Wijzigingswet Wet op belastingen van rechtsverkeer, de Natuurschoonwet 1928, de Wet op de loonbelasting 1964, enz.

Geraadpleegd op 12-07-2024.
Geldend van 01-06-2007 t/m heden

Wet van 14 december 2000 tot wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de Natuurschoonwet 1928, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Coördinatiewet Sociale Verzekering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is maatregelen te treffen ter bestrijding van oneigenlijk gebruik met betrekking tot de overdrachtsbelasting, de Natuurschoonwet 1928 en de werkingssfeer van de Natuurschoonwet 1928 te verruimen met het oog op de fiscale stimulering van natuurbeheer en dat het voorts wenselijk is de regeling in de loonbelasting en de vennootschapsbelasting inzake werknemersopties aan te passen en in de loonbelasting een regeling te treffen voor verlof en verlofsparen en tevens voor de werknemersverzekeringen een regeling te treffen voor verlof overeenkomstig die voor de loonbelasting;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Natuurschoonwet 1928 enz. (verruiming fiscale faciliteiten ten behoeve van de aanleg van bossen).]

Artikel VI

 • 2 Op een landgoed als bedoeld in het eerste lid blijven tot het krachtens het eerste lid bij koninklijk besluit vastgestelde tijdstip de artikelen 1, 3 en 4 van de Natuurschoonwet 1928 van toepassing zoals die luidden op de dag voorafgaande aan het in artikel X, vijfde lid, bedoelde tijdstip, behoudens indien voor de eerstgenoemde datum het landgoed op grond van de bepalingen van dit artikel dan wel op grond van één van de in het eerste lid van genoemd artikel 3 of in het eerste lid van artikel 3a van de Natuurschoonwet 1928 genoemde gebeurtenissen niet langer als zodanig wordt aangemerkt.

 • 3 De eigenaar van een onroerende zaak die deel uitmaakt van een landgoed als bedoeld in het eerste lid kan Onze Ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Financiën verzoeken om zijn onroerende zaak aan te merken als een landgoed volgens de bepalingen van de Natuurschoonwet 1928 zoals deze luidt met ingang van het in artikel X, vijfde lid, bedoelde tijdstip. Het verzoek wordt ingediend vóór het krachtens het eerste lid bij koninklijk besluit vastgestelde tijdstip. Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zendt een afschrift van het verzoek aan de eigenaren van de andere onroerende zaken die deel uitmaken van het landgoed. Indien de in de eerste volzin bedoelde onroerende zaak als een landgoed wordt aangemerkt beslissen Onze Ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van Financiën tevens bij gezamenlijke beschikking dat het landgoed waarvan de onroerende zaak deel uitmaakt niet langer als zodanig wordt aangemerkt met ingang van het tijdstip waarop het verzoek is ingediend.

 • 4 Indien door eigenaren van onroerende zaken die deel uitmaken van een landgoed als bedoeld in het eerste lid op verschillende tijdstippen, maar vóór het krachtens het eerste lid bij koninklijk besluit vastgestelde tijdstip, een verzoek wordt ingediend als bedoeld in het derde lid, worden deze verzoeken voor de toepassing van artikel 2, vierde lid, van de Natuurschoonwet 1928 geacht te zijn ingekomen op het tijdstip waarop het eerste van die verzoeken is ingekomen.

 • 7 Indien een onroerende zaak die deel uitmaakte van een landgoed als bedoeld in het eerste lid op grond van een tijdig ingediend verzoek als bedoeld in het derde lid als een landgoed wordt aangemerkt, wordt deze onroerende zaak voor de toepassing van de artikelen 8 en 9c van de Natuurschoonwet 1928 geacht ononderbroken als een landgoed aangemerkt te zijn geweest.

 • 8 Indien een onroerende zaak die deel uitmaakt van een landgoed als bedoeld in het eerste lid, niet met ingang van een tijdstip gelegen vóór het krachtens het eerste lid bij koninklijk besluit vastgestelde tijdstip wordt aangemerkt als een landgoed volgens de bepalingen van de Natuurschoonwet 1928 zoals deze luidt met ingang van het in artikel X, vijfde lid, bedoelde tijdstip, vinden de artikelen 8 en 9c van de Natuurschoonwet 1928 toepassing alsof op het krachtens het eerste lid bij koninklijk besluit vastgestelde tijdstip een beslissing is genomen als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van genoemde wet.

 • 9 Indien met betrekking tot een onroerende zaak die deel uitmaakte van een landgoed als bedoeld in het eerste lid tijdig een verzoek is ingediend als bedoeld in het derde lid, maar deze onroerende zaak niet als een landgoed kan worden aangemerkt omdat die niet aan de voorwaarden die met ingang van het in artikel X, vijfde lid, bedoelde tijdstip voor een landgoed gelden kan voldoen,

  • a. blijft, in afwijking van het achtste lid, artikel 9c van de Natuurschoonwet 1928 buiten toepassing,

  • b. vindt, eveneens in afwijking van het achtste lid, artikel 8 van de Natuurschoonwet 1928 slechts toepassing met betrekking tot het recht verschuldigd wegens schenking ter zake van verkrijgingen in de zin van de Successiewet 1956 tenzij wordt aangetoond dat de verkrijging heeft plaatsgevonden vóór de datum van de koninklijke boodschap, waarbij dit voorstel van wet aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal is gezonden, dan wel, ingeval het gaat om een verkrijging ten gevolge van de vervulling van een voorwaarde, wordt aangetoond dat deze zijn oorsprong vindt in een op de genoemde datum reeds bestaande rechtsverhouding.

Artikel X

 • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

 • 4 Op de verkrijging krachtens inbreng in een vennootschap die geen in aandelen verdeeld kapitaal heeft, blijven wat de overdrachtsbelasting betreft de regels van toepassing die gelden voor de inwerkingtreding van deze wet, indien wordt aangetoond dat de inbreng het gevolg is van een voor 28 februari 2000 bestaande schriftelijke overeenkomst.

 • 7 [Red: Wijzigt deze wet.]

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 14 december 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven