijding geldig tot

Verblijfsadres in Nederland

Straat

Nummer

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

3. Verklaring omstandigheden kennismigrant

Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is, sinds de afgifte van de MVV. Het gaat daarbij om veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor uw verblijfsrecht. Voeg bij de aanvraag bewijsstukken toe die worden gevraagd.

 • Sinds de afgifte van mijn MVV is er geen sprake van gewijzigde feiten of omstandigheden die gevolgen hebben voor het verblijfsrecht.

 • De inkomstensituatie van mijzelf is gewijzigd. Voeg hiervan verklaringen of bewijsstukken bij.

 • Anders, nl.

Voeg altijd verklaringen en bewijsstukken toe.

U moet de IND altijd direct informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die betrekking hebben op uw verblijfsrecht.

4. Verklaring antecedenten kennismigrant

Geef hieronder de situatie aan die op u van toepassing is.

Ik verklaar:

 • dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een gevangenisstraf of vrijheidsontnemende maatregel is opgelegd;

 • dat ten aanzien van mij nimmer terzake van enig misdrijf een veroordeling is uitgesproken tot het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene nutte of een taakstraf;

 • dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een onvoorwaardelijke geldboete is opgelegd;

 • dat ik nimmer een transactieaanbod terzake van enig misdrijf heb aanvaard;

 • dat ik momenteel niet aan een strafvervolging terzake van enig misdrijf onderworpen ben; en

 • dat ik nimmer verantwoordelijk ben geweest voor één van de volgende categorieën handelingen zoals bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politieke misdrijf (bijvoorbeeld moord of terrorisme), of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld terroristische handelingen).

Ik kan om de volgende redenen bovenstaande niet verklaren:

Als u deze verklaring antecedenten kennismigrant niet naar waarheid invult, kan dit verblijfsrechtelijke consequenties hebben.

5. Tuberculose

Als u in aanmerking wenst te komen voor een verblijfsvergunning, moet u een onderzoek naar en zo nodig een behandeling voor tuberculose ondergaan.

U moet dit met een verklaring van de Nederlandse GGD aantonen als u voor de eerste keer een verblijfsvergunning aanvraagt. Enkele nationaliteiten zijn hiervan vrijgesteld.

Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is.

 • Ik heb geen TBC-verklaring nodig want ik heb de nationaliteit van een van de volgende landen: Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, EER-land of EU-land.

 • Ik heb een andere nationaliteit. Voeg bij de aanvraag een kopie van de door u ingevulde en ondertekende TBC-verklaring. Gebruik hiervoor de bijlage TBC-verklaring. Het origineel moet u overhandigen bij de GGD van uw woonplaats dan wel de vestigingsplaats van uw werkgever. De GGD zorgt vervolgens voor de verdere afhandeling en zendt de originele verklaring naar de IND.

6. Aanvullende bewijsstukken en documenten

Lever bij de aanvraag van de kennismigrant de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in:

 • kopie van de geldige MVV van de kennismigrant;

 • kopie van het geldig document voor grensoverschrijding van de kennismigrant waaruit de personalia van de kennismigrant en de geldigheidsduur van het document blijken;

 • voor zover deze nog niet bij het verzoek om advies in verband met de afgifte van een MVV of aanvraag MVV is overgelegd, een kopie van de arbeidsovereenkomst, die door zowel de werkgever als de kennismigrant ondertekend dient te zijn, dan wel een kopie van het officiële aanstellingsbesluit;

 • volledig ingevulde en ondertekende werkgeversverklaring (zie bijlage).

7. Meereizende gezinsleden van de kennismigrant

Willen de (huwelijks)partner en/of minderjarig(e) kind(eren) van de kennismigrant die tot zijn gezin behoren ook een aanvraag om een verblijfsvergunning indienen?

O Nee, ga naar de ondertekening

O Ja, vul de vragen in voor de gezinsleden die een aanvraag willen indienen

8. Ondertekening door de (huwelijks)partner

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik vraag voor mijzelf een eerste verblijfsvergunning aan voor de maximale geldigheidsduur. Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en worden doorgegeven aan instanties die deze gegevens daarvoor nodig hebben. Wijzigingen in mijn situatie die betrekking hebben op het verblijfsrecht, geef ik direct door aan de IND.

Naam

V-nummer

Plaats

Datum

Handtekening

9. Gegevens (huwelijks)partner

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in

Achternaam zoals in het paspoort

Voorna(a)m(en)

Man vrouw

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Datum huwelijk/(geregistreerd) partnerschap

Plaats huwelijk

Land huwelijk

Nummer van document voor grensoverschrijding

Datum afgifte document voor grensoverschrijding

Document voor grensoverschrijding geldig tot

Verblijfsadres in Nederland

Straat

Nummer

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

10. Verklaring omstandigheden (huwelijks)partner

Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is, sinds de afgifte van de MVV. Het gaat daarbij om veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor uw verblijfsrecht. Voeg bij de aanvraag bewijsstukken toe die worden gevraagd.

 • Sinds de afgifte van mijn MVV is er geen sprake van gewijzigde feiten of omstandigheden die gevolgen hebben voor het verblijfsrecht.

 • De inkomstensituatie van mijzelf is gewijzigd. Voeg hiervan verklaringen of bewijsstukken bij.

 • Anders, nl.

Voeg altijd verklaringen en bewijsstukken toe.

U moet de IND altijd direct informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die betrekking hebben op uw verblijfsrecht.

11. Verklaring antecedenten (huwelijks)partner

Geef hieronder de situatie aan die op u van toepassing is.

Ik verklaar:

 • dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een gevangenisstraf of vrijheidsontnemende maatregel is opgelegd;

 • dat ten aanzien van mij nimmer terzake van enig misdrijf een veroordeling is uitgesproken tot het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene nutte of een taakstraf;

 • dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een onvoorwaardelijke geldboete is opgelegd;

 • dat ik nimmer een transactieaanbod terzake van enig misdrijf heb aanvaard;

 • dat ik momenteel niet aan een strafvervolging terzake van enig misdrijf onderworpen ben; en

 • dat ik nimmer verantwoordelijk ben geweest voor één van de volgende categorieën handelingen zoals bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politieke misdrijf (bijvoorbeeld moord of terrorisme), of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld terroristische handelingen).

Ik kan om de volgende redenen bovenstaande niet verklaren:

Als u deze verklaring antecedenten niet naar waarheid invult, kan dit verblijfsrechtelijke consequenties hebben.

12. Tuberculose

Als u in aanmerking wenst te komen voor een verblijfsvergunning, moet u een onderzoek naar en zo nodig een behandeling voor tuberculose ondergaan.

U moet dit met een verklaring van de Nederlandse GGD aantonen als u voor de eerste keer een verblijfsvergunning aanvraagt. Enkele nationaliteiten zijn hiervan vrijgesteld.

Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is.

 • Ik heb geen TBC-verklaring nodig want ik heb de nationaliteit van een van de volgende landen: Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, EER-land of EU-land.

 • Ik heb een andere nationaliteit. Voeg bij de aanvraag een kopie van de door u ingevulde en ondertekende TBC-verklaring. Gebruik hiervoor de bijlage TBC-verklaring. Het origineel moet u overhandigen bij de GGD van uw woonplaats dan wel de vestigingsplaats van uw werkgever. De GGD zorgt vervolgens voor de verdere afhandeling en zendt de originele verklaring naar de IND.

13. Aanvullende bewijsstukken en documenten.

Lever bij de aanvraag van de (huwelijks)partner van de kennismigrant de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in:

 • kopie van de geldige MVV van de (huwelijks)partner;

 • kopie van het geldig document voor grensoverschrijding van de (huwelijks)partner waaruit de personalia van de (huwelijks)partner en de geldigheidsduur van het document blijken;

 • in geval van een huwelijk en geregistreerd partnerschap: origineel uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Gba), waaruit blijkt dat het huwelijk in de Gba is ingeschreven en waaruit uw verblijfsadres blijkt. Voorts dient in het uittreksel te zijn aangegeven welke gezinsleden op hetzelfde adres staan ingeschreven.

 • In geval van ongehuwde partners:

  • volledig ingevulde en ondertekende garantverklaring (zie bijlage);

  • volledig ingevulde en ondertekende relatieverklaring (zie bijlage);

  • origineel uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Gba), waarop is aangegeven wat het verblijfsadres is van de hoofdpersoon en welke gezinsleden op hetzelfde adres staan ingeschreven

14. Ondertekening door minderjarig kind/ wettelijke vertegenwoordiger

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik vraag voor mijzelf/mijn kind /het kind dat ik wettelijk vertegenwoordig een eerste verblijfsvergunning aan voor de maximale geldigheidsduur. Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en worden doorgegeven aan instanties die deze gegevens daarvoor nodig hebben. Wijzigingen in de situatie van het kind die betrekking hebben op het verblijfsrecht, geef ik direct door aan de IND.

Naam

V-nummer

Plaats

Datum

Handtekening

15. Gegevens minderjarig kind

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in zoals in het document voor grensoverschrijding

Achternaam

Voorna(a)m(en)

Man vrouw

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit

Reist het kind in op een eigen document voor grensoverschrijding?

□ Nee: bij wie is het ingeschreven? □ Kennismigrant □ (huwelijks)partner

□ Ja: nummer van het document voor grensoverschrijding

Datum afgifte document voor grensoverschrijding

Document voor grensoverschrijding geldig tot

16. Verklaring omstandigheden minderjarig kind

Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is, sinds de afgifte van de MVV. Het gaat daarbij om veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor uw verblijfsrecht. Voeg bij de aanvraag bewijsstukken toe die worden gevraagd.

 • Sinds de afgifte van mijn MVV is er geen sprake van gewijzigde feiten of omstandigheden die gevolgen hebben voor het verblijfsrecht.

 • De inkomstensituatie van mijzelf is gewijzigd. Voeg hiervan verklaringen of bewijsstukken bij.

 • Anders, nl.

Voeg altijd verklaringen en bewijsstukken toe.

U moet de IND altijd direct informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die betrekking hebben op uw verblijfsrecht.

17. Verklaring antecedenten minderjarig kind

Geef hieronder de situatie aan die op u van toepassing is. Deze verklaring hoeft u alleen in te vullen als u (het minderjarig kind) 12 jaar of ouder bent.

Ik verklaar:

 • dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een gevangenisstraf of vrijheidsontnemende maatregel is opgelegd;

 • dat ten aanzien van mij nimmer terzake van enig misdrijf een veroordeling is uitgesproken tot het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene nutte of een taakstraf;

 • dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een onvoorwaardelijke geldboete is opgelegd;

 • dat ik nimmer een transactieaanbod terzake van enig misdrijf heb aanvaard;

 • dat ik momenteel niet aan een strafvervolging terzake van enig misdrijf onderworpen ben; en

 • dat ik nimmer verantwoordelijk ben geweest voor één van de volgende categorieën handelingen zoals bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politieke misdrijf (bijvoorbeeld moord of terrorisme), of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld terroristische handelingen).

Ik kan om de volgende redenen bovenstaande niet verklaren:

Als u deze verklaring antecedenten niet naar waarheid invult, kan dit verblijfsrechtelijke consequenties hebben.

18. Tuberculose

Als u in aanmerking wenst te komen voor een verblijfsvergunning, moet u een onderzoek naar en zo nodig een behandeling voor tuberculose ondergaan.

U moet dit met een verklaring van de Nederlandse GGD aantonen als u voor de eerste keer een verblijfsvergunning aanvraagt. Enkele nationaliteiten zijn hiervan vrijgesteld.

Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is.

 • Ik heb geen TBC-verklaring nodig want ik heb de nationaliteit van een van de volgende landen: Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, EER-land of EU-land.

 • Ik heb een andere nationaliteit. Voeg bij de aanvraag een kopie van de door u ingevulde en ondertekende TBC-verklaring. Gebruik hiervoor de bijlage TBC-verklaring. Het origineel moet u overhandigen bij de GGD van uw woonplaats dan wel de vestigingsplaats van uw werkgever. De GGD zorgt vervolgens voor de verdere afhandeling en zendt de originele verklaring naar de IND.

19. Aanvullende bewijsstukken en documenten.

Lever bij de aanvraag van het minderjarige kind van de kennismigrant de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in:

 • kopie van de geldige MVV van het minderjarige kind;

 • kopie van het geldige document voor grensoverschrijding waaruit de personalia van het minderjarige kind en de geldigheidsduur van het document blijken;

 • origineel uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Gba), waaruit de gezinssamenstelling (kinderen in gezinsverband) blijkt;

 • als het minderjarige kind 15 jaar of ouder is: een volledig ingevulde en ondertekende verklaring van de burgerlijke staat (zie bijlage).

Toelichting

Verblijfsvergunning

Met dit formulier vraagt u op basis van uw geldige MVV een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aan. De geldigheid van zo’n verblijfsvergunning is maximaal vijf jaar. Dit is echter afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst en de geldigheid van uw paspoort. U kunt nooit voor meer dan één verblijfsdoel een verblijfsvergunning aanvragen.

Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)

Of u als vreemdeling bij binnenkomst in Nederland een MVV moet hebben, hangt onder meer af van het land waar u vandaan komt. Het kan zijn dat u geen MVV nodig heeft. Gebruik dan niet dit formulier, maar het formulier ‘Aanvraag verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder MVV’.

V-nummer

Het V-nummer dat u moet invullen voor uzelf, is het persoonlijke identificatienummer dat de IND u heeft toegekend bij de behandeling van de aanvraag voor uw MVV. U kunt dit nummer vinden op uw MVV.

Veranderde omstandigheden

Het doel waarvoor u nu een verblijfsvergunning aanvraagt, moet hetzelfde verblijfsdoel zijn waarvoor u de MVV heeft en waarmee u Nederland bent ingereisd. Dit formulier bevat een verklaring waarin u aangeeft dat u aan deze voorwaarde voldoet.

Is uw situatie veranderd sinds u uw MVV heeft gekregen?

 • Als u niet meer dezelfde werkgever (de verblijfgever) heeft of als uw verblijfsdoel is gewijzigd, moet u dit formulier niet gebruiken, maar het formulier ‘Aanvraag Verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder MVV ’.

 • Als uw verblijfsdoel hetzelfde is, maar uw omstandigheden of die van uw werkgever (de verblijfgever) zijn gewijzigd, moet u kopieën van documenten bijvoegen die bewijzen wat er is gewijzigd.

Buitenlandse documenten

Alle officiële buitenlandse documenten, die worden gevraagd, moeten zijn gelegaliseerd of voorzien van apostillestempel in het land van herkomst. Dit kan veel tijd in beslag nemen. Begin dan ook enkele maanden voor het indienen van de aanvraag met het laten legaliseren of apostilleren in het land van herkomst. Als u documenten in kopie meestuurt, vergeet dan niet ook het legalisatie- of apostillestempel te kopiëren. Bel voor meer informatie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken (+31)(0) 70 348 47 87 / 5901.

Taal van bij te voegen documenten

Alle documenten moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Is dit niet het geval? Laat de documenten dan vertalen door een vertaler die door een Nederlandse rechtbank is beëdigd, en voeg die vertaling met een kopie van het vertaalde document bij de aanvraag

Tuberculose

Als u langer dan drie maanden in Nederland wilt verblijven, kan het afhankelijk van uw nationaliteit zijn dat u verplicht bent om mee te werken aan een tuberculoseonderzoek. Als blijkt dat u besmet bent, moet u zich laten behandelen. Als u dat niet doet, krijgt u geen verblijfsvergunning. Deze verplichting geldt niet voor vreemdelingen met een nationaliteit van een EU/EER-land, Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, Verenigde Staten en Zwitserland (incl. Liechtenstein).

EU-gemeenschapsrecht

Heeft u de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat, of Zwitserland? Of bent u familielid van een persoon met die nationaliteit? Dan kunt u, als u dat wilt, in plaats van een verblijfsvergunning een bewijs van verblijf aanvragen op basis van het gemeenschapsrecht. Gebruik daarvoor niet dit formulier, maar het formulier ‘Aanvraag om toetsing aan het gemeenschapsrecht (bewijs van rechtmatig verblijf )’, Model M35-E. U bent niet verplicht een bewijs van verblijf aan te vragen.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De Wbp verplicht de IND u te informeren dat de IND de organisatie is die de gegevens van uw aanvraag verwerkt. De IND doet dit om vast te stellen of u in aanmerking komt voor verlening van uw verblijfsvergunning. De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie is hiervoor verantwoordelijk. Vragen die u heeft over deze gegevensverwerking kunt u schriftelijk stellen aan de afdeling publieksvoorlichting van de IND, postbus 5800, 2280 HV Rijswijk. U kunt hier ook vragen om een overzicht van de over u verwerkte gegevens. Naar aanleiding van dat verzoek kunt u vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af te schermen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure en de Wbp kunt u bellen met de IND. Het telefoonnummer is 0900 123 45 61 (€ 0,10 p.m.).

Of kijk op www.ind.nl. Meer informatie over buitenlandse documenten en legalisatie daarvan vindt u op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: www.minbuza.nl

Bijlage 13, onder b.

2. Aanvraagformulier verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder MVV kennismigrant

Waarom dit formulier?

U kunt als werkgever met dit formulier een aanvraag om een verblijfsvergunning voor een kennismigrant indienen. Dit formulier kunt u tegelijkertijd gebruiken voor een aanvraag om een verblijfsvergunning voor gezinsleden van de kennismigrant.

Wat moet u als werkgever doen?

Vul voor de kennismigrant en eventuele gezinsleden waarvoor een aanvraag wordt ingediend dit formulier in. De kennismigrant en eventuele gezinsleden dienen het formulier in het daarvoor bestemde vakje bij de persoonlijke gegevens te ondertekenen. Dit formulier is voorzien van bijlagen. Zorg ervoor dat bij de indiening van de aanvraag alle bijlagen zijn ingevuld en ondertekend door de kennismigrant en eventuele gezinsleden en dat alle bijlagen worden meegestuurd. Lever <link> alle gevraagde documenten tegelijkertijd met de aanvraag in. Een niet complete aanvraag leidt tot vertraging.

Als de kennismigrant ouder of wettelijk vertegenwoordiger is van een minderjarig kind, kan hij dit formulier namens het kind invullen. Als het kind jonger is dan 12 jaar moet de ouder of de wettelijk vertegenwoordiger de aanvraag voor het kind ondertekenen. Als het kind 12 jaar of ouder is dan mag het kind het formulier zelf ondertekenen.

De aanvraag kunt u met alle gevraagde documenten en bijlagen opsturen naar:

IND-loket kennis- en arbeidsmigratie

Postbus 3022

2280 GA Rijswijk

Alleen de in origineel ondertekende aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

Kosten voor aanvragen (leges)

Het aanvragen van een verblijfsvergunning kost geld. Over de kosten van de aanvraag vindt u in dit formulier geen informatie. Bel 0900-1234561 (€ 0,10 p.m.) of kijk op www.ind.nl als u vooraf wilt weten wat de kosten zijn. De werkgever dient de bijgevoegde incasso-opdracht te ondertekenen en mee te sturen. Als de werkgever geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, ontvangt de kennismigrant een acceptgiro voor de betaling van de leges. Bij betaling op deze wijze duurt de afhandeling van de aanvragen aanmerkelijk langer.

Als uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat de kennismigrant (en gezinsleden) niet in aanmerking komt voor de aangevraagde verblijfsvergunning, krijgt u geen geld terug. Het niet (tijdig) betalen van de leges kan leiden tot buitenbehandelingstelling van de aanvraag.

Pasfoto

Van ieder persoon die een aanvraag doet, moet bij de inlevering van de aanvraag een recente pasfoto bijgevoegd worden. Ieder persoon vanaf 12 jaar moet tevens een handtekening zetten. Deze handtekening dient gezet te worden in het daarvoor bestemde kader op de fotokaart. De pasfoto en de handtekening komen op de verblijfsvergunning.

Meer informatie.

Voor meer informatie raadpleeg de internetpagina van het <link> IND-loket kennis- en arbeidsmigratie.

INVULLEN IN BLOKLETTERS

Ondertekening door kennismigrant

Ik vraag voor mijzelf aan (voor de maximale geldigheidsduur):

 • een eerste verblijfsvergunning, of

 • wijziging van de beperking van de aan mij verleende verblijfsvergunning.

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en worden doorgegeven aan instanties die deze gegevens daarvoor nodig hebben. Wijzigingen in mijn situatie die betrekking hebben op het verblijfsrecht, geef ik direct door aan de IND.

Naam

V-nummer

Plaats

Datum

Handtekening

1. Gegevens werkgever

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in

Naam organisatie

Straat

Nummer

Postcode

Vestigingsplaats

Organisatienummer

1a. Correspondentieadres werkgever of gemachtigde

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in

Naam organisatie

Naam contactpersoon

Postadres

Postcode

Plaats

Telefoon contactpersoon

Telefax contactpersoon

E-mail contactpersoon

2. Gegevens kennismigrant

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in zoals in het document voor grensoverschrijding

Achternaam

Voorna(a)m(en)

Man vrouw

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Nummer van document voor grensoverschrijding

Datum afgifte document voor grensoverschrijding

Document voor grensoverschrijding geldig tot

Verblijfsadres in Nederland

Straat

Nummer

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

3. Dienstverband

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in

Arbeidsmarktsector waarin kennismigrant werkzaam is

Functie van de kennismigrant

Datum indiensttreding

Brutosalaris € per maand

Brutosalaris € per jaar

Nettosalaris € per maand

Nettosalaris € per jaar

Aard van het dienstverband

O Onbepaalde duur

O Bepaalde duur

Einddatum dienstverband

4. Verklaring antecedenten kennismigrant

Geef hieronder de situatie aan die op u van toepassing is.

Ik verklaar:

 • dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een gevangenisstraf of vrijheidsontnemende maatregel is opgelegd;

 • dat ten aanzien van mij nimmer terzake van enig misdrijf een veroordeling is uitgesproken tot het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene nutte of een taakstraf;

 • dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een onvoorwaardelijke geldboete is opgelegd;

 • dat ik nimmer een transactieaanbod terzake van enig misdrijf heb aanvaard;

 • dat ik momenteel niet aan een strafvervolging terzake van enig misdrijf onderworpen ben; en

 • dat ik nimmer verantwoordelijk ben geweest voor één van de volgende categorieën handelingen zoals bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politieke misdrijf (bijvoorbeeld moord of terrorisme), of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld terroristische handelingen).

Ik kan om de volgende redenen bovenstaande niet verklaren:

Als u deze verklaring antecedenten kennismigrant niet naar waarheid invult, kan dit verblijfsrechtelijke consequenties hebben.

5. Tuberculose

Als u in aanmerking wenst te komen voor een verblijfsvergunning, moet u een onderzoek naar en zo nodig een behandeling voor tuberculose ondergaan.

U moet dit met een verklaring van de Nederlandse GGD aantonen als u voor de eerste keer een verblijfsvergunning aanvraagt. Enkele nationaliteiten zijn hiervan vrijgesteld.

Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is.

 • Ik heb geen TBC-verklaring nodig want ik heb de nationaliteit van een van de volgende landen: Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, EER-land of EU-land.

 • Ik heb een andere nationaliteit. Voeg bij de aanvraag een kopie van de door u ingevulde en ondertekende TBC-verklaring. Gebruik hiervoor de bijlage TBC-verklaring. Het origineel moet u overhandigen bij de GGD van uw woonplaats dan wel de vestigingsplaats van uw werkgever. De GGD zorgt vervolgens voor de verdere afhandeling en zendt de originele verklaring naar de IND.

6. Vrijstelling MVV-plicht en bijzondere situaties

Meestal heeft u een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig om een Nederlandse verblijfsvergunning aan te vragen. Een MVV vraagt u aan in het land waar u bestendig verblijft. Dit is uw land van herkomst of het land waar u langer dan 3 maanden mag verblijven. Met een MVV kunt u Nederland inreizen en een verblijfsvergunning aanvragen voor hetzelfde doel. In sommige gevallen heeft u geen MVV nodig. Hieronder worden deze situaties genoemd en toegelicht. Lees eerst alle situaties door. Als uw situatie hieronder niet wordt genoemd, heeft u waarschijnlijk een MVV nodig. Geef hieronder de situatie aan die het meest op u van toepassing is. Of de gekozen situatie op u van toepassing is, wordt beoordeeld door de IND.

□ Ik heb een geldige verblijfsvergunning.

De geldigheid van uw verblijfsvergunning staat op uw verblijfsdocument. Voeg bij de aanvraag een kopie van de voor- en achterzijde van uw verblijfsdocument.

□ De geldigheid van mijn verblijfsvergunning is verlopen.

De geldigheid van uw verblijfsvergunning staat op uw verblijfsdocument. Als u niet in staat bent geweest binnen 6 maanden na het verlopen van uw document, uw verblijfsvergunning te verlengen of te wijzigen, moet u in een aparte brief aangeven wat daarvan de reden is. Alleen als er sprake is geweest van u niet toe te rekenen omstandigheden, heeft u geen MVV nodig. Voeg deze brief en zoveel mogelijk bewijsstukken en documenten bij uw aanvraag.

□ Ik heb een nationaliteit waarvoor geen MVV nodig is.

Personen die de nationaliteit van één van de volgende landen hebben, hebben geen MVV nodig om een verblijfsvergunning aan te vragen: Australië, België, Canada, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Japan, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Verenigde Staten van Amerika, IJsland, Vaticaanstad, Zweden, Zwitserland. Vanaf 1 mei 2004 hebben ook personen van de nieuwe EU-lidstaten geen MVV meer nodig. Dit zijn Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië, Tsjechië.

□ Ik heb om gezondheidsredenen geen MVV in mijn land van herkomst kunnen aanvragen.

Als het voor u om medische redenen niet verantwoord is om te reizen naar uw land van herkomst, hoeft u geen MVV aan te vragen. U moet dat bewijzen met een medische verklaring van een arts. Stuur deze mee met de aanvraag.

□ Ik heb 7 jaar of meer op een Nederlands zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op het Nederlands continentaal plat gewerkt.

Als u 7 jaren of meer heeft gewerkt op een Nederlands zeeschip of op het Nederlands deel van het continentaal plat, heeft u geen MVV nodig.

□ Ik heb de Turkse nationaliteit en heb een jaar legaal in Nederland gewerkt.

Als u de Turkse nationaliteit heeft en u heeft 1 jaar legaal in Nederland gewerkt, heeft u op grond van een internationaal verdrag geen MVV nodig. Dit verdrag geldt alleen als u in Nederland in loondienst wilt blijven werken en hiervoor een verblijfsvergunning aanvraagt.

□ Anders. Ik wil een Nederlandse verblijfsvergunning aanvragen en bezit door bijzondere en individuele omstandigheden niet over een geldige of juiste MVV.

Alleen als er sprake is van bijzondere en individuele omstandigheden, kunt u mogelijk een verblijfsvergunning krijgen zonder een MVV. Dit geldt alleen als van u niet kan worden verwacht dat u een MVV aanvraagt in uw land van herkomst. Geef in een aparte brief aan waarom dit voor u niet mogelijk is. Voeg deze brief en zoveel mogelijk bewijsstukken en documenten bij uw aanvraag.

7. Aanvullende bewijsstukken en documenten

Lever bij de aanvraag van de kennismigrant de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in:

 • indien van toepassing: stukken ter onderbouwing van vrijstelling MVV-plicht;

 • kopie van het geldig document voor grensoverschrijding van de kennismigrant waaruit de personalia van de kennismigrant en de geldigheidsduur van het document blijken;

 • kopie van de arbeidsovereenkomst, die door zowel de werkgever als de kennismigrant ondertekend dient te zijn, dan wel een kopie van het officiële aanstellingsbesluit;

 • indien er sprake is van een overplaatsing in concernverband en geen arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met het in Nederland gevestigde onderdeel dient er in ieder geval een verklaring van het (moeder)bedrijf in het buitenland en een werkgeversverklaring (zie bijlage) van het in Nederland gevestigde onderdeel te worden overgelegd; uit de verklaring van het moederbedrijf dient te blijken voor welke duur de kennismigrant wordt overgeplaatst, de hoogte van het bruto jaarsalaris, alsmede wanneer de kennismigrant bij het moederbedrijf in dienst is getreden;

 • volledig ingevulde en ondertekende werkgeversverklaring (zie bijlage);

 • specificatie van de bestanddelen van het bruto jaarsalaris aan de hand van een volledig ingevuld model loonstaat, zoals als bijlage opgenomen in het Handboek Loonheffing en premies werknemersverzekeringen 2004, uitgegeven door de Belastingdienst en UWV, voorzien van een bedrijfsstempel.

8. Meereizende gezinsleden van de kennismigrant

Willen de (huwelijks)partner en/of minderjarig(e) kind(eren) van de kennismigrant die tot zijn gezin behoren ook een aanvraag om een verblijfsvergunning indienen?

O Nee, ga naar de ondertekening

O Ja, vul de vragen in voor de gezinsleden die een aanvraag willen indienen

9. Ondertekening door de (huwelijks)partner

Ik vraag voor mijzelf aan (voor de maximale geldigheidsduur):

 • een eerste verblijfsvergunning, of

 • wijziging van de beperking van de aan mij verleende verblijfsvergunning.

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en worden doorgegeven aan instanties die deze gegevens daarvoor nodig hebben. Wijzigingen in mijn situatie die betrekking hebben op het verblijfsrecht, geef ik direct door aan de IND.

Naam

V-nummer

Plaats

Datum

Handtekening

10. Gegevens (huwelijks)partner

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in zoals in het paspoort

Achternaam

Voorna(a)m(en)

Man vrouw

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Datum huwelijk/(geregistreerd) partnerschap

Plaats huwelijk

Land huwelijk

Nummer van document voor grensoverschrijding

Datum afgifte document voor grensoverschrijding

Document voor grensoverschrijding geldig tot

Verblijfsadres in Nederland

Straat

Nummer

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

11. Verklaring antecedenten (huwelijks)partner

Geef hieronder de situatie aan die op u van toepassing is.

Ik verklaar:

 • dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een gevangenisstraf of vrijheidsontnemende maatregel is opgelegd;

 • dat ten aanzien van mij nimmer terzake van enig misdrijf een veroordeling is uitgesproken tot het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene nutte of een taakstraf;

 • dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een onvoorwaardelijke geldboete is opgelegd;

 • dat ik nimmer een transactieaanbod terzake van enig misdrijf heb aanvaard;

 • dat ik momenteel niet aan een strafvervolging terzake van enig misdrijf onderworpen ben; en

 • dat ik nimmer verantwoordelijk ben geweest voor één van de volgende categorieën handelingen zoals bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politieke misdrijf (bijvoorbeeld moord of terrorisme), of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld terroristische handelingen).

Ik kan om de volgende redenen bovenstaande niet verklaren:

Als u deze verklaring antecedenten niet naar waarheid invult, kan dit verblijfsrechtelijke consequenties hebben.

12. Tuberculose

Als u in aanmerking wenst te komen voor een verblijfsvergunning, moet u een onderzoek naar en zo nodig een behandeling voor tuberculose ondergaan.

U moet dit met een verklaring van de Nederlandse GGD aantonen als u voor de eerste keer een verblijfsvergunning aanvraagt. Enkele nationaliteiten zijn hiervan vrijgesteld.

Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is.

 • Ik heb geen TBC-verklaring nodig want ik heb de nationaliteit van een van de volgende landen: Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, EER-land of EU-land.

 • Ik heb een andere nationaliteit. Voeg bij de aanvraag een kopie van de door u ingevulde en ondertekende TBC-verklaring. Gebruik hiervoor de bijlage TBC-verklaring. Het origineel moet u overhandigen bij de GGD van uw woonplaats dan wel de vestigingsplaats van uw werkgever. De GGD zorgt vervolgens voor de verdere afhandeling en zendt de originele verklaring naar de IND.

13. Vrijstelling MVV-plicht en bijzondere situaties

Meestal heeft u een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig om een Nederlandse verblijfsvergunning aan te vragen. Een MVV vraagt u aan in het land waar u bestendig verblijft. Dit is uw land van herkomst of het land waar u langer dan 3 maanden mag verblijven. Met een MVV kunt u Nederland inreizen en een verblijfsvergunning aanvragen voor hetzelfde doel. In sommige gevallen heeft u geen MVV nodig. Hieronder worden deze situaties genoemd en toegelicht. Lees eerst alle situaties door. Als uw situatie hieronder niet wordt genoemd, heeft u waarschijnlijk een MVV nodig. Geef hieronder de situatie aan die het meest op u van toepassing is. Of de gekozen situatie op u van toepassing is, wordt beoordeeld door de IND.

□ Ik heb een geldige verblijfsvergunning.

De geldigheid van uw verblijfsvergunning staat op uw verblijfsdocument. Voeg bij de aanvraag een kopie van de voor- en achterzijde van uw verblijfsdocument.

□ De geldigheid van mijn verblijfsvergunning is verlopen.

De geldigheid van uw verblijfsvergunning staat op uw verblijfsdocument. Als u niet in staat bent geweest binnen 6 maanden na het verlopen van uw document, uw verblijfsvergunning te verlengen of te wijzigen, moet u in een aparte brief aangeven wat daarvan de reden is. Alleen als er sprake is geweest van u niet toe te rekenen omstandigheden, heeft u geen MVV nodig. Voeg deze brief en zoveel mogelijk bewijsstukken en documenten bij uw aanvraag.

□ Ik heb een nationaliteit waarvoor geen MVV nodig is.

Personen die de nationaliteit van één van de volgende landen hebben, hebben geen MVV nodig om een verblijfsvergunning aan te vragen: Australië, België, Canada, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Japan, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Verenigde Staten van Amerika, IJsland, Vaticaanstad, Zweden, Zwitserland. Vanaf 1 mei 2004 hebben ook personen van de nieuwe EU-lidstaten geen MVV meer nodig. Dit zijn Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië, Tsjechië.

□ Ik heb om gezondheidsredenen geen MVV in mijn land van herkomst kunnen aanvragen.

Als het voor u om medische redenen niet verantwoord is om te reizen naar uw land van herkomst, hoeft u geen MVV aan te vragen. U moet dat bewijzen met een medische verklaring van een arts. Stuur deze mee met de aanvraag.

□ Ik heb 7 jaar of meer op een Nederlands zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op het Nederlands continentaal plat gewerkt.

Als u 7 jaren of meer heeft gewerkt op een Nederlands zeeschip of op het Nederlands deel van het continentaal plat, heeft u geen MVV nodig.

□ Anders. Ik wil een Nederlandse verblijfsvergunning aanvragen en bezit door bijzondere en individuele omstandigheden niet over een geldige of juiste MVV.

Alleen als er sprake is van bijzondere en individuele omstandigheden, kunt u mogelijk een verblijfsvergunning krijgen zonder een MVV. Dit geldt alleen als van u niet kan worden verwacht dat u een MVV aanvraagt in uw land van herkomst. Geef in een aparte brief aan waarom dit voor u niet mogelijk is. Voeg deze brief en zoveel mogelijk bewijsstukken en documenten bij uw aanvraag.

14. Aanvullende bewijsstukken en documenten.

Lever bij de aanvraag van de (huwelijks)partner van de kennismigrant de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in:

 • indien van toepassing: stukken ter onderbouwing van vrijstelling MVV-plicht;

 • kopie van het geldig document voor grensoverschrijding van de (huwelijks)partner waaruit de personalia van de (huwelijks)partner en de geldigheidsduur van het document blijken;

 • ingeval van een huwelijk en geregistreerd partnerschap:

  • de gelegaliseerde dan wel geapostilleerde huwelijksakte of de gelegaliseerde dan wel geapostilleerde akte van partnerschapsregistratie;

  • origineel uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Gba), waaruit blijkt dat het huwelijk in de Gba is ingeschreven en waaruit uw verblijfsadres blijkt. Voorts dient in het uittreksel te zijn aangegeven welke gezinsleden op hetzelfde adres staan ingeschreven;

 • ingeval van ongehuwde partners:

  • de gelegaliseerde of geapostilleerde ongehuwdverklaring van beide partners, niet ouder dan 6 maanden;

  • origineel uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Gba), waarop is aangegeven wat het verblijfsadres is van de hoofdpersoon en welke gezinsleden op hetzelfde adres staan ingeschreven;

  • volledig ingevulde en ondertekende garantverklaring (zie bijlage);

  • volledig ingevulde en ondertekende relatieverklaring (zie bijlage).

15. Ondertekening door minderjarig kind/ wettelijke vertegenwoordiger

Ik vraag voor mijzelf/mijn kind/het kind dat ik wettelijk vertegenwoordig aan (voor de maximale geldigheidsduur):

 • een eerste verblijfsvergunning, of

 • wijziging van de beperking van de aan mij verleende verblijfsvergunning.

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en worden doorgegeven aan instanties die deze gegevens daarvoor nodig hebben. Wijzigingen in de situatie van het kind die betrekking hebben op het verblijfsrecht, geef ik direct door aan de IND.

Naam

V-nummer

Plaats

Datum

Handtekening

16. Gegevens minderjarig kindgegevens

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in

Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding

Voorna(a)m(en)

Man vrouw

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit

Burgerlijke staat

Reist het kind in op een eigen document voor grensoverschrijding?

□ Nee: bij wie is het ingeschreven? □ Kennismigrant □ (huwelijks)partner

□ Ja: nummer van het document voor grensoverschrijding

Datum afgifte document voor grensoverschrijding

Document voor grensoverschrijding geldig tot

17. Verklaring antecedenten

Geef hieronder de situatie aan die op u van toepassing is. Deze verklaring hoeft u alleen in te vullen als u (het minderjarig kind) 12 jaar of ouder bent.

Ik verklaar:

 • dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een gevangenisstraf of vrijheidsontnemende maatregel is opgelegd;

 • dat ten aanzien van mij nimmer terzake van enig misdrijf een veroordeling is uitgesproken tot het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene nutte of een taakstraf;

 • dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een onvoorwaardelijke geldboete is opgelegd;

 • dat ik nimmer een transactieaanbod terzake van enig misdrijf heb aanvaard;

 • dat ik momenteel niet aan een strafvervolging terzake van enig misdrijf onderworpen ben; en

 • dat ik nimmer verantwoordelijk ben geweest voor één van de volgende categorieën handelingen zoals bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politieke misdrijf (bijvoorbeeld moord of terrorisme), of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld terroristische handelingen).

Ik kan om de volgende redenen bovenstaande niet verklaren:

Als u deze verklaring antecedenten niet naar waarheid invult, kan dit verblijfsrechtelijke consequenties hebben.

18. Tuberculose

Als u in aanmerking wenst te komen voor een verblijfsvergunning, moet u een onderzoek naar en zo nodig een behandeling voor tuberculose ondergaan.

U moet dit met een verklaring van de Nederlandse GGD aantonen als u voor de eerste keer een verblijfsvergunning aanvraagt. Enkele nationaliteiten zijn hiervan vrijgesteld.

Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is.

 • Ik heb geen TBC-verklaring nodig want ik heb de nationaliteit van een van de volgende landen: Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, EER-land of EU-land.

 • Ik heb een andere nationaliteit. Voeg bij de aanvraag een kopie van de door u ingevulde en ondertekende TBC-verklaring. Gebruik hiervoor de bijlage TBC-verklaring. Het origineel moet u overhandigen bij de GGD van uw woonplaats dan wel de vestigingsplaats van uw werkgever. De GGD zorgt vervolgens voor de verdere afhandeling en zendt de originele verklaring naar de IND.

19. Vrijstelling MVV-plicht en bijzondere situaties

Meestal heeft u een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig om een Nederlandse verblijfsvergunning aan te vragen. Een MVV vraagt u aan in het land waar u bestendig verblijft. Dit is uw land van herkomst of het land waar u langer dan 3 maanden mag verblijven. Met een MVV kunt u Nederland inreizen en een verblijfsvergunning aanvragen voor hetzelfde doel. In sommige gevallen heeft u geen MVV nodig. Hieronder worden deze situaties genoemd en toegelicht. Lees eerst alle situaties door. Als uw situatie hieronder niet wordt genoemd, heeft u waarschijnlijk een MVV nodig. Geef hieronder de situatie aan die het meest op u van toepassing is. Of de gekozen situatie op u van toepassing is, wordt beoordeeld door de IND.

□ Ik heb een geldige verblijfsvergunning.

De geldigheid van uw verblijfsvergunning staat op uw verblijfsdocument. Voeg bij de aanvraag een kopie van de voor- en achterzijde van uw verblijfsdocument.

□ De geldigheid van mijn verblijfsvergunning is verlopen.

De geldigheid van uw verblijfsvergunning staat op uw verblijfsdocument. Als u niet in staat bent geweest binnen 6 maanden na het verlopen van uw document, uw verblijfsvergunning te verlengen of te wijzigen, moet u in een aparte brief aangeven wat daarvan de reden is. Alleen als er sprake is geweest van u niet toe te rekenen omstandigheden, heeft u geen MVV nodig. Voeg deze brief en zoveel mogelijk bewijsstukken en documenten bij uw aanvraag.

□ Ik heb een nationaliteit waarvoor geen MVV nodig is.

Personen die de nationaliteit van één van de volgende landen hebben, hebben geen MVV nodig om een verblijfsvergunning aan te vragen: Australië, België, Canada, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Japan, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Verenigde Staten van Amerika, IJsland, Vaticaanstad, Zweden, Zwitserland. Vanaf 1 mei 2004 hebben ook personen van de nieuwe EU-lidstaten geen MVV meer nodig. Dit zijn Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië, Tsjechië.

□ Ik heb om gezondheidsredenen geen MVV in mijn land van herkomst kunnen aanvragen.

Als het voor u om medische redenen niet verantwoord is om te reizen naar uw land van herkomst, hoeft u geen MVV aan te vragen. U moet dat bewijzen met een medische verklaring van een arts. Stuur deze mee met de aanvraag.

□ Ik ben in Nederland geboren en ben jonger dan 12 jaar.

Als een kind in Nederland is geboren en feitelijk tot het gezin behoort, heeft het geen MVV nodig. Dit geldt alleen als het kind jonger is dan 12 jaar. De ouder(s) moet(en) rechtmatig in Nederland verblijven.

□ Anders. Ik wil een Nederlandse verblijfsvergunning aanvragen en bezit door bijzondere en individuele omstandigheden niet over een geldige of juiste MVV.

Alleen als er sprake is van bijzondere en individuele omstandigheden, kunt u mogelijk een verblijfsvergunning krijgen zonder een MVV. Dit geldt alleen als van u niet kan worden verwacht dat u een MVV aanvraagt in uw land van herkomst. Geef in een aparte brief aan waarom dit voor u niet mogelijk is. Voeg deze brief en zoveel mogelijk bewijsstukken en documenten bij uw aanvraag.

20. Aanvullende bewijsstukken en documenten.

Lever bij de aanvraag van het minderjarige kind van de kennismigrant de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in:

 • indien van toepassing: stukken ter onderbouwing van vrijstelling MVV-plicht;

 • kopie van het geldige document voor grensoverschrijding waaruit de personalia van het minderjarige kind en de geldigheidsduur van het document blijken;

 • gelegaliseerde of geapostilleerde geboorteakte;

 • indien één of meer van de kinderen niet is geboren uit de relatie van de kennismigrant en de (huwelijks)partner: gelegaliseerd of geapostilleerd bewijs van rechtmatig gezag;

 • indien één van de ouders van één of meer kinderen niet meekomt naar Nederland: kopie paspoort achterblijvende ouder en verklaring van geen bezwaar van de achterblijvende ouder;

 • origineel uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Gba), waaruit de gezinssamenstelling (kinderen in gezinsverband) blijkt;

 • indien het minderjarige kind 15 jaar of ouder is: volledig ingevulde en origineel ondertekende verklaring burgerlijke staat, (zie bijlage).

Toelichting

Verblijfsvergunning

Met dit formulier vraagt u op basis een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd of wijziging van de beperking van uw verblijfsvergunning aan. De geldigheid van zo’n verblijfsvergunning is maximaal vijf jaar. Dit is echter afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst en de geldigheid van uw paspoort. U kunt nooit voor meer dan één verblijfsdoel een verblijfsvergunning aanvragen.

Buitenlandse documenten

Alle officiële buitenlandse documenten, die worden gevraagd, moeten zijn gelegaliseerd of voorzien van apostillestempel in het land van herkomst. Dit kan veel tijd in beslag nemen. Begin dan ook enkele maanden voor het indienen van de aanvraag met het laten legaliseren of apostilleren in het land van herkomst. Als u documenten in kopie meestuurt, vergeet dan niet ook het legalisatie- of apostillestempel te kopiëren. Bel voor meer informatie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken (+31)(0) 70 348 47 87 / 5901.

Taal van bij te voegen documenten

Alle documenten moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Is dit niet het geval? Laat de documenten dan vertalen door een vertaler die door een Nederlandse rechtbank is beëdigd, en voeg die vertaling met een kopie van het vertaalde document bij de aanvraag

Tuberculose

Als u langer dan drie maanden in Nederland wilt verblijven, kan het afhankelijk van uw nationaliteit zijn dat u verplicht bent om mee te werken aan een tuberculoseonderzoek. Als blijkt dat u besmet bent, moet u zich laten behandelen. Als u dat niet doet, krijgt u geen verblijfsvergunning. Deze verplichting geldt niet voor vreemdelingen met een nationaliteit van een EU/EER-land, Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, Verenigde Staten en Zwitserland (incl. Liechtenstein).

EU-gemeenschapsrecht

Heeft u de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat, of Zwitserland? Of bent u familielid van een persoon met die nationaliteit? Dan kunt u, als u dat wilt, in plaats van een verblijfsvergunning een bewijs van verblijf aanvragen op basis van het gemeenschapsrecht. Gebruik daarvoor niet dit formulier, maar het formulier ‘Aanvraag om toetsing aan het gemeenschapsrecht (bewijs van rechtmatig verblijf )’, Model M35-E. U bent niet verplicht een bewijs van verblijf aan te vragen.

Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht de IND u te informeren dat de IND de organisatie is die de gegevens van uw aanvraag verwerkt. De IND doet dit om vast te stellen of u in aanmerking komt voor verlening van uw verblijfsvergunning. De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie is hiervoor verantwoordelijk. Vragen die u heeft over deze gegevensverwerking kunt u schriftelijk stellen aan de afdeling publieksvoorlichting van de IND, postbus 5800, 2280 HV Rijswijk. U kunt hier ook vragen om een overzicht van de over u verwerkte gegevens. Naar aanleiding van dat verzoek kunt u vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af te schermen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure en de Wbp kunt u bellen met de IND. Het telefoonnummer is 0900 123 45 61 (€ 0,10 p.m.). Vanuit het buitenland belt u +31 20 889 30 45. Of kijk op www.ind.nl. Meer informatie over buitenlandse documenten en legalisatie daarvan vindt u op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: www.minbuza.nl

aanvraagformulier model c, behorend bij artikel 3.27 Voorschrift Vreemdelingen

[Red: Vervallen.]

aanvraagformulier model d, behorend bij artikel 3.28 Voorschrift Vreemdelingen

[Red: Vervallen.]

aanvraagformulier model e, behorend bij artikel 3.29 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 79852.png
Bijlage 79853.png
Bijlage 79854.png
Bijlage 79855.png

aanvraagformulier model f, behorend bij artikel 3.30 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 79856.png
Bijlage 79857.png
Bijlage 79858.png
Bijlage 79859.png
Bijlage 79860.png
Bijlage 79861.png
Bijlage 79862.png
Bijlage 79863.png

aanvraagformulier model g, behorend bij artikel 3.31 Voorschrift Vreemdelingen

[Red: Vervallen.]

aanvraagformulier model h, behorend bij artikel 3.32 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 79864.png
Bijlage 79865.png
Bijlage 79866.png
Bijlage 79867.png

aanvraagformulier model i, behorend bij artikel 3.38 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 42743.png

aanvraagformulier model j, behorend bij artikel 3.39 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 42744.png

aanvraagformulier model k, behorend bij artikel 3.40 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 42745.png
Terug naar begin van de pagina